CZ EN

Přebytek státního rozpočtu za leden činil 45 miliard

K 31.1.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 129,0 mld. Kč, celkové výdaje 84,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 45,0 mld. Kč (v lednu 2013 vykázán přebytek 42,4 mld. Kč).
v mld. Kč
Ukazatel 2013 2014
Skutečnost leden % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014 - 2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 125,02 11,6 1 099,31 1 099,31 129,00 11,7 103,2 3,98
VÝDAJE CELKEM 82,60 7,0 1 211,31 1 211,31 83,95 6,9 101,6 1,35
SALDO 42,42 -42,4 -112,00 -112,00 45,05 -40,2 106,2 2,63

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 4,0 mld. Kč se nejvíce podílely příjmy z EU (růst o 4,4 mld. Kč). Z daňových příjmů vykázalo meziroční růst zejména inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (o 2,8 mld. Kč), naopak inkaso DPH bylo zatím meziročně nižší o 2,6 mld. Kč.

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,2 % (rozpočet 2014 počítá s růstem o 2,3 % proti skutečnosti 2013).

Inkaso DPH ve výši 32,0 mld. Kč meziročně kleslo o 2,6 mld. Kč, tj. o 7,4 %. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2013 o 0,6 % (proti rozpočtu 2013 počítá s růstem o 3,2 %). Pro rok 2014 nebyly přijaty žádné významné legislativní změny s dopadem na inkaso státního rozpočtu.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 24,7 mld. Kč, což je o 3,2 mld. Kč více než v lednu 2013. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 6,1 mld. Kč, tj. o 0,2 mld. Kč více než v roce 2013. Inkaso této daně bude v roce 2014 ovlivněno zejména zrušením nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. „zelené nafty“). Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků dosáhlo 16,9 mld. Kč, což je meziročně o 2,8 mld. Kč více. Relativně vysoké plnění u této daně souvisí s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. ledna (vliv předzásobení se projevil z důvodu zvyšování sazeb i začátkem roku 2013).

U odvodu z elektřiny ze slunečního záření s inkasem ve výši 0,2 mld. Kč došlo k prodloužení odvodu pro zařízení uvedená do provozu v průběhu roku 2010. Sazba odvodu se však snížila z 26 % na 10 %, resp. z 28 % na 11 %. U tohoto odvodu tak rozpočet 2014 počítá s meziročním poklesem proti skutečnosti 2013 o 3,7 mld. Kč.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním poklesu o 0,6 mld. Kč, tj. o 6,4 %, zatím dosáhla 8,5 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 9,4 % proti skutečnosti roku 2013. Odhad růstu celkového výnosu u DPFO ze závislé činnosti na rok 2014 vycházel především z makroekonomických odhadů průměrných mezd a míry růstu nezaměstnanosti.

Dosavadní nízké inkaso daně z příjmů fyzických osob z přiznání (0,1 mld. Kč) souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí. Rozpočet pro letošní rok počítá s meziročním růstem i v důsledku zrušení některých daňových úlev při využití výdajových paušálů.

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou s dosavadním inkasem ve výši 1,7 mld. Kč se ve srovnání s minulým rokem neočekávají žádné výrazné změny.

Dosavadní nízké lednové inkaso daní z příjmů právnických osob (0,7 mld. Kč) souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. Změny legislativy u DPPO se zpravidla promítají v inkasu daně s ročním odstupem, proto by se změny spojené s rekodifikací soukromého práva měly plně projevit až v inkasu daně v roce 2015. Riziko pro predikovanou výši inkasa představuje případné uplatnění daňových ztrát vzniklých a vyměřených v předchozích zdaňovacích obdobích, jako položek odčitatelných od základu daně. Obdobně jako u odpočtu ztrát lze předpokládat pokračování nárůstu objemu uplatňovaných odpočtů na realizaci projektů vědy a výzkumu.

Inkaso majetkových daní, které zatím dosáhly 0,8 mld. Kč, tvoří zejména inkaso daně z nabytí nemovitých věcí. U této daně lze očekávat mírný meziroční růst inkasa vlivem celoročního dopadu zvýšení sazby daně o jeden procentní bod, které bylo účinné už od roku 2013. Od roku 2014 došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod daň z příjmů.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 1,3 % dosáhly 31,1 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti 2013. Očekávaný růst vychází z reálného stavu vyměřovacích základů pro pojistné v roce 2013 a z makroekonomické predikce meziročního tempa růstu objemu mezd pro rok 2014. Zapracováno bylo i snížení předpokládaného dopadu zapojení občanů do systému 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 28,9 mld. Kč (meziroční růst o 3,4 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 23,6 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2013 vyšší o 4,4 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 1,8 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 84,0 mld. Kč čerpané ke konci ledna 2014 byly o 1,4 mld. Kč nad úrovní ledna 2013.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 506,5 mld. Kč, což představuje 41,8 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2013 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2013 je plánován růst o 1,6 %. K 31.1.2014 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 35,6 mld. Kč při meziročním poklesu o 0,8 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 15,2 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 14,1 mld. Kč. Šlo o zálohu regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 13,1 mld. Kč (v lednu 2013 to bylo 12,9 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,0 mld. Kč (stejná jako v lednu 2013).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 9,6 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 1,2 mld. Kč. Relativně vysoké plnění je ovlivněno lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2014 bude tato částka zúčtována). V lednu 2013 došlo k předsunuté platbě ve výši 4 mld. Kč. V nárůstu rozpočtu 2014 proti skutečnosti 2013 o 7,9 % se plně projevuje zákonné opatření Senátu č. 342/2013, kterým byla v závěru roku 2013 navýšena platba za státní pojištěnce o 64 Kč/měsíc na 787 Kč/měsíc.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna 2014 přebytkem ve výši 45,0 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2013 výsledek příznivější o 2,6 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně projevilo zejména meziročně vyšší inkaso příjmů z EU (o 4,4 mld. Kč).

v mil. Kč
leden 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Saldo SR 16 443 18 749 -3 417 -10 391 7 307 3 485 3 427 5 033 9 734 482 13 094 10 611 20 997 42 415 45 045

 

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden 2014 jsou patrny z tabulkové přílohy.

 

Mgr. Marek Zeman
Vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva financí

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost leden % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 125,02 11,6 1 099,31 1 099,31 129,00 11,7 103,2 3,98
v tom:                
Daňové příjmy celkem 99,53 10,7 945,42 945,42 100,10 10,6 100,6 0,57
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 68,83 12,4 562,54 562,54 69,00 12,3 100,2 0,17
v tom:                
DPH 34,56 16,3 218,70 218,70 31,99 14,6 92,6 -2,57
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 21,49 15,1 139,40 139,40 24,67 17,7 114,8 3,17
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 5,95 8,1 74,40 74,40 6,12 8,2 102,9 0,17
Spotřební daň z tabákových výrobků 14,05 29,4 48,10 48,10 16,87 35,1 120,0 2,82
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,17 2,6 2,10 2,10 0,22 10,2 129,0 0,05
Daně z příjmů PO 0,67 0,8 82,40 82,40 0,66 0,8 98,8 -0,01
Daně z příjmů FO 10,90 11,1 104,60 104,60 10,31 9,9 94,6 -0,59
v tom: z kapitálových výnosů 1,76 19,5 9,00 9,00 1,73 19,2 98,1 -0,03
ze závislé činnosti 9,04 10,5 92,40 92,40 8,47 9,2 93,6 -0,57
z přiznání 0,10 3,6 3,20 3,20 0,11 3,5 115,2 0,01
Správní poplatky 0,25 19,0 1,20 1,20 0,24 20,2 98,9 0,00
Majetkové daně 0,57 5,9 9,90 9,90 0,77 7,7 133,6 0,19
v tom: Daň dědická 0,00 1,9 0,05 0,05 0,00 6,9 178,4 0,00
Daň darovací 0,00 1,2 0,10 0,10 0,01 9,9 273,5 0,01
Daň z nabytí nemovitých věcí 0,57 6,1 9,75 9,75 0,75 7,7 132,5 0,18
Poplatky za uložení odpadů 0,14 9,6 1,46 1,46 0,14 9,6 103,9 0,01
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,03 12,5 0,20 0,20 0,02 11,5 91,7 0,00
Odvody z loterií *) 0,02 0,6 2,30 2,30 0,01 0,5 68,0 0,00
Ostatní daňové příjmy ****) 0,22 9,1 2,38 2,38 0,20 8,3 89,3 -0,02
Pojistné na SZ 30,69 8,1 382,88 382,88 31,09 8,1 101,3 0,40
z toho: Na důchody 27,29 8,1 340,33 340,33 27,64 8,1 101,3 0,36
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 25,49 17,7 153,89 153,89 28,90 18,8 113,4 3,41
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 23,87 20,1 131,79 131,79 26,85 20,4 112,5 2,98
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 19,23 19,2 99,02 99,02 23,63 23,9 122,9 4,40
Přijaté sankční platby 0,08 7,2 0,96 0,96 0,07 7,2 90,5 -0,01
Soudní poplatky 0,13 9,5 1,35 1,35 0,13 9,3 98,2 0,00
Dobrovolné pojistné 0,02 6,0 0,29 0,29 0,02 6,4 89,8 0,00
Příjmy sdílené s EU (clo) ***) 0,11 11,2 1,50 1,50 0,13 8,8 118,6 0,02
Kapitola Operace SFA 0,01 0,6 1,76 1,76 0,01 0,7 105,7 0,00
Kapitola Státní dluh 1,36 20,0 7,40 7,40 1,83 24,8 134,4 0,47
Kapitola VPS 0,24 1,5 12,94 12,94 0,20 1,6 84,3 -0,04

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2013 a 20014 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) v roce 2013 součástí příjmů kapitoly VPS
****) dopočet do celku

 

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.1.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.1.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.1.***) % plnění 2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013
Daňové příjmy 754,32 80,05 10,6 755,33 88,82 11,8 769,54 87,80 11,4 8,77 -1,01 111,0 98,9
                           
- DPH 308,70 45,13 14,6 297,30 48,16 16,2 306,70 44,58 14,5 3,03 -3,58 106,7 92,6
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,90 17,23 11,5 149,50 22,09 14,8 146,90 25,28 17,2 4,86 3,19 128,2 114,4
- daně z příjmů PO 122,90 0,56 0,5 124,90 0,97 0,8 122,10 0,93 0,8 0,41 -0,04 172,5 95,4
- daně z příjmů FO 135,90 15,43 11,4 147,70 15,97 10,8 157,50 15,02 9,5 0,54 -0,95 103,5 94,1
vybíraná srážkou 12,80 2,40 18,7 13,40 2,31 17,2 13,30 2,19 16,5 -0,09 -0,12 96,4 94,7
závislá činnost 117,80 12,83 10,9 128,90 13,47 10,5 137,90 12,62 9,2 0,64 -0,85 105,0 93,7
z přiznání 5,30 0,20 3,7 5,40 0,18 3,3 6,30 0,20 3,2 -0,02 0,02 91,3 113,1
- silniční daň 5,30 0,46 8,6 5,40 0,47 8,7 5,20 0,51 9,9 0,01 0,05 102,2 109,8
- daň z nemovitosti 8,70 0,08 1,0 9,00 0,08 0,9 9,80 0,10 1,1 0,00 0,02 96,3 128,7
- majetkové daně 12,20 0,62 5,0 9,70 0,57 5,9 9,90 0,77 7,7 -0,04 0,19 93,2 133,6
- dálniční poplatek ****) 2,90 x x 3,90 x x 3,90 x x x x x x
- ostatní daně a poplatky 7,82 0,53 6,8 7,93 0,51 6,4 7,54 0,61 8,2 -0,03 0,11 95,2 121,1

*) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

 

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost leden % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 82,60 7,0 1 211,31 1 211,31 83,95 6,9 101,6 1,35
Běžné výdaje 81,35 7,6 1 137,01 1 128,51 82,83 7,3 101,8 1,48
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 0,02 0,0 94,48 94,63 0,04 0,0 236,4 0,02
Neinvestiční nákupy a související výdaje 5,51 4,3 129,55 131,46 6,67 5,1 121,0 1,16
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 3,63 5,6 65,77 65,77 3,53 5,4 97,5 -0,09
Výdaje na realizaci záruk 0,00 0,0 3,01 3,01 0,00 0,0 x 0,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,76 2,4 47,60 39,84 1,13 2,8 149,6 0,38
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 1,90 26,5 8,81 9,09 1,76 19,3 92,4 -0,15
Neinvestiční transfery státním fondům 2,80 8,4 49,55 49,25 2,48 5,0 88,7 -0,32
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 2,80 8,4 40,01 39,59 2,48 6,3 88,6 -0,32
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 8,42 15,8 57,93 57,93 9,57 16,5 113,7 1,15
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15,12 14,8 108,09 107,58 15,16 14,1 100,2 0,03
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 5,61 9,8 60,43 61,13 5,74 9,4 102,3 0,13
Sociální dávky 36,38 7,3 506,52 502,77 35,56 7,1 97,7 -0,82
v tom: Důchody 27,62 7,0 391,11 387,37 26,48 6,8 95,9 -1,14
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 0,81 8,3 10,68 10,67 0,82 7,7 100,9 0,01
Ostatní soc.dávky 4,95 8,4 65,67 65,66 5,11 7,8 103,3 0,16
Státní soc.podpora 3,00 8,1 39,06 39,06 3,15 8,1 105,0 0,15
Stavební spoření 0,00 0,0 5,30 5,30 0,00 0,0 x 0,00
Státní příspěvek na důchodové připojištění 0,00 0,0 8,00 8,00 0,00 0,0 x 0,00
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 3,91 10,8 36,40 36,40 3,72 10,2 95,4 -0,18
Ostatní běžné výdaje **) 0,93 4,0 24,36 25,12 1,01 4,0 108,0 0,07
Kapitálové výdaje 1,25 1,2 74,30 82,80 1,12 1,4 89,5 -0,13
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 0,06 0,7 11,50 11,51 0,06 0,5 95,2 0,00
Investiční transfery podnikatelským subjektům 0,67 7,4 3,04 13,16 0,56 4,2 83,2 -0,11
Investiční transfery státním fondům 0,06 0,2 23,36 23,78 0,11 0,5 178,3 0,05
z toho: Investiční transfery SFDI 0,00 0,0 23,36 23,36 0,00 0,0 x 0,00
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 0,00 0,0 11,19 16,09 0,01 0,1 x 0,01
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 0,38 2,1 10,06 10,62 0,32 3,0 85,3 -0,06
Ostatní kapitálové výdaje **) 0,08 0,4 15,14 7,64 0,06 0,7 72,8 -0,02
Saldo hospodaření SR 42,42 -42,4 -112,00 -112,00 45,05 -40,2 106,2 2,63

*) skutečnost v roce 2013 i 2014 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) dopoočet do celku

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.