CZ EN

Interview s ředitelem Finančního analytického útvaru Milanem Cícerem

Rozhovor s Milanem Cícerem, ředitelem odboru Finančního analytického.
Zdroj: ČT 24 | 8.2.2012 | 18:30 | Pořad: Interview ČT24

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý podvečer. Finanční analytici vloni zajistili 808 milionů korun špinavých peněz. Je to úspěch? Z výroční zprávy zpravodajského útvaru ministerstva financí to vypadá, že ano. Jaká je realita? A nepoužívá se někdy finanční zpravodajství v rámci politického boje? Ředitel Finančního analytického útvaru ministerstva financí Milan Cícer je hostem Interview ČT24. Vítejte.

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Dobrý večer vám i televizním divákům.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane řediteli, těch 800 milionů korun zajištěných špinavých peněz vypadá na první pohled jako velké číslo. Je tomu tak ale doopravdy?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Tak vycházíme určitě ze skutečných podkladů, tak jak jsme vycházeli z analýzy z loňského roku. Jedná se opravdu o částku, respektive o objem finančních prostředků, které byly fakticky zajištěny na účtech v rámci prošetřovaných, respektive prověřovaných finančních transakcí, které byly následně zajištěny orgány činnými v trestným řízení, případně orgány daňové správy.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ptám se spíš na to, jestli to byl opravdu úspěch těch 800 milionů ve stovkách miliard, které se otočí v organizovaném zločinu a špinavé ekonomice?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Z mého pohledu to za úspěch považuji. Já jsem byl jmenován do čela Finančně analytického útvaru před necelými třemi lety, kdy, pokud můžu porovnat dostupné statistické přehledy, tak pokud si pamatuji správně, tak v roce 2009 se ta částka pohybovala někde přes 100 milionů korun. V roce 2010 ta částka byla necelých 300 milionů korun a za rok 2011 ten objem zajištěných finančních prostředků dosáhnul vámi zmiňované částky 800 milionů korun.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A je to tím, že jsou finanční analytici úspěšnější ve své práci, anebo narůstá ten objem a tím pádem se to lépe chytá, jak se tak říká?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Z mého pohledu byl loňský rok, to znamená rok 2011, poměrně úspěšný. Došlo k poměrně zásadní reorganizaci finančního analytického útvaru, došlo i k personálnímu posílení této složky, která je jako administrativní zpravodajská jednotka začleněna v rámci ministerstva financí. To znamená, mohli jsme i zlepšit některé postupy při detekování podezřelých transakcí a při šetření jednotlivých případů. Dostal jsem možnost nabrat nové pracovníky, ať to byli bývalí kolegové z řad Policie České republiky, případně odborníci z daňové nebo celní správy. Všechno to jsou lidé, kteří se historicky zpátky po mnoho let zabývali právě problematikou hospodářské trestné činnost, praní špinavých peněz i daňovými úniky.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak moc rostou podíly případů daňové trestné činnosti a korupce?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Na tuto otázku neumím úplně přesně odpovědět. Nicméně je skutečností, že problematikou daňových úniků, respektive daňovou trestnou činností jsme se začali více zabývat právě v tom posledním období v letech 2010/2011.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže nedokážete v tuto chvíli vysledovat, jestli ten objem trestné činnosti daňových úniků a korupce narůstá?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Myslím si, že daňové úniky jako takové i případy korupce tady byly určitě historicky zpátky vždycky. V současné době se nám daří některé tyto případy detekovat včas, včetně využití naších institutů, které nám zákon dává. A dochází i k tomu, že včas jsme schopni detekovat a odhalit podezřelé transakce včetně toho, že jsme schopni i zajistit finanční prostředky na podezřelých účtech.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, pravda je, že tento typ kriminality vždycky doprovází snaha o legalizaci podvodem získaných peněz. Jakou podobu mají podvodné transakce? Ptám se na to, jakých bankovních mechanismů vyprání peněz podvodníci třeba nově využívají?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Základní normou pro činnost Finančního analytického útvaru je zákon o praní špinavých peněz. V jednom ze svých úvodních ustanovení je přesně vymezené, respektive popis různých podezřelých, podezřelých transakcí. Běžně se setkáváme s tím, že v dnešní době, v době elektronického bankovnictví dochází k tomu, že během jednoho dne obrovské sumy finančních prostředků řádově v desítkách i stovkách milionů korun se přesouvají z jednoho účtu na druhý, z jednoho bankovního domu do druhého. Není, není nic mimořádného, kdy dochází prostřednictvím, respektive kdy se přes Českou republiku pouze properou nebo proženou finanční prostředky řádově v obrovských objemech. Jedná se zejména o země bývalého východního bloku, kdy z těchto zemí na účty různých offshorových společností vedených v Český republice přicházejí finanční prostředky opravdu ve značných objemech, které se tady ani mnohokráte moc dlouho neohřejou a putují zase zpátky do jiné bývalé, buď to jiné destinace bývalého východního bloku, případně právě do offshorových zemí.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Proto jsem se na začátku ptala na to, jestli v tom obrovském objemu je těch 800 milionů zajištěných špinavých peněz úspěch vlastně.

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Z vašeho pohledu se to nemůže zdát jako úspěch, já to jako dílčí úspěch, já to za dílčí úspěch považuju. V tom obrovském množství zmiňovaných řádově desítek miliard korun, které jsou za tou ať daňovou trestnou činností, případně jinou trestnou činností, se to může jevit jako kapka v moři. Nicméně vnímám to jako prvopočátek nějaké nové cesty postupu Finančního analytického útvaru ve spolupráci, ať je to Policie České republiky, ať to jsou orgány daňové a celní správy. A myslím si, že se nám daří to, co v minulosti nebylo. To, že ty fakticky zajištěné finanční prostředky na účtech podezřelých subjektů se následně, jsou následně využity, respektive zajištěny právě v tom trestním řízení, ať je to orgán Policie České republiky, tak případně orgány daňové správy pro další vymáhání daňových nedoplatků.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
To se dřív nedělo nebo nedařilo?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Nevím, jestli to nedařilo, ale informace, respektive signály o tom jsem neměl a nemám. A myslím si, že to je právě jedna z novinek postupu Finančního analytického útvaru zlepšení spolupráce právě s orgány daňové správy.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Objevují se nějaké nové typy a formy daňové a finanční kriminality, nové typy bankovních podvodných transakcí? Organizovaný zločin vždycky bývá napřed.

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Tak ta trestná činnost ať toho daňového charakteru, případně ta další je poměrně sofistikované na té vyšší úrovni. Opravdu se setkáváme s tím, možná pro televizní diváky, aby si udělali základní představu, jakým způsobem postupujeme, vždycky na začátku každého případu ve většině případů bývá oznámení o podezřelém obchodu. Tyto oznámení o podezřelých obchodech dostáváme od takzvaných povinných osob, kdy ve velké většině se jedná o české bankovní domy. Předmětem podezřelé transakce může být například to, že založená společnost si nově založí účet a krátce po jeho založení na tento účet začnou docházet příchozí platby řádově v jednotkách i desítkách milionů korun. Tyto platby jsou obratem posílány na účty dalších osob. Po několika takových transferech to končí buď výběry v hotovosti nebo odesílání těchto finančních prostředků do zahraničí. Ve spolupráci s našimi zahraničními partnery, kdy český Finanční analytický útvar je součástí takzvané Egmontské skupiny, která v současné době sdružuje asi 128 zpravodajských jednotek v rámci celého světa. Jsme schopni poměrně rychle získat informace i z těch zahraničních oblastí. Další výhodou, kterou já považuju za poměrně významnou, je poměrně rychlost, poměrně velká rychlost zjištění informací z toho finančního sektoru. Naše práce spočívá v tom, že analytici Finančního analytického útvaru jsou schopni teoreticky řádově během několika hodin zjistit ten právě podezřelý tok finančních transakcí mezi jednotlivými účty, mezi jednotlivými bankovními domy, případně i mezi některými státy.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A mění nějak podobu finanční kriminalita? Zajímají mě ty nové formy.

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
V obecném slova smyslu se můžu zmínit o rychlosti. Jak jsem se už zmiňoval v rámci elektronického bankovnictví...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Že se rychleji páchá, je rychlejší tedy ta páchaná trestná činnost.

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Ty podvodníci, ty podvodníci jsou schopni v rámci několika minut, v rámci několika desítek minut opravdu ty finanční prostředky přehnat přes několik účtů, přes několik bankovních domů, takže skončí někde v zahraničí a je problém potom vystopovat. I naše časové lhůty, které máme zákonem upraveny, jsou nastaveny tak, že máme 24 hodin na to, abychom rozhodli o zajištění nebo o prodloužení té blokace finančních prostředků na účtu a celkově 72 hodin, což jsou 3 dny, abychom rozhodli o tom, zda jsou zde důvody pro podání trestního oznámení.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Finanční kriminalita se podle výroční zprávy projevuje silně v oblasti třeba státní zastupitelství, politiky i komunální v oblasti veřejných zakázek, ale i ve světě hazardu. Můžete uvést nějaké příklady těch odhalených případů bez konkrétních jmen samozřejmě?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Náš zákon nám poměrně přísně nastavuje povinnost mlčenlivosti, proto nemohu hovořit o konkrétních subjektech. Nicméně i z naši výroční zprávy, kterou jsme včera vydali, jsme se snažili v obecné rovině popsat charakteristiky některých, některých případů. Zabývali jsme se například případy, které souvisí právě s tou daňovou trestnou činností, kde na konci jsou škody řádově v desítkách, stovkách milionů korun. Můžu uvést jeden konkrétní případ z loňského roku, kdy jsme dávali trestní oznámení Policii České republiky. Tento případ souvisel právě s daňovou trestnou činností, souvisel s obchodováním s emisními povolenkami a v tomto jednom konkrétním případě byla námi vyčíslena škoda, která se velmi blízce blížila částce jedné miliardě korun v tom jednom případě. Současně dostáváme z finančního sektoru, který z mého pohledu poměrně včas a správně detekuje ty jednotlivé podezřelé transakce i informace takového charakteru, že například přijde osoba, kterou lze třeba zařadit do těch politických kruhů do banky, kde chce vložit na účet značný objem finančních prostředků poté, co příslušný bankovní úředník, tak jak mu zákon ukládá, požaduje v rámci provedení kontroly klienta, chce doklad o nějakém původu těch finančních prostředků. Předmětem těch hlášení je i to, že tyto osoby vzápětí naštvaně z této instituce odchází. A i to jsou případy, které nám jsou bankami, bankami oznamovány. Současně dostáváme v rámci oznamování takzvaný spontánní informace, informací, informace i od našich zahraničních partnerů, kdy předmětem je právě činnost českých osob a jak fyzických, tak právnických o podezřelých transakcích v zahraničí.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Váš útvar se zabývá taky bojem proti finančnímu terorismu. Takové případy se v Česku objevují?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Můžu říct, že za dobu mé činnosti ve vedení Finančního analytického útvaru, což jsou necelé 3 roky, jsme detekovali možná 4 nebo 5 takových případů, které se...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Jakou podobu mají?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Které se dají podřadit pod možné podezření z financování terorismu. Jakou podobu mají? Většinou se jedná o finančně transakce, o finanční transakce na účtech osob, které mohou býti právě z toho terorismu podezřelé. Ať to jsou osoby z Íránu. Ale to bych opravdu nechtěl nějak blíže specifikovat.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Jen na pohonných hmotách bylo od roku 2009 dodatečně doměřeno 15 miliard korun. Rekordní české úniky na pohonných hmotách jsou ale poměrně raritou v rámci členských zemí Evropské unie. Proč se pořád nedaří tuto neblahou rekordní českou praxi zastavit? V jiných zemích Unie to skutečně v tomto případě, v případě těchto daňových úniků tak markantní není.

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Já opravdu netuším, jak jsou na tom v jiných zemích a myslím si, že i ta směřovaná otázka ve vztahu ke mně není úplně správně. Myslím si, že to je spíše na debatu s kolegy z daňové správy. Já musím říct sám za sebe, respektive za úřad, v jehož čele stojím, že se maximálně snažíme kolegům z daňové správy vyjít vstříc v tom, že se jim snažíme rozkrýt ty jednotlivé transakce, ty jednotlivé finanční toky. Bohužel větší část těch našich šetřených případů jsou případy, kdy se zabýváme prověřováním transakcí, které již proběhly. To znamená, že jsme o ten krok zpátky, že nejsme schopni dobrat se k těm finančním prostředkům, které by ještě na těch účtech byly, ale pouze mapujeme tu historii zpátky. Ale jsou už dneska i ojedinělé případy, kde právě ve spolupráci s tou daňovou správou se podaří, se daří včas zachytovat ten průtok, mohu-li to tak nazvat, finančních prostředků na účtech tak, aby ve finále právě daňová správa si na ty peníze, zjednodušeně řečeno, mohla šáhnout.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Naznačujete, že je to mimo úplně vaši kompetenci, takže neznáte ani podrobnosti, co to vlastně komplikuje? Myslím ten proces například toho mechanismu reverse charge, kdy DPH státu tedy nepřiznává prodejce, ale odvádí ho ten, kdo si zboží nebo službu kupuje. Brusel na to nechce dát výjimku.

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Myslím si, že jedna věc je otázka legislativy, ale to bych opravdu zabíhal spíše do příslušnosti orgánů daňové správy, ale v rámci naší činnosti jsme zjistili informace i takového charakteru, že jeden subjekt nakoupil ve velkém množství pohonné hmoty. Tyto pohonné hmoty během velmi krátkého časového období přeprodal, přes několik firem finanční prostředky řádně protekly přes finanční účty a ve finále totožné pohonné hmoty odprodal subjektu, od kterého ho na začátku kupoval. Dokonce ještě řádově o haléřové položky nižší, než je fakticky nakupoval.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Zajímá mě váš názor v této věci, stát brání podvodů s DPH neustálým komplikováním systému daně. Je to podle vás správná cesta? Doplácí na to mnohdy především ti, kteří naopak tu daň poctivě platí. Oni pak vyplňují ty komplikované formuláře. Váš názor, jestli to nejde jinak, jestli jiná cesta není?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Říkám, opravdu si myslím, že bych zabíhal spíše teď do kompetencí orgánů daňové správy. Ale z mého pohledu mně se to jeví tak, že tady ta daňová trestná činnost není nic jiného než podvod na státu. Jsou tady skupiny podvodníků, velké skupiny podvodníků, které se snaží tady touto cestou stát okrádat na daních.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže ta komplikovanost je namístě podle vás.

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Určitě.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A jiná cesta není?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Já si nemyslím, že by nebyla jiná cesta, ale opravdu já nechci se nechat zapojit ani do nějaké filosofické debaty, jestli je problém v legislativě nebo někde jinde.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Stát ročně přichází podle odhadu kvůli daňovým únikům o 25 až 30 miliard korun. Je to realistický odhad podle vás?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Já si myslím, že hrubý realistický odhad to určitě je. Já neumím přesně říct, jestli to číslo je nějakým způsobem byť orientačně správně, ale určitě si myslím, že v rámci odhadů se pohybuje ve správné úrovni. Může to být i více, nemám, nemám přesný odhad. Nicméně pokud mohu hovořit o zmiňovaných daňových únicích, v loňském roce Finanční analytický útvar podával Policii České republiky desítky trestních oznámení právě pro podezření z daňové trestné činnosti. Ta škoda se tam pohybovala řádově v miliardách korun. Byť se jeví, že ta fakticky zajištěná částka, kterou jste zmínila ve výši 800 milionů korun, je něco jako malá třešnička na dortu, ale opravdu v námi zadokumentovaných případech se ta škoda opravdu jeví řádově v desítkách miliard korun.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebývá finanční zpravodajství někdy používáno v rámci politického boje?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Neumím si představit jak.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Věci veřejné si třeba před časem stěžovaly, že váš útvar prošetřuje politiky a využívá pravomoce proti politickým oponentům, myslím politickým oponentům v rámci třeba koalice, protože je to samozřejmě útvar, který patří pod ministra financí a ministrem financí je vždycky politik z jedné strany, logicky.

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Já si myslím, že určitě ne. Já si myslím, po nějaké, po nějaké mediální zmínce nebo po mediálních zmínkách v loňském roce o činnosti Finančního analytického útvaru mnoho lidí nemělo ani žádné povědomí. Já si myslím, že tak to bylo správně, protože jsme přece jenom finanční zpravodajskou jednotkou. Naše činnost by měla být veřejnosti, nechci říkat úplně neznámá, ale pracujeme se spoustou choulostivých a citlivých informací, které předáváme různým partnerům. Není to jenom Policie České republiky, nejsou to jenom orgány celní nebo daňové správy. Jsou to i zpravodajské služby, jsou to naši spolupracovníci ze zahraničních finančních zpravodajských jednotek. My se snažíme a naším cílem a úkolem je každý to oznámení, každý ten podnět pečlivě a objektivně přezkoumat, vyšetřit, prověřit. A jsou 2 nebo 3 možné případy, co se týče výstupu našeho útvaru. Pokud se jedná o detekování nebo podezření ze spáchání trestného činnosti, automaticky podáváme trestní oznámení Policii České republiky. Ve všech těchto případech tato podání směřujeme Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality a dále postupuje získané informace rovněž orgánům celní nebo daňové správy.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře. Pane řediteli, ale nemůžeme opomenout, že jste útvar ministerstva financí a toho času pod vedením Miroslava Kalouska z TOP 09. Ministr Kalousek vám nikdy nedoporučuje nějaké podněty nebo lidi, byste měli zaměřit svou pozornost?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Samozřejmě doporučil. Doporučil mi posunout se jiným směrem, a to právě ve vztahu k daňovým únikům, neboť to je věc, kterou si myslím, že trápí celý ten široký segment státní správy.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Doporučil vám i některé konkrétní případy nebo některé konkrétní lidi?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Nedoporučil. Debatovali jsme na to téma pouze v té obecné rovině, to znamená o daňové kriminalitě jako takové. A mohu říct, že já osobně si vážím svým způsobem volnosti, kterou máme jako úřad, byť jsme zařazeni v rámci ministerstva financí. A pokud to mohu zhodnotit s mojí předcházející zkušeností, když jsem pracoval na celých 18 let v rámci Policie České republiky, tak opravdu mohu říct, že té volnosti si vážím.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže ani politické kauzy vám nedoporučuje.

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Neumím si představit, jakým způsobem by nám je mohl doporučovat. My se řídíme, jak jsem říkal, buď obdržíme oznámení o podezřelém obchodu, případně jiný podnět, a tím se zabýváme. To znamená, na začátku každé naší kauzy, každého našeho případu je vždycky konkrétní podnět.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, tak nedoporučuje, ale pak to rád odprezentuje, myslím tedy Miroslav Kalousek, vaši práci i v politickém boji, jako kauzu Vondry z ODS nebo Babáka z Věcí veřejných. Je to tak?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Já si myslím, dovolil bych si vám trošku, trošku oponovat, protože kauza společnosti ProMoPro byla jediná mediálně prezentovaná kauza. Myslím si, že Finanční analytický útvar prošetřil a podal trestní oznámení v daleko jiných komplikovanější, složitějších kauzách, kde i se jednalo o vyšší škodu a velká většina těchto případů mediálně prezentovaná nebyla. A já doufám, že v budoucnu tomu tak i zůstane.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale kauza ProMoPro byla mediálně komunikovaná. Vám to nevadí, že jste svým způsobem i takto vlastně politicky využíván, řekněme, nebo že takto politicky posloužíte? Zajímá mě váš osobní postoj k tomu.

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Já jsem neměl pocit, že by docházelo k určitému zneužití politické moci, případně zneužití mého pana ministra. Jednalo se o rozhodnutí pana ministra, kdy se rozhodl, že bude, že zveřejníme informace ohledně této kauzy a spíše jsem to vnímal ne jako informaci veřejnosti o kauze ProMoPro jako takové, ale spíše jakoby reakci na mediální útoky činnosti Finančního analytického útvaru, respektive sdělení těch pravdivých skutečností a informací, které v rámci tohoto šetřeného případu byly získány.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak si pak vysvětlit, že prošetřovány byly kauzy politiků ODS, Věcí veřejných, ČSSD, mluvím teď o Jaroslavu Palasovi a jeho domu v Jeseníkách. Ale TOP 09 ani jedna, to je náhoda podle vás?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Já vám tady nemůžu sdělovat to, zdali jsme prošetřovali ty politiky z té či oné strany, ale myslím si, že nikdo, kdo přímo nedisponuje informace, případně těmi našimi konečnými výstupy, nemůže říct, že předmětem našeho šetření byl, či nebyl politik z TOP 09.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale neví se o tom.

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Stejně jako se neví a nikdy jsme nepotvrdili, ani nevyvrátili, zdali, zda jsme se zabývali, ať to bylo panem hejtmanem Palasem, ať to byli, byli politikové z ODS, ČSSD. Nikdy jsme nic takového nevyvrátili, ani nepotvrdili.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud vám podnět ke kauze ProMoPro tedy nedával ministr financí, tak kde jste k tomu podnětu přišli?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Jednalo se o klasickou standardní cestu, kdy na začátku tohoto případu bylo oznámení o podezřelém obchodu příslušnou bankou.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Přes povinnou osobu?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Banka je v tomto případě povinnou osobou.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ano. Nějaké nové informace v kauzách, které jsem zmínila, alespoň tedy v té, kterou jste už mediálně komunikovali, v kauze ProMoPro, ty byste měl, které byste mohl zveřejnit?

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Já mám pouze informace, já mám pouze informace, že tato kauza je dále předmětem orgánům činných v trestním řízení a je to pouze na nich, jakým způsobem a kdy se doberou k nějakému závěru.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ředitel Finančního analytického útvaru ministerstva financí Milan Cícer byl naším hostem. Děkuji vám za rozhovor, na shledanou.

Milan CÍCER, ředitel, Finanční analytický útvar ministerstva financí
--------------------
Děkuji za pozvání, na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.