CZ EN

Ze Zlaté koruny se stala prestižní soutěž finančních produktů

Ministr financí Miroslav Kalousek odpovídá na otázky, které se týkají nejen Zlaté koruny.

* Jste v pořadí už čtvrtý ministr financí ČR, který nad Zlatou korunou převzal záštitu. Jaký význam má tato soutěž z vašeho pohledu? Může být Zlatá koruna užitečná pro ekonomickou politiku státu?

Ze Zlaté koruny se postupně stala velmi prestižní soutěž finančních produktů, která má velký význam jak pro spotřebitele, tak i pro samotné finanční ústavy. Pro spotřebitele může představovat důležité vodítko při výběru toho pravého finančního produktu, u kterého bude mít jistotu, že dostane skutečně kvalitní služby. Pro finanční ústavy znamená Zlatá koruna možnost prezentovat své produkty a samozřejmě i motivaci zlepšovat své služby. Já jako ministr financí mám eminentní zájem na co nejlepším fungování finančního trhu, k čemuž Zlatá koruna bezesporu přispívá.

* Ministerstvo financí v roce 2005 vytvořilo dokument »Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách« a letos v lednu byl na internetu spuštěn zcela nový web -www.financnivzdelavani.cz, na jehož tvorbě vaše ministerstvo spolupracovalo spolu s ČBA a ČNB. Souvisí tyto dva projekty spolu pouze hlavním obsahem, nebo mají užší vazbu? Jaký mají hlavní cíl? Budete v osvětě občanů pokračovat?

Vytvořili jsme Strategii finančního vzdělávání pokrývající jak školní, tak i navazující vzdělávání. Školní vzdělávání je detailně rozpracováno právě v dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, jehož součástí jsou i tzv. Standardy finanční gramotnosti představující cílovou úroveň finanční gramotnosti, která by měla být u studentů dosažena. Pro další koordinaci finančního vzdělávání v ČR jsme v souladu s mezinárodními doporučeními vytvořili pracovní skupinu zahrnující všechny relevantní strany - stát, spotřebitele, finanční trh a vzdělávací odborníky. Projekt www.financnivzdelavani.cz, jako projekt iniciovaný trhem, přesně zapadá do skupiny aktivit, které mohou svým zaměřením napomoci lepší informovanosti, přehledu a orientaci spotřebitelů na finančním trhu, navíc může dobře sloužit širšímu spektru populace. Je také praktickým výsledkem společného úsilí profesních asociací a státu.

Finanční vzdělávání je dlouhodobý proces a Ministerstvo financí bude i nadále vystupovat v roli odborného garanta pro školní vzdělávání a gestora pracovní skupiny zabývající se především výměnou zkušeností a koordinací aktivit v celoživotním vzdělávání.

* V těchto dnech finišuje novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Odkdy bude platit, koho se dotkne nejvíc a jaké změny přinese?

Od novely zákona očekáváme zlepšení postavení zákazníků na českém kapitálovém trhu, zlepšení podmínek pro podnikání na kapitálovém trhu a vytvoření lepších podmínek pro spolupráci příslušných orgánů dohledu členských států Evropské unie. Cílem je také posílení konkurence v oblasti poskytování investičních služeb a tím zlevnění služeb pro zákazníky. Z konkrétních změn lze především zmínit, že novela nově rozšiřuje okruh investičních nástrojů, pro jejichž nabízení zákazníkům bude potřeba povolení České národní banky, což by mělo vést k vyšší ochraně investorů. Mění se úprava pravidel pro jednání se zákazníky, např. se zavádí povinnost pro obchodníka provést pokyn zákazníka za nejlepších podmínek, tedy v zásadě za nejlepší cenu, a povinnost hodnotit vhodnost nabízených investičních služeb a investičních nástrojů pro konkrétního zákazníka. Novela přináší změny také v oblasti organizování trhů s investičními nástroji. Novinkou je zavedení regulace tzv. mnohostranného obchodního systému, jakožto speciální obchodní platformy s investičními nástroji. Podstatnou změnou je též rozšíření požadavků na transparentnost regulovaných trhů a informovanost klientů, kdy novela zavádí povinnost uveřejňovat informace o poptávce a nabídce cenných papírů, o uzavřených obchodech, apod. Účinnost novely lze očekávat k 1. 7. 2008.

* K vůbec hlavním úkolům vašeho ministerstva patří práce na novele zákona o penzijním připojištění. V jaké »fázi vývoje« se nachází? Přinese konkrétní zlepšení lidem, kteří už penzijní připojištění mají, nebo ovlivní pouze ty, kteří ho teprve uzavřou?

Ministerstvo financí předloží v nejbližší době do vlády informaci zabývající se úkoly, které pro něj plynou z tzv. II. etapy důchodové reformy. Jeho stěžejní součástí je návrh řešení problematiky oddělení majetku penzijních fondů a účastníků penzijního připojištění a rozbor možností na zvýšení motivace účastníků pro přispívání na penzijní připojištění a výběru doživotní penze. Ukázalo se, že nejvhodnějším řešením problematiky oddělení majetku v systému penzijního připojištění bude vytvořit vedle stávajícího systému nový, tzv. paralelní systém penzijního připojištění. Ministerstvo financí v současné době pracuje na věcném řešení nového systému. V novém systému budou prostředky účastníků penzijního připojištění alokované v tzv. účastnických fondech, které budou obhospodařovat nově založené subjekty - penzijní společnosti, obdobně jako je tomu v sektoru kolektivního investování. Pro zabezpečení doživotních výplat penzí budou do systému zapojeny životní pojišťovny, jejichž výběr, v případě zvolení tohoto typu dávky z penzijního připojištění, bude zcela na rozhodnutí účastníka. Stávající penzijní fondy budou fungovat za stejných podmínek, ale nebudou od stanoveného data uzavírat nové smlouvy o penzijním připojištění. Stávající účastníci se budou moci rozhodnout, zda setrvají ve »starém systému«, či za zákonem daných podmínek přejdou do nového systému. Nový systém umožní účastníkům penzijního připojištění zvolit si, dle nabídky penzijní společnosti, účastnický fond podle svého věku a postoji k rizikovosti investování, tj. půjde o různě zaměřené penzijní plány. Pro účastníky, kteří přejdou do nového systému, a jejichž penzijní plány neobsahovaly možnost zvolení penze na dobu určitou, půjde také o rozšíření možnosti o tento typ dávky, která je pro některé účastníky atraktivní z důvodu, že při předčasném úmrtí příjemce této penze bude nevyčerpaná část součástí dědictví. Ministerstvo financí také plánuje zatraktivnit výběr doživotní penze osvobozením této dávky od daně z příjmu.

* Penzijní reforma chce docílit hlavně to, aby občané byli mnohem méně závislí na státních důchodech než dosud. Dnes je tato závislost 95%, což je mezi vyspělými zeměmi nežádoucí rekord. Jaké kroky a v jakém asi časovém horizontu k tomu povedou?

Prvním krokem jsou parametrické změny průběžného systému, jeho návrh projednává v současnosti Poslanecká sněmovna. V průběhu roku budeme předkládat vládě návrh na úpravu současného systému dobrovolného penzijního připojištění, která přinese např. oddělení majetku penzijních fondů od majetku jejich klientů. Nejdůležitější fáze bude zavedení tzv. opt-outu, tj. možnosti vyvázání části příspěvků na sociální pojištění na soukromý účet. Tato fáze bude nejsložitější a přesnější termín lze jen těžko určit.


Zdroj: 13.6.2008, Hospodářské noviny

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.