CZ EN

Ekologické škody – jednotlivé případy

Miliarda korun na špínu bez soutěže - Datum: 15.12.2009, Autor: Hany Farghali, Jan Sůra, Zdroj: Mladá fronta DNES, Rubrika: Ekonomika, Strana: 01

Ministerstvo financí dává část zakázek bez soutěže, prý kvůli inspekci životního prostředí. Ta to odmítá.

Praha - Peněz má stát zřejmě stále dost. MF DNES sestavila přehled státních zakázek, které letos rozdalo ministerstvo financí, a vyplývá z něj, že byznys za téměř 1,5 miliardy na odstranění starých ekologických škod získaly firmy bez výběrového řízení.
Proč se stát připravuje o možnost získat výhodnější podmínky v regulérní soutěži a ušetřit? Část škod musela být odstraněna okamžitě coby ekologické havárie. Pro další část však vysvětlení neexistuje. Zakázky přidělilo ministerstvo financí. Odvolává se na požadavky České inspekce životního prostředí (ČIŽP), která prý žádá zahájení prací likvidujících ekologické škody „v řádu týdnů“.
Zaklínadlo: havarijní stav Z dokumentů, které inspektoři MF DNES poskytli, ovšem vyplývá, že na nápravu škod má stát zpravidla mezi třemi a čtyřmi lety. Ve velké části případů tak podle nich není důvod přidělovat zakázky bez soutěže kvůli riziku prodlení.
„Ministerstvo financí jednoznačně preferuje otevřené zadávací řízení, nicméně rozhodnutí ČIŽP nám fakticky nedávají možnost takto postupovat,“ tvrdí Tomáš Uvíra, vrchní ředitel ministerstva financí.
Podle jeho úředníků jsou sice termíny pro splnění zakázky dostatečně dlouhé, nařízení ekologů prý ovšem žádají prakticky okamžité započetí prací - a to má být důvod, proč se firmy vybírají přímo, bez soutěží.
To však odmítá ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová (SZ): „Termíny plnění nápravných opatření jsou dostatečně dlouhé, aby výběrová řízení mohla být provedena, s výjimkou dvou letošních položek, kde byla situace opravdu havarijní a nemohlo se čekat. Inspekce v žádném případě nemá vliv na formu veřejné zakázky a v žádném případě nepožadovala nedělat výběrové řízení.“ Každá strana hází odpovědnost na tu druhou. Kde je tedy pravda?
Resort financí jako důkaz toho, že jedná na základě podnětů od inspekce životního prostředí, zaslal MF DNES rozhodnutí ČIŽP k jednotlivým „přiklepnutým“ případům. Z těch však nevyplývá, že k vynechání výběrového řízení muselo ministerstvo přistoupit ve všech případech.
Například v ostravské lokalitě společnosti ČEZ inspektoři jen žádají, aby práce byly zahájeny do jednoho měsíce od vybrání firmy, která bude dekontaminaci provádět. Termín počátku samotných prací ovšem nestanovuje.
V řadě dalších dokumentů je pak výklad sporný, jako například u projektu sanace průmyslového objektu Tlakové plynárny v Ústí nad Labem.
Nejzazší termín, do kdy má být objekt zdemolován, stanovila inspekce na konec letošního roku. Nařízení ovšem vydala již v březnu. Podle Tylové je devět měsíců dostatečná doba na to, aby se řádná soutěž uskutečnila. Samotné ministerstvo ostatně připouští, že výběrové řízení trvá zhruba půl roku.
Nejasný zákon nahrává pochybnostem Přestože v některých případech skutečně resort financí nemá na výběr a stamilionové zakázky musí „přiklepnout“ bez soutěže, řada dalších vyvolává otázky, zda se s takzvanýmJednacím řízením bez uveřejnění (JŘBU), které umožňuje v krizových situacích vynechat soutěž, hospodaří šetrně. Jen letos dal antimonopolní úřad za jeho neoprávněné použití pokutu ve výši 1,8 milionu korun ministerstvu zemědělství či 800 tisíc Královéhradeckému kraji.
„Zadavatelé často používají volnější výklad podmínek, za nichž je JŘBU možno použít,“ připouští místopředseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Kamil Rudolecký.
To, zda všechny zakázky na likvidaci ekologických škod bylo nutné zadávat bez soutěže, prověří i poslanci.
„Zájmem státu by mělo být hospodařit co nejšetrněji, budeme odministerstva chtít vědět, zda řízení bez uveřejnění je pro stát skutečně to nejlepší,“ uvedl místopředseda kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Libor Ježek (ODS).
Zdá se, že jediným, kdo o postupu resortu nepochybuje, jsou tak prozatím jen firmy. Ekologická superzakázka, která měla veškeré odstraňování škod sjednotit do jediného obřího projektu, je totiž prozatím pozastavena a tyto dílčí zakázky jsou pro podniky vítaným přísunem peněz.
Kromě půldruhé miliardy, které ministerstvo financí vydalo letos na „hašení“ ekologických havárií, zaplatilo za další práce spojené s odstraňováním ekologických zátěží ještě zhruba 8,5 miliardy korun, které už byly řádně vysoutěženy. Příští rok by to mělo být podle odhadů resortu celkem 13 miliard korun.
O hodnotě zakázek rozhodují firmy, kontrolovat jdou těžko Ve chvíli, kdy je nutné zadat zakázku na odstranění havárie bez soutěže, odhadne její celkovou hodnotu podle Tomáše Uvíry z ministerstva nezávislá firma. Vrchní ředitel resortu však přiznává, že nemají žádné páky na to, jak ověřit, zda tyto firmy neřeknou hodnotu zakázky i dodavatelským firmám.
„To nelze nijak zaručit. Při porovnávání, zda se jedná o dobrou cenu, vycházíme z jednotkových cen, které máme z předchozích soutěží k dispozici,“ vysvětlil Uvíra.
To, že cena nemusí být vždy regulérní, ukazují velké rozdíly mezi odhadovanou a vysoutěženou cenou v případě, že ministerstvo vypíše otevřenou soutěž pro více uchazečů. Pokud však vyzve jen jednu firmu, konečná cena je většinou stejná jako odhadovaná.
Zakázku bez soutěže obvykle získává firma, která už sanaci prováděla dříve. Ukazují to i výsledky soutěží - žádná z firem z oboru nezískává větší počet zakázek, spíše si je téměř „spravedlivě“ dělí. Firmy zabývající se likvidací ekologických škod však tvrdí, že práce už se zpožděním ekologického tendru ubývá.
"Útlum je razantní, je to velký problém pro všechny,“ stěžuje si ředitel Raschman. Podle něj jsou zakázky vždy na delší dobu, a nemuseli proto zatím propouštět.
Ekologické firmy navíc našly další zdroj z veřejných peněz, kde se zatím penězovod nezastavil: dotace ze Státního fondu životního prostředí obcím například na rekultivaci skládek. Jde o peníze, které přicházejí většinou z Evropské unie.
Podle mluvčí Státního fondu životního prostředí Lenky Brandtové je v rozpočtu celkem 520 milionů eur, tedy zhruba třináct miliard korun. „Zatím je vyčerpána zhruba čtvrtina,“ upřesnila Brandtová. Více než šest miliard korun je v rozpočtu na odstraňování starých ekologických zátěží, kde zatím zájemci vyčerpali 17 procent rozpočtu. „O dotace v tomto programu mohou žádat do konce roku 2013,“ dodala Brandtová.

Komentáře MF k jednotlivým případům uvedeným v článku

Z níže uvedeného lze konstatovat, že plnění nápravných opatření bylo zahájeno neprodleně tak, aby byl dodržen termín plněná uložený Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Všechny příslušné dokumenty, včetně dopisů ČIŽP, měli autoři článku k dispozici.

MTZ Sokolská – ČEZ Správa majetku s.r.o.

Termíny uložené v rozhodnutí ČIŽP nejsou navázány na termín výběru vítěze, jak je uvedeno v článku, ale jsou navázány na datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a to následovně:

 • termín předložení prováděcího projektu sanace: do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí.
 • termín zahájení prací do 1 měsíce od schválení prováděcího projektu sanace.
 • ukončení odtěžeb a sanace nesaturované zóny do 13 měsíců
 • ukončení sanace podzemních vod do 30 měsíců

Z uvedeného vyplývá, že zadání veřejné zakázky na sanaci, jejímž podkladem je schválený prováděcí projekt sanace, musí proběhnout během jednoho měsíce po odsouhlasení projektu prací.

WALTER a.s.

V rámci monitoringu bylo zjištěno, že znečištění nacházející se na výše uvedených lokalitách zasáhlo jímací území „Motorlet“, které slouží k zásobování pitnou vodou pro dvojměstí Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, kde žije cca 15.500 obyvatel.

Na základě tohoto zjištění bylo ČIŽP zahájeno řízení 7.12.2007 o uložení nápravných opatření, řešících krajně naléhavý stav.

K projektu vydala souhlasné stanovisko dne 20.12.2007, ve kterém je obsaženo, že k započetí sanačních prací je nutné zvolit takový postup, aby sanace byla zahájena v co nejkratším termínu a bylo odvráceno nebezpečí kontaminace podzemních vod v jímacím území.

4.1.2008 ČIŽP OI Praha vydalo rozhodnutí obsahující nápravná opatření k řešení krajně naléhavého stavu (viz výše) a ukládá předložit projekt do jednoho měsíce od nabytí právní moci. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 28.1.2008.
Provedenými pracemi došlo k plnění opatření uložených v rozhodnutí ČIŽP a bylo prokázáno, že došlo k zamezení migrace kontaminantů do jímacího území Motorlet.

Hutní druhovýroba

Rozhodnutí ČIŽP na odstranění krajně naléhavého stavu nabylo právní moci 7.5.2009 s termínem 30.9.2009. Tento termín by v žádném případě bez postupu dle § 23 odst.7 písm.a) nebylo možno splnit.

Tlaková plynárna Ústí nad Labem

Termín v rozhodnutí je uložen pouze jeden a to ukončení sanačních prací na havárii nesaturované a saturované zóny dle přesně citovaného projektu do 31.12.2012. Termín zahájení prací stanoven v rozhodnutí není. Na žádost Ministerstva financí upřesnila ČIŽP tento termín v dopise z 2.3.2009 a stanovila, že pro splnění rozhodnutí je bezpodmínečně nutné zahájit práce neprodleně. Předpokladem splnění rozhodnutí je dle tohoto upřesnění ČIŽP ukončení nařízených demoličních prací, odtěžení zemin a vybudování sanačního systému sanace saturované zóny do 12/2009. V harmonogramu projektu sanace, který je ČIŽP přímo nařízen ve výrokové části, je na demolice, odtěžby a vybudování systému sanace podzemních vod stanoveno 12 měsíců.

Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutí ČIŽP z 16.2.2009 nařizuje provedení sanace dle projektu, který předpokládá, že sanace nesaturované zóny bude probíhat 12 měsíců. Přičemž ČIŽP požaduje v upřesnění tohoto rozhodnutí ukončení sanace nesaturované zóny do 9,5 měsíce od vydání rozhodnutí.

Aircraft Industries, a.s. (dříve LET Kunovice)

 • Rozhodnutí ČIŽP OI Brno  č.j. ČIŽP/47/OOV/SR01/0806791 (ČIŽP/47/OOV/SR01/0806791.005/08/BVA) ze dne 6.5.2008 ke krajně naléhavému stavu ve společnosti Aircraft Industrie, a.s. – II. etapa ukládá zahájit sanační práce nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí (23.5.2008), tj. nejpozději do 23.6.2008,
 • Schvalovací komise MF schválila na základě dílčích souhlasných stanovisek a vydaného opatření k nápravě závadného krajně naléhavého případu Rozhodnutím ČIŽP OI Brno č.j. ČIŽP/47/OOV/SR01/0806791 ze dne 6.5.2008, zadat veřejnou zakázku dle par. 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. "o VZ" - jednací řízení bez uveřejnění,  ve společnosti Aircraft Industries a.s.,
 • Zadavatel vyzval Společnost Ekosystem a Purum  k jednání písemnou výzvou č.j.  . 45/65622/2008/452-2 ze dne 25.7.2008,
 • Pověření zástupci zadavatele doporučili Protokolem o jednání pověřených zástupců zadavateli ze dne 12.8.2008 rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona VZ, a to nabídky podané zájemcem „Sdružení EKOSYSTEM a PURUM“,
 • Dne 23.10.2008 rozhodl zadavatel před podpisem smlouvy o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., „o veřejných zakázkách,“ ve znění pozdějších změn, z důvodu změny koncepce v přístupu k řešení této zakázky, resp. s ohledem na přípravu komplexní ekologické zakázky na odstraňování starých ekologických zátěží z rozhodnutí vlády ČR,
 • MF obdrželo dopis ČIŽP OI Brno ze dne 10.11.2008, kde je konstatováno, že sanační práce dle vydaného Rozhodnutí č.j. ČIŽP/47/OOV/SR01/0806791 ze dne 6.5.2008 nebyly zahájeny a ČIŽP trvá na pokračování sanačních prací, se zvláštním důrazem na pokračování sanace v objektu A49,
 • Ministr financí dne 1.4.2009 pod č.j. 452/32511/2009 rozhodl a udělil souhlas k ZVZ dle zákona VZ druhem zadávacího řízení – jednací řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 23 odst. 4 písm. b)  zákona č. 137/2006 Sb. „o veřejných zakázkách,“ ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s plněním závazků z uzavřené ekologické smlouvy tj. „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého případu  v objektu A49 ve společnosti Aircraft Industries, a.s. – II. etapa“ z důvodu zajištění plnění Rozhodnutí ČIZP OI Brno č.j. ČIŽP/47/OOV/SR01/0806791 (ČIŽP/47/OOV/SR01/0806791.005/08/BVA) ze dne 6.5.2008, směřující k eliminaci vzniku ekologické havárie v co nejkratším možném termínu a ve snaze zabránit hrozícím faktickým i finančním škodám,
 • Realizační smlouva  na sanační práce  II. etapa se zhotovitelem uzavřena dne 28.4.2009!

Z UVEDENÉHO LZE KONSTATOVAT, ŽE PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ BYLO ZAHÁJENO SE ZNAČNÝM PRODLENÍM oproti požadavku ČIŽP!

 • Předmět sanačních prací II. etapy:
  V průběhu  prací I. etapy  byly zjištěny nové skutečnosti, resp. vyvstala nutnost rozsah projektovaných prací rozšířit oproti původním předpokladům. V zásadě se jedná, pro dosažení cíle sanace a odstranění všech ohnisek kontaminace, o nutnost  provést nápravná opatření následujících objektů:
  • stavební materiály a podložní zeminy pod bývalým objektem A 49 a souvisejícími stavbami, které byly odstraněny v první fázi, jsou i po provedeném sanačním zásahu dle schváleného PP nadále významně lokálně kontaminovány – viz. výsledky doprůzkumu dále,
  • objekt eloxovny, kalírny, odmašťovny a dalších provozů A 45 je významným ohniskem kontaminace, bez jehož odstranění nelze efektivně dosáhnout cílových limitů v podzemních vodách
  • kanalizace působí jako drenážní prvek pro snadné šíření kontaminace z rizikových objektů. Její netěsnost způsobuje další dotace kontaminantů do horninového prostředí. Bez sanace a rekonstrukce porušených úseků kanalizace nelze efektivně dosáhnout cílových limitů v podzemních vodách,
  • průzkum v prostoru objektu A6 (bývalý sklad hořlavin), nutné zjištění kontaminace nesaturované zóny chlorovanými alifatickými uhlovodíky. Z výsledků doposud provedených průzkumných a sanačních prací v prostoru A6 vyplývá možnost pokračující dotace chlorovaných etylénů do podzemní vody z dosud neidentifikovaného zdroje znečištění.

Labyrint CZ s.r.o.

 • Dne 28.1.2009 bylo vydáno  ČIŽP OI Ústí nad Labem Rozhodnutí o uložení nápravných opatření pod č.j. ČIŽP/44/OOV/SR03/0618879 (ČIŽP/44/OOV/SR03/0618879.002/09/UHR):
  Zabezpečit realizaci sanačních prací dle projektové dokumentace Likvidace ekologické havárie objektu v havarijním stavu v areálu Labyrint CZ s.r.o. (EKORA s.r.o.,  19.1.2009) - termín: 31.12.2011.
  Cílové limity vychází z Rozhodnutí ČIŽP č.j. 44/00V/SR01/0618879004/07/URV ze dne 14.11.2007.
 • K uloženému termínu plnění nápravných opatření do 31.12.2011 se vyjádřila ČIŽP OI Ústí nad Labem č.j. ČIŽP/44/OOV/0618879.017/09/UHR ze dne 19.2.2009 v tom smyslu, že termín je konečný, pro plnění opatření reálný a neznamená, že je možno sanační práce oddalovat, tudíž požaduje zahájit plnění uloženého nápravného opatření.
 • Ve stanovisku č.j. ČIŽP/44/OOV/0618879.018/09/UHR ze dne 25.2.2009 je ČIŽP uvedeno, že předpokladem pro splnění termínu uloženého rozhodnutím je ukončení stavebně-demoličních prací nejpozději do 11/2009,
 • Podkladem pro sanační práce II. etapy je "Projektová dokumentace likvidace ekologické havárie objektu v havarijním stavu v areálu Labyrint CZ s.r.o. (EKORA s.r.o.,  19.1.2009), ve které jsou projektovány práce -  sanace staré ekologické zátěže v objektu budov č. 8, 9, a 10 – Pluhárna, Kovárna a Nová lisovna v areálu bývalých Roudnických strojíren a sléváren a.s. (nyní Labyrint CZ, s.r.o.), který se nachází v havarijním stavu a ohrožuje sanační práce prováděné v rámci likvidace ekologické havárie v objektech postižených požárem (I. etapa), které jsou součásti uvedeného komplexu budov,
 • Harmonogram prací předmětné projektové dokumentace byl zpracován na období 36 měsíců, z toho v období prvních 12-ti měsíců budou dle harmonogramu realizovány přípravné práce, sanace stavebních konstrukcí a zemin a sanace podzemní vody (tj. cca 90% objemu všech prací) a následujících 24 měsíců bude realizován postsanační monitoring. Z čehož tedy i vyplývá nutnost práce zahájit neprodleně.
 • Zadavatel vyzval  k jednání písemnou výzvou č.j. 45/27772/2009/452-1 ze dne 19.3.2009 společnost EKORA s.r.o.
 • Pověření zástupci zadavatele doporučili Protokolem o jednání pověřených zástupců zadavateli ze dne 26.3.2009 rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona VZ, a to nabídky podané zájemcem „EKORA s.r.o.“
 • Realizační smlouva na sanační práce  II. etapa se zhotovitelem uzavřena dne 27.4.2009!

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář