CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až listopad 2015

Vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu za jedenáct měsíců letošního roku zřetelně dokumentuje oživení české ekonomiky a dokládá, že se podařilo překonat dlouhodobou stagnaci české ekonomiky a uvolnit bariéry jejího růstu.

K 30.11.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 099,6 mld. Kč, celkové výdaje 1 129,1 mld. Kč a schodek hospodaření 29,5 mld. Kč (na konci listopadu 2014 vykázán schodek ve výši 68,8 mld. Kč), což je nejlepší výsledek hospodaření od roku 2008, který potvrzuje oživení české ekonomiky i zlepšenou práci finanční a celní správy. Na konci roku tak lze očekávat výrazně nižší deficit, než který byl plánován.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ a pojistného na veřejné zdravotní pojištění) jsou na úrovni veřejných rozpočtů vyšší o 29,4 mld. Kč, a to i přes řadu legislativních a dalších změn snižujících daňové příjmy (jako např. 10 % sazba DPH, slevy na dani pro pracující důchodce atd., které v souhrnu snižují rozpočtové příjmy o cca 24,5 mld. Kč).

Oživení ekonomiky je doprovázeno i vyšším inkasem daně z příjmů právnických osob, a to o 8,1 mld. Kč. Podle aktuální predikce daňových příjmů tak budou na konci roku i vyšší příjmy obcí a regionů. Vyšší zaměstnanost a růst mezd a platů vede také k růstu objemu pojistného na sociální zabezpečení, které se zatím zvýšilo o 19,5 mld. Kč.

Výdaje rozpočtu na investice podporující ekonomický růst jsou vyšší o více než 38 %. Největším dílem pak jde o investiční transfery pro rozpočty krajů a obcí, pro podnikatelské subjekty a dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury financované prostřednictvím společných programů EU a ČR.  

Pokladní plnění za Leden - Listopad 2015 (v mlD. Kč)
Ukazatel 2014 2015
Skutečnost
leden-listopad
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-listopad
% plnění Index 2015/2014 rozdíl 2015 - 2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 1 003,79 89,0 1 118,46 1 196,13 1 099,64 91,9 109,5 95,85
VÝDAJE CELKEM 1 072,64 86,5 1 218,46 1 296,13 1 129,14 87,1 105,3 56,51
SALDO -68,85 61,5 -100,00 -100,00 -29,50 29,5 42,9 39,34

 

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 95,9 mld. Kč se podílely zejména EU příjmy, které byly vyšší o 56,5 mld. Kč. Daňové příjmy včetně inkasa pojistného na sociální zabezpečení meziročně také výrazně rostly, a to o 39,8 mld. Kč. 

Příjmy veřejných rozpočtů

Daňové příjmy veřejných rozpočtů (vč. pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění) jsou za jedenáct měsíců roku 2015 vyšší o 58,7 mld. Kč. Pokud by byly vyloučeny i dopady koaličních dohod a další vlivy snižující daňové příjmy, potom by daňové příjmy byly vyšší dokonce o cca 83 mld. Kč.

Zavedením druhé snížené sazby DPH bylo inkaso veřejných rozpočtů nižší o 3,9 mld. Kč, zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě snižuje příjmy o 1,3 mld. Kč, zavedení školkovného o další 1,1 mld. Kč, znovuzavedení základní slevy pro pracující důchodce představovalo negativní dopad ve výši 5,0 mld. Kč a pokles průměrných cen pohonných hmot snižuje daňové inkaso DPH o 2,8 mld. Kč.

Meziroční vývoj inkasa DPH snižuje v letošním roce vyplacení dlouhodobě zadržených nadměrných odpočtů za předchozí roky ve výši 4,1 mld. Kč.

Je nutno také dodat, že i v listopadu 2014 ještě byly zadržovány nadměrné odpočty DPH ve výši 2,1 mld. Kč, což uměle zvyšuje meziroční srovnávací základnu.

V důsledku rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství ve věci navrácení uhrazené daně darovací z bezplatného nabytí emisních povolenek za roky 2011 a 2012 dojde do konce roku 2015 k vyplacení 4,5 mld. Kč a další 0,1 mld. Kč bude vyplaceno v roce 2016. Do konce listopadu bylo zatím vyplaceno 4,2 mld. Kč.

Inkaso DPH dosáhlo na úrovni státního rozpočtu 216,8 mld. Kč a bylo tak meziročně vyšší o 3,4 mld. Kč (schválený rozpočet pro rok 2015 počítal s poklesem celoročního inkasa DPH proti skutečnosti 2014 o 0,4 %, resp. o 0,9 mld. Kč). Pokud by byly vyloučeny všechny výše uvedené vlivy snižující inkaso DPH a vliv umělého navýšení meziroční srovnávací základny, potom by její inkaso bylo meziročně vyšší o cca 14 mld. Kč (na úrovni veřejných rozpočtů pak o cca 20 mld. Kč).

Vyšší inkaso DPH posílí také příjmy obcí a krajů, neboť DPH pro ně představuje hlavní zdroj příjmů. Na konci letošního roku tak budou daňové příjmy pro obce a kraje vyšší než předpokládal schválený rozpočet.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 129,4 mld. Kč, což je o 8,5 mld. Kč více oproti stejnému období roku 2014. Na růstu se podílely obě hlavní složky spotřebních daní.

Výrazně se zvýšilo inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které bylo vyšší o 5,7 mld. Kč, tj. o 14,2 %. Lze očekávat, že na konci roku bude u této daně překročena nejen skutečnost roku 2014, ale i výše předpokládaná rozpočtem.

Relativně nízké ceny pohonných hmot pozitivně stimulující jejich spotřebu vedly k růstu inkasa spotřební daně z minerálních olejů - meziročně je vyšší o 2,6 mld. Kč. Lze očekávat, že na konci roku také u této daně budou rozpočet a loňská skutečnost překročena.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo 81,1 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 2,7 mld. Kč, tj. o 3,4 %, a signalizuje jak rostoucí příjmy obyvatelstva, tak i zvyšující se úroveň zaměstnanosti. Přitom v roce 2015 snižuje růst inkasa této daně zvýšení slevy na druhé a další dítě, zavedení školkovného, a také uplatnění základní slevy u pracujících důchodců (vlivem těchto úprav je inkaso této daně nižší o 3,5 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu a o 5,2 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty, což souvisí především s ročním vyrovnáním záloh na základě daňových přiznání, s vrácením slevy na dani pro pracující důchodce za rok 2013 a 2014 a se zavedením školkovného, které snižují meziroční inkaso daně o 1,1 mld. Kč (o 2,2 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo v tomto období 9,8 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 0,6 mld. Kč, tj. o 6,9 %.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob tak celkem dosáhlo 90,6 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 2,8 mld. Kč.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 11 měsíců roku 79,3 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 8,1 mld. Kč, tj. o 11,4 %. Jde o nejvyšší inkaso za 11 měsíců roku od vypuknutí finanční krize (rok 2008). Jeho dosavadní vývoj tak dokumentuje pokračující oživení ve většině odvětví české ekonomiky. Meziroční nárůst inkasa se projevuje ve všech regionech ČR. Lze očekávat, že inkaso této daně na konci roku výrazně překročí výši danou rozpočtem.

Inkaso majetkových daní dosáhlo 5,8 mld. Kč a vykázalo meziroční pokles o 2,6 mld. Kč. Pokles souvisí s vratkami na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012, které v průběhu listopadu dosáhly 4,2 mld. Kč. Bez tohoto vlivu by majetkové daně vykázaly meziroční růst o 1,6 mld. Kč. To odpovídá ekonomickému oživení, které má dopad i na realitní trh.

Vyšší než předpokládal rozpočet jsou také příjmy z pojistného na sociální zabezpečení. Ty se zatím zvýšily o 19,5 mld. Kč, tj. o 5,6 %, a dosáhly 366,5 mld. Kč. Rozpočet počítá s růstem o 4,6 % proti skutečnosti 2014. Relativně vysoký růst inkasa vychází z rostoucích příjmů obyvatelstva a vyšší zaměstnanosti.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 203,9 mld. Kč (meziroční růst o 56,1 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 152,2 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2014 vyšší o 56,5 mld. Kč. Negativně se naopak v meziročním srovnání projevuje vysoká srovnávací základna roku 2014 daná mimořádnou aukcí kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE s výnosem ve výši 8,5 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 7,8 mld. Kč, což je 0,5 mld. Kč více než ve stejném období roku 2014. V průběhu listopadu byl v souladu s § 5 odst. 3 písm. c) bodem 5 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, uskutečněn převod 10,7 mld. Kč z privatizačního účtu do příjmů kapitoly VPS (v roce 2014 to bylo 10,3 mld. Kč). Tyto prostředky jsou určeny na kompenzaci deficitu důchodového systému.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 1 129,1 mld. Kč čerpané ke konci listopadu 2015 byly o 56,5 mld. Kč, tj. o 5,3 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet počítá s růstem o 7,0 % proti skutečnosti 2014.

Rozhodující vliv na meziroční růst výdajů měly vyšší výdaje na investice (o 35,6 mld. Kč). V souladu se zákonem o sociálních službách jsou neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně vyšší o 6,6 mld. Kč – včetně výdajů na platy učitelů, vyšší jsou i sociální dávky (o 10,3 mld. Kč). Vyšší o 4,6 mld. Kč jsou také neinvestiční transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu.

Napříč výdajovými položkami se v průběhu roku 2015 projevuje meziročně vyšší čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů o 15,7 mld. Kč (83,6 mld. Kč v lednu až listopadu 2015 proti 67,9 mld. Kč ve stejném období roku 2014), což souvisí zejména se snahou dočerpávat prostředky určené na spolufinancování programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 512,6 mld. Kč, což představuje 42,1 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2014 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). K 30.11.2015 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 456,0 mld. Kč. Meziročně jsou vyšší o 10,3 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Na tomto růstu se nejvíce podílelo zvýšení výdajů na důchody o 9,4 mld. Kč, tj. o 2,7 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 115,8 mld. Kč. Na jejich čerpání se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 85,7 mld. Kč. Jednalo se o 6 záloh regionálnímu školství vyplacených na celý rok ve výši 81,5 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to bylo o 2,5 mld. Kč méně) a o 4 čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 4,2 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to bylo o 0,1 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 55,9 mld. Kč zaznamenalo meziroční pokles o 3,4 mld. Kč. Pokles je dán vysokou loňskou skutečností ovlivněnou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč, která byla zúčtována z větší části až v prosinci roku 2014. Vzestup výdajů rozpočtu 2015 o 3,9 % (proti skutečnosti 2014) plně odráží zvýšení plateb za státní pojištěnce na 845 Kč/měsíc.

Kapitálové výdaje rozpočtu (výdaje na investice) zatím dosáhly 128,2 mld. Kč, což je o 35,6 mld. Kč, tj. o 38,4 %, více než ve stejném období minulého roku.

Rozhodující měrou se na tomto růstu podílely zejména výdaje na spolufinancování společných programů EU a ČR (včetně Společné zemědělské politiky a finančních mechanismů) ve výši 111,9 mld. Kč, což je o 37,2 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Největší podíl na tom měly zejména výdaje v rámci OP Doprava (25,1 mld. Kč), OP Životní prostředí (24,4 mld. Kč), OP Podnikání a inovace (20,8 mld. Kč), Regionálních OP (19,8 mld. Kč) či OP Výzkum a vývoj pro inovace (7,4 mld. Kč).

Meziročně vyšší o 16,0 mld. jsou investiční transfery podnikatelským subjektům, které jsou tvořeny především výdaji kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, dále výdaji kapitoly Ministerstva dopravy na výstavbu pražského metra (prodloužení trasy A) a také výdaji kapitoly Ministerstva životního prostředí v rámci OP Životní prostředí.

Vysoké čerpání výdajů v rámci Regionálních operačních programů vedlo k meziročnímu nárůstu investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně o 12,8 mld. Kč.  

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci listopadu 2015 schodkem ve výši 29,5 mld. Kč, což je oproti stejnému období roku 2014 výsledek lepší o 39,3 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně projevily především meziročně vyšší EU příjmy o 56,5 mld. Kč, dále také vyšší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (o 19,5 mld. Kč), vyšší inkaso daní z příjmů právnických osob (o 8,1 mld. Kč) a vyšší inkaso spotřební daně z tabákových výrobků. Tyto faktory tak v průběhu 11 měsíců tohoto roku převýšily vliv meziročního růstu celkových výdajů o 56,5 mld. Kč, který je ovlivněn zejména vyšším čerpáním prostředků určených především na investice při spolufinancování společných programů EU a ČR.

Hospodaření rozpočtu v samotném listopadu skončilo schodkem 0,4 mld. Kč (v listopadu 2014 byl schodek 23,4 mld. Kč), když příjmy činily 102,5 mld. Kč (v listopadu 2014 to bylo 93,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 102,9 mld. Kč (v listopadu 2014 to bylo 116,4 mld. Kč). Na meziročně nižších výdajích v samotném listopadu o 13,5 mld. Kč se výrazně podílela poslední záloha regionálnímu školství ve výši 13,2 mld. Kč, která byla letos vyplacena v říjnu, zatímco v roce 2014 vyplacena až v listopadu.

Saldo státního rozpočtu / leden - listopad (v mil. Kč)
leden-listopad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Saldo SR -19 098 -59 796 -41 726 -92 209 -66 376 201 -30 916 12 768 -6 517 -169 406 -140 757 -125 929 -77 869 -79 368 -68 847 -29 504

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až listopad 2015 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokument ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2014 2015
Skutečnost leden-listopad % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-listopad % plnění Index 2015/2014 Rozdíl 2015-2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 1 003,79 89,0 1 118,46 1 196,13 1 099,64 91,9 109,5 95,85
v tom:                
Daňové příjmy celkem 855,99 90,5 975,76 975,76 895,78 91,8 104,6 39,79
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 508,97 90,5 575,08 575,08 529,27 92,0 104,0 20,30
v tom:                
DPH 213,37 97,6 229,30 229,30 216,76 94,5 101,6 3,39
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 120,90 86,7 135,40 135,40 129,42 95,6 107,1 8,53
- Spotřební daň z minerálních olejů 65,69 88,3 72,00 72,00 68,27 94,8 103,9 2,58
- Spotřební daň z tabákových výrobků 40,13 83,4 47,00 47,00 45,83 97,5 114,2 5,70
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1,96 93,3 2,00 2,00 1,84 91,9 93,8 -0,12
Daně z příjmů PO 71,18 86,4 89,00 89,00 79,32 89,1 111,4 8,14
Daně z příjmů FO - v tom: 87,77 83,9 104,80 104,80 90,58 86,4 103,2 2,81
- z kapitálových výnosů 9,13 101,5 9,10 9,10 9,76 107,2 106,9 0,63
- ze závislé činnosti 78,47 84,9 92,40 92,40 81,14 87,8 103,4 2,67
- z přiznání 0,17 5,2 3,30 3,30 -0,32 -9,7 -192,6 -0,49
Správní poplatky 1,04 86,6 1,31 1,31 1,16 88,5 111,3 0,12
Majetkové daně - v tom: 8,45 85,4 9,50 9,50 5,85 61,6 69,2 -2,61
- Daň dědická 0,05 106,5 0,00 0,00 0,03 x 52,7 -0,03
- Daň darovací 0,07 71,7 0,00 0,00 -4,16 x -5 806,6 -4,23
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 8,33 85,4 9,50 9,50 9,98 105,1 119,9 1,65
Poplatky za uložení odpadů 1,43 98,0 1,50 1,50 1,30 86,3 90,4 -0,14
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,16 79,6 0,20 0,20 0,15 76,2 95,8 -0,01
Odvody z loterií *) 2,34 101,8 1,70 1,70 2,58 151,9 110,3 0,24
Ostatní daňové příjmy ***) 2,33 97,9 2,38 2,38 2,16 90,9 92,9 -0,17
Pojistné na SZ - z toho: 347,02 90,6 400,67 400,67 366,51 91,5 105,6 19,49
- na důchody 308,56 90,7 356,37 356,37 325,89 91,4 105,6 17,33
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 147,80 80,8 142,70 220,37 203,86 92,5 137,9 56,06
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 124,15 77,1 114,52 192,19 179,12 93,2 144,3 54,97
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 95,70 74,1 87,76 165,43 152,17 92,0 159,0 56,46
- Přijaté sankční platby 0,99 103,2 1,04 1,08 1,02 94,4 102,2 0,02
- Soudní poplatky 1,21 90,9 1,24 1,21 1,17 96,4 96,4 -0,04
- Dobrovolné pojistné 0,18 61,7 0,26 0,26 0,18 70,0 102,5 0,00
- Příjmy sdílené s EU (clo) 1,68 111,8 1,55 1,55 1,89 122,0 112,8 0,21
Kapitola Operace SFA 1,79 101,6 1,73 1,73 1,85 106,7 103,3 0,06
Kapitola Státní dluh 7,28 98,3 7,20 7,20 7,80 108,3 107,2 0,52
Kapitola VPS 14,58 112,7 19,25 19,25 15,10 78,4 103,5 0,51

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2015 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-listopad % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-listopad % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-listopad % plnění 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   1 160,03     1 202,18     1 260,88   42,16 58,70 103,6 104,9
- Daňové příjmy 755,33 666,55 80,8 769,54 695,24 83,6 790,08 724,65 91,7 28,69 29,41 104,3 104,2
                           
- DPH 297,30 283,36 86,2 306,70 298,41 89,2 321,60 303,62 94,4 15,06 5,21 105,3 101,7
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,50 128,80 77,5 146,90 127,47 78,7 142,60 136,26 95,6 -1,32 8,78 99,0 106,9
- daně z příjmů PO 124,90 96,33 76,6 122,10 105,46 85,8 131,90 117,41 89,0 9,14 11,94 109,5 111,3
- daně z příjmů FO 147,70 125,24 76,5 157,50 131,00 76,0 157,80 135,52 85,9 5,76 4,52 104,6 103,4
- z kapitálových výnosů 13,40 11,75 81,8 13,30 13,47 94,3 13,50 14,41 106,7 1,72 0,93 114,6 106,9
- ze závislé činnosti 128,90 112,90 78,9 137,90 117,13 76,9 137,90 121,12 87,8 4,23 3,99 103,7 103,4
- z přiznání 5,40 0,59 6,7 6,30 0,39 18,3 6,40 -0,01 -0,1 -0,19 -0,40 67,3 -1,7
- silniční daň 5,40 4,48 80,8 5,20 4,71 89,2 5,40 4,96 91,9 0,23 0,25 105,2 105,3
- daň z nemovitých věcí 9,00 8,93 81,8 9,80 8,95 75,9 10,10 9,78 96,9 0,01 0,84 100,2 109,4
- majetkové daně 9,70 8,21 75,8 9,90 8,45 77,4 9,50 5,85 61,6 0,25 -2,61 103,0 69,2
- dálniční poplatek ****) 3,90 3,63 90,2 3,90 3,48 86,2 4,10 3,91 95,4 -0,16 0,44 95,6 112,6
- ostatní daně a poplatky 7,93 7,57 84,5 7,54 7,30 85,9 7,08 7,35 103,7 -0,27 0,05 96,4 100,7
                           
- Pojistné na SZ 377,77 337,94 73,3 382,88 347,02 74,2 400,67 366,51 91,5 9,08 19,49 102,7 105,6
                           
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   155,54     159,92     169,72   4,38 9,80 102,8 106,1

*) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
***) v rozp.celost.daní v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2014 2015
Skutečnost leden-listopad % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-listopad % plnění Index 2015/2014 Rozdíl 2015-2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 1 072,64 86,5 1 218,46 1 296,13 1 129,14 87,1 105,3 56,51
Běžné výdaje 979,95 87,0 1 142,63 1 152,53 1 000,91 86,8 102,1 20,96
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 78,19 81,8 100,34 103,28 84,83 82,1 108,5 6,64
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 98,87 78,8 135,93 127,89 100,44 78,5 101,6 1,57
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 54,01 90,4 64,44 60,15 50,47 83,9 93,5 -3,54
- Výdaje na realizaci záruk 1,41 55,1 2,21 2,21 1,17 53,1 83,5 -0,23
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 36,23 87,4 44,13 41,16 35,15 85,4 97,0 -1,08
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 12,71 101,4 9,11 10,50 10,09 96,1 79,4 -2,62
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 29,67 62,1 43,78 54,45 35,46 65,1 119,5 5,79
- Neinvestiční transfery SZIF 19,57 50,7 34,65 35,18 24,15 68,6 123,4 4,57
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 59,30 98,1 62,20 61,96 55,92 90,3 94,3 -3,38
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 109,27 98,5 103,40 118,44 115,84 97,8 106,0 6,57
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 53,80 89,2 60,09 58,42 52,71 90,2 98,0 -1,09
Sociální dávky **) - v tom: 445,70 89,1 512,64 508,29 455,99 89,7 102,3 10,29
- Důchody 344,88 89,6 394,43 390,84 354,25 90,6 102,7 9,37
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 8,60 80,5 10,98 10,54 7,66 72,6 89,0 -0,94
- Ostatní soc.dávky 57,94 88,6 67,70 68,12 59,73 87,7 103,1 1,79
- Státní soc.podpora 34,25 87,7 39,54 38,78 34,36 88,6 100,3 0,10
Stavební spoření 4,76 99,1 5,20 5,20 4,56 87,7 95,8 -0,20
Státní příspěvek na důchodové připojištění 6,89 96,7 7,80 7,80 6,82 87,4 99,0 -0,07
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 33,78 86,5 39,00 38,00 30,97 81,5 91,7 -2,81
Ostatní běžné výdaje ***) 10,79 51,0 19,00 17,14 12,12 70,7 112,3 1,33
Kapitálové výdaje 92,68 81,4 75,83 143,60 128,23 89,3 138,4 35,55
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 7,01 60,4 10,86 14,35 9,92 69,1 141,4 2,91
Investiční transfery podnikatelským subjektům 19,39 72,6 8,97 36,72 35,35 96,3 182,3 15,96
Investiční transfery státním fondům - z toho: 26,07 102,5 21,98 21,45 26,21 122,2 100,6 0,15
- Investiční transfery SFDI 21,63 90,1 16,38 16,38 19,90 121,5 92,0 -1,73
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 25,70 95,5 13,95 46,37 38,50 83,0 149,8 12,79
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 11,55 82,0 11,15 13,22 15,03 113,7 130,1 3,48
Ostatní kapitálové výdaje ***) 2,96 32,7 8,91 11,49 3,23 28,1 109,1 0,27
Saldo hospodaření SR -68,85 61,5 -100,00 -100,00 -29,50 29,5 42,9 39,34

*) skutečnost v roce 2015 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář