CZ EN

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2019

Ministerstvo financí zveřejnilo v pořadí již patnáctou Zprávu o vývoji finančního trhu, která shrnuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce včetně zhodnocení dlouhodobějších trendů. Zpráva rovněž podrobně informuje o hlavních legislativních aktivitách na finančním trhu, a to na národní i evropské úrovni.

Pokračující hospodářský růst české ekonomiky v roce 2019 se projevil i na finančním trhu. Celkový objem prostředků alokovaný v produktech finančních institucí či držený v hotovosti vzrostl o 7,4 % na hodnotu 6,9 bil. Kč. „Významný růst zaznamenaly také úspory domácností umístěné v rámci spořicích nebo investičních finančních produktů, které meziročně vzrostly o 7,5 % a dosáhly 4 bil. Kč,“ říká Lenka Dupáková, náměstkyně pro řízení sekce Mezinárodní vztahy a finanční trhy. Přestože domácnosti měly své úspory nadále uloženy převážně ve formě netermínovaných vkladů, které opět vykázaly největší meziroční absolutní nárůst, během posledních 6 let se postupně zvyšoval zájem domácností také o produkty kapitálového trhu.

Bankovní sektor se v roce 2019 v řadě ukazatelů vyvíjel opět pozitivně a potvrdil svou stabilitu i dominantní postavení. Celkový objem aktiv bank včetně stavebních spořitelen udržel dynamiku růstu, když vzrostl o 4,0 % na 7,6 bil. Kč. Celkový kapitálový poměr dosáhl své historicky nejvyšší úrovně ve výši 21,3 %. Příznivě se vyvíjel i podíl nevýkonných úvěrů, když opět klesl, a to na 2,5 %. Hospodářský výsledek sektoru před zdaněním se zvýšil o 11,0 % a také vykázal rekordní hodnotu 108,8 mld. Kč.

Hlavní český akciový index PX během roku vzrostl o 13,1 % na 1 115,6 bodů a po poklesu v roce 2018 vykázal v rámci 6letého sledovaného období novou maximální hodnotu. Růst cen aktiv na kapitálových trzích se pozitivně projevil i ve výrazném nárůstu prostředků umístěných v investičních fondech, když objem jimi obhospodařovaného majetku vzrostl o 17,2 % na celkových 694,6 mld. Kč.

Hrubé předepsané pojistné sektoru pojišťoven pokračovalo třetím rokem v růstu, když se zvýšilo o 6,6 % na 165,9 mld. Kč. Na tomto vývoji se podílelo svým růstem neživotní pojištění, naopak životní pojištění pokračovalo v sestupném trendu.

V penzijních fondech mělo na konci roku 2019 uloženo téměř 4,5 milionů účastníků prostředky ve výši 487,1 mld. Kč. Průměrný měsíční účastnický příspěvek vzrostl v rámci penzijního připojištění na 722 Kč a v případě doplňkového penzijního spoření na 800 Kč. „V rámci III. penzijního pilíře je za rok 2019 pozitivní zprávou nejen první meziroční růst počtu účastníků od provedení jeho reformy v roce 2013, ale také dosud nejvyšší dosažené průměrné zhodnocení prostředků v účastnických fondech v případě dynamických i vyvážených strategií,“ dodává Lenka Dupáková.

Zpráva vedle analytické části obsahuje také přehled legislativních aktivit Ministerstva financí, které ovlivní budoucí fungování finančního trhu. Mezi klíčové právní předpisy, které nabyly v roce 2019 účinnosti, patřily novela zákona o dluhopisech a novela zákona o směnárenské činnosti, jež novelizuje i zákon o platebním styku.

Na evropské úrovni byly schváleny předpisy týkající se snížení rizik v bankovním sektoru, evropského systému dohledu nad finančním trhem, obezřetnostních požadavků pro obchodníky s cennými papíry, panevropského osobního penzijního produktu, dohledu nad ústředními protistranami, přeshraničních plateb, řešení rizik spojených s úvěry v selhání, udržitelného financování, trhu pro růst malých a středních podniků, přeshraničního nabízení fondů a krytých dluhopisů. Nejen v těchto souvislostech se Zpráva o vývoji finančnímu trhu podrobněji věnuje také zastupování České republiky v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

Stejně jako v minulých letech se analytické závěry Zprávy zakládají na údajích z konce příslušného roku, a Zpráva tak nezohledňuje vývoj jednotlivých sektorů finančního trhu v období spojeném s pandemií nemoci COVID-19, nicméně v rámci přehledu legislativních aktivit mimořádně obsahuje informace o některých legislativních návrzích Ministerstva financí připravených v 1. polovině roku 2020 v reakci na tuto pandemii.

Dokumenty ke stažení:

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář