CZ EN

Za chyby v ROP SZ jsou odpovědné krajské orgány

Reakce MF:

Zbavování se odpovědnosti ze strany zástupců ROP Severozápad a krajských reprezentací považujeme za nestoudné. Na korekci (pokutě), kterou budou muset kraje zaplatit, se státní rozpočet podílet nebude. A to z toho důvodu, že schválení programových dokumentů a výběru projektů činí Výbor Regionální rady, jehož členy jsou ze zákona zastupitelé dotčených krajů, zvolení jednotlivými krajskými zastupitelstvy. Ústřední orgány státní správy tak nemají na rozhodování regionálních rad žádný vliv, nemohou tedy jakkoli přebírat odpovědnost za takto učiněná rozhodnutí.

Dle legislativy EU nese odpovědnost za řízení a implementaci operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení výhradně řídící orgán. Je to právě řídící orgán, který musí provádět ověření, že veškeré výdaje vynaložené příjemci v rámci ROP SZ byly vynaloženy řádně a v souladu s předpisy EU i ČR. Platební a certifikační orgán Ministerstva financí pak na základě ujištění řídícího orgánu o řádnosti a legálnosti výdajů a na základě vlastních doplňkových ověření fungování řídícího a kontrolního systému (tj. nikoli opětovného stoprocentního ověřování jednotlivých výdajů), certifikuje výdaje programu a zasílá do EK žádosti o platbu.

Dále pak není pravdou, že MF připravovalo systémy implementace jednotlivých operačních programů. Konkrétní operační program a postupy v něm aplikované si nastavil vždy konkrétní řídící orgán a tato obecná nastavení pak byla schválena ze strany MF, MMR a EK ve smyslu souladu s legislativou ES. Zároveň však bylo v této souvislosti konstatováno, že potvrzením souladu popsaného řídícího a kontrolního systému s legislativou nejsou vyloučeny případné připomínky k praktické účinnosti a reálnému fungování tohoto systému, což je pak u jednotlivých operačních programů auditováno jak ze strany MF – Auditního orgánu, tak ze strany Evropské komise.

Nad rámec výše uvedeného je třeba ke konkrétnímu případu ROP Severozápad dodat následující.

Platební a certifikační orgán MF pozastavil certifikaci a proplácení EU prostředků ROP Severozápad k 25. březnu 2011. Důvodem tohoto kroku bylo zahájení vyšetřování ze strany Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a trestního stíhání proti Ing. Petru Kušnierzovi, bývalém řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který byl v červenci 2012 v souvislosti s výkonem funkce ředitele ROP Severozápad odsouzen za přijetí úplatku a zneužití pravomoci veřejného činitele k 7,5 roku ve věznici s ostrahou a k pokutě 750 tis. Kč. Důvodem k pozastavení proplácení EU prostředků tedy v žádném případě nebyly výroky bývalého zaměstnance ROP SZ na monitorovacím výboru ROP Severozápad, který proběhl až dne 22.5.2012.

Aktuálně stále probíhá trestní stíhání bývalých i současných vedoucích zaměstnanců ROP Severozápad v souvislosti s jejich působením ve funkcích ROP Severozápad. Zároveň jsou známy výsledky auditu provedeného firmou Deloitte z pověření Auditního orgánu MF. Evropská komise na základě vlastního ověření tohoto auditu Deloitte na příjemcích ROP SZ i na samotném řídícím orgánu ROP SZ identifikovala pochybení systémového charakteru v rámci výběru a hodnocení projektů na úrovni řídícího orgánu a poté na vzorku příjemců dotací vyčíslila pochybení, které řídící orgán v rámci svých kontrol na příjemcích neodhalil (jednalo se zejména o pochybení v oblasti veřejných zakázek).

Jako podmínku obnovení proplácení stanovila Evropská komise mimo jiné úhradu plošné finanční korekce. Výše této korekce bude ještě předmětem jednání mezi ČR a EK. Nicméně co se týče úhrady finanční korekce, pak dne 15.8.2012 proběhlo jednání zástupců ROP Severozápad se zástupci MF a MMR, kde bylo potvrzeno, že korekci by měly uhradit kraje tvořící dotčený region soudržnosti. Tuto odpovědnost lze odvodit zejména ze skutečnosti, že veškerá zásadní rozhodnutí v rámci Regionální rady, vč. schválení programových dokumentů a výběru projektů činí Výbor Regionální rady, jehož členy jsou ze zákona zastupitelé dotčených krajů, zvolení jednotlivými krajskými zastupitelstvy. Ústřední orgány státní správy tak nemají na rozhodování regionálních rad žádný vliv, nemohou tedy jakkoli přebírat odpovědnost za takto učiněná rozhodnutí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.