CZ EN

Přehled základních změn podle novely zákona o DPH

Na svém mimořádném zasedání dne 22. prosince 2014 projednala Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 291, senátní tisk 380). Návrh zákona byl schválen ve znění pozměňovacích návrhů Senátu, se kterými jej Senát vrátil Poslanecké sněmovně dne 10. prosince 2014.

Upozorňujeme na několik základních změn. Pro přehlednost uvádíme i datum, od kterého začínají být tyto změny účinné.

1. Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) na některé nové skupiny zboží

Jedná se o dodání níže uvedeného zboží, pokud celková částka základu daně překročí 100 000 Kč za zdanitelné plnění:

  • kukuřice a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy,
  • kovy, včetně drahých kovů, s výjimkou těch, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 zákona o dani z přidané hodnoty a na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o dani z přidané hodnoty,
  • mobilní telefony,
  • integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky,
  • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety apod.),
  • videoherní konzole.

Konkrétní výčet položek, u kterých se přenesení daňové povinnosti uplatní, je podrobně uveden v nařízení vlády, které vláda ČR schválila dne 22. prosince 2014. Tento režim se na nové položky uplatní s účinností od 1. dubna 2015. V případě cukrové řepy je účinnost posunuta na 1. září 2015.

2. Zavedení povinnosti předkládat kontrolní hlášení, a to s účinností od 1. ledna 2016

Právnické osoby budou toto hlášení předkládat měsíčně (tj. bez ohledu na jejich zdaňovací období), fyzické osoby v termínu podle daňového přiznání k DPH (tj. měsíčně nebo čtvrtletně).

3. Nová úprava uplatnění snížené sazby DPH u stavebních a montážních prací na dokončených stavbách pro bydlení a na stavbách pro sociální bydlení (vč. jejich výstavby) s účinností od 1. ledna 2015

Nově je problematika „příslušenství“ řešena pomocí definice pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, a definice obytného prostoru. Taktéž je definován obytný prostor pro sociální bydlení.

4. Nová úprava uplatnění daně nebo osvobození od daně při dodání nemovitých věcí včetně stavebních pozemků s účinností od 1. ledna 2016

Pro účely zákona o DPH je definován stavební pozemek. Cílem definice je ve smyslu judikatury Soudního dvora EU naplnit účel sledovaný ve směrnici, který má za cíl osvobodit od DPH pouze dodání nezastavěných pozemků, které nejsou určeny k zástavbě.

5. Zrušení snížení výše obratu pro povinnost stát se plátcem

I po 1. lednu 2015 zůstává zachován obrat pro povinnou registraci k DPH ve výši 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.