CZ EN

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2014

K 31.7.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 670,3 mld. Kč, celkové výdaje 665,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 4,5 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 27,6 mld. Kč).
Pokladní plnění za červenec 2014
v mld. Kč
Ukazatel 2013 2014
Skutečnost leden-červenec % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-červenec % plnění Index 2014/2013 rozdíl 2014 - 2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 629,88 58,3 1 099,31 1 104,69 670,26 60,7 106,4 40,38
VÝDAJE CELKEM 657,45 55,7 1 211,31 1 216,69 665,77 54,7 101,3 8,33
SALDO -27,56 27,6 -112,00 -112,00 4,49 -4,0 -16,3 32,05

 

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 40,4 mld. Kč se podílely zejména daňové příjmy. Z nich vykázalo nejvyšší růst inkaso DPH (o 10,5 mld. Kč), DPPO (o 4,6 mld. Kč), spotřební daně z tabákových výrobků (o 4,3 mld. Kč), DPFO (o 4,2 mld. Kč) a pojistného na sociální zabezpečení (o 6,0 mld. Kč). Z ostatních příjmů meziročně vzrostly zejména příjmy z EU (o 6,1 mld. Kč) a výrazně se projevil i únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE (8,5 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 25,7 mld. Kč, tj. o 8,4 % (rozpočet 2014 počítá s růstem o 2,3 % proti skutečnosti 2013).

Inkaso DPH ve výši 137,6 mld. Kč meziročně vzrostlo o 10,5 mld. Kč, tj. o 8,3 %. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2013 o 0,6 % (proti rozpočtu 2013 počítá s růstem o 3,2 %). Pro rok 2014 nebyly přijaty žádné významné legislativní změny s dopadem na inkaso státního rozpočtu. Inkaso roku 2014 je částečně pozitivně ovlivněno nevyplacením nadměrných odpočtů DPH v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých subjektů ke konci roku 2013. Pozitivní vliv na inkaso daně mají i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky, mezi které patří například zavedení povinnosti kauce pro obchodníky s pohonnými hmotami.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 78,8 mld. Kč, což je o 5,3 mld. Kč více než ve stejném období roku 2013. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 29,3 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 4,3 mld. Kč. Relativně vysoké plnění u této daně souvisí s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. ledna (vliv předzásobení se projevil z důvodu zvyšování sazeb i začátkem roku 2013). Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 40,0 mld. Kč, tj. o 2,2 mld. Kč více než v roce 2013. Inkaso této daně bylo v první polovině roku 2014 ovlivněno zrušením nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. „zelené nafty“). U odvodu z elektřiny ze slunečního záření s inkasem ve výši 1,1 mld. Kč došlo k prodloužení odvodu pro zařízení uvedená do provozu v průběhu roku 2010. Sazba odvodu se však snížila z 26 % na 10 %, resp. z 28 % na 11 %. U tohoto odvodu tak rozpočet 2014 počítá s meziročním poklesem proti skutečnosti 2013 o 3,7 mld. Kč.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 2,2 mld. Kč, tj. o 4,7 %, zatím dosáhla 49,1 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 9,4 % proti skutečnosti roku 2013. Odhad růstu celkového výnosu u DPFO ze závislé činnosti na rok 2014 vycházel především z makroekonomických odhadů průměrných mezd a míry růstu nezaměstnanosti.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty -0,4 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 to bylo -1,8 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které probíhají tradičně v dubnu. Přijatá opatření v omezení uplatnění slev na dani u osob, které využívají výdajové paušály, vedla k meziročnímu snížení záporné hodnoty inkasa této daně.

U inkasa daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů s dosavadním inkasem ve výši 5,9 mld. Kč a meziročním růstem o 0,7 mld. Kč se ve srovnání s minulým rokem neočekávají žádné výrazné změny.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 7 měsíců roku 50,7 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 4,6 mld. Kč, tj. o 10,0 %. Rozpočet počítá s růstem letošního inkasa proti skutečnosti 2013 o 1,1 %. Inkaso této daně v samotném červnu a červenci 2014 činilo 29,5 mld. Kč, což je o 3,7 mld. Kč více než v červnu a červenci 2013 (část inkasa daně u největších plátců se v obou letech projevila nejen v červnu, ale částečně i začátkem července). Vývoj inkasa DPPO v roce 2014 je ovlivněn vývojem HDP v roce 2013, případnými restrukturalizacemi firem a legislativními změnami. V roce 2013 nedošlo k významným legislativním změnám, které by výrazněji inkaso DPPO ovlivnily. Lze však podobně jako v roce 2013 očekávat negativní dopad zrušení daňové neuznatelnosti odměn statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob.

Inkaso majetkových daní, které zatím dosáhlo 5,0 mld. Kč, tvoří zejména inkaso daně z nabytí nemovitých věcí. U této daně lze očekávat mírný meziroční růst inkasa vlivem celoročního dopadu zvýšení sazby daně o jeden procentní bod, které bylo účinné už od roku 2013. Od roku 2014 došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod daň z příjmů.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 6,0 mld. Kč, tj. o 2,8 %, dosáhly 220,8 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti 2013. Očekávaný růst vychází z reálného stavu vyměřovacích základů pro pojistné v roce 2013 a z makroekonomické predikce meziročního tempa růstu objemu mezd pro rok 2014. Zapracováno bylo i snížení předpokládaného dopadu zapojení občanů do systému 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 117,8 mld. Kč (meziroční růst o 8,7 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 84,1 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2013 vyšší o 6,1 mld. Kč. Na meziroční růst také výrazně působil únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč (rozpočet činil 10 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 5,8 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 0,7 mld. Kč. V průběhu července byla stejně jako v roce 2013 převedena na účet kapitoly OSFA šestá splátka za prodej majetkové účasti státu ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava, a to na základě usnesení vlády č. 968/2009.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 665,8 mld. Kč čerpané ke konci července 2014 byly meziročně vyšší o 8,3 mld. Kč, tj. o 1,3 %. Rozpočet po změnách roku 2014 počítá v porovnání se skutečností 2013 s meziročním růstem o 3,7 %.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 506,5 mld. Kč, což představuje 41,8 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2013 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2013 je plánován růst o 1,6 %. K 31.7.2014 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 238,5 mld. Kč při meziročním růstu o 7,5 mld. Kč, tj. o 2,7 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 71,2 mld. Kč a meziročně vzrostly o 3,6 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 55,4 mld. Kč, což je o 0,8 mld. Kč více než v roce 2013. Šlo o čtyři zálohy regionálnímu školství na leden až srpen ve výši 52,4 mld. Kč, což je o 0,8 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Soukromým školám byly v podobné výši jako v minulém roce vyplaceny tři čtvrtletní zálohy ve výši 3,1 mld. Kč.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 39,2 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 4,2 mld. Kč. Relativně vysoké plnění ve výši 67,6 % rozpočtu je ovlivněno lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2014 bude tato částka zúčtována). V lednu 2013 došlo k předsunuté platbě ve výši 4 mld. Kč. V nárůstu rozpočtu 2014 proti skutečnosti 2013 o 7,9 % se plně projevuje zákonné opatření Senátu č. 342/2013, kterým byla v závěru roku 2013 navýšena platba za státní pojištěnce o 64 Kč/měsíc na 787 Kč/měsíc.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 41,6 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 0,5 mld. Kč a plnění rozpočtu na 47,1 %.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července 2014 přebytkem ve výši 4,5 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2013 výsledek lepší o 32,1 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží zejména meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 40,4 mld. Kč. Podílely se na tom zejména vyšší příjmy z inkasa DPH (o 10,5 mld. Kč), DPPO (o 4,6 mld. Kč), spotřební daně z tabákových výrobků (o 4,3 mld. Kč), DPFO (o 4,2 mld. Kč), z pojistného na sociálním zabezpečení (o 6,0 mld. Kč), příjmy z EU (o 6,1 mld. Kč) a mimořádné příjmy z aukce kmitočtů (8,5 mld. Kč). Naopak výdaje státního rozpočtu zatím vykazují jen mírný růst o 1,3 %.

Hospodaření rozpočtu v samotném červenci skončilo přebytkem 3,0 mld. Kč (v červenci 2013 to bylo 4,0 mld. Kč), když příjmy činily 81,2 mld. Kč (v červenci 2013 to bylo 80,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 78,2 mld. Kč (v červenci 2013 to bylo 76,0 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném červenci se podílelo zejména vyšší inkaso DPH (o 3,2 mld. Kč), což bylo částečně kompenzováno nižšími příjmy z EU (o 2,8 mld. Kč). Na meziročně vyšší výdaje v samotném červenci působily nejvíce sociální dávky s růstem o 5,9 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu / leden - ČERVENEC
v mil. Kč
leden-červenec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Saldo SR -2 126 -23 519 -26 854 -62 113 -48 798 10 259 -445 19 676 9 275 -76 160 -69 007 -61 056 -51 693 -27 562 4 490

 

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až červenec 2014 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

 

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost červenec % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost červenec % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 629,88 58,3 1 099,31 1 104,69 670,26 60,7 106,4 40,38
v tom:                
Daňové příjmy celkem 520,82 55,9 945,42 945,42 552,47 58,4 106,1 31,65
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 306,00 55,2 562,54 562,54 331,68 59,0 108,4 25,69
v tom:                
DPH 127,07 59,9 218,70 218,70 137,61 62,9 108,3 10,54
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 73,49 51,7 139,40 139,40 78,83 56,5 107,3 5,33
- Spotřební daň z minerálních olejů 37,78 51,5 74,40 74,40 39,97 53,7 105,8 2,19
- Spotřební daň z tabákových výrobků 25,03 52,4 48,10 48,10 29,31 60,9 117,1 4,28
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 2,45 37,6 2,10 2,10 1,12 53,5 45,9 -1,32
Daně z příjmů PO 46,13 54,7 82,40 82,40 50,74 61,6 110,0 4,62
Daně z příjmů FO - v tom: 50,36 51,3 104,60 104,60 54,58 52,2 108,4 4,23
- z kapitálových výnosů 5,26 58,5 9,00 9,00 5,93 65,9 112,7 0,67
- ze závislé činnosti 46,86 54,2 92,40 92,40 49,07 53,1 104,7 2,22
- z přiznání -1,76 -65,3 3,20 3,20 -0,42 -13,1 23,9 1,34
Správní poplatky 0,76 59,0 1,20 1,20 0,72 59,7 93,9 -0,05
Majetkové daně - v tom: 4,99 51,5 9,90 9,90 5,04 50,9 100,8 0,04
- Daň dědická 0,04 36,9 0,05 0,05 0,04 77,7 105,3 0,00
- Daň darovací 0,06 20,7 0,10 0,10 0,05 50,7 81,8 -0,01
- Daň z nabytí nemovitých věcí 4,90 52,6 9,75 9,75 4,95 50,7 101,0 0,05
Poplatky za uložení odpadů 0,90 63,5 1,46 1,46 0,93 63,3 103,5 0,03
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,16 78,3 0,20 0,20 0,11 54,4 69,5 -0,05
Odvody z loterií *) 1,47 56,5 2,30 2,30 1,35 58,5 91,7 -0,12
Ostatní daňové příjmy ****) 0,68 28,0 2,38 2,38 1,79 75,5 264,0 1,11
Pojistné na SZ - z toho: 214,83 56,9 382,88 382,88 220,79 57,7 102,8 5,96
- na důchody 191,02 56,6 340,33 340,33 196,32 57,7 102,8 5,30
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 109,06 73,9 153,89 159,27 117,79 74,0 108,0 8,73
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 92,53 75,7 131,79 137,17 106,48 77,6 115,1 13,95
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 77,91 75,4 99,02 104,40 84,05 80,5 107,9 6,14
- Přijaté sankční platby 0,16 14,9 0,96 0,96 0,57 58,8 360,0 0,41
- Soudní poplatky 0,87 64,2 1,35 1,35 0,80 59,6 92,6 -0,06
- Dobrovolné pojistné 0,10 34,4 0,29 0,29 0,11 36,8 107,1 0,01
- Příjmy sdílené s EU (clo) ***) 0,80 80,4 1,50 1,50 1,01 67,6 126,2 0,21
Kapitola Operace SFA 1,83 98,2 1,76 1,76 1,62 92,1 88,8 -0,20
Kapitola Státní dluh 5,10 75,0 7,40 7,40 5,77 77,9 113,1 0,67
Kapitola VPS 9,60 57,5 12,94 12,94 3,92 30,3 40,8 -5,68
*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR) **) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2014 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství ***) v roce 2013 součástí příjmů kapitoly VPS ****) dopočet do celku

 

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.7.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.7.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.7.***) % plnění 2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 754,32 424,24 56,2 755,33 422,24 55,9 769,54 455,61 59,2 -2,00 33,37 99,5 107,9
DPH 308,70 170,73 55,3 297,30 177,98 59,9 306,70 192,76 62,9 7,25 14,78 104,2 108,3
spotřební daně (vč. energ. daní) 149,90 81,66 54,5 149,50 77,28 51,7 146,90 82,83 56,4 -4,38 5,55 94,6 107,2
daně z příjmů PO 122,90 73,84 60,1 124,90 68,63 54,9 122,10 75,45 61,8 -5,21 6,82 92,9 109,9
daně z příjmů FO 135,90 73,53 54,1 147,70 76,39 51,7 157,50 81,53 51,8 2,86 5,14 103,9 106,7
- vybíraná srážkou 12,80 8,04 62,8 13,40 7,72 57,6 13,30 8,69 65,3 -0,32 0,97 96,1 112,5
- závislá činnost 117,80 66,25 56,2 128,90 69,94 54,3 137,90 73,25 53,1 3,70 3,31 105,6 104,7
- z přiznání 5,30 -0,76 -14,4 5,40 -1,28 -23,7 6,30 -0,41 -6,5 -0,52 0,87 167,8 31,9
silniční daň 5,30 3,28 62,0 5,40 3,27 60,5 5,20 3,49 67,1 -0,02 0,22 99,5 106,7
daň z nemovitosti 8,70 6,45 74,1 9,00 6,72 74,7 9,80 6,79 69,3 0,27 0,07 104,3 101,1
majetkové daně 12,20 7,14 58,5 9,70 4,99 51,5 9,90 5,04 50,9 -2,15 0,04 69,9 100,8
dálniční poplatek ****) 2,90 2,97 102,5 3,90 3,03 77,6 3,90 2,84 72,9 0,05 -0,18 101,8 94,0
ostatní daně a poplatky 7,82 4,64 59,3 7,93 3,96 50,0 7,54 4,89 64,9 -0,68 0,93 85,3 123,5
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění *****)   97,18     99,36     103,19   2,18 3,83 102,2 103,9
*) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
***) v rozp.celost.daní v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků) *****) uvedeno jen pro informaci, údaj není součástí celk.daňových příijmů, jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího m

 

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost červenec % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost červenec % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 657,45 55,7 1 211,31 1 216,69 665,77 54,7 101,3 8,33
Běžné výdaje 615,34 57,2 1 137,01 1 128,36 624,16 55,3 101,4 8,82
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 44,79 49,0 94,48 94,96 46,15 48,6 103,0 1,35
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 64,72 51,0 129,55 129,92 60,32 46,4 93,2 -4,40
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 35,91 57,7 65,77 65,41 33,09 50,6 92,1 -2,82
- Výdaje na realizaci záruk 1,12 40,6 3,01 3,01 1,03 34,3 x -0,08
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 18,38 57,4 47,60 40,08 20,21 50,4 109,9 1,83
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 8,79 80,7 8,81 12,17 9,12 75,0 103,8 0,33
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 14,21 36,4 49,55 48,89 13,36 27,3 94,0 -0,85
- Neinvestiční transfery SZIF 9,46 29,2 40,01 38,98 8,38 21,5 88,6 -1,08
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 34,98 65,8 57,93 57,93 39,18 67,6 112,0 4,20
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 67,61 65,6 108,09 111,19 71,19 64,0 105,3 3,58
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 42,41 72,1 60,43 56,91 39,45 69,3 93,0 -2,96
Sociální dávky **) - v tom: 276,02 55,9 506,52 502,78 283,52 56,4 102,7 7,50
- Důchody 214,98 55,4 391,11 387,37 218,41 56,4 101,6 3,43
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5,92 60,7 10,68 10,68 5,92 55,4 99,9 0,00
- Ostatní soc.dávky 34,38 58,0 65,67 65,69 37,09 56,5 107,9 2,71
- Státní soc.podpora 20,73 56,3 39,06 39,05 22,09 56,6 106,5 1,35
Stavební spoření 4,82 84,6 5,30 5,30 4,62 87,3 x -0,20
Státní příspěvek na důchodové připojištění 3,26 50,9 8,00 8,00 3,46 43,3 106,3 0,21
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 26,05 72,4 36,40 36,40 26,41 72,5 101,4 0,36
Ostatní běžné výdaje ***) 9,29 51,4 24,36 23,83 7,16 30,0 77,1 -2,13
Kapitálové výdaje 42,10 40,5 74,30 88,33 41,62 47,1 98,8 -0,49
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 4,23 36,7 11,50 10,86 3,02 27,8 71,4 -1,21
Investiční transfery podnikatelským subjektům 9,42 70,7 3,04 16,35 9,84 60,2 104,5 0,42
Investiční transfery státním fondům - z toho: 8,63 28,7 23,36 24,16 9,51 39,4 110,2 0,88
- Investiční transfery SFDI 5,87 20,2 23,36 23,11 6,36 27,5 108,4 0,49
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 11,62 72,3 11,19 16,32 11,48 70,4 98,8 -0,14
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 6,13 33,7 10,06 9,76 5,94 60,9 96,9 -0,19
Ostatní kapitálové výdaje ***) 2,08 14,2 15,14 10,89 1,83 16,8 87,7 -0,26
Saldo hospodaření SR -27,56 27,6 -112,00 -112,00 4,49 -4,0 -16,3 32,05
*) skutečnost v roce 2014 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář