CZ EN

EU posílí financování obrany, bezpečnosti a vnějších vztahů v souladu s prioritami české vlády

Evropská komise představila návrh nového rozpočtu EU pro roky 2021 - 2027. Odstartovala tak vyjednávání Víceletého finančního rámce (VFR) na období po roce 2020.

„Vítám, že Komise vyslyšela, co moje vláda dlouhodobě zdůrazňuje. Kromě důrazu na tradiční a pro Česko prioritní politiky, jako jsou politika soudržnosti či podpora zemědělství, Evropská komise navýšila prostředky i na takové oblasti, které byly doposud na evropské úrovni pokryty pouze omezeně. Jde například o obranu, bezpečnost a vnější vztahy. V nadcházejících jednáních budeme aktivní, abychom s našimi partnery vytvořili rozpočet pro silnou a dobře fungující EU,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

„Stěžejní pro nás je, za jakých podmínek se budou prostředky z evropského rozpočtu čerpat. Budeme požadovat, aby členské státy měly maximální flexibilitu při rozhodování o financování vlastních investičních priorit,“ doplnila ministryně financí Alena Schillerová. ČR je, dle vývoje dalšího vyjednávání, připravena diskutovat návrh EK o navýšení podílu rozpočtu EU na hrubém národním důchodu (HND) EU na 1,11 % (v současnosti se podíl pohybuje okolo 1 %), což přinese i zvýšení příspěvků ČR do rozpočtu EU.

„Souhlas s navýšenými odvody do rozpočtu EU bude z naší strany podmíněn zajištěním spravedlivých podmínek pro implementaci fondů budoucího rozpočtu EU,“ vysvětlila Alena Schillerová. Finální pozice ČR k navrhovanému snížení bude připravena až v návaznosti na podmínky pro rozdělení prostředků mezi členské státy, které Evropská komise představí v rámci sektorové legislativy na přelomu května a června.

Zveřejněný návrh VFR reaguje také na plánovaný odchod Velké Británie z EU, který po roce 2020 přinese výpadek 8 % příjmů rozpočtu EU. Komise v té souvislosti přichází s myšlenkou na zavedení tří nových vlastních zdrojů pro financování evropského rozpočtu, které by doplnily zdroje stávající, tedy celním odvody, zdroj z DPH a zdroj z HND. Cílem české vlády je, aby příjmová strana rozpočtu EU byla přehledná a co možná nejjednodušší. Při splnění těchto podmínek a při zohlednění časového aspektu vyjednávání je ČR připravena jednat rovněž o nových vlastních zdrojích.

Víceletý finanční rámec je schvalován jednomyslným rozhodnutím Rady se souhlasem Evropského parlamentu. Již nyní je jasné, že EK bude usilovat o dokončení vyjednávání před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019. Česká vláda proto oceňuje snahu EK o představení rámce, který význačným způsobem modernizuje evropské finance tak, aby jejich struktura odpovídala současným prioritám a potřebám Unie.

Vláda ČR je připravena konstruktivně spolupracovat s ostatními členskými státy, Komisí i Evropským parlamentem tak, aby byl nový finanční rámec přijat včas a mohlo dojít k rychlému zahájení implementace programů 2021+. Pro ČR je zásadní, aby dohoda k VFR byla vyvážená a spravedlivá pro všechny členské státy včetně ČR.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář