CZ EN

Vláda schválila novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020

Vláda na svém dnešním jednání schválila návrh novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Novela počítá pro letošní rok s celkovými příjmy ve výši 1 364,8 mld. Kč a výdaji ve výši 1 864,8 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu tak dosáhne 500 mld. Kč. Novela reaguje na aktuální vývoj ekonomiky, která je zasažena negativními dopady koronavirové pandemie.

„Hlavním cílem této novely je masivně podpořit investice, a to především investiční akce obcí a krajů. Pro obce jsme už připravili několik dotačních titulů, díky kterým budou moci okamžitě zahájit své projekty. Výrazně proto navyšujeme vládní rozpočtovou rezervu, kterou použijeme nejen k financování těchto programů. Navýšená rezerva bude sloužit také jako finanční polštář, abychom se pokud možno vyhnuli potřebě další novely,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

V současné situaci dochází k výraznému propadu ekonomické aktivity, který má za následek pokles daňových příjmů. Zároveň je nutné ze státního rozpočtu vynaložit vyšší výdaje na boj proti šíření epidemie a na podporu ekonomiky. Za tímto účelem byl zákon o státním rozpočtu pro rok 2020 novelizován již dvakrát, v důsledku čehož byl deficit postupně navýšen z původních 40 mld. Kč na 300 mld. Kč. Ve světle aktuálního vývoje daňových příjmů a vlivů podpůrných opatření vlády však ani tyto úpravy nejsou postačující, proto je nutné přistoupit k další novelizaci.

Příjmy státního rozpočtu částka v Kč
schválený rozpočet 1 578 118 723 753
změna příjmů (první novela zákona o státním rozpočtu 2020) -89  800 000 000
změna příjmů (druhá novela zákona o státním rozpočtu 2020) -60 100 000 000
změna příjmů (současný návrh) -63 400 000 000
příjmy celkem včetně změn 1 364 818 723 753
Výdaje státního rozpočtu částka v Kč
schválený rozpočet 1 618 118 723 753
změna výdajů (první novela zákona o státním rozpočtu 2020) 70 200 000 000
změna výdajů (druhá novela zákona o státním rozpočtu 2020) 39 900 000 000
změna výdajů (současný návrh) 136 600 000 000
výdaje celkem včetně změn 1 864 818 723 753
schodek - schválený -40 000 000 000
schodek – změněný (první novela zákona o státním rozpočtu 2020) -200 000 000 000
schodek – změněný (druhá novela zákona o státním rozpočtu 2020) -300 000 000 000
schodek – změněný (současný návrh) -500 000 000 000

Na výdajové straně státního rozpočtu dochází k navýšení vládní rozpočtové rezervy o 136,6 mld. Kč. Rozpočet této položky tak dosáhne 215,4 mld. Kč. Současný rozpočet vládní rozpočtové rezervy je již téměř celý rozdělen na opatření pro řešení důsledků pandemie, která byla buď přijata, nebo se připravuje jejich realizace. Aby byla vláda i nadále schopna pružně reagovat na aktuální krizi, je toto navýšení vládní rozpočtové rezervy naprosto nezbytné. Z těchto prostředků budou financovány nejen dotační tituly pro samosprávy, ale počítá se také s jejich zapojením na opravy silnic 2. a 3. třídy nebo na navýšení investic Státního fondu dopravní infastruktury.

Na příjmové straně státního rozpočtu dochází ke snížení daňových příjmů o 43,8 mld. Kč, v němž jsou vedle útlumu ekonomické aktivity zohledněny i dopady přijatých či projednávaných opatření. Jedná se např. o vyplácení kompenzačního bonusu pro OSVČ a společníky malých s. r. o., snížení DPH u vstupného na sport a kulturu, zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty, zrušení daně z nabytí nemovitosti nebo zkrácení původně předpokládané lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů, které je obsaženo v novele daňového řádu.

V oblasti příjmů z pojistného na sociální zabezpečení novela počítá s poklesem o 17,6 mld. Kč, a to i v důsledku zavedení nové podpory pro zaměstnavatele Antivirus. U příjmů z emisních povolenek se s ohledem na propad jejich cen počítá s poklesem o 2 mld. Kč.

Navržený schodek státního rozpočtu bude z převážné části financován běžnou emisní činností. Na konci roku 2019 dosahoval státní dluh 1 640 mld. Kč. V souvislosti se změnou schodku státního rozpočtu na 500 mld. Kč dojde k celkovému meziročnímu nárůstu zadlužení o 481,13 mld. Kč. Zbylá část deficitu ve výši 18,87 mld. Kč bude financována ze státních finančních aktiv.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář