CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2014

K 30.11.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 003,8 mld. Kč, celkové výdaje 1 072,6 mld. Kč a schodek hospodaření 68,8 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 79,4 mld. Kč).
Pokladní plnění za LISTOPAD 2014 (v mlD. Kč)
Ukazatel 2013 2014
Skutečnost leden-listopad % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-listopad % plnění Index 2014/2013 rozdíl 2014 - 2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 965,48 88,7 1 099,31 1 129,51 1 003,79 88,9 104,0 38,31
VÝDAJE CELKEM 1 044,84 87,9 1 211,31 1 241,51 1 072,64 86,4 102,7 27,79
SALDO -79,37 79,4 -112,00 -112,00 -68,85 61,5 86,7 10,52

 

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 38,3 mld. Kč se podílely zejména daňové příjmy. Z nich vykázalo nejvyšší růst inkaso DPH (o 11,2 mld. Kč), DPPO (o 5,9 mld. Kč), DPFO (o 4,1 mld. Kč), spotřební daně z minerálních olejů (o 3,1 mld. Kč) a pojistného na sociální zabezpečení (o 9,1 mld. Kč). Z ostatních příjmů se výrazně projevil i únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE (8,5 mld. Kč) a příjmy z EU (růst o 6,1 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 19,6 mld. Kč, tj. o 4,0 % (rozpočet 2014 počítá s růstem o 2,3 % proti skutečnosti 2013).

Inkaso DPH ve výši 213,4 mld. Kč meziročně vzrostlo o 11,2 mld. Kč, tj. o 5,5 %. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2013 o 0,6 % (proti rozpočtu 2013 počítá s růstem o 3,2 %). Inkaso roku 2014 bylo v první polovině roku částečně pozitivně ovlivněno nevyplacením nadměrných odpočtů DPH v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých subjektů ke konci roku 2013. Tento vliv se vzhledem k postupnému vyplácení těchto nadměrných odpočtů snižuje. Pozitivní vliv na inkaso daně mají i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky, mezi které patří například zavedení povinnosti kauce pro obchodníky s pohonnými hmotami. Obecně lze konstatovat, že za růstem inkasa stojí především vyšší nárůst uhrazené daňové povinnosti nad vyplacenými nadměrnými odpočty. Lze předpokládat, že rozpočtovaná výše této daně bude za celý rok překročena.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 120,9 mld. Kč, což je o 1,6 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2013. Na tom se podílelo inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které zatím dosáhlo 40,1 mld. Kč a meziročně kleslo o 1,4 mld. Kč. Meziroční růst z počátku roku, který souvisel s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. ledna (vliv předzásobení se projevil z důvodu zvyšování sazeb i začátkem roku 2013), již tedy pominul. U odvodu z elektřiny ze slunečního záření s meziročním poklesem o 3,5 mld. Kč došlo k prodloužení odvodu pro zařízení uvedená do provozu v průběhu roku 2010. Sazba odvodu se však snížila z 26 % na 10 %, resp. z 28 % na 11 %. Tento pokles tak odpovídá rozpočtovému očekávání. Naopak inkaso spotřební daně z minerálních olejů, které zatím dosáhlo 65,7 mld. Kč, vykázalo meziroční růst o 3,1 mld. Kč. Inkaso této daně bylo v první polovině roku 2014 ovlivněno zrušením nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. zelené nafty).

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 2,8 mld. Kč, tj. o 3,8 %, zatím dosáhla 78,5 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 9,4 % proti skutečnosti roku 2013. Odhad růstu celkového výnosu u DPFO ze závislé činnosti na rok 2014 vycházel především z makroekonomických odhadů průměrných mezd a míry růstu nezaměstnanosti. I přes meziroční růst lze očekávat, že rozpočet této daně nebude naplněn.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo 0,2 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 to bylo 0,1 mld. Kč). Nízké plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které probíhají tradičně v dubnu. Lze očekávat, že rozpočet této daně nebude naplněn. Příčinou je i skutečnost, že starobní důchodci mohou od října tohoto roku zpětně uplatňovat základní slevu na dani za rok 2013. Bez tohoto vlivu by meziroční růst byl výrazně vyšší, k čemuž přispěla mimo jiné i přijatá opatření spočívající v omezení uplatnění slev na dani u osob, které využívají výdajové paušály.

U daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů s dosavadním inkasem ve výši 9,1 mld. Kč a meziročním růstem o 1,2 mld. Kč se ve srovnání s minulým rokem neočekávaly žádné výrazné změny. Rozpočet této daně byl již v tuto chvíli překročen.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 11 měsíců roku 71,2 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 5,9 mld. Kč, tj. o 9,1 %. Rozpočet počítá s růstem letošního inkasa proti skutečnosti 2013 o 1,1 %. Oproti předchozímu roku došlo ke změně trendu, která se projevila zejména růstem inkasa DPPO z přiznání vlivem ekonomického oživení, ale také mírným nárůstem inkasa DPPO vybírané srážkou u zdroje. Pokračuje tak pozitivní trend ve vývoji inkasa DPPO, který potvrzuje předpoklad překročení rozpočtového očekávání.

Inkaso majetkových daní, které zatím dosáhlo 8,5 mld. Kč, tvoří zejména inkaso daně z nabytí nemovitých věcí. U této daně se potvrzuje očekávaný mírný meziroční růst inkasa vlivem celoročního dopadu zvýšení sazby daně o jeden procentní bod, které je účinné už od roku 2013. Od roku 2014 došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod daň z příjmů.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 9,1 mld. Kč, tj. o 2,7 %, dosáhly 347,0 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti 2013. Očekávaný růst vychází z reálného stavu vyměřovacích základů pro pojistné v roce 2013 a z makroekonomické predikce meziročního tempa růstu objemu mezd pro rok 2014. Zapracováno bylo i snížení předpokládaného dopadu zapojení občanů do systému 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013. Dosavadní vývoj plnění naznačuje předpoklad dodržení rozpočtované výše.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 147,8 mld. Kč (meziroční růst o 9,7 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 95,7 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2013 vyšší o 6,1 mld. Kč. Na meziroční růst dále působil únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč (rozpočet činil 10 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 7,3 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 0,3 mld. Kč. V průběhu listopadu byl v souladu s § 5 odst. 3 písm. c) bodem 5 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, uskutečněn převod plánovaných 10,3 mld. Kč z privatizačního účtu do příjmů kapitoly VPS (v roce 2013 to bylo 10 mld. Kč). Tyto prostředky jsou určeny na kompenzaci deficitu důchodového systému. V listopadu také došlo ke splacení půjčky VZP ve výši 0,7 mld. Kč na příjmový účet kapitoly Ministerstvo zdravotnictví (půjčka byla poskytnuta na základě usnesení vlády č. 823/2013).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 1 072,6 mld. Kč čerpané ke konci listopadu 2014 byly meziročně vyšší o 27,8 mld. Kč, tj. o 2,7 %. Rozpočet po změnách roku 2014 počítá v porovnání se skutečností 2013 s meziročním růstem o 5,8 %.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 506,5 mld. Kč, což představuje 41,8 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2013 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2013 je plánován růst o 1,6 %. K 30.11.2014 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 445,7 mld. Kč při meziročním růstu o 4,1 mld. Kč, tj. o 0,9 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 109,3 mld. Kč a meziročně vzrostly o 5,0 mld. Kč. Na jejich výši i vysokém plnění (98,5 %) se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 82,6 mld. Kč, což je o 1,2 mld. Kč více než v roce 2013. Šlo o 6 záloh regionálnímu školství na celý rok ve výši 78,5 mld. Kč, což je o 1,1 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Soukromým školám byly vyplaceny všechny čtvrtletní zálohy v částce 4,1 mld. Kč, což je o 0,1 mld. Kč více než v roce 2013.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 59,3 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 6,4 mld. Kč. Relativně vysoké plnění ve výši 98,1 % rozpočtu je ovlivněno lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč (v listopadu již byla z této předsunuté platby zúčtována částka ve výši 0,3 mld. Kč, v prosinci by měla být platba ponížena o dalších 4,5 mld. Kč). V nárůstu rozpočtu 2014 proti skutečnosti 2013 o 7,9 % se projevuje zákonné opatření Senátu č. 342/2013, kterým byla v závěru roku 2013 navýšena platba za státní pojištěnce o 64 Kč/měsíc na 787 Kč/měsíc. S platností od 1. července došlo k dalšímu navýšení těchto plateb na 845 Kč/měsíc.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 92,7 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 11,9 mld. Kč a plnění rozpočtu na 81,3 %.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci listopadu 2014 schodkem ve výši 68,8 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2013 výsledek lepší o 10,5 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží zejména meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 38,3 mld. Kč. Podílely se na tom zejména vyšší příjmy z inkasa DPH (o 11,2 mld. Kč), DPPO (o 5,9 mld. Kč), DPFO (o 4,1 mld. Kč), spotřební daně z minerálních olejů (o 3,1 mld. Kč), z pojistného na sociální zabezpečení (o 9,1 mld. Kč), dále vyšší příjmy z EU (o 6,1 mld. Kč) a mimořádné příjmy z aukce kmitočtů (8,5 mld. Kč). Čerpání výdajů sice v posledních měsících vykazuje v meziročním srovnání rostoucí tendenci, nicméně aktuální růst (o 2,7 %) je stále nižší než růst očekávaný rozpočtem po změnách. I proto lze předpokládat, že schodek daný rozpočtem (112 mld. Kč) nebude překročen a mohl by se pohybovat ve výši 80-90 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném listopadu skončilo schodkem 23,4 mld. Kč (v listopadu 2013 to bylo 31,7 mld. Kč), když příjmy činily 93,0 mld. Kč (v listopadu 2013 to bylo 75,5 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 116,4 mld. Kč (v listopadu 2013 to bylo 107,2 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném listopadu o 17,4 mld. Kč se podílel již zmíněný převod 10,3 mld. Kč z privatizačního účtu (v roce 2013 proběhl ve výši 10 mld. Kč již v září) a také vyšší EU příjmy (o 9,8 mld. Kč). Na meziročně vyšší výdaje v samotném listopadu o 9,2 mld. Kč působily nejvíce investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (o 11,3 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu / leden - Listopad (v mil. Kč)
leden-listopad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Saldo SR -19 098 -59 796 -41 726 -92 209 -66 376 201 -30 916 12 768 -6 517 -169 406 -140 757 -125 929 -77 869 -79 368 -68 847

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až listopad 2014 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost listopad % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost listopad % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 965,48 88,7 1 099,31 1 129,51 1 003,79 88,9 104,0 38,31
v tom:                
Daňové příjmy celkem 827,35 88,8 945,42 945,42 855,99 90,5 103,5 28,64
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 489,42 88,3 562,54 562,54 508,97 90,5 104,0 19,55
v tom:                
DPH 202,16 95,4 218,70 218,70 213,37 97,6 105,5 11,21
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 122,53 86,2 139,40 139,40 120,90 86,7 98,7 -1,63
- Spotřební daň z minerálních olejů 62,63 85,4 74,40 74,40 65,69 88,3 104,9 3,06
- Spotřební daň z tabákových výrobků 41,51 86,8 48,10 48,10 40,13 83,4 96,7 -1,38
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 5,43 83,5 2,10 2,10 1,96 93,3 36,1 -3,47
Daně z příjmů PO 65,25 77,4 82,40 82,40 71,18 86,4 109,1 5,93
Daně z příjmů FO - v tom: 83,70 85,3 104,60 104,60 87,77 83,9 104,9 4,07
- z kapitálových výnosů 7,97 88,5 9,00 9,00 9,13 101,5 114,6 1,16
- ze závislé činnosti 75,63 87,5 92,40 92,40 78,47 84,9 103,8 2,84
- z přiznání 0,10 3,7 3,20 3,20 0,17 5,2 x 0,07
Správní poplatky 1,07 83,1 1,20 1,20 1,04 86,6 96,8 -0,03
Majetkové daně - v tom: 8,21 84,6 9,90 9,90 8,45 85,4 103,0 0,25
- Daň dědická 0,06 63,1 0,05 0,05 0,05 106,5 84,4 -0,01
- Daň darovací 0,10 33,1 0,10 0,10 0,07 71,7 72,2 -0,03
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 8,05 86,5 9,75 9,75 8,33 85,4 103,5 0,28
Poplatky za uložení odpadů 1,41 100,1 1,46 1,46 1,43 98,0 101,5 0,02
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,22 108,3 0,20 0,20 0,16 79,6 73,5 -0,06
Odvody z loterií *) 2,51 96,5 2,30 2,30 2,34 101,8 93,3 -0,17
Ostatní daňové příjmy ****) 2,36 97,4 2,38 2,38 2,33 97,9 98,5 -0,04
Pojistné na SZ - z toho: 337,94 89,5 382,88 382,88 347,02 90,6 102,7 9,08
- na důchody 300,49 89,1 340,33 340,33 308,56 90,7 102,7 8,07
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 138,12 88,2 153,89 184,09 147,80 80,3 107,0 9,68
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 108,69 82,8 131,79 161,99 124,15 76,6 114,2 15,46
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 89,58 79,7 99,02 129,22 95,70 74,1 106,8 6,12
- Přijaté sankční platby 0,53 47,9 0,96 0,96 0,99 103,2 188,0 0,47
- Soudní poplatky 1,28 95,2 1,35 1,33 1,21 90,9 94,4 -0,07
- Dobrovolné pojistné 0,17 59,2 0,29 0,29 0,18 61,7 104,1 0,01
- Příjmy sdílené s EU (clo) ***) 1,33 133,0 1,50 1,50 1,68 111,8 126,1 0,35
Kapitola Operace SFA 1,96 105,3 1,76 1,76 1,79 101,6 91,3 -0,17
Kapitola Státní dluh 6,88 101,2 7,40 7,40 7,28 98,3 105,8 0,40
Kapitola VPS 20,59 123,3 12,94 12,94 14,58 112,7 70,8 -6,01
*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2014 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly
***) v roce 2013 součástí příjmů kapitoly VPS
****) dopočet do celku

 

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 30.11.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 30.11.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 30.11.***) % plnění 2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 754,32 647,27 85,8 755,33 666,55 88,2 769,54 695,24 90,3 19,27 28,69 103,0 104,3
                           
DPH 308,70 254,61 82,5 297,30 283,36 95,3 306,70 298,41 97,3 28,74 15,06 111,3 105,3
spotřební daně (vč. energ. daní) 149,90 133,99 89,4 149,50 128,80 86,2 146,90 127,47 86,8 -5,19 -1,32 96,1 99,0
daně z příjmů PO 122,90 103,64 84,3 124,90 96,33 77,1 122,10 105,46 86,4 -7,31 9,14 92,9 109,5
daně z příjmů FO 135,90 119,95 88,3 147,70 125,24 84,8 157,50 131,00 83,2 5,29 5,76 104,4 104,6
- vybíraná srážkou 12,80 12,15 94,9 13,40 11,75 87,7 13,30 13,47 101,3 -0,40 1,72 96,7 114,6
- závislá činnost 117,80 106,76 90,6 128,90 112,90 87,6 137,90 117,13 84,9 6,14 4,23 105,8 103,7
- z přiznání 5,30 1,04 19,7 5,40 0,59 10,8 6,30 0,39 6,3 -0,46 -0,19 56,2 67,3
silniční daň 5,30 4,45 84,0 5,40 4,48 82,9 5,20 4,71 90,6 0,03 0,23 100,6 105,2
daň z nemovitosti 8,70 9,20 105,7 9,00 8,93 99,3 9,80 8,95 91,3 -0,26 0,01 97,1 100,2
majetkové daně 12,20 10,34 84,8 9,70 8,21 84,6 9,90 8,45 85,4 -2,14 0,25 79,4 103,0
dálniční poplatek ****) 2,90 3,58 123,6 3,90 3,63 93,2 3,90 3,48 89,1 0,05 -0,16 101,4 95,6
ostatní daně a poplatky 7,82 7,51 96,0 7,93 7,57 95,5 7,54 7,30 96,8 0,06 -0,27 100,9 96,4
                           
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění *****)   152,67     155,54     159,92   2,87 4,38 101,9 102,8
*) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
***) v rozp.celost.daní v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) uvedeno jen pro informaci, údaj není součástí celk.daňových příijmů, jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR
 

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost listopad % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost listopad % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 1 044,84 87,9 1 211,31 1 241,51 1 072,64 86,4 102,7 27,79
Běžné výdaje 964,03 89,5 1 137,01 1 127,57 979,95 86,9 101,7 15,93
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 75,75 82,5 94,48 95,60 78,19 81,8 103,2 2,44
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 101,22 79,1 129,55 126,41 98,87 78,2 97,7 -2,35
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 55,86 91,9 65,77 60,68 54,01 89,0 96,7 -1,85
- Výdaje na realizaci záruk 1,50 53,8 3,01 2,55 1,41 55,1 94,0 -0,09
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 30,83 91,7 47,60 41,47 36,23 87,4 117,5 5,40
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 11,92 94,4 8,81 12,54 12,71 101,4 106,6 0,79
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 31,00 79,2 49,55 47,79 29,67 62,1 95,7 -1,33
- Neinvestiční transfery SZIF 23,86 74,4 40,01 38,62 19,57 50,7 82,0 -4,28
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 52,92 98,0 57,93 60,43 59,30 98,1 112,1 6,38
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 104,32 99,6 108,09 110,92 109,27 98,5 104,7 4,95
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 56,26 92,9 60,43 60,28 53,80 89,2 95,6 -2,46
Sociální dávky **) - v tom: 441,60 90,5 506,52 499,99 445,70 89,1 100,9 4,09
- Důchody 343,66 90,2 391,11 384,88 344,88 89,6 100,4 1,22
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 8,92 83,2 10,68 10,68 8,60 80,5 96,4 -0,32
- Ostatní soc.dávky 54,73 92,8 65,67 65,39 57,94 88,6 105,9 3,21
- Státní soc.podpora 34,27 91,4 39,06 39,04 34,25 87,7 100,0 -0,02
Stavební spoření 4,95 91,6 5,30 4,81 4,76 99,1 96,1 -0,19
Státní příspěvek na důchodové připojištění 6,69 100,0 8,00 7,12 6,89 96,7 103,0 0,20
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 34,88 96,5 36,40 39,03 33,78 86,5 96,8 -1,11
Ostatní běžné výdaje ***) 11,68 69,1 24,36 21,17 10,79 51,0 92,4 -0,89
Kapitálové výdaje 80,82 72,8 74,30 113,94 92,68 81,3 114,7 11,87
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 7,98 58,9 11,50 11,60 7,01 60,4 87,9 -0,97
Investiční transfery podnikatelským subjektům 16,85 98,3 3,04 26,69 19,39 72,6 115,1 2,54
Investiční transfery státním fondům - z toho: 15,30 50,2 23,36 25,43 26,07 102,5 170,4 10,77
- Investiční transfery SFDI 11,47 39,4 23,36 24,02 21,63 90,1 188,6 10,16
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 26,67 127,0 11,19 26,93 25,70 95,5 96,4 -0,96
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 9,82 53,8 10,06 14,10 11,55 82,0 117,6 1,73
Ostatní kapitálové výdaje ***) 4,20 39,5 15,14 9,19 2,96 32,2 70,4 -1,24
Saldo hospodaření SR -79,37 79,4 -112,00 -112,00 -68,85 61,5 86,7 10,52
*) skutečnost v roce 2014 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář