CZ EN

Státní rozpočet je k 30. listopadu v přebytku 55,5 mld. Kč

K 30.11.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 148,3 mld. Kč, celkové výdaje 1 092,9 mld. Kč a přebytek hospodaření 55,5 mld. Kč (oproti minulému roku je to výsledek o 85,0 mld. Kč lepší - v listopadu 2015 byl vykázán schodek 29,5 mld. Kč).

Významný je především vzestup celostátních daňových příjmů o 8,2 % dokumentující efektivnější výběr daní i pokračující ekonomický růst, který se promítá i do růstu mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Vykázaný přebytek rozpočtu tak představuje, stejně jako na konci předchozích osmi měsíců, nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1993. 

Ukazatel 2015 2016
Skutečnost
leden-listopad
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-listopad
% plnění Index 2016/2015 rozdíl 2016 - 2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 1 099,64 91,9 1 180,86 1 183,18 1 148,31 97,1 104,4 48,67
VÝDAJE CELKEM 1 129,14 87,1 1 250,86 1 253,18 1 092,86 87,2 96,8 -36,28
SALDO -29,50 29,5 -70,00 -70,00 55,45 . . 84,96
Pokladní plnění za Leden - LISTOPAD 2016 (v mlD. Kč)

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 48,7 mld. Kč, tj. o 4,4 %, ovlivnily především daňové příjmy, které vykázaly meziroční růst o 39,6 mld. Kč, tj. o 7,5 %, a také inkaso pojistného na sociální zabezpečení, které meziročně rostlo o 22,0 mld. Kč, tj. o 6,0 %. Příjmy z EU meziročně klesly o 6,9 mld. Kč.

Inkaso DPH ve výši 221,8 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 5,1 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 11,9 mld. Kč, tj. o 3,9 %. Inkaso DPH pro státní rozpočet je negativně ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1. 1. 2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad celoročního snížení příjmu SR z tohoto titulu je 3,7 mld. Kč).

Inkaso DPH pozitivně ovlivnila zejména efektivnější činnost Finanční správy, především nižší nárokované nadměrné odpočty, které meziročně poklesly zhruba o 7,3 mld. Kč. Pokles nadměrných odpočtů je způsoben hlavně účinností letos zavedeného kontrolního hlášení, které cílí na eliminaci podvodů, kdy jsou neoprávněně nárokovány nadměrné odpočty DPH. Na základě dat z kontrolního hlášení spustila Finanční správa v průběhu září projekt podrobnější analytiky, který umožní mapování celých distribučních řetězců podezřelých z karuselových podvodů. Vzhledem ke krátké době jeho používání nemá zatím tento institut ještě výraznější pozitivní rozpočtový dopad. Má však důležitý preventivní efekt.

Naopak negativní vliv na inkaso v meziročním srovnání měl pravděpodobně počáteční efekt, který souvisí s dalším rozšířením mechanismu přenesené daňové povinnosti nově o telekomunikační služby od října tohoto roku. Tento rozpočtově negativní vliv typický pro zavedení reverse-charge, který zároveň zlepšuje cash flow plátců DPH, je pouze dočasný a v dlouhodobém horizontu očekáváme z titulu reverse-charge naopak nárůst inkasa DPH a snížení míry daňových úniků. Negativně se na inkasu pravděpodobně projevuje i sílící efekt liberační lhůty, která dává plátcům možnost uhradit svou daňovou povinnost správci daně až pět pracovních dní po splatnosti, a to bez jakékoliv sankce.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 137,5 mld. Kč a bylo tak o 8,1 mld. Kč, tj. o 6,3 %, vyšší než ve stejném období roku 2015.

Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 50,2 mld. Kč, což je meziročně o 4,4 mld. Kč, tj. o 9,6 %, více. Důvodem růstu inkasa je zvýšení sazeb daně od ledna 2016.

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 71,6 mld. Kč při meziročním růstu o 3,3 mld. Kč, tj. o 4,8 %. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná relativně nízkými cenami pohonných hmot oproti minulému roku. S ohledem na snížení daňové podpory čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě od roku 2016 je také pravděpodobné, že se část spotřeby přesunula k více zdaněným pohonným hmotám.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 6,7 mld. Kč, tj. o 8,3 %, zatím dosáhlo 87,8 mld. Kč. Vývoj inkasa zásadně ovlivňuje navýšení mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře v letošním roce. Nezanedbatelný vliv má také zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a nízká úroveň nezaměstnanosti.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání za období leden až listopad vykazuje na rozdíl od stejného období minulého roku kladnou hodnotu. Na úrovni státního rozpočtu vzrostlo inkaso této daně meziročně o 2,4 mld. Kč. Pozitivní vývoj inkasa této daně pro toto období je odrazem růstu ekonomiky ČR v období 2015-2016, legislativních změn u poplatníků využívajících výdajové paušály a především nižší srovnávací základnou stejného období roku 2015 (vliv doběhu vracení slev na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou zatím dosáhlo 10,0 mld. Kč, což je meziročně o 0,2 mld. Kč více.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za jedenáct měsíců roku 89,5 mld. Kč, tj. 88,2 % rozpočtu. To představovalo meziroční růst o 10,2 mld. Kč, tj. o 12,8 %. Dosavadní vývoj tak odráží nejen pokračující dynamiku ekonomiky, ale také efektivnější výběr daně, kdy Finanční správa provedla řadu kontrolních akcí se zaměřením na převodní ceny, jejichž výsledkem byla jak doměřená daň ve výši 0,9 mld. Kč, tak i snížení daňové ztráty ve výši přes 8 mld. Kč. Pro rok 2016 se počítalo s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (celoroční dopad na úrovni státního rozpočtu se očekával ve výši -0,3 mld. Kč), jinak inkaso této daně není v roce 2016 ovlivněno dalšími výraznějšími legislativními změnami.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhlo 11,4 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se v letošním roce projevily pouze další vratky na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,36 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství již 4,5 mld. Kč). Inkaso daně z nabytí nemovitých věcí vykázalo meziroční růst o 17,6 %, což souvisí s ekonomickým oživením a nízkými úrokovými sazbami, které mají dopad i na výrazné oživení realitního trhu.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 22,0 mld. Kč, tj. o 6,0 %, dosáhly 388,5 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet předpokládal pro rok 2016 meziroční růst objemu mezd a platů o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 190,9 mld. Kč (meziroční pokles o 12,9 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 145,2 mld. Kč a byly proti stejnému období roku 2015 nižší o 6,9 mld. Kč. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 1 092,9 mld. Kč čerpané ke konci listopadu 2016 byly o 36,3 mld. Kč, tj. o 3,2 %, pod úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s poklesem výdajů proti skutečnosti 2015 o 3,4 %. Meziroční pokles ovlivnily zejména výdaje určené na financování společných programů EU a ČR, které zatím dosáhly 81,9 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 o 80,7 mld. Kč méně s dopadem zejména do kapitálových výdajů. Celkové výdaje obsahují i čerpání tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 62,0 mld. Kč (na konci listopadu 2015 to bylo 83,6 mld. Kč), které z větší části souvisejí s financováním společných programů EU a ČR.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů předpokládal vzestup o 1,5 %).

K 30.11.2016 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 468,8 mld. Kč, což je o 12,8 mld. Kč, tj. o 2,8 %, více než na konci listopadu 2015. Na tom se podílely nejvíce výdaje na důchody, které meziročně vzrostly o 10,2 mld. Kč, tj. o 2,9 %. V nárůstu se projevil i únorový jednorázový příspěvek k důchodům ve výši 1 200 Kč, což představovalo v absolutní výši cca 3,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 120,4 mld. Kč a proti stavu na konci listopadu 2015 byly vyšší o 4,6 mld. Kč. Na jejich čerpání se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 92,2 mld. Kč. Šlo o šest záloh regionálnímu školství již na celý rok ve výši 87,7 mld. Kč (meziroční růst o 5,8 mld. Kč) a o všechny čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 4,5 mld. Kč (meziroční růst o 0,3 mld. Kč). Letošní částka již zahrnuje i vyplacení prostředků krajům určených na zvyšování platů pracovníkům pedagogickým o 8 % a nepedagogickým o 5 % od 1. září 2016.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 57,1 mld. Kč zaznamenalo meziroční růst o 1,2 mld. Kč, tj. o 2,2 %. Předpokládaný rozpočtový růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2015 o 3,5 % vycházel ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 76,2 mld. Kč, což představuje 87,9 % rozpočtu po změnách, a byly tak o 52,0 mld. Kč nižší než ve stejném období minulého roku. Zlepšené čerpání těchto výdajů podpořily listopadové investice, které dosáhly 15,4 mld. Kč (do října činil měsíční průměr jen 6,1 mld. Kč). Z celkové částky bylo určeno 39,1 mld. Kč na financování společných programů EU a ČR, což znamená meziroční pokles o 72,4 mld. Kč.

Schválený rozpočet počítá s kapitálovými výdaji nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat a aktuální stav to i potvrzuje, že jejich skutečné čerpání v roce 2016 bude nižší než v minulém roce. Je tomu zejména proto, že v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013 a také proto, že pro nové programové období 2014-2020 (bez SZP) se s čerpáním prostředků teprve začíná. Schválený rozpočet výdajů na financování společných programů EU a ČR programového období 2014-2020 (bez SZP) předpokládal běžné i kapitálové výdaje ve výši 70,0 mld. Kč a byl zatím čerpán ve výši 28,7 mld. Kč (nejvíce OP Doprava 15,5 mld. Kč a OP Zaměstnanost 8,3 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci listopadu 2016 přebytkem ve výši 55,5 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 85,0 mld. Kč. Na příjmové straně rozpočtu je nejdůležitější především růst daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 61,6 mld. Kč, tj. o 6,9 %. Meziročnímu srovnání pomáhá i nižší čerpání výdajů na spolufinancování společných programů EU a ČR o 80,7 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném listopadu skončilo schodkem 42,9 mld. Kč (v listopadu 2015 to bylo 0,4 mld. Kč), když příjmy činily 81,6 mld. Kč (v listopadu 2015 to bylo 102,5 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 124,5 mld. Kč (v listopadu 2015 to bylo 102,9 mld. Kč). Na meziročně nižších příjmech v samotném listopadu o 20,9 mld. Kč se negativně projevily zejména nižší EU příjmy o 12 mld. Kč a také převod 10,7 mld. Kč z privatizačního účtu do příjmů kapitoly VPS uskutečněný v listopadu 2015 (letos proběhl již v říjnu ve výši 8,7 mld. Kč). Na meziročně vyšší výdaje v samotném listopadu o 21,6 mld. Kč působila záloha regionálnímu školství ve výši 14,3 mld. Kč, která byla loni vyplacena již v říjnu, a také transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury vyšší o 13,8 mld. Kč.

leden-listopad  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo SR -19 098 -59 796 -41 726 -92 209 -66 376 201 -30 916 12 768 -6 517 -169 406 -140 757 -125 929 -77 869 -79 368 -68 847 -29 504 55 451
Saldo státního rozpočtu / leden - listopad (v mil. Kč)

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-listopad
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-listopad
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 1 099,64 91,9 1 180,86 1 183,18 1 148,31 97,1 104,4 48,67
v tom:                
Daňové příjmy celkem 895,78 91,8 1 041,71 1 041,71 957,39 91,9 106,9 61,61
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 529,27 92,0 619,73 619,73 568,91 91,8 107,5 39,63
v tom:                
DPH 216,76 94,5 247,70 247,70 221,83 89,6 102,3 5,07
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 129,42 95,6 142,00 142,00 137,52 96,8 106,3 8,10
- Spotřební daň z minerálních olejů 68,27 94,8 73,90 73,90 71,58 96,9 104,8 3,31
- Spotřební daň z tabákových výrobků 45,83 97,5 51,70 51,70 50,23 97,2 109,6 4,40
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1,84 91,9 1,90 1,90 1,86 97,8 101,1 0,02
Daně z příjmů PO 79,32 89,1 101,40 101,40 89,47 88,2 112,8 10,16
Daně z příjmů FO - v tom: 90,58 86,4 108,60 108,60 99,86 92,0 110,2 9,28
- z kapitálových výnosů 9,76 107,2 11,00 11,00 9,96 90,5 102,1 0,20
- ze závislé činnosti 81,14 87,8 95,90 95,90 87,85 91,6 108,3 6,71
- z přiznání -0,32 -9,7 1,70 1,70 2,05 120,7 x 2,37
Správní poplatky 1,16 88,5 1,41 1,41 1,20 84,9 103,7 0,04
Majetkové daně - v tom: 5,85 61,6 10,30 10,30 11,39 110,6 194,8 5,55
- Daň dědická 0,03 x 0,00 0,00 0,01 x 35,4 -0,02
- Daň darovací -4,16 x 0,00 0,00 -0,35 x x 3,81
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 9,98 105,1 10,30 10,30 11,74 114,0 117,6 1,75
Poplatky za uložení odpadů 1,30 86,3 1,55 1,55 1,13 73,1 87,4 -0,16
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,15 76,2 0,10 0,10 0,30 299,0 196,1 0,15
Odvody z loterií *) 2,58 151,9 4,20 4,20 4,24 101,0 164,3 1,66
Ostatní daňové příjmy ***) 2,16 90,9 2,46 2,46 1,95 79,1 90,1 -0,21
Pojistné na SZ - z toho: 366,51 91,5 421,99 421,99 388,48 92,1 106,0 21,97
- na důchody 325,89 91,4 375,31 375,31 345,42 92,0 106,0 19,54
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 203,86 92,5 139,14 141,46 190,92 135,0 93,7 -12,94
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 179,12 93,2 121,85 124,17 172,67 139,1 96,4 -6,45
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu (bez FM)**) 152,09 91,9 93,53 95,84 145,18 151,5 95,5 -6,91
- Soudní poplatky 1,17 96,4 1,14 1,14 1,12 98,1 95,9 -0,05
- Příjmy sdílené s EU 1,89 122,0 1,56 1,56 1,58 101,0 83,5 -0,31
Kapitola Operace SFA 1,85 106,7 0,61 0,61 0,50 82,8 27,1 -1,35
Kapitola Státní dluh 7,80 108,3 0,00 0,00 0,00 x 0,0 -7,80
Kapitola VPS 15,10 78,4 16,69 16,69 17,76 106,4 117,6 2,66

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (37 % výnosu pro SR; v roce 2015 to bylo 20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2015 a 2016 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Celkem r. 2016 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-listopad % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-listopad % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-listopad % plnění 2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   1 202,18     1 260,88     1 352,82   58,70 91,94 104,9 107,3
- Daňové příjmy 769,54 695,24 90,3 790,08 724,65 91,7 857,53 784,13 91,4 29,41 59,47 104,2 108,2
                           
- DPH 306,70 298,41 97,3 321,60 303,62 94,4 352,60 315,51 89,5 5,21 11,89 101,7 103,9
- spotřební daně (vč. energ. daní) 146,90 127,47 86,8 142,60 136,26 95,6 149,40 144,69 96,8 8,78 8,44 106,9 106,2
- daně z příjmů PO 122,10 105,46 86,4 131,90 117,41 89,0 150,20 132,50 88,2 11,94 15,09 111,3 112,9
- daně z příjmů FO 157,50 131,00 83,2 157,80 135,52 85,9 165,10 151,87 92,0 4,52 16,35 103,4 112,1
- z kapitálových výnosů 13,30 13,47 101,3 13,50 14,41 106,7 16,20 14,73 90,9 0,93 0,32 106,9 102,2
- ze závislé činnosti 137,90 117,13 84,9 137,90 121,12 87,8 145,40 133,09 91,5 3,99 11,97 103,4 109,9
- z přiznání 6,30 0,39 6,3 6,40 -0,01 -0,1 3,50 4,05 115,8 -0,40 4,06 . .
- silniční daň 5,20 4,71 90,6 5,40 4,96 91,9 5,70 5,08 89,1 0,25 0,12 105,3 102,4
- daň z nemovitých věcí 9,80 8,95 91,3 10,10 9,78 96,9 10,30 10,12 98,3 0,84 0,34 109,4 103,5
- majetkové daně 9,90 8,45 85,4 9,50 5,85 61,6 10,30 11,39 110,6 -2,61 5,55 69,2 194,8
- dálniční poplatek ****) 3,90 3,48 89,1 4,10 3,91 95,4 4,20 4,14 98,6 0,44 0,23 112,6 105,9
- ostatní daně a poplatky 7,54 7,30 96,8 7,08 7,35 103,7 9,73 8,82 90,7 0,05 1,47 100,7 120,0
                           
- Pojistné na SZ 382,88 347,02 90,6 400,67 366,51 91,5 421,99 388,48 92,1 19,49 21,97 105,6 106,0
                           
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   159,92     169,72     180,21   9,80 10,49 106,1 106,2

 *) v celost. daních v roce 2014 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl. a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP a ost. odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost. daních v roce 2015 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost. daních v roce 2016 není zahrn. DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-listopad
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-listopad
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 1 129,14 87,1 1 250,86 1 253,18 1 092,86 87,2 96,8 -36,28
Běžné výdaje 1 000,91 86,8 1 172,34 1 166,48 1 016,62 87,2 101,6 15,71
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 84,83 82,1 109,28 111,40 89,04 79,9 105,0 4,21
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 100,44 78,5 121,81 114,43 84,84 74,1 84,5 -15,60
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 50,47 83,9 52,29 44,62 38,35 85,9 76,0 -12,12
- Výdaje na realizaci záruk 1,17 53,1 1,94 1,92 0,72 37,7 61,7 -0,45
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 35,15 85,4 51,70 53,99 35,46 65,7 100,9 0,31
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 10,09 96,1 9,33 11,27 10,82 96,0 107,2 0,73
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 35,46 65,1 44,21 44,69 41,08 91,9 115,8 5,61
- Neinvestiční transfery SZIF 24,15 68,6 34,05 34,57 31,71 91,7 131,3 7,56
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 55,92 90,3 63,07 62,57 57,13 91,3 102,2 1,20
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 115,84 97,8 124,80 126,09 120,44 95,5 104,0 4,60
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 52,71 90,2 54,94 58,70 52,35 89,2 99,3 -0,36
Sociální dávky **) - v tom: 455,99 89,7 515,83 510,32 468,80 91,9 102,8 12,81
- Důchody 354,25 90,6 400,98 395,15 364,44 92,2 102,9 10,19
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 7,66 72,6 7,48 7,46 7,61 101,9 99,4 -0,05
- Ostatní soc.dávky 59,73 87,7 67,99 69,40 62,26 89,7 104,2 2,53
- Státní soc.podpora 34,36 88,6 39,38 38,30 34,50 90,1 100,4 0,14
Stavební spoření 4,56 87,7 4,90 4,77 4,28 89,8 93,8 -0,28
Státní příspěvek na důchodové připojištění 6,82 87,4 7,20 7,20 6,81 94,5 99,8 -0,01
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 30,97 81,5 40,50 39,40 30,92 78,5 99,8 -0,05
Ostatní běžné výdaje ***) 12,12 70,7 24,75 21,65 14,65 67,7 120,9 2,53
Kapitálové výdaje 128,23 89,3 78,52 86,70 76,24 87,9 59,5 -51,99
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 9,92 69,1 11,12 11,91 7,37 61,9 74,3 -2,55
Investiční transfery podnikatelským subjektům 35,35 96,3 6,59 7,10 9,50 133,8 26,9 -25,85
Investiční transfery státním fondům - z toho: 26,21 122,2 29,19 28,84 28,49 98,8 108,7 2,28
- Investiční transfery SFDI 19,90 121,5 25,91 26,08 28,19 108,1 141,7 8,29
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 38,50 83,0 4,06 6,08 19,42 319,4 50,4 -19,08
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 15,03 113,7 9,02 10,23 7,24 70,8 48,2 -7,79
Ostatní kapitálové výdaje ***) 3,23 28,1 18,55 22,54 4,22 18,7 130,9 1,00
Saldo hospodaření SR -29,50 29,5 -70,00 -70,00 55,45 . . 84,96

*) skutečnost v roce 2015 i 2016 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.