CZ EN

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2014

K 30.4.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 408,2 mld. Kč, celkové výdaje 381,6 mld. Kč a přebytek hospodaření 26,6 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 16,5 mld. Kč).
Pokladní plnění za DUBEN 2014 v mld. Kč
Ukazatel 2013 2014
Skutečnost duben % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost duben % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014 - 2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 373,24 34,7 1 099,31 1 103,73 408,21 37,0 109,4 34,97
VÝDAJE CELKEM 389,78 33,1 1 211,31 1 215,73 381,63 31,4 97,9 -8,16
SALDO -16,54 16,5 -112,00 -112,00 26,59 -23,7 -160,8 43,13

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 35,0 mld. Kč se podílely zejména příjmy z EU (růst o 8,7 mld. Kč) a také únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE (8,5 mld. Kč). Z daňových příjmů vykázalo meziroční růst zejména inkaso DPH (o 9,4 mld. Kč) a spotřební daně z tabákových výrobků (o 5,0 mld. Kč). Pojistné na sociální zabezpečení vykázalo meziroční růst o 5,8 mld. Kč.

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 19,5 mld. Kč, tj. o 11,6 % (rozpočet 2014 počítá s růstem o 2,3 % proti skutečnosti 2013).

Inkaso DPH ve výši 84,1 mld. Kč meziročně vzrostlo o 9,4 mld. Kč, tj. o 12,6 %. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2013 o 0,6 % (proti rozpočtu 2013 počítá s růstem o 3,2 %). Pro rok 2014 nebyly přijaty žádné významné legislativní změny s dopadem na inkaso státního rozpočtu. Relativně vysoký meziroční růst je způsoben i tím, že Finanční správou ČR zatím nebyla v důsledku zahájení postupu k odstranění pochybností správce daně vyplacena část nadměrných odpočtů, které souvisí se zdaňovacím obdobím z konce roku 2013.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 52,1 mld. Kč, což je o 6,8 mld. Kč více než ve stejném období roku 2013. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 24,8 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 5,0 mld. Kč. Relativně vysoké plnění u této daně (51,6 %) souvisí s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. ledna (vliv předzásobení se projevil z důvodu zvyšování sazeb i začátkem roku 2013). Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 21,8 mld. Kč, tj. o 1,7 mld. Kč více než v roce 2013. Inkaso této daně bude minimálně v první polovině roku 2014 ovlivněno zrušením nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. „zelené nafty“). U odvodu z elektřiny ze slunečního záření s inkasem ve výši 0,5 mld. Kč došlo k prodloužení odvodu pro zařízení uvedená do provozu v průběhu roku 2010. Sazba odvodu se však snížila z 26 % na 10 %, resp. z 28 % na 11 %. U tohoto odvodu tak rozpočet 2014 počítá s meziročním poklesem proti skutečnosti 2013 o 3,7 mld. Kč.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 1,1 mld. Kč, tj. o 4,4 %, zatím dosáhla 26,5 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 9,4 % proti skutečnosti roku 2013. Odhad růstu celkového výnosu u DPFO ze závislé činnosti na rok 2014 vycházel především z makroekonomických odhadů průměrných mezd a míry růstu nezaměstnanosti.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty -4,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 to bylo -5,2 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které probíhají tradičně v dubnu (inkaso ve výši -7,3 mld. Kč, v dubnu 2013 to bylo -7,7 mld. Kč). Rozpočet pro letošní rok počítá s meziročním růstem i v důsledku zrušení některých daňových úlev při využití výdajových paušálů.

U inkasa daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů s dosavadním inkasem ve výši 3,3 mld. Kč a meziročním růstem o 0,1 mld. Kč se ve srovnání s minulým rokem neočekávají žádné výrazné změny.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 4 měsíce roku 20,2 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 0,4 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Rozpočet počítá s růstem letošního inkasa proti skutečnosti 2013 o 1,1 %. V prvních měsících roku bývá u DPPO obvyklé nižší plnění, což souvisí s možností podání daňového přiznání na konci pololetí, kdy většina významných poplatníků využívá služby daňových poradců s odkladem podání přiznání. Stejně jako v předchozích letech lze očekávat, že výše inkasa DPPO může být negativně ovlivněna uplatněním daňových ztrát, vzniklých a vyměřených v předchozích zdaňovacích obdobích zasažených ekonomickou recesí, jako položek odčitatelných od základu daně. Dopady tohoto vlivu do daňového inkasa však aktuálně nelze přesněji vymezit.

Inkaso majetkových daní, které zatím dosáhlo 2,9 mld. Kč, tvoří zejména inkaso daně z nabytí nemovitých věcí. U této daně lze očekávat mírný meziroční růst inkasa vlivem celoročního dopadu zvýšení sazby daně o jeden procentní bod, které bylo účinné už od roku 2013. Od roku 2014 došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod daň z příjmů.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 5,8 mld. Kč, tj. o 4,9 %, dosáhly 124,5 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti 2013. Očekávaný růst vychází z reálného stavu vyměřovacích základů pro pojistné v roce 2013 a z makroekonomické predikce meziročního tempa růstu objemu mezd pro rok 2014. Zapracováno bylo i snížení předpokládaného dopadu zapojení občanů do systému 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 95,5 mld. Kč (meziroční růst o 9,7 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 71,3 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2013 vyšší o 8,7 mld. Kč. Na meziroční růst také výrazně působil únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč (rozpočet činil 10 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 5,2 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 1,5 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 381,6 mld. Kč čerpané ke konci dubna 2014 byly meziročně nižší o 8,2 mld. Kč.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 506,5 mld. Kč, což představuje 41,8 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2013 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2013 je plánován růst o 1,6 %. K 30.4.2014 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 161,0 mld. Kč při meziročním růstu o 2,0 mld. Kč. Z toho výdaje na důchody vykázaly růst o 0,7 mld. Kč, tj. o 0,6 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 36,1 mld. Kč a meziročně klesly o 10,9 mld. Kč. Na jejich výši i meziročním poklesu se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 28,2 mld. Kč, což je o 12,5 mld. Kč méně než v roce 2013. Příčinou je vyplacení zatím jen 2 záloh regionálnímu školství na leden až duben ve výši 26,2 mld. Kč, zatímco ve stejném období minulého roku to byly převedeny 3 zálohy na leden až červen ve výši 38,7 mld. Kč. Soukromým školám byly stejně jako v minulém roce vyplaceny 2 čtvrtletní zálohy ve výši 2,0 mld. Kč.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 24,1 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 2,3 mld. Kč. Relativně vysoké plnění ve výši 41,6 % rozpočtu je ovlivněno lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2014 bude tato částka zúčtována). V lednu 2013 došlo k předsunuté platbě ve výši 4 mld. Kč. V nárůstu rozpočtu 2014 proti skutečnosti 2013 o 7,9 % se plně projevuje zákonné opatření Senátu č. 342/2013, kterým byla v závěru roku 2013 navýšena platba za státní pojištěnce o 64 Kč/měsíc na 787 Kč/měsíc.

V dubnu byla provedena platba příspěvku státu na stavební spoření ve výši 4,6 mld. Kč, což znamená čerpání rozpočtu na 87,3 % a meziroční pokles o 0,2 mld. Kč. Pro rok 2014 zůstala stejně jako v minulém roce maximální výše státní podpory stavebního spoření na úrovni 2 000 Kč ročně.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 20,0 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 3,8 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna 2014 přebytkem ve výši 26,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2013 výsledek lepší o 43,1 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží zejména meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 35,0 mld. Kč. Na tom se podílely zejména vyšší příjmy z EU (o 8,7 mld. Kč), mimořádné příjmy z aukce kmitočtů (8,5 mld. Kč), vyšší inkaso DPH (o 9,4 mld. Kč), spotřební daně z tabákových výrobků (o 5,0 mld. Kč) a pojistného na sociálním zabezpečení (o 5,8 mld. Kč). Meziroční pokles celkových výdajů o 8,2 mld. Kč výrazně ovlivnila třetí záloha regionálnímu školství, která bude vyplacena až začátkem května, zatímco v roce 2013 to bylo již na konci dubna (vliv cca 13 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném dubnu skončilo schodkem 17,0 mld. Kč (v dubnu 2013 schodkem 30,5 mld. Kč), když příjmy činily 84,0 mld. Kč (v dubnu 2013 to bylo 80,4 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 101,0 mld. Kč (v dubnu 2013 to bylo 110,9 mld. Kč). Na meziročně nižších výdajích v samotném dubnu se projevila zejména již zmíněná třetí záloha regionálnímu školství ve výši cca 13 mld. Kč, která bude na rozdíl od roku 2013 vyplacena až v květnu.

Saldo státního rozpočtu / leden - DUBEN v mil. Kč
leden-duben 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Saldo ČR -4 416 -16 809 -41 863 -64 422 -38 070 -22 492 -19 955 -17 006 -28 089 -55 660 -78 227 -67 503 -44 748 -16 540 26 588

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost duben % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost duben % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 373,24 34,7 1 099,31 1 103,73 408,21 37,0 109,4 34,97
v tom:                
Daňové příjmy celkem 287,44 30,8 945,42 945,42 312,73 33,1 108,8 25,28
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 168,70 30,4 562,54 562,54 188,20 33,5 111,6 19,50
v tom:                
DPH 74,70 35,2 218,70 218,70 84,13 38,5 112,6 9,43
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 45,32 31,9 139,40 139,40 52,13 37,4 115,0 6,81
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 20,07 27,4 74,40 74,40 21,79 29,3 108,6 1,72
Spotřební daň z tabákových výrobků 19,81 41,5 48,10 48,10 24,81 51,6 125,2 5,00
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,62 9,5 2,10 2,10 0,47 22,2 75,4 -0,15
Daně z příjmů PO 19,77 23,5 82,40 82,40 20,18 24,5 102,0 0,40
Daně z příjmů FO 23,44 23,9 104,60 104,60 25,65 24,5 109,5 2,22
v tom: z kapitálových výnosů 3,25 36,1 9,00 9,00 3,33 37,0 102,5 0,08
ze závislé činnosti 25,35 29,3 92,40 92,40 26,46 28,6 104,4 1,11
z přiznání -5,16 -191,2 3,20 3,20 -4,14 -129,4 80,2 1,02
Správní poplatky 0,52 40,6 1,20 1,20 0,47 39,2 89,8 -0,05
Majetkové daně 2,75 28,4 9,90 9,90 2,90 29,3 105,6 0,15
v tom: Daň dědická 0,02 16,2 0,05 0,05 0,02 44,7 137,8 0,01
Daň darovací 0,03 10,6 0,10 0,10 0,03 34,7 109,5 0,00
Daň z nabytí nemovitých věcí 2,70 29,1 9,75 9,75 2,85 29,2 105,3 0,14
Poplatky za uložení odpadů 0,55 38,9 1,46 1,46 0,55 37,7 100,5 0,00
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,12 62,3 0,20 0,20 0,05 25,9 41,5 -0,07
Odvody z loterií *) 0,80 30,8 2,30 2,30 0,77 33,3 95,7 -0,03
Ostatní daňové příjmy ****) 0,73 30,1 2,38 2,38 1,37 57,6 187,4 0,64
Pojistné na SZ 118,74 31,4 382,88 382,88 124,53 32,5 104,9 5,79
z toho: Na důchody 105,55 31,3 340,33 340,33 110,72 32,5 104,9 5,17
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 85,80 59,4 153,89 158,31 95,49 60,3 111,3 9,69
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 74,83 62,8 131,79 136,21 88,42 64,9 118,2 13,59
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 62,60 62,5 99,02 103,44 71,31 68,9 113,9 8,72
Přijaté sankční platby 0,34 32,6 0,96 0,96 0,30 31,7 88,7 -0,04
Soudní poplatky 0,52 38,7 1,35 1,35 0,45 33,0 85,1 -0,08
Dobrovolné pojistné 0,06 19,2 0,29 0,29 0,06 20,6 107,6 0,00
Příjmy sdílené s EU (clo) ***) 0,46 45,9 1,50 1,50 0,55 36,3 118,8 0,09
Kapitola Operace SFA 0,47 25,2 1,76 1,76 0,46 26,3 98,7 -0,01
Kapitola Státní dluh 3,79 55,7 7,40 7,40 5,25 70,9 138,5 1,46
Kapitola VPS 6,71 40,2 12,94 12,94 1,36 10,5 20,3 -5,35

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2014 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) v roce 2013 součástí příjmů kapitoly VPS
****) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 30.4.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 30.4.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 30.4.***) % plnění 2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013
Daňové příjmy 754,32 224,12 29,7 755,33 229,34 30,4 769,54 253,71 33,0 5,22 24,37 102,3 110,6
- DPH 308,70 100,57 32,6 297,30 104,46 35,1 306,70 117,78 38,4 3,89 13,32 103,9 112,8
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,90 46,56 31,1 149,50 47,33 31,7 146,90 54,31 37,0 0,77 6,98 101,7 114,8
- daně z příjmů PO 122,90 29,52 24,0 124,90 29,30 23,5 122,10 29,90 24,5 -0,21 0,60 99,3 102,0
- daně z příjmů FO 135,90 37,24 27,4 147,70 37,90 25,7 157,50 40,66 25,8 0,67 2,76 101,8 107,3
vybíraná srážkou 12,80 4,80 37,5 13,40 4,75 35,5 13,30 4,89 36,8 -0,04 0,14 99,1 102,9
závislá činnost 117,80 36,21 30,7 128,90 37,83 29,3 137,90 39,50 28,6 1,62 1,67 104,5 104,4
z přiznání 5,30 -3,77 -71,1 5,40 -4,68 -86,6 6,30 -3,72 -59,1 -0,91 0,96 124,1 79,6
- silniční daň 5,30 2,16 40,7 5,40 2,18 40,4 5,20 2,30 44,2 0,02 0,12 101,0 105,5
- daň z nemovitosti 8,70 0,41 4,7 9,00 0,30 3,3 9,80 0,32 3,3 -0,11 0,03 73,5 108,6
- majetkové daně 12,20 2,86 23,5 9,70 2,75 28,4 9,90 2,90 29,3 -0,11 0,15 96,1 105,6
- dálniční poplatek ****) 2,90 2,28 78,6 3,90 2,39 61,3 3,90 2,31 59,3 0,11 -0,08 104,8 96,9
- ostatní daně a poplatky 7,82 2,53 32,4 7,93 2,73 34,4 7,54 3,21 42,6 0,20 0,48 107,7 117,6
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění *****)   55,24     56,53     59,73   1,29 3,20 102,3 105,7

*) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) uvedeno jen pro informaci, údaj není součástí celk.daňových příjmů, jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost duben % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost duben % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 389,78 33,1 1 211,31 1 215,73 381,63 31,4 97,9 -8,16
Běžné výdaje 365,98 34,0 1 137,01 1 129,50 361,66 32,0 98,8 -4,32
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 21,84 24,1 94,48 94,81 22,62 23,9 103,6 0,78
Neinvestiční nákupy a související výdaje 37,07 28,5 129,55 130,09 34,72 26,7 93,7 -2,35
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 20,68 32,2 65,77 65,41 19,99 30,6 96,6 -0,70
Výdaje na realizaci záruk 0,26 9,3 3,01 3,01 0,16 5,4 x -0,09
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 10,37 31,2 47,60 41,83 11,40 27,2 110,0 1,03
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 5,22 52,7 8,81 12,12 5,19 42,9 99,5 -0,03
Neinvestiční transfery státním fondům 10,03 26,8 49,55 49,08 9,49 19,3 94,6 -0,54
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 7,53 23,3 40,01 39,42 6,52 16,5 86,6 -1,01
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 21,75 40,9 57,93 57,93 24,10 41,6 110,8 2,34
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 47,01 45,9 108,09 110,88 36,12 32,6 76,8 -10,88
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 26,09 46,6 60,43 55,79 27,88 50,0 106,9 1,79
Sociální dávky 159,02 32,1 506,52 502,76 160,98 32,0 101,2 1,96
v tom: Důchody 122,70 31,6 391,11 387,37 123,41 31,9 100,6 0,70
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 3,77 38,6 10,68 10,67 3,77 35,3 100,0 0,00
Ostatní soc.dávky 20,12 34,0 65,67 65,66 21,22 32,3 105,5 1,11
Státní soc.podpora 12,43 33,7 39,06 39,06 12,57 32,2 101,1 0,14
Stavební spoření 4,82 84,6 5,30 5,30 4,62 87,3 x -0,20
Státní příspěvek na důchodové připojištění 1,58 24,6 8,00 8,00 1,75 21,8 110,9 0,17
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 17,28 48,0 36,40 36,40 18,42 50,6 106,6 1,14
Ostatní běžné výdaje **) 3,90 18,4 24,36 24,50 4,37 17,8 111,9 0,47
Kapitálové výdaje 23,80 23,9 74,30 86,23 19,96 23,1 83,9 -3,84
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 2,16 20,5 11,50 10,98 0,87 7,9 40,3 -1,29
Investiční transfery podnikatelským subjektům 4,09 36,6 3,04 13,91 4,76 34,2 116,4 0,67
Investiční transfery státním fondům 7,17 24,2 23,36 23,95 4,56 19,1 63,6 -2,61
z toho: Investiční transfery SFDI 5,17 18,0 23,36 23,37 2,86 12,2 55,3 -2,31
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 6,11 38,7 11,19 16,72 5,57 33,3 91,1 -0,54
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 2,65 14,1 10,06 10,60 2,97 28,1 112,4 0,33
Ostatní kapitálové výdaje **) 1,62 12,0 15,14 10,08 1,22 12,1 75,4 -0,40
Saldo hospodaření SR -16,54 16,5 -112,00 -112,00 26,59 -23,7 -160,8 43,13

*) skutečnost v roce 2013 i 2014 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář