CZ EN

Plnění státního rozpočtu za leden až únor 2016

K 29.2.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 216,9 mld. Kč, celkové výdaje 189,2 mld. Kč a přebytek hospodaření 27,7 mld. Kč (v únoru 2015 vykázán přebytek 22,6 mld. Kč). Vyšší jsou daňové příjmy (o 5,3 %) a rostly i výdaje na investice určené na financování programů EU.
Pokladní plnění za Leden - únor 2016 (v mlD. Kč)
Ukazatel 2015 2016
Skutečnost
leden-únor
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-únor
% plnění Index 2016/2015 rozdíl 2016 - 2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 205,39 18,1 1 180,86 1 180,86 216,87 18,4 105,6 11,48
VÝDAJE CELKEM 182,77 14,8 1 250,86 1 250,86 189,17 15,1 103,5 6,41
SALDO 22,62 -22,6 -70,00 -70,00 27,69 . . 5,07

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 11,5 mld. Kč, tj. o 5,6 %, především ovlivnily daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které vykázaly meziroční růst 7,7 mld. Kč, tj. o 5,3 %. Na vyšší příjmy působily i prostředky přijaté z EU (růst o 5,0 mld. Kč).

Inkaso DPH ve výši 37,0 mld. Kč meziročně vzrostlo o 0,1 mld. Kč, tj. o 0,4 %. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 0,6 mld. Kč, tj. o 1,2 %. Meziroční tempo růstu DPH bylo ke konci února negativně ovlivněno snížením objemu zadržovaných odpočtů. V únoru 2015 dosahovala jejich výše 7,4 mld. Kč, v letošním únoru už jen 4,5 mld. Kč. Finanční správa tak meziročně vyplatila cca 2,8 mld. Kč, neboť v průběhu roku 2015 přijala metodické pokyny sjednocující správní praxi v oblasti postupu k odstranění pochybností a daňové kontroly. Tím došlo v kontextu dalších opatření Finanční správy ke značnému zefektivnění těchto postupů v aplikační praxi. Ve prospěch plátců daně tak došlo ke zrychlení kontrolních mechanismů a tím i ke zmíněnému snížení objemu zadržených nadměrných odpočtů s negativním dopadem na inkaso.

Inkaso pro státní rozpočet je ovlivněno také změnou rozpočtového určení daní platného od 1.1.2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad negativního dopadu na SR je 3,7 mld. Kč). Pozitivně by měl na inkaso působit růst výdajů na spotřebu domácností a vládních institucí. Dále lze očekávat, že v průběhu roku pozitivně ovlivní inkaso DPH zavedení kontrolního hlášení a posléze i elektronická evidence tržeb.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 24,4 mld. Kč, což je o 3,3 mld. Kč více než ve stejném období roku 2015. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 12,2 mld. Kč při meziročního růstu o 0,6 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná nízkými cenami pohonných hmot. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 9,1 mld. Kč, což je meziročně o 2,5 mld. Kč více. Rozpočet této daně na rok 2016 počítá zejména se zvýšením sazeb z tabákových výrobků od 1.1.2016, a proto je jeho výše o 1,6 % nad úrovní inkasa roku 2015.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, tj. o 4,2 %, zatím dosáhlo 16,7 mld. Kč. V rozpočtu této daně se promítl vliv nového rozpočtového určení daně, kterým se od 1.1.2016 snížil podíl státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu, což představuje negativní celoroční dopad ve výši 1,4 mld. Kč. Očekávaný meziroční růst inkasa proti skutečnosti 2015 se opírá především o makroekonomické odhady vývoje průměrných mezd, do kterých se pozitivně promítlo i navýšení platů státním zaměstnancům, zákonodárcům, učitelům, hasičům a policistům, dále i nižší míry nezaměstnanosti. Stejně jako v roce 2015 bude inkaso této daně negativně ovlivněno zejména znovuzavedením slev pracujícím důchodcům a tzv. školkovným. Také další zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (pro rok 2016) bude mít negativní dodatečný dopad ve výši 0,5 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. Pozitivní dopad na výši celkového inkasa bude mít, i v tomto roce, solidární zvýšení daně.

Relativně nízké inkaso daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (0,3 mld. Kč) souvisí, stejně tak jako i v minulém roce, s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně je placena na konci kalendářního čtvrtletí. Na inkaso této daně bude mít i v tomto roce pozitivní vliv zastropování výdajových paušálů pro OSVČ (60 % a 80 %) na výši 2 mil. Kč. Negativní dopad na inkaso bude mít zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, a to ve výši cca -0,2 mld. Kč, dále i znovuzavedení slev pracujícím důchodcům a tzv. školkovné.

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, které zatím dosáhlo 1,8 mld. Kč, očekáváme v roce 2016 mírný meziroční nárůst ve výši cca 0,4 mld. Kč.

Inkaso daní z příjmů právnických osob (1,5 mld. Kč tj. o 15,9 % více oproti minulému roku), souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí právnické osoby až v polovině třetího měsíce příslušného čtvrtletí. V roce 2016 je rozpočet této daně vyšší o 1,8 % oproti inkasu roku 2015. Na růst inkasa by měl mít vliv zejména pozitivní vývoj ekonomiky v roce 2015. Pro rok 2016 se také počítá s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (dopad na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,3 mld. Kč). Inkaso této daně nebudou v roce 2016 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhly 1,8 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se na začátku letošního roku projevily další vratky na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,1 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě soudních rozhodnutí již 4,5 mld. Kč).

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 4,9 % dosáhly 68,0 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet vychází z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2016 o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 63,5 mld. Kč (meziroční růst o 3,8 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 57,2 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2015 vyšší o 5,0 mld. Kč. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 189,2 mld. Kč čerpané ke konci února 2016 byly o 6,4 mld. Kč, tj. o 3,5 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2015 o 3,6 %. Na meziroční růst měly vliv zejména vyšší sociální dávky o 5,0 mld. Kč a také vyšší čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů o 4,4 mld. Kč související zejména se snahou dočerpat prostředky určené na spolufinancování společných programů EU a ČR programového období 2007-2013 s dopadem hlavně do investičních výdajů.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %). K 29.2.2016 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 82,1 mld. Kč, což je o 5,0 mld. Kč více než na konci února 2015. Na tom se podílely nejvíce výdaje na důchody, které meziročně vzrostly o 4,7 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 18,5 mld. Kč, což je o 0,7 mld. Kč méně než v únoru 2015. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 15,4 mld. Kč. Šlo o zálohu regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 14,2 mld. Kč (v únoru 2015 to bylo 15,5 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,1 mld. Kč (v únoru 2015 to bylo o 0,1 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 10,4 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 0,2 mld. Kč. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnost roku 2015 o 3,5 % vychází ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 13,1 mld. Kč a byly vyšší o 4,3 mld. Kč než ve stejném období minulého roku. Z této částky bylo určeno 11,9 mld. Kč na financování společných programů EU a ČR. Schválený rozpočet je sice nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat, že skutečné čerpání v roce 2016 bude nižší než v minulém roce. Je tomu tak proto, že v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z programového období 2007-2013 a také fakt, že pro nové programové období 2014-2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná. Dosavadní meziroční růst byl ovlivněn zejména vysokým únorovým čerpáním prostředků ve výši 8,6 mld. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let určených na spolufinancování Regionálních operačních programů programového období 2007-2013.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února 2016 přebytkem ve výši 27,7 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 5,1 mld. Kč. Na meziroční srovnání působí pozitivně zejména fakta na příjmové straně rozpočtu – růst daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 7,7 mld. Kč a růst EU příjmů o 5,0 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném únoru skončilo schodkem 18,2 mld. Kč (v únoru 2015 schodkem 6,0 mld. Kč), když příjmy činily 91,0 mld. Kč (v únoru 2015 to bylo 94,4 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 109,2 mld. Kč (v únoru 2015 to bylo 100,3 mld. Kč). Na meziročně nižších příjmech v samotném únoru se negativně projevily zejména nižší EU příjmy o 7,8 mld. Kč. Na meziročně vyšší výdaje v samotném únoru působily zejména vyšší kapitálové výdaje o 7,2 mld. Kč a také vyšší sociální dávky o 5,0 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu / leden - Únor (v mil. Kč)
leden-únor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo SR 3 248 -24 924 -24 941 -2 852 -2 584 -558 -6 730 -4 970 5 398 -10 598 -22 823 -16 558 5 582 50 071 22 625 27 694

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-únor
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-únor
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 205,39 18,1 1 180,86 1 180,86 216,87 18,4 105,6 11,48
v tom:                
Daňové příjmy celkem 145,64 14,9 1 041,71 1 041,71 153,33 14,7 105,3 7,69
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 80,77 14,0 619,73 619,73 85,31 13,8 105,6 4,54
v tom:                
DPH 36,87 16,1 247,70 247,70 37,01 14,9 100,4 0,14
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 21,15 15,6 142,00 142,00 24,40 17,2 115,4 3,25
- Spotřební daň z minerálních olejů 11,51 16,0 73,90 73,90 12,16 16,4 105,6 0,65
- Spotřební daň z tabákových výrobků 6,54 13,9 51,70 51,70 9,06 17,5 138,5 2,52
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,07 3,5 1,90 1,90 0,11 5,8 157,3 0,04
Daně z příjmů PO 1,33 1,5 101,40 101,40 1,55 1,5 115,9 0,21
Daně z příjmů FO - v tom: 18,01 17,2 108,60 108,60 18,82 17,3 104,5 0,80
- z kapitálových výnosů 2,08 22,9 11,00 11,00 1,83 16,6 87,7 -0,26
- ze závislé činnosti 16,00 17,3 95,90 95,90 16,68 17,4 104,2 0,68
- z přiznání -0,07 -2,2 1,70 1,70 0,31 18,2 -421,2 0,38
Správní poplatky 0,34 26,0 1,41 1,41 0,34 24,2 100,4 0,00
Majetkové daně - v tom: 1,58 16,7 10,30 10,30 1,81 17,6 114,2 0,23
- Daň dědická 0,01 x 0,00 0,00 0,00 x 50,0 0,00
- Daň darovací 0,00 x 0,00 0,00 -0,13 x x -0,13
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 1,57 16,5 10,30 10,30 1,93 18,8 122,9 0,36
Poplatky za uložení odpadů 0,28 18,9 1,55 1,55 0,23 14,5 79,7 -0,06
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,06 31,5 0,10 0,10 0,05 48,9 77,7 -0,01
Odvody z loterií *) 0,04 2,6 4,20 4,20 0,07 1,7 160,2 0,03
Ostatní daňové příjmy ***) 1,09 45,8 2,46 2,46 1,05 42,5 96,2 -0,04
Pojistné na SZ - z toho: 64,87 16,2 421,99 421,99 68,02 16,1 104,9 3,15
- na důchody 57,68 16,2 375,31 375,31 60,48 16,1 104,9 2,80
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 59,75 37,5 139,14 139,14 63,53 45,7 106,3 3,79
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 57,17 43,7 121,85 121,85 63,37 52,0 110,8 6,20
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 52,24 50,1 93,53 93,53 57,25 61,2 109,6 5,00
- Soudní poplatky 0,19 15,1 1,14 1,13 0,21 18,6 113,2 0,02
- Příjmy sdílené s EU 0,33 21,5 1,56 1,56 0,33 21,4 100,7 0,00
Kapitola Operace SFA 0,08 4,8 0,61 0,61 0,02 2,8 20,7 -0,07
Kapitola Státní dluh 2,33 32,4 0,00 0,00 0,00 x 0,0 -2,33
Kapitola VPS 0,17 0,9 16,69 16,69 0,15 0,9 86,9 -0,02

 

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (37 % výnosu pro SR; v roce 2015 to bylo 20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2015 a 2016 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Celkem r. 2016 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-únor % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-únor % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-únor % plnění 2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   229,97     203,32     213,45   -26,65 10,13 88,4 105,0
- Daňové příjmy 769,54 138,42 18,0 790,08 107,85 13,7 857,53 113,69 13,3 -30,57 5,83 77,9 105,4
                           
- DPH 306,70 65,29 21,3 321,60 51,19 15,9 352,60 51,80 14,7 -14,10 0,61 78,4 101,2
- spotřební daně (vč. energ. daní) 146,90 39,00 26,5 142,60 22,30 15,6 149,40 25,62 17,1 -16,70 3,32 57,2 114,9
- daně z příjmů PO 122,10 1,83 1,5 131,90 1,90 1,4 150,20 2,22 1,5 0,08 0,31 104,2 116,4
- daně z příjmů FO 157,50 26,91 17,1 157,80 26,85 17,0 165,10 28,52 17,3 -0,05 1,67 99,8 106,2
- z kapitálových výnosů 13,30 3,00 22,5 13,50 3,05 22,6 16,20 2,68 16,5 0,06 -0,38 101,9 87,7
- ze závislé činnosti 137,90 23,30 16,9 137,90 23,87 17,3 145,40 25,25 17,4 0,56 1,38 102,4 105,8
- z přiznání 6,30 0,60 9,6 6,40 -0,07 -1,1 3,50 0,59 16,9 -0,68 0,66 -11,9 -824,2
- silniční daň 5,20 0,89 17,2 5,40 0,95 17,7 5,70 1,01 17,7 0,06 0,05 106,6 105,7
- daň z nemovitých věcí 9,80 0,17 1,8 10,10 0,17 1,7 10,30 0,16 1,5 0,00 -0,02 100,3 90,9
- majetkové daně 9,90 1,51 15,3 9,50 1,58 16,7 10,30 1,81 17,6 0,07 0,23 104,8 114,2
- dálniční poplatek ****) 3,90 0,99 25,4 4,10 1,09 26,5 4,20 0,83 19,8 0,10 -0,26 109,7 76,5
- ostatní daně a poplatky 7,54 1,83 24,3 7,08 1,82 25,7 9,73 1,73 17,8 -0,01 -0,08 99,4 95,3
                           
- Pojistné na SZ 382,88 61,93 16,2 400,67 64,87 16,2 421,99 68,02 16,1 2,94 3,15 104,7 104,9
                           
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   29,62     30,59     31,74   0,97 1,15 103,3 103,8

*) v celost. daních v roce 2014 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl. a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP a ost. odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost. daních v roce 2015 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost. daních v roce 2016 není zahrn. DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-únor
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-únor
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 182,77 14,8 1 250,86 1 250,86 189,17 15,1 103,5 6,41
Běžné výdaje 173,88 15,3 1 172,34 1 171,01 176,04 15,0 101,2 2,16
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 7,92 7,9 109,28 109,42 8,38 7,7 105,8 0,46
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 10,93 8,1 121,81 124,08 8,27 6,7 75,7 -2,66
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 3,17 4,9 52,29 52,29 1,50 2,9 47,4 -1,67
- Výdaje na realizaci záruk 0,00 0,0 1,94 1,94 0,00 0,0 x 0,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 7,57 19,5 51,70 51,01 8,03 15,7 106,1 0,46
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 2,42 26,6 9,33 9,18 2,49 27,2 103,0 0,07
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 9,51 21,4 44,21 44,13 7,92 18,0 83,4 -1,58
- Neinvestiční transfery SZIF 7,38 20,9 34,05 33,98 5,88 17,3 79,7 -1,50
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 10,20 16,4 63,07 63,07 10,43 16,5 102,2 0,23
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 19,28 16,9 124,80 125,23 18,53 14,8 96,1 -0,75
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 15,94 29,7 54,94 56,04 17,31 30,9 108,6 1,37
Sociální dávky **) - v tom: 77,12 15,1 515,83 510,47 82,09 16,1 106,4 4,97
- Důchody 58,38 14,9 400,98 396,13 63,08 15,9 108,0 4,69
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 1,68 15,3 7,48 7,48 1,61 21,5 95,5 -0,08
- Ostatní soc.dávky 10,95 16,2 67,99 67,49 11,26 16,7 102,8 0,31
- Státní soc.podpora 6,10 15,4 39,38 39,36 6,15 15,6 100,7 0,04
Stavební spoření 0,00 0,0 4,90 4,90 0,00 0,0 x 0,00
Státní příspěvek na důchodové připojištění 1,71 21,9 7,20 7,20 1,69 23,5 99,1 -0,01
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 9,27 23,8 40,50 40,50 7,52 18,6 81,1 -1,75
Ostatní běžné výdaje ***) 2,02 10,4 24,75 25,77 3,37 13,1 166,9 1,35
Kapitálové výdaje 8,89 9,3 78,52 79,85 13,14 16,5 147,9 4,25
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 0,38 3,2 11,12 11,81 0,23 1,9 60,2 -0,15
Investiční transfery podnikatelským subjektům 2,84 24,8 6,59 7,07 1,26 17,8 44,5 -1,57
Investiční transfery státním fondům - z toho: 0,58 2,7 29,19 29,27 1,67 5,7 290,1 1,09
- Investiční transfery SFDI 0,00 0,0 25,91 25,91 1,60 6,2 x 1,59
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 2,49 16,9 4,06 4,31 8,89 206,4 356,9 6,40
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 2,36 20,7 9,02 9,12 0,61 6,7 25,8 -1,75
Ostatní kapitálové výdaje ***) 0,24 1,0 18,55 18,28 0,48 2,6 198,7 0,24
Saldo hospodaření SR 22,62 -22,6 -70,00 -70,00 27,69 . . 5,07

 

*) skutečnost v roce 2015 i 2016 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.