CZ EN

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2014

K 30.6.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 589,1 mld. Kč, celkové výdaje 587,6 mld. Kč a přebytek hospodaření 1,5 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 31,5 mld. Kč).
Pokladní plnění za Červen 2014 v mld. Kč
Ukazatel 2013 2014
Skutečnost červen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost červen % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014 - 2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 549,91 51,0 1 099,31 1 104,67 589,06 53,3 107,1 39,15
VÝDAJE CELKEM 581,43 49,3 1 211,31 1 216,68 587,60 48,3 101,1 6,18
SALDO -31,52 31,5 -112,00 -112,01 1,45 -1,3 -4,6 32,97

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 39,2 mld. Kč se podílely zejména daňové příjmy. Z nich vykázaly nejvyšší růst inkaso DPH (o 7,3 mld. Kč), spotřební daně z tabákových výrobků (o 5,1 mld. Kč), DPPO (o 4,0 mld. Kč), DPFO (o 3,8 mld. Kč) a pojistného na sociální zabezpečení (o 4,4 mld. Kč). Z ostatních příjmů meziročně vzrostly zejména příjmy z EU (o 9,0 mld. Kč) a výrazně se projevil i únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE (8,5 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 21,2 mld. Kč, tj. o 8,0 % (rozpočet 2014 počítá s růstem o 2,3 % proti skutečnosti 2013).

Inkaso DPH ve výši 111,5 mld. Kč meziročně vzrostlo o 7,3 mld. Kč, tj. o 7,0 %. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2013 o 0,6 % (proti rozpočtu 2013 počítá s růstem o 3,2 %). Pro rok 2014 nebyly přijaty žádné významné legislativní změny s dopadem na inkaso státního rozpočtu. Inkaso roku 2014 je pozitivně ovlivněno nevyplacením nadměrných odpočtů DPH v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých subjektů ke konci roku 2013. Pozitivní vliv na inkaso daně mají i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky, mezi které patří například zavedení povinnosti kauce pro obchodníky s pohonnými hmotami.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 69,6 mld. Kč, což je o 6,8 mld. Kč více než ve stejném období roku 2013. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 27,6 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 5,1 mld. Kč. Relativně vysoké plnění u této daně (57,3 %) souvisí s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. ledna (vliv předzásobení se projevil z důvodu zvyšování sazeb i začátkem roku 2013). Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 33,8 mld. Kč, tj. o 2,3 mld. Kč více než v roce 2013. Inkaso této daně bylo v první polovině roku 2014 ovlivněno zrušením nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. „zelené nafty“). U odvodu z elektřiny ze slunečního záření s inkasem ve výši 0,9 mld. Kč došlo k prodloužení odvodu pro zařízení uvedená do provozu v průběhu roku 2010. Sazba odvodu se však snížila z 26 % na 10 %, resp. z 28 % na 11 %. U tohoto odvodu tak rozpočet 2014 počítá s meziročním poklesem proti skutečnosti 2013 o 3,7 mld. Kč.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 1,9 mld. Kč, tj. o 4,7 %, zatím dosáhla 41,5 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 9,4 % proti skutečnosti roku 2013. Odhad růstu celkového výnosu u DPFO ze závislé činnosti na rok 2014 vycházel především z makroekonomických odhadů průměrných mezd a míry růstu nezaměstnanosti.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty -1,2 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 to bylo -2,6 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které probíhají tradičně v dubnu. Přijatá opatření v omezení uplatnění slev na dani u osob, které využívají výdajové paušály, vedla k meziročnímu snížení záporné hodnoty inkasa této daně. V samotném červnu 2014 dosáhlo inkaso této daně 3,5 mld. Kč (loni to bylo 3,4 mld. Kč).

U inkasa daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů s dosavadním inkasem ve výši 5,0 mld. Kč a meziročním růstem o 0,5 mld. Kč se ve srovnání s minulým rokem neočekávají žádné výrazné změny.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 6 měsíců roku 50,7 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 4,0 mld. Kč, tj. o 8,5 %. Rozpočet počítá s růstem letošního inkasa proti skutečnosti 2013 o 1,1 %. V červnu se již tradičně projevila nejen úhrada čtvrtletních a pololetních záloh na dani (splatnost 16.6.), ale také úhrada daně za rok 2013 u poplatníků, kteří mají povinný audit nebo jim přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce (splatnost 1.7.). Inkaso této daně v samotném červnu 2014 činilo 29,5 mld. Kč, což je o 3,0 mld. Kč více než v červnu 2013 (část inkasa daně se stejně jako v roce 2013 zřejmě projeví i v inkasu prvního červencového dne). Vývoj inkasa DPPO v roce 2014 je ovlivněn vývojem HDP v roce 2013, případnými restrukturalizacemi firem a legislativními změnami. V roce 2013 nedošlo k významným legislativním změnám, které by výrazněji inkaso DPPO ovlivnily. Lze však podobně jako v roce 2013 očekávat negativní dopad zrušení daňové neuznatelnosti odměn statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob.

Inkaso majetkových daní, které zatím dosáhlo 4,3 mld. Kč, tvoří zejména inkaso daně z nabytí nemovitých věcí. U této daně lze očekávat mírný meziroční růst inkasa vlivem celoročního dopadu zvýšení sazby daně o jeden procentní bod, které bylo účinné už od roku 2013. Od roku 2014 došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod daň z příjmů.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 4,4 mld. Kč, tj. o 2,4 %, dosáhly 188,6 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti 2013. Očekávaný růst vychází z reálného stavu vyměřovacích základů pro pojistné v roce 2013 a z makroekonomické predikce meziročního tempa růstu objemu mezd pro rok 2014. Zapracováno bylo i snížení předpokládaného dopadu zapojení občanů do systému 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 114,9 mld. Kč (meziroční růst o 13,6 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 84,0 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2013 vyšší o 9,0 mld. Kč. Na meziroční růst také výrazně působil únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč (rozpočet činil 10 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 5,7 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 0,9 mld. Kč. V průběhu června inkasovala kapitola VPS na svůj příjmový účet částku 2,3 mld. Kč z přebytku vzniklého z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za rok 2013, jež do státního rozpočtu roku 2014 odvedly obě pověřené pojišťovny Kooperativa a Česká pojišťovna dle § 205d) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 587,6 mld. Kč čerpané ke konci června 2014 byly meziročně vyšší o 6,2 mld. Kč, tj. o 1,1 %. Rozpočet po změnách roku 2014 počítá v porovnání se skutečností 2013 s meziročním růstem o 3,7 %.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 506,5 mld. Kč, což představuje 41,8 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2013 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2013 je plánován růst o 1,6 %. K 30.6.2014 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 239,7 mld. Kč při meziročním růstu o 1,6 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 67,8 mld. Kč a meziročně vzrostly o 3,0 mld. Kč. Na jejich výši a relativně vysokém plnění (60,8 %) se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 54,4 mld. Kč, což je o 0,8 mld. Kč více než v roce 2013. Šlo o čtyři zálohy regionálnímu školství na leden až srpen ve výši 52,4 mld. Kč, což je o 0,8 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Soukromým školám byly stejně jako v minulém roce vyplaceny dvě čtvrtletní zálohy ve výši 2,0 mld. Kč.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 33,7 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 3,1 mld. Kč. Relativně vysoké plnění ve výši 58,2 % rozpočtu je ovlivněno lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2014 bude tato částka zúčtována). V lednu 2013 došlo k předsunuté platbě ve výši 4 mld. Kč. V nárůstu rozpočtu 2014 proti skutečnosti 2013 o 7,9 % se plně projevuje zákonné opatření Senátu č. 342/2013, kterým byla v závěru roku 2013 navýšena platba za státní pojištěnce o 64 Kč/měsíc na 787 Kč/měsíc.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 34,9 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 1,9 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci června 2014 přebytkem ve výši 1,5 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2013 výsledek lepší o 33,0 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží zejména meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 39,2 mld. Kč. Podílely se na tom zejména vyšší příjmy z inkasa DPH (o 7,3 mld. Kč), spotřební daně z tabákových výrobků (o 5,1 mld. Kč), DPPO (o 4,0 mld. Kč), DPFO (o 3,8 mld. Kč), z pojistného na sociálním zabezpečení (o 4,4 mld. Kč), příjmy z EU (o 9,0 mld. Kč) a mimořádné příjmy z aukce kmitočtů (8,5 mld. Kč). Naopak výdaje státního rozpočtu zatím vykazují jen mírný růst o 1,1 %.

Hospodaření rozpočtu v samotném červnu skončilo přebytkem 11,0 mld. Kč (v červnu 2013 to bylo 8,3 mld. Kč), když příjmy činily 112,8 mld. Kč (v červnu 2013 to bylo 108,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 101,8 mld. Kč (v červnu 2013 to bylo 99,8 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném červnu se podílelo zejména vyšší inkaso DPPO (o 3,0 mld. Kč). Na meziročně vyšší výdaje v samotném červnu působily nejvíce investiční transfery SFDI s růstem o 2,8 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu / leden - ČERVEN v mil. Kč
leden-červen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Saldo SR -4 933 -29 653 -915 -53 399 -49 702 3 763 7 642 1 275 -5 652 -68 259 -75 662 -62 856 -71 722 -31 518 1 453

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až červen 2014 jsou patrny z tabulkové přílohy. Zpřesněné výsledky hospodaření státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2014 budou známy koncem července z finančních výkazů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost červen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost červen % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 549,91 51,0 1 099,31 1 104,67 589,06 53,3 107,1 39,15
v tom:                
Daňové příjmy celkem 448,61 48,1 945,42 945,42 474,16 50,2 105,7 25,55
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 264,43 47,7 562,54 562,54 285,58 50,8 108,0 21,16
v tom:                
DPH 104,24 49,2 218,70 218,70 111,54 51,0 107,0 7,30
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 62,75 44,1 139,40 139,40 69,58 49,9 110,9 6,83
z toho: - Spotřební daň z minerálních olejů 31,52 43,0 74,40 74,40 33,83 45,5 107,3 2,31
- Spotřební daň z tabákových výrobků 22,42 46,9 48,10 48,10 27,56 57,3 122,9 5,14
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1,76 27,1 2,10 2,10 0,89 42,2 50,2 -0,88
Daně z příjmů PO 46,73 55,4 82,40 82,40 50,70 61,5 108,5 3,97
Daně z příjmů FO 41,43 42,2 104,60 104,60 45,20 43,2 109,1 3,77
v tom: - z kapitálových výnosů 4,45 49,4 9,00 9,00 4,95 55,0 111,4 0,50
- ze závislé činnosti 39,57 45,8 92,40 92,40 41,45 44,9 104,7 1,87
- z přiznání -2,59 -96,0 3,20 3,20 -1,20 -37,5 46,3 1,39
Správní poplatky 0,87 67,8 1,20 1,20 0,63 52,8 72,4 -0,24
Majetkové daně 4,17 43,0 9,90 9,90 4,28 43,2 102,4 0,10
v tom: -Daň dědická 0,03 29,4 0,05 0,05 0,03 64,9 110,2 0,00
- Daň darovací 0,05 15,7 0,10 0,10 0,04 44,8 95,3 0,00
- Daň z nabytí nemovitých věcí 4,10 44,1 9,75 9,75 4,20 43,1 102,5 0,10
Poplatky za uložení odpadů 0,79 55,9 1,46 1,46 0,79 54,3 100,7 0,01
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,15 73,8 0,20 0,20 0,10 48,7 66,0 -0,05
Odvody z loterií *) 1,47 56,6 2,30 2,30 1,16 50,4 78,8 -0,31
Ostatní daňové příjmy ****) 1,82 75,2 2,38 2,38 1,61 67,6 88,0 -0,22
Pojistné na SZ 184,18 48,8 382,88 382,88 188,58 49,3 102,4 4,40
z toho: Na důchody 164,53 48,8 340,33 340,33 167,67 49,3 101,9 3,15
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 101,30 69,1 153,89 159,25 114,90 72,1 113,4 13,60
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 86,23 71,1 131,79 137,15 104,75 76,4 121,5 18,53
z toho: - Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 75,05 73,4 99,02 104,39 84,01 80,5 111,9 8,95
- Přijaté sankční platby 0,89 84,2 0,96 0,96 0,48 49,5 53,6 -0,41
- Soudní poplatky 0,76 56,3 1,35 1,35 0,67 50,0 88,6 -0,09
- Dobrovolné pojistné 0,15 50,6 0,29 0,29 0,09 30,8 60,9 -0,06
- Příjmy sdílené s EU (clo) ***) 0,68 67,7 1,50 1,50 0,85 56,4 125,0 0,17
Kapitola Operace SFA 0,84 45,1 1,76 1,76 0,59 33,6 70,4 -0,25
Kapitola Státní dluh 4,88 71,7 7,40 7,40 5,75 77,7 117,8 0,87
Kapitola VPS 9,36 56,0 12,94 12,94 3,81 29,4 40,7 -5,55

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2014 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) v roce 2013 součástí příjmů kapitoly VPS
****) dopočet do celku
Pozn.: Data za minulý rok vycházejí z údajů finančních výkazů za 1. pololetí 2013 (FIN 2-04U)

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 30.6.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 30.6.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 30.6.***) % plnění 2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013
Daňové příjmy 754,32 345,90 45,9 755,33 361,55 47,9 769,54 389,64 50,6 15,65 28,10 104,5 107,8
                           
- DPH 308,70 128,28 41,6 297,30 146,09 49,1 306,70 156,15 50,9 17,81 10,06 113,9 106,9
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,90 68,03 45,4 149,50 65,94 44,1 146,90 72,96 49,7 -2,09 7,03 96,9 110,7
- daně z příjmů PO 122,90 68,03 55,4 124,90 66,23 53,0 122,10 71,79 58,8 -1,80 5,56 97,4 108,4
- daně z příjmů FO 135,90 61,46 45,2 147,70 63,48 43,0 157,50 68,30 43,4 2,01 4,82 103,3 107,6
vybíraná srážkou 12,80 6,68 52,2 13,40 6,53 48,7 13,30 7,23 54,3 -0,15 0,70 97,8 110,7
závislá činnost 117,80 55,98 47,5 128,90 59,05 45,8 137,90 61,85 44,9 3,07 2,80 105,5 104,7
z přiznání 5,30 -1,20 -22,6 5,40 -2,11 -39,0 6,30 -0,78 -12,4 -0,91 1,32 176,0 37,2
- silniční daň 5,30 2,40 45,3 5,40 2,39 44,2 5,20 2,57 49,5 -0,01 0,18 99,5 107,6
- daň z nemovitosti 8,70 6,33 72,7 9,00 6,62 73,6 9,80 6,65 67,9 0,30 0,03 104,7 100,5
- majetkové daně 12,20 4,37 35,8 9,70 4,17 43,0 9,90 4,28 43,2 -0,20 0,10 95,5 102,4
- dálniční poplatek ****) 2,90 2,79 96,2 3,90 2,84 72,9 3,90 2,66 68,1 0,05 -0,19 101,9 93,4
- ostatní daně a poplatky 7,82 4,21 53,9 7,93 3,79 47,8 7,54 4,29 56,9 -0,42 0,50 89,9 113,2
                           
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění *****)   82,64     84,21     87,08   1,57 2,87 101,9 103,4

*) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) uvedeno jen pro informaci, údaj není součástí celk.daňových příjmů, jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost červen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost červen % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 581,43 49,3 1 211,31 1 216,68 587,60 48,3 101,1 6,18
Běžné výdaje 544,65 50,7 1 137,01 1 128,17 552,73 49,0 101,5 8,08
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 36,88 40,4 94,48 94,84 38,09 40,2 103,3 1,21
Neinvestiční nákupy a související výdaje 59,90 47,1 129,55 130,01 56,61 43,5 94,5 -3,29
z toho: - Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 35,28 56,6 65,77 65,41 32,61 49,9 92,4 -2,67
- Výdaje na realizaci záruk 1,12 40,6 3,01 3,01 1,03 34,3 x -0,08
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 16,96 53,8 47,60 39,88 19,03 47,7 112,2 2,07
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 8,17 79,7 8,81 12,10 8,64 71,4 105,8 0,47
Neinvestiční transfery státním fondům 13,92 35,7 49,55 48,64 13,05 26,8 93,7 -0,87
z toho: - Neinvestiční transfery SZIF 9,17 28,4 40,01 38,98 8,08 20,7 88,1 -1,09
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 30,57 57,5 57,93 57,93 33,70 58,2 110,2 3,13
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 64,79 63,0 108,09 111,52 67,83 60,8 104,7 3,04
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 38,23 65,0 60,43 56,81 37,01 65,1 96,8 -1,21
Sociální dávky **) 238,09 48,2 506,52 502,76 239,71 47,7 100,7 1,62
v tom: - Důchody 184,08 47,4 391,11 387,37 183,79 47,4 99,8 -0,29
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5,34 54,8 10,68 10,67 5,26 49,3 98,5 -0,08
- Ostatní soc.dávky 29,98 50,6 65,67 65,66 31,73 48,3 105,8 1,75
- Státní soc.podpora 18,68 50,7 39,06 39,06 18,91 48,4 101,2 0,22
Stavební spoření 4,82 84,6 5,30 5,30 4,62 87,3 x -0,20
Státní příspěvek na důchodové připojištění 3,26 50,9 8,00 8,00 3,46 43,3 106,3 0,21
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 23,04 64,0 36,40 36,40 24,26 66,6 105,3 1,21
Ostatní běžné výdaje ***) 6,02 32,4 24,36 23,98 6,71 28,0 111,5 0,69
Kapitálové výdaje 36,78 35,4 74,30 88,51 34,87 39,4 94,8 -1,91
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 3,57 31,2 11,50 10,77 2,20 20,4 61,7 -1,37
Investiční transfery podnikatelským subjektům 8,04 59,9 3,04 16,42 7,90 48,1 98,2 -0,14
Investiční transfery státním fondům 8,50 28,3 23,36 24,42 9,09 37,2 107,0 0,59
z toho: Investiční transfery SFDI 5,87 20,2 23,36 23,37 6,36 27,2 108,4 0,49
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 10,41 65,2 11,19 17,05 9,48 55,6 91,1 -0,93
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 4,28 23,7 10,06 9,86 4,73 48,0 110,5 0,45
Ostatní kapitálové výdaje ***) 1,99 13,4 15,14 10,00 1,48 14,8 74,6 -0,50
Saldo hospodaření SR -31,52 31,5 -112,00 -112,01 1,45 -1,3 -4,6 32,97

*) skutečnost v roce 2013 i 2014 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku
Pozn.: Data za minulý rok vycházejí z údajů finančních výkazů za 1. pololetí 2013 (FIN 2-04U)

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.