CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden a únor 2014

K 28.2.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 231,6 mld. Kč, celkové výdaje 181,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 50,1 mld. Kč (v únoru 2013 vykázán přebytek 5,6 mld. Kč).

Ve vztahu k tomuto výsledku hospodaření rozhodlo Ministerstvo financí o zrušení aukce státních pokladničních poukázek v plánované jmenovité hodnotě 8 mld. Kč, která se měla uskutečnit 28. února.

       

Pokladní plnění za únor 2014 v mld. Kč
Ukazatel 2013 2014
Skutečnost únor % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost únor % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014 - 2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 196,61 18,3 1 099,31 1 099,52 231,62 21,1 117,8 35,01
VÝDAJE CELKEM 191,03 16,2 1 211,31 1 211,52 181,55 15,0 95,0 -9,48
SALDO 5,58 -5,6 -112,00 -112,00 50,07 -44,7 897,0 44,49

 

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 35,0 mld. Kč se podílely zejména příjmy z EU (růst o 10,6 mld. Kč) a také mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE (8,5 mld. Kč). Z daňových příjmů vykázalo meziroční růst zejména inkaso DPH (o 7,2 mld. Kč) a spotřební daně z tabákových výrobků (o 5,4 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 13,8 mld. Kč, tj. o 14,8 % (rozpočet 2014 počítá s růstem o 2,3 % proti skutečnosti 2013).

Inkaso DPH ve výši 46,6 mld. Kč meziročně vzrostlo o 7,2 mld. Kč, tj. o 18,4 %. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2013 o 0,6 % (proti rozpočtu 2013 počítá s růstem o 3,2 %). Pro rok 2014 nebyly přijaty žádné významné legislativní změny s dopadem na inkaso státního rozpočtu.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 37,9 mld. Kč, což je o 6,2 mld. Kč více než ve stejném období roku 2013. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 23,1 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 5,4 mld. Kč. Relativně vysoké plnění u této daně (48,1 %) souvisí s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. ledna (vliv předzásobení se projevil z důvodu zvyšování sazeb i začátkem roku 2013).

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 11,4 mld. Kč, tj. o 0,5 mld. Kč více než v roce 2013.Inkaso této daně bude v roce 2014 ovlivněno zejména zrušením nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. „zelené nafty“). U odvodu z elektřiny ze slunečního záření s inkasem ve výši 0,3 mld. Kč došlo k prodloužení odvodu pro zařízení uvedená do provozu v průběhu roku 2010. Sazba odvodu se však snížila z 26 % na 10 %, resp. z 28 % na 11 %. U tohoto odvodu tak rozpočet 2014 počítá s meziročním poklesem proti skutečnosti 2013 o 3,7 mld. Kč.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním poklesu o 0,2 mld. Kč, tj. o 1,2 %, zatím dosáhla 15,6 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 9,4 % proti skutečnosti roku 2013. Odhad růstu celkového výnosu u DPFO ze závislé činnosti na rok 2014 vycházel především z makroekonomických odhadů průměrných mezd a míry růstu nezaměstnanosti.

Dosavadní nízké inkaso daně z příjmů fyzických osob z přiznání (0,3 mld. Kč) souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí. Rozpočet pro letošní rok počítá s meziročním růstem i v důsledku zrušení některých daňových úlev při využití výdajových paušálů.

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou s dosavadním inkasem ve výši 2,0 mld. Kč se ve srovnání s minulým rokem neočekávají žádné výrazné změny.

Dosavadní nízké inkaso daní z příjmů právnických osob (1,3 mld. Kč) souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. Změny legislativy u DPPO se zpravidla promítají v inkasu daně s ročním odstupem, proto by se změny spojené s rekodifikací soukromého práva měly plně projevit až v inkasu daně v roce 2015. Riziko pro predikovanou výši inkasa představuje případné uplatnění daňových ztrát vzniklých a vyměřených v předchozích zdaňovacích obdobích, jako položek odčitatelných od základu daně. Obdobně jako u odpočtu ztrát lze předpokládat pokračování nárůstu objemu uplatňovaných odpočtů na realizaci projektů vědy a výzkumu.

Inkaso majetkových daní, které zatím dosáhlo 1,5 mld. Kč, tvoří zejména inkaso daně z nabytí nemovitých věcí. U této daně lze očekávat mírný meziroční růst inkasa vlivem celoročního dopadu zvýšení sazby daně o jeden procentní bod, které bylo účinné už od roku 2013. Od roku 2014 došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod daň z příjmů.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 2,3 % dosáhly 61,9 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti 2013. Očekávaný růst vychází z reálného stavu vyměřovacích základů pro pojistné v roce 2013 a z makroekonomické predikce meziročního tempa růstu objemu mezd pro rok 2014. Zapracováno bylo i snížení předpokládaného dopadu zapojení občanů do systému 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 62,6 mld. Kč (meziroční růst o 19,8 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 44,6 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2013 vyšší o 10,6 mld. Kč. Na meziroční růst také výrazně působil mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč (rozpočet činil 10 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 3,9 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 1,6 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 181,5 mld. Kč čerpané ke konci února 2014 byly meziročně nižší o 9,5 mld. Kč.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 506,5 mld. Kč, což představuje 41,8 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2013 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2013 je plánován růst o 1,6 %. K 28.2.2014 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 75,3 mld. Kč při meziročním růstu o 0,2 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 17,0 mld. Kč a meziročně klesly o 12,7 mld. Kč. Na jejich poklesu se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 14,1 mld. Kč (pokles o 12,7 mld. Kč). Meziroční srovnání zkresluje fakt, že v roce 2014 byla zatím odeslána jen jedna záloha regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 13,1 mld. Kč, zatímco do února 2013 byly odeslány dvě zálohy na 4 měsíce ve výši 25,8 mld. Kč. Čtvrtletní záloha soukromému školství ve výši 1,0 mld. Kč dosáhla stejné výše jako v roce 2013.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 14,4 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 1,5 mld. Kč. Relativně vysoké plnění je ovlivněno lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2014 bude tato částka zúčtována). V lednu 2013 došlo k předsunuté platbě ve výši 4 mld. Kč. V nárůstu rozpočtu 2014 proti skutečnosti 2013 o 7,9 % se plně projevuje zákonné opatření Senátu č. 342/2013, kterým byla v závěru roku 2013 navýšena platba za státní pojištěnce o 64 Kč/měsíc na 787 Kč/měsíc.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 10,3 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 0,2 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února 2014 přebytkem ve výši 50,1 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2013 výsledek lepší o 44,5 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 35,0 mld. Kč. Na tom se podílely zejména vyšší příjmy z EU (o 10,6 mld. Kč), mimořádné příjmy z aukce kmitočtů (8,5 mld. Kč), vyšší inkaso DPH (o 7,2 mld. Kč) a inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (o 5,4 mld. Kč). Meziroční srovnání čerpání výdajů je zkresleno o již zmíněnou 2. zálohu regionálnímu školství, která bude provedena až začátkem března, zatímco v roce 2013 to bylo již koncem února (vliv cca 13 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném únoru skončilo přebytkem 5,0 mld. Kč (v únoru 2013 schodkem 36,8 mld. Kč), když příjmy činily 102,6 mld. Kč (v únoru 2013 to bylo 71,6 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 97,6 mld. Kč (v únoru 2013 to bylo 108,4 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech a nižších výdajích v samotném únoru se pozitivně projevily stejné vlivy popsané v předchozím odstavci.

Saldo státního rozpočtu / leden - únor v mil. Kč
leden-únor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Saldo SR 3 205 3 248 -24 924 -24 941 -2 852 -2 584 -558 -6 730 -4 970 5 398 -10 598 -22 823 -16 558 5 582 50 071

        

Mgr. Marek Zeman
Vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva financí

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost únor % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost únor % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 196,61 18,3 1 099,31 1 099,52 231,62 21,1 117,8 35,01
v tom:                
Daňové příjmy celkem 153,82 16,5 945,42 945,42 169,00 17,9 109,9 15,19
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 93,25 16,8 562,54 562,54 107,07 19,0 114,8 13,82
v tom:                
DPH 39,37 18,6 218,70 218,70 46,61 21,3 118,4 7,25
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 31,61 22,2 139,40 139,40 37,86 27,2 119,7 6,24
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 10,86 14,8 74,40 74,40 11,40 15,3 105,0 0,55
Spotřební daň z tabákových výrobků 17,77 37,2 48,10 48,10 23,14 48,1 130,2 5,37
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,28 4,3 2,10 2,10 0,28 13,5 102,0 0,01
Daně z příjmů PO 1,13 1,3 82,40 82,40 1,26 1,5 111,3 0,13
Daně z příjmů FO 18,13 18,5 104,60 104,60 18,00 17,2 99,3 -0,13
v tom: z kapitálových výnosů 2,08 23,1 9,00 9,00 2,05 22,7 98,3 -0,04
ze závislé činnosti 15,81 18,3 92,40 92,40 15,62 16,9 98,8 -0,18
z přiznání 0,24 9,1 3,20 3,20 0,33 10,4 135,4 0,09
Správní poplatky 0,36 27,8 1,20 1,20 0,31 26,0 86,9 -0,05
Majetkové daně 1,19 12,2 9,90 9,90 1,51 15,3 127,4 0,32
v tom: Daň dědická 0,01 7,2 0,05 0,05 0,01 16,1 112,1 0,00
Daň darovací 0,01 3,5 0,10 0,10 0,02 18,6 176,8 0,01
Daň z nabytí nemovitých věcí 1,17 12,6 9,75 9,75 1,48 15,2 127,0 0,32
Poplatky za uložení odpadů 0,14 9,6 1,46 1,46 0,29 20,1 217,5 0,16
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,10 50,1 0,20 0,20 0,03 17,0 33,9 -0,07
Odvody z loterií *) 0,17 6,5 2,30 2,30 0,07 3,2 43,6 -0,10
Ostatní daňové příjmy ****) 1,06 43,5 2,38 2,38 1,12 47,0 105,8 0,06
Pojistné na SZ 60,57 16,0 382,88 382,88 61,93 16,2 102,3 1,36
z toho: Na důchody 53,85 16,0 340,33 340,33 55,06 16,2 102,3 1,21
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 42,80 29,6 153,89 154,10 62,62 40,6 146,3 19,82
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 39,92 33,5 131,79 132,00 58,31 44,2 146,1 18,39
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 33,97 34,0 99,02 99,23 44,61 45,0 131,3 10,64
Přijaté sankční platby 0,14 13,0 0,96 0,96 0,14 14,3 100,4 0,00
Soudní poplatky 0,27 20,0 1,35 1,35 0,24 18,0 89,4 -0,03
Dobrovolné pojistné 0,04 11,5 0,29 0,29 0,04 12,7 94,7 0,00
Příjmy sdílené s EU (clo) ***) 0,22 22,2 1,50 1,50 0,25 16,5 111,1 0,02
Kapitola Operace SFA 0,17 9,2 1,76 1,76 0,02 0,9 9,6 -0,15
Kapitola Státní dluh 2,27 33,4 7,40 7,40 3,91 52,9 172,1 1,64
Kapitola VPS 0,43 2,6 12,94 12,94 0,38 2,9 87,3 -0,06

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2013 a 2014 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) v roce 2013 součástí příjmů kapitoly VPS
****) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 29.2.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 28.2.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 28.2.***) % plnění 2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013
Daňové příjmy 754,32 100,43 13,3 755,33 121,05 16,0 769,54 138,42 18,0 20,62 17,37 120,5 114,3
- DPH 308,70 40,68 13,2 297,30 54,98 18,5 306,70 65,29 21,3 14,30 10,31 135,1 118,7
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,90 27,65 18,4 149,50 32,70 21,9 146,90 39,00 26,5 5,05 6,30 118,3 119,3
- daně z příjmů PO 122,90 1,46 1,2 124,90 1,66 1,3 122,10 1,83 1,5 0,20 0,16 113,6 109,8
- daně z příjmů FO 135,90 26,07 19,2 147,70 27,08 18,3 157,50 26,91 17,1 1,01 -0,17 103,9 99,4
vybíraná srážkou 12,80 3,08 24,1 13,40 3,05 22,7 13,30 3,00 22,5 -0,03 -0,05 98,9 98,3
závislá činnost 117,80 22,47 19,1 128,90 23,57 18,3 137,90 23,30 16,9 1,10 -0,27 104,9 98,9
z přiznání 5,30 0,52 9,8 5,40 0,46 8,6 6,30 0,60 9,6 -0,05 0,14 89,5 130,6
- silniční daň 5,30 0,83 15,6 5,40 0,84 15,6 5,20 0,89 17,2 0,02 0,05 102,1 105,9
- daň z nemovitosti 8,70 0,15 1,7 9,00 0,15 1,6 9,80 0,17 1,8 0,00 0,02 97,9 116,2
- majetkové daně 12,20 1,30 10,7 9,70 1,19 12,2 9,90 1,51 15,3 -0,11 0,32 91,2 127,4
- dálniční poplatek ****) 2,90 0,79 27,4 3,90 0,76 19,5 3,90 0,99 25,4 -0,03 0,23 95,8 130,0
- ostatní daně a poplatky 7,82 1,49 19,0 7,93 1,68 21,2 7,54 1,83 24,3 0,20 0,15 113,1 108,7
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění *****)   29,49     28,02     29,62   -1,47 1,60 95,0 105,7

*) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) uvedeno jen pro informaci, údaj není součástí celk.daňových příjmů, jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost únor % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost únor % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 191,03 16,2 1 211,31 1 211,52 181,55 15,0 95,0 -9,48
Běžné výdaje 180,53 16,8 1 137,01 1 128,53 171,28 15,2 94,9 -9,25
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 7,22 8,0 94,48 94,74 6,93 7,3 96,1 -0,28
Neinvestiční nákupy a související výdaje 11,33 8,6 129,55 131,05 10,26 7,8 90,6 -1,07
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 4,04 6,3 65,77 65,77 3,56 5,4 88,1 -0,48
Výdaje na realizaci záruk 0,00 0,0 3,01 3,01 0,00 0,0 x 0,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 4,96 15,4 47,60 39,76 5,54 13,9 111,8 0,58
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 2,36 25,2 8,81 9,16 2,36 25,8 100,0 0,00
Neinvestiční transfery státním fondům 6,83 18,2 49,55 49,25 7,73 15,7 113,2 0,90
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 5,58 17,2 40,01 39,59 4,80 12,1 86,1 -0,78
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 12,86 24,2 57,93 57,93 14,39 24,8 111,9 1,53
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 29,79 29,0 108,09 107,14 17,04 15,9 57,2 -12,75
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 14,65 26,4 60,43 61,88 14,95 24,2 102,0 0,30
Sociální dávky 75,08 15,1 506,52 502,77 75,25 15,0 100,2 0,18
v tom: Důchody 57,28 14,6 391,11 387,37 56,73 14,6 99,0 -0,55
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 1,82 18,6 10,68 10,67 1,87 17,5 102,9 0,05
Ostatní soc.dávky 9,90 16,7 65,67 65,66 10,34 15,7 104,4 0,44
Státní soc.podpora 6,07 16,5 39,06 39,06 6,31 16,1 103,9 0,23
Stavební spoření 0,00 0,0 5,30 5,30 0,00 0,0 x 0,00
Státní příspěvek na důchodové připojištění 1,58 24,6 8,00 8,00 1,75 21,8 110,9 0,17
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 11,52 32,0 36,40 36,40 12,28 33,7 106,6 0,76
Ostatní běžné výdaje **) 2,36 12,6 24,36 25,15 2,79 11,1 118,3 0,43
Kapitálové výdaje 10,50 10,6 74,30 82,98 10,27 12,4 97,8 -0,23
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 0,18 1,9 11,50 11,36 0,18 1,6 99,7 0,00
Investiční transfery podnikatelským subjektům 1,34 13,1 3,04 13,12 1,91 14,5 142,7 0,57
Investiční transfery státním fondům 4,38 14,9 23,36 23,78 3,54 14,9 80,7 -0,85
z toho: Investiční transfery SFDI 3,97 13,8 23,36 23,36 2,83 12,1 71,3 -1,14
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 3,51 20,4 11,19 15,02 3,46 23,0 98,6 -0,05
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 0,99 5,2 10,06 10,28 0,86 8,3 86,6 -0,13
Ostatní kapitálové výdaje **) 0,10 0,8 15,14 9,44 0,33 3,5 320,4 0,23
Saldo hospodaření SR 5,58 -5,6 -112,00 -112,00 50,07 -44,7 897,0 44,49

*) skutečnost v roce 2013 i 2014 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář