CZ EN

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2014

K 31.3.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 324,2 mld. Kč, celkové výdaje 280,6 mld. Kč a přebytek hospodaření 43,6 mld. Kč (v březnu 2013 vykázán přebytek 14,0 mld. Kč).
Pokladní plnění za březen 2014 v mld. Kč
Ukazatel 2013 2014
Skutečnost březen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost březem % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014 - 2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 292,87 27,2 1 099,31 1 099,52 324,24 29,5 110,7 31,38
VÝDAJE CELKEM 278,90 23,7 1 211,31 1 211,52 280,65 23,2 100,6 1,75
SALDO 13,97 -14,0 -112,00 -112,00 43,59 -38,9 312,1 29,62

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 31,4 mld. Kč se podílely zejména příjmy z EU (růst o 10,6 mld. Kč) a také únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE (8,5 mld. Kč). Z daňových příjmů vykázalo meziroční růst zejména inkaso DPH (o 8,0 mld. Kč) a spotřební daně z tabákových výrobků (o 4,5 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 14,9 mld. Kč, tj. o 10,5 % (rozpočet 2014 počítá s růstem o 2,3 % proti skutečnosti 2013).

Inkaso DPH ve výši 60,3 mld. Kč meziročně vzrostlo o 8,0 mld. Kč, tj. o 15,2 %. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2013 o 0,6 % (proti rozpočtu 2013 počítá s růstem o 3,2 %). Pro rok 2014 nebyly přijaty žádné významné legislativní změny s dopadem na inkaso státního rozpočtu.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 44,5 mld. Kč, což je o 5,5 mld. Kč více než ve stejném období roku 2013. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 23,5 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 4,5 mld. Kč. Relativně vysoké plnění u této daně (48,8 %) souvisí s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. ledna (vliv předzásobení se projevil z důvodu zvyšování sazeb i začátkem roku 2013). Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 16,6 mld. Kč, tj. o 0,8 mld. Kč více než v roce 2013. U odvodu z elektřiny ze slunečního záření s inkasem ve výši 0,3 mld. Kč došlo k prodloužení odvodu pro zařízení uvedená do provozu v průběhu roku 2010. Sazba odvodu se však snížila z 26 % na 10 %, resp. z 28 % na 11 %. U tohoto odvodu tak rozpočet 2014 počítá s meziročním poklesem proti skutečnosti 2013 o 3,7 mld. Kč.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,8 %, zatím dosáhla 21,2 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 9,4 % proti skutečnosti roku 2013. Odhad růstu celkového výnosu u DPFO ze závislé činnosti na rok 2014 vycházel především z makroekonomických odhadů průměrných mezd a míry růstu nezaměstnanosti.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo 3,2 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 0,7 mld. Kč. Inkaso této daně v samotném březnu dosáhlo 2,9 mld. Kč (v březnu 2013 to bylo 2,3 mld. Kč) a souvisí s termínem podání daňového přiznání a odvodem daně za rok 2013. Vysoké plnění (na 99,5 % rozpočtu) bude korigováno tradičně v dubnu, kdy dochází k vratkám daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března. Rozpočet pro letošní rok počítá s meziročním růstem i v důsledku zrušení některých daňových úlev při využití výdajových paušálů.

U inkasa daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů s dosavadním inkasem ve výši 2,6 mld. Kč se ve srovnání s minulým rokem neočekávají žádné výrazné změny.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 1. čtvrtletí roku 19,9 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 0,6 mld. Kč, tj. o 3,0 %. Rozpočet počítá s růstem letošního inkasa proti skutečnosti 2013 o 1,1 %. V samotném březnu inkasoval na této dani státní rozpočet 18,7 mld. Kč (loni to bylo 18,2 mld. Kč), což souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň u větších plátců. Změny legislativy u DPPO se zpravidla promítají v inkasu daně s ročním odstupem, proto by se změny spojené s rekodifikací soukromého práva měly plně projevit až v inkasu daně v roce 2015. Riziko pro predikovanou výši inkasa představuje případné uplatnění daňových ztrát vzniklých a vyměřených v předchozích zdaňovacích obdobích, jako položek odčitatelných od základu daně. Obdobně jako u odpočtu ztrát lze předpokládat pokračování nárůstu objemu uplatňovaných odpočtů na realizaci projektů vědy a výzkumu.

Inkaso majetkových daní, které zatím dosáhlo 2,2 mld. Kč, tvoří zejména inkaso daně z nabytí nemovitých věcí. U této daně lze očekávat mírný meziroční růst inkasa vlivem celoročního dopadu zvýšení sazby daně o jeden procentní bod, které bylo účinné už od roku 2013. Od roku 2014 došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod daň z příjmů.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 1,7 % dosáhly 92,5 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti 2013. Očekávaný růst vychází z reálného stavu vyměřovacích základů pro pojistné v roce 2013 a z makroekonomické predikce meziročního tempa růstu objemu mezd pro rok 2014. Zapracováno bylo i snížení předpokládaného dopadu zapojení občanů do systému 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 75,2 mld. Kč (meziroční růst o 14,9 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 53,8 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2013 vyšší o 10,6 mld. Kč. Na meziroční růst také výrazně působil mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč (rozpočet činil 10 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 4,6 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 1,1 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 280,6 mld. Kč čerpané ke konci března 2014 byly meziročně vyšší o 1,8 mld. Kč.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 506,5 mld. Kč, což představuje 41,8 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2013 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2013 je plánován růst o 1,6 %. K 31.3.2014 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 115,2 mld. Kč při meziročním poklesu o 0,9 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 33,7 mld. Kč a meziročně vzrostly o 1,0 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 27,2 mld. Kč, což je o 0,6 mld. Kč méně než v roce 2013. Šlo o 2 zálohy regionálnímu školství na leden až duben v celkové výši 26,2 mld. Kč (ve stejném období minulého roku vyplaceny také 2 zálohy ve výši 26,2 mld. Kč) a o jednu čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,0 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 byly vyplaceny 2 zálohy ve výši 2,0 mld. Kč).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 19,2 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 1,9 mld. Kč. Relativně vysoké plnění ve výši 33,2 % rozpočtu je ovlivněno lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2014 bude tato částka zúčtována). V lednu 2013 došlo k předsunuté platbě ve výši 4 mld. Kč. V nárůstu rozpočtu 2014 proti skutečnosti 2013 o 7,9 % se plně projevuje zákonné opatření Senátu č. 342/2013, kterým byla v závěru roku 2013 navýšena platba za státní pojištěnce o 64 Kč/měsíc na 787 Kč/měsíc.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 14,9 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 2,8 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března 2014 přebytkem ve výši 43,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2013 výsledek lepší o 29,6 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 31,4 mld. Kč. Na tom se podílely zejména vyšší příjmy z EU (o 10,6 mld. Kč), mimořádné příjmy z aukce kmitočtů (8,5 mld. Kč), vyšší inkaso DPH (o 8,0 mld. Kč) a inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (o 4,5 mld. Kč). Naopak čerpání výdajů zatím v meziročním srovnání spíše stagnuje (růst o 0,6 %).

Hospodaření rozpočtu v samotném březnu skončilo schodkem 6,5 mld. Kč (v březnu 2013 přebytkem 8,4 mld. Kč), když příjmy činily 92,6 mld. Kč (v březnu 2013 to bylo 96,3 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 99,1 mld. Kč (v březnu 2013 to bylo 87,9 mld. Kč). Na meziročně vyšších výdajích v samotném březnu se projevil zejména převod druhé zálohy regionálnímu školství na měsíc březen a duben ve výši 13,1 mld. Kč, který byl v roce 2013 uskutečněn již v únoru.

Saldo státního rozpočtu / leden - březen v mil. Kč
leden-březen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Saldo ČR 8 347 2 371 -15 737 -31 840 -7 819 8 248 15 754 11 263 -13 347 -2 346 -45 942 -25 202 -22 690 13 965 43 590

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost březen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost březen % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 292,87 27,2 1 099,31 1 099,52 324,24 29,5 110,7 31,38
v tom:                
Daňové příjmy celkem 232,64 25,0 945,42 945,42 249,08 26,3 107,1 16,44
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 141,72 25,6 562,54 562,54 156,62 27,8 110,5 14,90
v tom:                
DPH 52,37 24,7 218,70 218,70 60,33 27,6 115,2 7,96
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 38,91 27,4 139,40 139,40 44,46 31,9 114,3 5,55
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 15,79 21,5 74,40 74,40 16,56 22,3 104,9 0,77
Spotřební daň z tabákových výrobků 18,98 39,7 48,10 48,10 23,49 48,8 123,8 4,52
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,38 5,8 2,10 2,10 0,34 16,2 90,0 -0,04
Daně z příjmů PO 19,33 22,9 82,40 82,40 19,92 24,2 103,0 0,58
Daně z příjmů FO 26,12 26,6 104,60 104,60 27,00 25,8 103,4 0,88
v tom: z kapitálových výnosů 2,60 28,8 9,00 9,00 2,64 29,3 101,7 0,04
ze závislé činnosti 21,01 24,3 92,40 92,40 21,17 22,9 100,8 0,16
z přiznání 2,51 93,1 3,20 3,20 3,18 99,5 126,7 0,67
Správní poplatky 0,42 32,6 1,20 1,20 0,39 32,5 92,8 -0,03
Majetkové daně 1,92 19,8 9,90 9,90 2,18 22,0 113,5 0,26
v tom: Daň dědická 0,01 12,3 0,05 0,05 0,01 26,3 107,0 0,00
Daň darovací 0,02 6,8 0,10 0,10 0,03 29,4 143,8 0,01
Daň z nabytí nemovitých věcí 1,89 20,3 9,75 9,75 2,14 21,9 113,2 0,25
Poplatky za uložení odpadů 0,41 29,2 1,46 1,46 0,41 28,3 100,5 0,00
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,11 53,2 0,20 0,20 0,04 20,7 39,0 -0,06
Odvody z loterií *) 0,69 26,7 2,30 2,30 0,64 27,9 92,4 -0,05
Ostatní daňové příjmy ****) 1,43 58,7 2,38 2,38 1,25 52,8 87,9 -0,17
Pojistné na SZ 90,93 24,1 382,88 382,88 92,46 24,1 101,7 1,53
z toho: Na důchody 81,24 24,1 340,33 340,33 82,21 24,2 101,2 0,97
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 60,23 41,7 153,89 154,10 75,16 48,8 124,8 14,94
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 50,14 42,1 131,79 132,00 69,03 52,3 137,7 18,89
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 43,21 43,2 99,02 99,23 53,77 54,2 124,5 10,57
Přijaté sankční platby 0,35 33,0 0,96 0,96 0,21 22,3 61,6 -0,13
Soudní poplatky 0,39 28,9 1,35 1,35 0,35 25,8 89,0 -0,04
Dobrovolné pojistné 0,08 29,1 0,29 0,29 0,05 17,5 60,0 -0,03
Příjmy sdílené s EU (clo) ***) 0,35 35,4 1,50 1,50 0,40 26,8 113,7 0,05
Kapitola Operace SFA 0,03 1,7 1,76 1,76 0,02 1,2 68,3 -0,01
Kapitola Státní dluh 3,50 51,4 7,40 7,40 4,58 61,9 131,0 1,08
Kapitola VPS 6,56 39,3 12,94 12,94 1,54 11,9 23,4 -5,03

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2014 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) v roce 2013 součástí příjmů kapitoly VPS
****) dopočet do celku
Pozn.: Data za minulý rok vycházejí z údajů finančních výkazů za 1. čtvrtletí 2013 (FIN 2-04U)

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.3.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.3.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.3.***) % plnění 2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013
Daňové příjmy 754,32 169,08 22,4 755,33 188,84 25,0 769,54 208,75 27,1 19,76 19,91 111,7 110,5
- DPH 308,70 58,44 18,9 297,30 73,34 24,7 306,70 84,43 27,5 14,90 11,09 125,5 115,1
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,90 36,84 24,6 149,50 40,49 27,1 146,90 46,11 31,4 3,65 5,62 109,9 113,9
- daně z příjmů PO 122,90 28,42 23,1 124,90 28,28 22,6 122,10 29,01 23,8 -0,14 0,73 99,5 102,6
- daně z příjmů FO 135,90 38,39 28,2 147,70 39,54 26,8 157,50 41,06 26,1 1,15 1,53 103,0 103,9
vybíraná srážkou 12,80 3,82 29,8 13,40 3,81 28,4 13,30 3,87 29,1 -0,01 0,06 99,7 101,7
závislá činnost 117,80 30,00 25,5 128,90 31,35 24,3 137,90 31,59 22,9 1,35 0,24 104,5 100,8
z přiznání 5,30 4,57 86,3 5,40 4,39 81,2 6,30 5,61 89,0 -0,19 1,22 95,9 127,9
- silniční daň 5,30 0,96 18,2 5,40 0,98 18,1 5,20 1,05 20,2 0,02 0,07 101,6 107,3
- daň z nemovitosti 8,70 0,23 2,7 9,00 0,21 2,3 9,80 0,24 2,4 -0,03 0,03 88,8 115,8
- majetkové daně 12,20 2,18 17,9 9,70 1,92 19,8 9,90 2,18 22,0 -0,26 0,26 88,1 113,5
- dálniční poplatek ****) 2,90 1,67 57,4 3,90 1,69 43,3 3,90 1,93 49,4 0,02 0,24 101,3 114,1
- ostatní daně a poplatky 7,82 1,95 24,9 7,93 2,40 30,3 7,54 2,74 36,4 0,45 0,34 123,1 114,2
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění *****)   41,60     41,55     43,46   -0,05 1,91 99,9 104,6

*) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) uvedeno jen pro informaci, údaj není součástí celk.daňových příjmů, jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost březen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost březen % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 278,90 23,7 1 211,31 1 211,52 280,65 23,2 100,6 1,75
Běžné výdaje 261,21 24,2 1 137,01 1 128,42 265,73 23,5 101,7 4,51
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 14,44 15,9 94,48 94,77 14,76 15,6 102,2 0,32
Neinvestiční nákupy a související výdaje 17,56 13,5 129,55 130,38 17,87 13,7 101,8 0,31
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 5,76 9,0 65,77 65,77 6,71 10,2 116,4 0,95
Výdaje na realizaci záruk 0,00 0,0 3,01 3,01 0,00 0,0 x 0,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 7,93 24,0 47,60 40,06 9,38 23,4 118,4 1,46
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 4,26 44,8 8,81 12,17 4,16 34,2 97,6 -0,10
Neinvestiční transfery státním fondům 7,89 21,1 49,55 49,25 8,44 17,1 107,0 0,55
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 6,64 20,5 40,01 39,59 5,48 13,8 82,5 -1,16
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 17,31 32,6 57,93 57,93 19,22 33,2 111,0 1,91
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 32,69 31,8 108,09 111,19 33,70 30,3 103,1 1,02
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 23,27 41,4 60,43 54,69 22,15 40,5 95,2 -1,12
Sociální dávky 116,05 23,5 506,52 502,77 115,18 22,9 99,3 -0,87
v tom: Důchody 89,17 22,9 391,11 387,37 87,29 22,5 97,9 -1,88
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 2,82 28,9 10,68 10,67 2,87 26,9 101,8 0,05
Ostatní soc.dávky 14,85 25,1 65,67 65,66 15,63 23,8 105,3 0,78
Státní soc.podpora 9,22 25,0 39,06 39,06 9,39 24,0 101,9 0,17
Stavební spoření 0,00 0,0 5,30 5,30 0,00 0,0 x 0,00
Státní příspěvek na důchodové připojištění 1,58 24,6 8,00 8,00 1,75 21,8 110,9 0,17
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 14,40 40,0 36,40 36,40 15,35 42,2 106,6 0,95
Ostatní běžné výdaje **) 3,84 17,4 24,36 25,51 3,76 14,7 97,9 -0,08
Kapitálové výdaje 17,69 17,9 74,30 83,09 14,93 18,0 84,4 -2,76
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 1,52 15,1 11,50 11,07 0,41 3,7 26,8 -1,11
Investiční transfery podnikatelským subjektům 2,15 21,1 3,04 13,25 3,44 26,0 160,4 1,30
Investiční transfery státním fondům 6,66 22,4 23,36 23,78 3,99 16,8 60,0 -2,67
z toho: Investiční transfery SFDI 5,16 18,0 23,36 23,36 2,86 12,2 55,4 -2,30
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 4,22 26,1 11,19 15,79 4,21 26,7 99,8 -0,01
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 1,84 9,9 10,06 10,54 1,83 17,3 99,1 -0,02
Ostatní kapitálové výdaje **) 1,31 9,3 15,14 8,65 1,05 12,1 80,2 -0,26
Saldo hospodaření SR 13,97 -14,0 -112,00 -112,00 43,59 -38,9 312,1 29,62

*) skutečnost v roce 2013 i 2014 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) dopočet do celku
Pozn.: Data za minulý rok vycházejí z údajů finančních výkazů za 1. čtvrtletí 2013 (FIN 2-04U)

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář