CZ EN

Výsledky kontroly v největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovně

Ministerstvo financí (MF) a Ministerstvo zdravotnictví (MZ) ukončily veřejnosprávní kontrolu Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZPMV). Ta je s počtem více než 1,3 milionu pojištěnců druhou největší zdravotní pojišťovnou v ČR a zároveň největší zaměstnaneckou pojišťovnou. Kontrola nekonstatovala žádná závažná pochybení ohrožující činnost pojišťovny.

Členové kontrolní skupiny MZ měli za hlavní cíl ověřit soulad činnosti zdravotní pojišťovny nejen se zvláštními zákony upravujícími oblast veřejného zdravotního pojištění, zejména týkající se oblasti výběru pojistného, zajištění místní a časové dostupnosti zdravotní péče a s tím související smluvní politiku zdravotní pojišťovny. Současně posuzovali systém a procesy hospodaření a nakládání s veřejnými prostředky, a to jak pokud jde o naplňování cílů zdravotně pojistného plánu tak i pokud jde o výši a strukturu provozních nákladů. V dané souvislosti se zaměřili na nastavení kontrolních mechanismů zdravotní pojišťovny, včetně dodržování zákonných pravidel v oblasti finanční kontroly.

Převážná většina kontrolních zjištění z oblastí kontrolovaných MZ měla spíše charakter nesouladu s předpisy či obsahovala konstatování o nepřesnosti event. dílčím pochybení, ke kterým kontrolní skupina předložila příslušná doporučení. Společně se členy kontrolní skupiny z MF dále posoudili vynakládání finančních prostředků z pohledu účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti v různých oblastech činnosti zdravotní pojišťovny.

Kontroloři MF ověřili funkčnost revizního systému a konstatovali, že adekvátně reaguje na nestandardní chování poskytovatelů zdravotních služeb. Naopak výhrady měli k bonifikačním programům pro lékaře. U nich ZPMV neposuzovala hospodárnost, efektivnost a účelnost a nenaplňovala tak zákon o finanční kontrole. Riziko nehospodárného chování bylo konstatováno také u uzavírání nových smluv s ambulantními specialisty. Jednalo se však pouze o jednotky případů, kdy nebyla provedena dostatečná předběžná řídící kontrola, nebo její závěry nebyly vzaty v potaz. Kontrola u veřejných zakázek prověřila vzorek smluv uzavřených na dobu neurčitou. Zde měla výhrady k udržování historických smluvních vztahů bez provádění průzkumů trhu.

V případě veřejných zakázek malého rozsahu nevěnovala ZPMV dostatečnou pozornost dokládání skutečností, ze kterých vyplynula exkluzivita určitých dodavatelů. ZPMV dosud až na výjimky neprováděla vyhodnocování efektů a přínosů u výdajů z Fondu prevence. U jednoho z preventivních programů nebyli dostatečně specifikováni příjemci příspěvku a čerpání neodpovídalo původnímu záměru programu.

Kontrola nekonstatovala žádná závažná pochybení ohrožující činnost pojišťovny. Nedostatky se vzhledem k celkovým výdajům pojišťovny (v roce 2017 cca 32 mld. Kč) týkaly relativně marginálních částek. ZPMV na většinu zjištěných nedostatků reagovala již v průběhu kontroly. V současnosti probíhá proces schvalování zbylých nápravných opatření, která budou předmětem následné kontroly ze strany MF a MZ.

 

Ing. Gabriela Štěpanyová
Ředitelka Odboru komunikace s veřejností
Ministerstvo zdravotnictví

Ing. Michal Žurovec
Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace
Ministerstvo financí

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.