CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až květen 2015

K 31.5.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 482,8 mld. Kč, celkové výdaje 504,9 mld. Kč a schodek hospodaření 22,1 mld. Kč (na konci května 2014 vykázán schodek ve výši 9,5 mld. Kč), což je druhý nejlepší výsledek hospodaření od roku 2006.

Výsledek v samotném květnu je o 14,4 mld. Kč lepší než v květnu 2014. Důvody meziročního poklesu salda hospodaření za leden až květen jsou jak na straně příjmů státního rozpočtu, tak na straně výdajů. Celkové příjmy státního rozpočtu vzrostly o 6,5 mld. Kč. Meziroční srovnání je stále ovlivněno vysokou srovnávací základnou roku 2014, která se projevuje zejména u inkasa spotřební daně z tabákových výrobků (vliv předzásobení tabákovými nálepkami s dopadem do vysokého inkasa začátku roku 2014) a u inkasa DPH (zejména vliv zadržených nadměrných odpočtů, které uměle navýšily inkaso na začátku roku 2014). Navíc v únoru 2014 došlo k mimořádnému příjmu z aukce kmitočtů ve výši 8,5 mld. Kč. Bez těchto vlivů by růst celkových příjmů byl daleko vyšší. Na růstu výdajů o 19,1 mld. Kč se podílely výrazně výdaje na investice (růst o 13,6 mld. Kč), které z velké části představovaly investice na spolufinancování společných programů EU a ČR.

Pokladní plnění za Leden - květen 2015 (v mlD. Kč)
Ukazatel 2014 2015
Skutečnost
leden-květen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-květen
% plnění Index 2015/2014 rozdíl 2015 - 2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 476,27 43,2 1 118,46 1 137,89 482,81 42,4 101,4 6,54
VÝDAJE CELKEM 485,79 40,0 1 218,46 1 237,89 504,94 40,8 103,9 19,14
SALDO -9,52 8,5 -100,00 -100,00 -22,13 22,1 232,4 -12,61

 

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 6,5 mld. Kč se podílely zejména EU příjmy s růstem o 17,2 mld. Kč a také inkaso pojistného na sociální zabezpečení s růstem o 8,3 mld. Kč. Jak již bylo uvedeno, případný výraznější meziroční růst celkových příjmů negativně ovlivňuje zkreslení dané vysokou základnou počátku roku 2014 projevující se zejména nižším inkasem spotřební daně z tabákových výrobků (pokles o 7,8 mld. Kč) a inkasem DPH (pokles o 7,2 mld. Kč). Mimořádný příjem z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč z února 2014 se v roce 2015 opakovat nebude.

Inkaso DPH ve výši 89,8 mld. Kč je meziročně nižší o 7,2 mld. Kč, což je dáno zejména vysokou srovnávací základnou inkasa za první měsíce roku 2014, kdy v důsledku zahájení postupu k odstranění pochybností správce nebyla Finanční správou ČR vrácena neusazeným plátcům DPH část nadměrných odpočtů. Postupné vyplácení zadržených nadměrných odpočtů v roce 2014 bude v průběhu roku snižovat negativní meziroční vývoj inkasa, který byl nejvíce zaznamenán v prvních měsících tohoto roku. Částečně lze snižování tohoto vlivu již pozorovat, neboť inkaso DPH na úrovni veřejných rozpočtů vykazuje meziroční růst již třetí měsíc po sobě – v samotném březnu to bylo o 2,0 mld. Kč, v dubnu o 1,0 mld. Kč a v květnu také o 1,0 mld. Kč. Na meziroční pokles inkasa působí i výrazný pokles cen pohonných hmot z počátku roku 2015. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2014 o 0,4 %, což je dáno především zavedením druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %, která je od 1.1.2015 aplikována na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou stravu (odhad dopadu na úrovni státního rozpočtu je -2,4 mld. Kč).

U inkasa DPH, které je současně i hlavním zdrojem daňových příjmů náležejících dle platného rozpočtového určení daní obcím a krajům, lze na konci roku očekávat minimálně dosažení výše dané rozpočtem (platí např. i pro inkaso DPPO), což bude znamenat dosažení očekávaných příjmů i pro obce a kraje.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 54,0 mld. Kč, což je o 7,1 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2014. Na pokles mělo rozhodující vliv inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 18,4 mld. Kč, což je meziročně o 7,8 mld. Kč méně. Výrazně se zde projevila vysoká skutečnost roku 2014 související s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb z tabákových výrobků. Tento vliv, který uměle navyšuje srovnávací základnu roku 2014, se od března začíná snižovat a lze očekávat, že i nadále bude klesat. V samotném březnu 2015 bylo inkaso této daně meziročně vyšší o 3,5 mld. Kč, v samotném dubnu o 2,1 mld. Kč a v samotném květnu o 3,2 mld. Kč. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 28,8 mld. Kč, tj. o 0,8 mld. Kč více než v roce 2014. V roce 2015 se plně promítá znovuzavedení vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. zelená nafta). Rozpočet této daně počítá s poklesem proti skutečnosti 2014 o 1,1 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo 33,8 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 0,1 mld. Kč, tj. o 0,3 %. V roce 2015 se do inkasa této daně negativně promítne zvýšení slevy na druhé a další dítě a také nález Ústavního soudu ve věci nároku uplatnění základní slevy u pracujících důchodců.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo stejně jako v minulém roce záporné hodnoty, která souvisí především s ročním zúčtováním záloh na základě daňových přiznání podávaných v prvním čtvrtletí roku 2015 a s vrácením slevy na dani za rok 2013 a 2014 z důvodu nálezů Ústavního soudu ve věci nároku uplatnění slevy na dani pro pracující důchodce. Toto jsou i hlavní důvody meziročního poklesu inkasa této daně.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo v tomto období 4,2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 0,1 mld. Kč, tj. o 3,3 %.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 5 měsíců roku 22,7 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 1,5 mld. Kč, tj. o 7,1 %. Tento dosavadní vývoj tak odráží oživení ekonomické činnosti. V prvních měsících roku bývá u DPPO obvyklé nižší plnění, což souvisí s možností podání daňového přiznání na konci pololetí, kdy většina významných poplatníků využívá služby daňových poradců s odkladem podání přiznání. V rozpočtu na rok 2015 je zohledněn dopad zákona o dětských skupinách na úrovni -0,1 mld. Kč.

U inkasa majetkových daní, které zatím při meziročním růstu o 0,7 mld. Kč dosáhlo 4,3 mld. Kč, se v roce 2015 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 5,3 % dosáhly 164,8 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 4,6 % proti skutečnosti 2014. Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 111,9 mld. Kč (meziroční růst o 12,1 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 90,3 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2014 vyšší o 17,2 mld. Kč. Negativně se naopak v meziročním srovnání projevuje již zmíněná vysoká skutečnost roku 2014 daná mimořádnou únorovou aukcí kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE s výnosem ve výši 8,5 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 5,8 mld. Kč, což je o 0,1 mld. Kč více než ve stejném období roku 2014. V průběhu května také došlo k plánovanému odvodu 1,7 mld. Kč ze Státního úřadu pro kontrolu léčiv do příjmů kapitoly Ministerstvo zdravotnictví.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 504,9 mld. Kč čerpané ke konci května 2015 byly o 19,1 mld. Kč, tj. o 3,9 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 2,2 % proti skutečnosti 2014. Na meziroční růst výdajů měly největší vliv vyšší kapitálové výdaje (o 13,6 mld. Kč), vyšší neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně (o 4,9 mld. Kč – zejména vliv transferů na základě zákona o sociálních službách a výdajů na platy učitelů), vyšší neinvestiční transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (o 3,9 mld. Kč) či vyšší sociální dávky (o 3,2 mld. Kč).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 512,6 mld. Kč, což představuje 42,1 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2014 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2014 je plánován růst o 1,2 %. K 31.5.2015 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 201,6 mld. Kč při meziročním růstu o 3,2 mld. Kč, tj. o 1,6 %. Na tomto růstu se nejvíce podílel růst výdajů na důchody o 2,8 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 56,3 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 44,0 mld. Kč. Šlo o 3 zálohy regionálnímu školství na první pololetí roku ve výši 41,9 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to bylo 39,3 mld. Kč) a o 2 čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to bylo 2,0 mld. Kč).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 25,6 mld. Kč znamenalo meziroční pokles o 3,3 mld. Kč. Pokles je dán vysokou loňskou skutečností ovlivněnou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč, která byla zúčtována až v listopadu a prosinci roku 2014. V nárůstu rozpočtu 2015 proti skutečnosti 2014 o 3,9 % se plně projevuje navýšení těchto plateb na 845 Kč/měsíc platné od 1. července 2014.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 38,5 mld. Kč, což je o 13,6 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Na tomto růstu se podílely zejména výdaje na spolufinancování společných programů EU a ČR ve výši 32,4 mld. Kč, což je o 12,7 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Na jejich výši se podílely zejména výdaje v rámci OP Podnikání a inovace (7,8 mld. Kč), Regionálních operačních programů (7,4 mld. Kč), OP Doprava (6,0 mld. Kč), OP Životní prostředí (4,2 mld. Kč) či OP Výzkum a vývoj pro inovace (3,3 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci května 2015 schodkem ve výši 22,1 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2014 výsledek horší o 12,6 mld. Kč. Přesto se jedná o druhý nejlepší výsledek hospodaření od roku 2006.

Hospodaření rozpočtu v samotném květnu skončilo schodkem 21,8 mld. Kč (v květnu 2014 to bylo 36,1 mld. Kč), když příjmy činily 82,8 mld. Kč (v květnu 2014 to bylo 68,1 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 104,5 mld. Kč (v květnu 2014 to bylo 104,2 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném květnu o 14,7 mld. Kč se podílely zejména vyšší EU příjmy o 6,2 mld. Kč, vyšší inkaso spotřební daně z tabákových výrobků o 3,2 mld. Kč, vyšší inkaso pojistného na sociální zabezpečení o 1,7 mld. Kč, vyšší inkaso DPH o 0,7 mld. Kč, ale i odvod prostředků Státního úřadu pro kontrolu léčiv ve výši 1,7 mld. Kč. Celkové výdaje v samotném květnu byly meziročně na podobné úrovni i přes to, že kapitálové výdaje vykázaly růst o 5,2 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu / leden - Květen (v mil. Kč)
leden-květen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Saldo SR -13 496 -28 714 -32 402 -74 587 -45 423 -27 030 -12 202 -25 977 -38 319 -71 410 -95 356 -81 467 -79 047 -39 777 -9 521 -22 128

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až květen 2015 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2014 2015
Skutečnost leden-květen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-květen % plnění Index 2015/2014 Rozdíl 2015-2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 476,27 43,2 1 118,46 1 137,89 482,81 42,4 101,4 6,54
v tom:                
Daňové příjmy celkem 376,42 39,8 975,76 975,76 370,87 38,0 98,5 -5,55
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 219,98 39,1 575,08 575,08 206,09 35,8 93,7 -13,89
v tom:                
DPH 97,03 44,4 229,30 229,30 89,84 39,2 92,6 -7,19
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 61,08 43,8 135,40 135,40 53,98 39,9 88,4 -7,10
- Spotřební daň z minerálních olejů 28,02 37,7 72,00 72,00 28,81 40,0 102,8 0,79
- Spotřební daň z tabákových výrobků 26,23 54,5 47,00 47,00 18,42 39,2 70,2 -7,81
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,67 31,7 2,00 2,00 0,44 22,0 66,0 -0,23
Daně z příjmů PO 21,21 25,7 89,00 89,00 22,72 25,5 107,1 1,51
Daně z příjmů FO - v tom: 33,07 31,6 104,80 104,80 31,11 29,7 94,1 -1,96
- z kapitálových výnosů 4,05 45,0 9,10 9,10 4,18 46,0 103,3 0,13
- ze závislé činnosti 33,76 36,5 92,40 92,40 33,85 36,6 100,3 0,09
- z přiznání -4,73 -147,9 3,30 3,30 -6,92 -209,7 146,3 -2,19
Správní poplatky 0,55 45,9 1,31 1,31 0,60 45,6 108,3 0,05
Majetkové daně - v tom: 3,61 36,5 9,50 9,50 4,29 45,2 119,0 0,69
- Daň dědická 0,03 55,7 0,00 0,00 0,02 x 62,1 -0,01
- Daň darovací 0,04 43,4 0,00 0,00 0,01 x 28,2 -0,03
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 3,54 36,3 9,50 9,50 4,27 44,9 120,6 0,73
Poplatky za uložení odpadů 0,68 46,5 1,50 1,50 0,67 44,7 98,7 -0,01
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,06 31,3 0,20 0,20 0,09 46,8 149,5 0,03
Odvody z loterií *) 1,18 51,5 1,70 1,70 1,27 74,8 107,4 0,09
Ostatní daňové příjmy ***) 1,49 62,8 2,38 2,38 1,52 63,7 101,6 0,02
Pojistné na SZ - z toho: 156,44 40,9 400,67 400,67 164,78 41,1 105,3 8,34
- na důchody 139,09 40,9 356,37 356,37 146,51 41,1 105,3 7,42
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 99,86 63,5 142,70 162,13 111,94 69,0 112,1 12,08
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 92,19 68,2 114,52 133,95 103,84 77,5 112,6 11,65
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 73,18 70,7 87,76 107,19 90,45 84,4 123,6 17,27
- Přijaté sankční platby 0,39 40,1 1,04 1,04 0,45 43,7 117,6 0,07
- Soudní poplatky 0,55 40,7 1,24 1,24 0,54 43,3 97,4 -0,01
- Dobrovolné pojistné 0,07 25,0 0,26 0,26 0,07 27,9 100,7 0,00
- Příjmy sdílené s EU (clo) 0,69 46,0 1,55 1,55 0,85 54,8 122,9 0,16
Kapitola Operace SFA 0,54 30,9 1,73 1,73 0,62 36,0 114,8 0,08
Kapitola Státní dluh 5,71 77,1 7,20 7,20 5,83 80,9 102,1 0,12
Kapitola VPS 1,42 10,9 19,25 19,25 1,64 8,5 116,1 0,23

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2014 a 2015 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-květen % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-květen % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-květen % plnění 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 755,33 277,55 36,7 769,54 300,91 39,1 790,08 285,83 36,2 23,36 -15,07 108,4 95,0
                           
DPH 297,30 124,86 42,0 306,70 135,97 44,3 321,60 125,94 39,2 11,12 -10,04 108,9 92,6
spotřební daně (vč. energ. daní) 149,50 56,57 37,8 146,90 63,89 43,5 142,60 56,86 39,9 7,32 -7,02 112,9 89,0
daně z příjmů PO 124,90 30,03 24,0 122,10 31,38 25,7 131,90 33,62 25,5 1,36 2,24 104,5 107,1
daně z příjmů FO 147,70 48,14 32,6 157,50 52,02 33,0 157,80 50,03 31,7 3,88 -1,99 108,1 96,2
- z kapitálových výnosů 13,40 5,61 41,9 13,30 5,96 44,8 13,50 6,12 45,3 0,34 0,16 106,1 102,8
- ze závislé činnosti 128,90 48,05 37,3 137,90 50,38 36,5 137,90 50,52 36,6 2,34 0,14 104,9 100,3
- z přiznání 5,40 -5,52 -102,2 6,30 -4,31 -68,5 6,40 -6,61 -103,2 1,21 -2,29 78,2 153,2
silniční daň 5,40 2,32 42,9 5,20 2,45 47,1 5,40 2,57 47,6 0,13 0,12 105,5 105,0
daň z nemovitých věcí 9,00 5,91 65,7 9,80 5,14 52,5 10,10 5,55 55,0 -0,77 0,41 87,0 107,9
majetkové daně 9,70 3,50 36,1 9,90 3,61 36,5 9,50 4,29 45,2 0,10 0,69 103,0 119,0
dálniční poplatek ****) 3,90 2,65 67,9 3,90 2,47 63,3 4,10 2,81 68,6 -0,18 0,35 93,2 114,0
ostatní daně a poplatky 7,93 3,56 45,0 7,54 3,97 52,7 7,08 4,15 58,5 0,40 0,18 111,3 104,5
                           
Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   72,14     72,75     75,80   0,61 3,05 100,8 104,2

*) v celost.daních v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost.daních v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost.daních v roce 2015 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) uvedeno jen pro informaci, údaj není součástí celk.daňových příijmů, jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

 

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2014 2015
Skutečnost leden-květen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-květen % plnění Index 2015/2014 Rozdíl 2015-2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 485,79 40,0 1 218,46 1 237,89 504,94 40,8 103,9 19,14
Běžné výdaje 460,87 40,8 1 142,63 1 139,70 466,42 40,9 101,2 5,55
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 30,14 31,8 100,34 101,44 32,24 31,8 107,0 2,10
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 48,80 38,0 135,93 134,60 48,38 35,9 99,1 -0,42
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 28,27 43,8 64,44 64,44 25,95 40,3 91,8 -2,32
- Výdaje na realizaci záruk 0,38 12,5 2,21 2,21 0,28 12,7 74,6 -0,10
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 17,92 42,7 44,13 39,18 17,52 44,7 97,8 -0,40
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 6,36 52,4 9,11 9,48 6,62 69,9 104,1 0,26
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 12,42 25,5 43,78 44,32 13,85 31,3 111,5 1,43
- Neinvestiční transfery SZIF 7,46 19,1 34,65 35,20 11,40 32,4 153,0 3,95
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 28,91 49,9 62,20 62,20 25,57 41,1 88,5 -3,34
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 51,42 46,2 103,40 114,45 56,31 49,2 109,5 4,89
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 31,70 55,9 60,09 55,49 32,41 58,4 102,2 0,71
Sociální dávky **) - v tom: 198,39 39,5 512,64 509,12 201,63 39,6 101,6 3,24
- Důchody 151,79 39,2 394,43 390,94 154,56 39,5 101,8 2,78
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 4,53 42,4 10,98 10,97 4,00 36,4 88,3 -0,53
- Ostatní soc.dávky 26,36 40,2 67,70 67,66 27,39 40,5 103,9 1,03
- Státní soc.podpora 15,70 40,2 39,54 39,54 15,68 39,7 99,9 -0,02
Stavební spoření 4,62 87,3 5,20 5,20 4,42 85,1 95,6 -0,20
Státní příspěvek na důchodové připojištění 3,46 43,3 7,80 7,80 3,41 43,7 98,3 -0,06
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 21,49 59,0 39,00 39,00 18,49 47,4 86,0 -3,00
Ostatní běžné výdaje ***) 5,22 20,9 19,00 17,44 5,56 31,9 106,5 0,34
Kapitálové výdaje 24,92 29,2 75,83 98,18 38,52 39,2 154,6 13,60
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 1,40 12,8 10,86 13,38 2,24 16,7 159,4 0,83
Investiční transfery podnikatelským subjektům 6,08 43,7 8,97 13,86 9,63 69,4 158,3 3,54
Investiční transfery státním fondům - z toho: 5,18 21,3 21,98 21,43 7,91 36,9 152,6 2,73
- Investiční transfery SFDI 2,86 12,2 16,38 16,38 6,16 37,6 215,4 3,30
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 7,12 41,8 13,95 19,22 11,06 57,6 155,3 3,94
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 3,76 39,6 11,15 11,93 5,99 50,2 159,3 2,23
Ostatní kapitálové výdaje ***) 1,37 14,3 8,91 18,36 1,68 9,2 123,4 0,32
Saldo hospodaření SR -9,52 8,5 -100,00 -100,00 -22,13 22,1 232,4 -12,61


*) skutečnost v roce 2014 i 2015 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.