CZ EN

100 dnů - změny a opatření v resortu financí od nástupu nového ministra

Ve středu 29. ledna 2014 byl do čela resortu financí uveden Andrej Babiš. Co se od jeho nástupu na ministerstvu změnilo?

V následujícím výčtu přinášíme informace o zásadních opatřeních, která úřad pod vedením nového ministra přijal. Mezi důležitá opatření patří:  

 • vytvoření týmu spolupracovníků ministra financí, snížení počtu náměstků a změna organizační struktury na Ministerstvu financí s cílem zvýšení efektivity řízení ministerstva a zlepšení práce úřadu;
 • řešení problémů spojených s ČEB a EGAP: aktivní řízení institucí prostřednictvím zástupců státu v dozorčích radách, obměna dozorčích rad, změna přístupu ministerstva s cílem tvrdého prosazování nároků na odpovědné a efektivní řízení společností, nastavení pravidel pro společný postup všech akcionářských ministerstev, analýzy identifikující pochybení managementu i selhání ve výkonu akcionářských práv;
 • vytvoření přehledu smluvních vztahů s povahou centrálních nákupů a jejich příprava, jednání o slevě se stávajícími dodavateli (např. u nákupu kancelářského papíru A4 vyjednána sleva cca 40%), příprava zadávacího řízení na nákup energie cestou komoditní burzy.

 

Oblast finančního řízení a auditu – 1. náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht

 • výrazná úspora na provozu státní pokladny – v otevřeném výběrovém řízení byla vybrána nabídka, která oproti současnému stavu představuje úsporu cca 70 % v provozních nákladech na aplikační podporu Integrovaného informačního systému Státní pokladny;
 • dokončování hloubkových prověrek hospodaření resortů hnutí ANO, které koordinuje MF a jejichž cílem je zjistit skutečný stav, v němž se jednotlivá ministerstva nacházejí;
 • nový systém schvalování výdajů na MF - výdaje resortu, které přesahují částku 50 tisíc Kč, nově posuzuje 1. náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht. Výdaje přesahující 500 tisíc Kč jsou předkládány k posouzení přímo ministru financí, výsledkem těchto opatření bylo například pozastavení zakázky na logo ministerstva za 499.000 Kč;
 • navázání spolupráce s Evropskou komisí v oblasti auditu strukturálních fondů a centrální harmonizace, prioritou je, aby byly vyřešeny audity, které prováděla komise v ČR a kde požaduje finanční korekce. Cílem je, aby bylo spuštěno financování programů, u kterých byly přerušeny či pozastaveny platby a aby byla nastolena důvěra v činnost nezávislého auditního orgánu v České republice;
 • příprava nového zákona, který nahradí zákon o finanční kontrole. Bude posílena funkčnost a role interního auditu, vyšší tlak kladený na předběžné hodnocení plánovaných výdajů a adresnější odpovědnost za schvalování veřejných příjmů a výdajů;
 • Vyhlášení programu na dotace na výstavbu a rozvoj základních škol na Praze -východ a Praze – západ. Celková částka pro rok 2014 je 300 mil. Kč.

 

Oblast daní a cel – náměstkyně ministra financí Simona Hornochová

 • uzavření dohody o spolupráci v rámci boje s daňovými úniky zejména v oblasti DPH a spotřebních daní (tzv. Kobra) s ministerstvem vnitra. Vznikne skupina složená ze zástupců rezortu financí (finanční správy, celní správy) a rezortu vnitra (policie), cílem bude především boj proti organizovaným daňovým únikům, např. formou karuselových podvodů;
 • příprava projektu elektronické evidence tržeb, definice vybraného řešení po věcné a technologické stránce včetně doplňujících projektů (např. účtenková loterie), související navázání spolupráce s chorvatskou a maďarskou daňovou správou za účelem sdílení informací a zkušeností s implementací;
 • zahájení legislativních prací na zákonech, které umožní vznik centrálního registru účtů u ČNB – usnadní boj proti daňové kriminalitě tím, že umožní okamžité prověření existence bankovních účtů podezřelých subjektů;
 • analýza způsobů prokazování původu majetku a možných řešení odčerpání nelegálně nabytého majetku s ohledem na maximální efektivitu a udržitelnost zvoleného řešení s ohledem na ústavní limity;
 • rozeslání novely zákona o DPH do připomínkového řízení, v rámci opatření pro boj s daňovými úniky umožňuje mimo jiné přenesení daňové povinnosti z dodavatele na odběratele u dodání mobilních telefonů, herních konzolí, tabletů a laptopů, či dodání surových či polozpracovaných kovů aj, a zavedení elektronického výpisu z evidence pro daňové účely i pro běžná tuzemská zdanitelná plnění;
 • návrh na zrušení ustanovení realizující vznik jednoho inkasního místa (JIM) a návrh novely zákona o daních z příjmů. Analýza zákona o vzniku jednoho inkasního místa a vyhodnocení, která ustanovení bude nutné zrušit (zrušení super hrubé mzdy, zrušení osvobození dividend, navržení neutrálního řešení pro zdanění investičních fondů, zachování daňového zvýhodnění hypoték), ale implementace principů JIM, které zjednoduší správu daní;
 • zpracování novely zákona o spotřebních daních upravující podmínky pro nakládání se zvláštními minerálními oleji a pro vydání povolení pro účely spotřebních daní s cílem umožnit Celní správě včas odhalit rizikového chování subjektů, které může vést ke vzniku daňových nedoplatků, popřípadě daňových úniků;
 • vypracování legislativního návrhu zákona provádějícího Dohodu FATCA, který byl rozeslán do připomínkového řízení, a souběžně bylo dosaženo pokroku při sjednávání této dohody se Spojenými státy americkými;
 • předložení novely zákona o spotřebních daních upravující sazby u tabákových výrobků do vlády navrhuje regulaci předzásobení, a to zavedením tříměsíční lhůty pro doprodej tabákových výrobků se starými tabákovými nálepkami a úpravu sazeb daně tak, aby byl splněn závazek České republiky stanovený právem Evropské unie.

 

Oblast hazardu a majetku státu – náměstek ministra financí Ondřej Závodský

 • rozhodnutí ministra financí o změně v povolování herních zařízení, zejména interaktivních videoloterijních terminálů. Na žádosti doručené od 1. března 2014 jsou povolení vydávána pouze na jeden rok, namísto dosavadní praxe povolování na tři roky. Nová praxe umožní obcím plně uplatnit jejich práva v oblasti regulace hazardu a přispěje k redukci stávajícího počtu hracích přístrojů a ke zrychlení procesu eliminace hazardu v obcích, které s hazardem dlouhodobě bojují;
 • příprava nového moderního loterijního zákona – nové zdanění, zodpovědné hraní (tzv. hráčské karty), regulace a zdanění internetového sázení;
 • zjištění, že systém CRAB neplní svou funkci a vyzvání organizačních složek státu k doplnění chybějících údajů – započetí manažerského řízení správy administrativních budov ve vlastnictví státu;
 • vypovězení tří desítek smluv na externí právní služby;
 • zpřehlednění výběrových řízení na odstraňování ekologických škod, a to i soutěží malého rozsahu. Prioritou bude řešení lokalit, kde MF eviduje náklady na ochranné sanační čerpání podzemních vod;
 • ÚZSVM – předběžné informace z auditu poukazují na neefektivní hospodaření za minulého vedení – stabilizace činnosti úřadu, provedení významných úsporných opatření;
 • příprava novely zákona o majetku státu, cílem je především zefektivnění a zrychlení procesu nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem státu tím, že bude soustředěn u specializované organizační složky státu – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Oblast veřejných rozpočtů – náměstek ministra financí Jan Gregor

 • efektivnější řízení volných prostředků státu na účtech státní pokladny – Minimalizace stavu neinvestovaných a neúročených prostředků státu. Investování eurové likvidity a další operace na peněžním trhu přinesly od počátku rok 92 mil. Kč;
 • vytvoření pravidel pro spolufinancování programového období 2014-2020 – připraven návrh vládního materiálu, který by měl jednotně stanovit pravidla pro národní spolufinancování projektů financovaných z fondů EU. Pravidla pro spolufinancování by měla přinést významné úspory pro státní rozpočet a vyšší finanční spoluúčast konečných příjemců, která by měla mj. přispět k omezení nehospodárných, neúčelných či neefektivních projektů;
 • příprava prorůstového státního rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017 – podpora konkurenceschopnosti, řešení nezaměstnanosti, sociálních dopadů hospodářské recese;
 • schválení vázání výdajů v kapitole Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva ve výši 4,96 mld. Kč. Schválené vázání výdajů přispěje ke snížení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2014 tak, jak bylo deklarováno při schvalování návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR;
 • ministr financí prosadil záměr snížit příděl finančních prostředků do provozního fondu zdravotních pojišťoven tak, aby tyto pojišťovny mohly ušetřené prostředky ve výši cca 800 mil. Kč využít na úhradu zdravotních služeb pro své pojištěnce;
 • v návaznosti na posouzení návrhu a vyčíslení dopadů na státní rozpočet byly mezi ministrem financí a představitelem společnosti NWR vyjednány výhodnější podmínky pro stát, díky kterým je těžba namísto navrhovaných dvou let prodloužena o tři roky až do konce roku 2017 a podpora ze státního rozpočtu je snížena o půl miliardy na 600 milionů Kč, které budou využity pouze na sociální dávky pro propuštěné horníky.

 

Oblast mezinárodních vztahů a finančních trhů – náměstek ministra financí Martin Pros

 • schválení záměru přistoupení ČR k tzv. Fiskálnímu paktu vládou a provedení analýzy dopadů přistoupení k Fiskálnímu paktu na Českou republiku;
 • předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon o spořitelních a úvěrních družstvech. Zákon zavádí opatření vedoucí ke stabilizaci sektoru a přiblížení jeho fungování mezinárodním standardům družstevního peněžnictví.

 

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář