CZ EN

Novela zákona o státním rozpočtu na rok 2020

Ministerstvo financí představuje novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020 ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, jejíž podobu bude prosazovat na mimořádné schůzi Poslanecké Sněmovny v úterý 23. června.

Novela počítá pro letošní rok s celkovými příjmy ve výši 1 364,8 mld. Kč a výdaji ve výši 1 864,8 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu tak dosáhne 500 mld. Kč. Novela reaguje na aktuální vývoj ekonomiky, která je zasažena negativními dopady koronavirové pandemie.

Jen makroekonomický vývoj bez diskrečních změn letos přinese přes 125 mld. Kč nižší příjmy na daních a pojistném, než jak byly schváleny v loňském roce. Dalších nejméně 88 mld. Kč bude v rozpočtu chybět z důvodu opatření, která zmírňují dopady hospodářské recese pro různé ekonomické subjekty. Jedná se například o kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné a pro společníky v malých společnostech s ručením omezeným v celkové výši kolem 25 mld. Kč, prominutí minimálních záloh na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné za 15 mld. Kč, prominutí pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem za téměř 14 mld. Kč, projednávaná zpětná aplikace aktuální daňové ztráty za 13 mld. Kč nebo zrušení daně z nabytí nemovitých věcí za 11 mld. Kč.

Celkově proto příjmy státního rozpočtu pro rok 2020 odhadujeme nižší o 213 mld. Kč oproti schválenému rozpočtu na konci minulého roku.

Na výdajové straně se samotný vliv propadu ekonomiky zatím výrazně neprojevil. Svůj otisk zde však zanechala jak samotná pandemie v podobě zvýšených výdajů do zdravotnictví či záchranného systému, tak i prodloužené a zvýšené ošetřovné pro zaměstnance či osoby samostatně výdělečně činné. K tomu je od tohoto měsíce razantně navýšena platba za státního pojištěnce, která v odhadované výši 21 mld. Kč sanuje výpadky veřejného zdravotního pojištění. Nad rámec toho byly oddluženy přímo řízené nemocnice, které byly v první linii při řešení koronavirové epidemie. Zaměstnavatelům postiženým koronavirem, ať přímo či nepřímo, jsme nabídli programy, které hradí část mzdových nákladů, nebo participaci na nákladech spojených s nájmy, programy na provozní úvěry. Vytvořili jsme spoustu dílčích projektů a výzev v oblasti vědy, výzkumu a inovací souvisejících s COVID-19. Výdaje jsou navýšeny v oblasti státního fondu dopravní infrastruktury a s dalšími je pro připravenost projektů uvažováno.

Celkem jsou výdaje plánovány ve výši 1 865 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu tak novela prohlubuje na 500 mld. Kč

Příjmy státního rozpočtu částka v Kč
schválený rozpočet 1 578 118 723 753
změna příjmů (první novela zákona o státním rozpočtu 2020) -89  800 000 000
změna příjmů (druhá novela zákona o státním rozpočtu 2020) -60 100 000 000
změna příjmů (současný návrh) -63 400 000 000
příjmy celkem včetně změn 1 364 818 723 753
Výdaje státního rozpočtu částka v Kč
schválený rozpočet 1 618 118 723 753
změna výdajů (první novela zákona o státním rozpočtu 2020) 70 200 000 000
změna výdajů (druhá novela zákona o státním rozpočtu 2020) 39 900 000 000
změna výdajů (současný návrh) 136 600 000 000
výdaje celkem včetně změn 1 864 818 723 753
schodek - schválený -40 000 000 000
schodek – změněný (první novela zákona o státním rozpočtu 2020) -200 000 000 000
schodek – změněný (druhá novela zákona o státním rozpočtu 2020) -300 000 000 000
schodek – změněný (současný návrh) -500 000 000 000

Specifikace jednotlivých změn

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí:

 • Posílení výdajů na Program Antivirus A a Antivirus B o 12 mld. Kč.
 • Posílení dotace na sociální služby (na platy a provozní výdaje) o 5,2 mld. Kč.
 • Výdaje na výstavbu zařízení sociálních služeb v regionech budou zvýšeny o 400 mil. Kč.

2. Ministerstvo kultury:

 • Zvýšení investic do materiálně technické základny státních kulturních zařízení o 1 mld. Kč.

3. Ministerstvo vnitra:

 • Posílení výdajů na sociální dávky o 750 mil. Kč s ohledem ke zvýšenému počtu ukončení služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vysokému počtu nově přiznávaných výsluhových příspěvků.

4. Ministerstvo pro místní rozvoj:

 • Posílení výdajů o 500 milionů Kč na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku postiženého povodněmi.
 • Poskytnutí 3,8 mld. Kč Kč na národní programy Podpora rozvoje regionů, Podpora revitalizace území, Podpora bydlení, Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou, Podpora územně plánovacích činností obcí, Bezbariérové obce a Národní program podpory cestovního ruchu v regionech.
 • Na podporu lázeňství, které bylo výrazně zasaženo epidemií, je navrženo posílit výdaje této kapitoly o 1 mld. Kč. MMR zpracuje návrh zákona s cílem podpořit poptávku po lázeňských službách a tím zajistit stabilizaci tohoto tradičního odvětví významně zasaženého opatřeními proti šíření koronaviru. Tím dojde k zachování zaměstnanosti v tomto tradičním sektoru hospodářství a v dotčených regionech ČR.

5. Ministerstvo životního prostředí:

 • Posílení výdajů o 2 mld. Kč na financování připravených vodohospodářských projektů obcí realizované prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

6. Ministerstvo dopravy:

 • Zvýšení výdajů o 20 mld. Kč pro SFDI na výstavbu a modernizaci železnic, silnic a dálnic. Částka zároveň přispěje k vykrytí předpokládaného poklesu příjmů fondu z daní a mýtného. Zvýšení výdajů na opravy silnic druhé a třetí třídy o 4 mld. Kč.

7. Ministerstvo zemědělství:

 • Zvýšení výdajů o 7 mld. Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních a nestátních lesích za rok 2019.
 • Zvýšení výdajů na spolufinancování podpory rozvoje venkova o 3,3 mld. Kč.
 • Zvýšení výdajů o 2,6 mld. Kč na boj se suchem.

8. Správa státních hmotných rezerv:

 • Na financování potravinových zásob v systému státních hmotných rezerv za účelem zvýšení potravinové bezpečnosti ČR je navrženo zvýšit výdaje o 400 mil Kč.

9. Všeobecná pokladní správa:

 • Příspěvek obcím 12,8 miliardy Kč na zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů v roce 2020.
 • Prostředky na podporu podnikání 10 miliard Kč.
 • Prostředky na podporu veřejného sektoru 10 mld. Kč (jde o případnou další podporu organizací financovaných jak ze státního rozpočtu, tak i z územních rozpočtů).
 • Dotační program na financování oprav a modernizace škol a školek v obcích do 3000 obyvatel 3,1 miliardy Kč.
 • Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury pro obce do 3000 obyvatel 660 milionů Kč (jde zejména o opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obcí, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů).
 • Zvýšení vládaní rozpočtové rezervy o 36,1 miliardy Kč.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář