CZ EN

Schodek státního rozpočtu se meziročně snížil o více než 40 mld. Kč

Podle předběžných výsledků dosáhl schodek státního rozpočtu za rok 2012 101 mld. Kč. Podařilo se tak splnit rozpočtový cíl vlády, když schválený rozpočet počítal se schodkem ve výši 105 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se deficit snížil o více než 40 mld. Kč.

Na podzim roku 2011 se prudce zhoršila makroekonomická předpověď. Bylo zřejmé, že hospodářský vývoj i daňové výnosy budou horší, než bylo stanoveno v rozpočtové dokumentaci. Tuto skutečnost jsme avizovali při schvalování návrhu státního rozpočtu s tím, že příslušné korekce učiníme na základě lednové predikce, což se stalo v březnu. Hlavně díky těmto úsporám jsme plán deficitu dodrželi s dostatečnou rezervou,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Podle něj mimořádná důvěryhodnost České republiky na finančních trzích snižuje náklady na obsluhu státního dluhu: „Vláda dodržuje svůj plán snižování deficitu, což investoři vnímají jako nutný základ budoucí prosperity a účtují nám nízkou rizikovou prémii. Půjčujeme si tak nejlevněji ze všech zemí střední a východní Evropy, v rámci EU jsme v první desítce.“

Za pozitivní rovněž považuje vyřešení řady problémů při čerpání prostředků z fondů Evropské unie. „Obnovení proplácení z důležitých operačních programů, které se plně projeví v roce 2013, umožnilo minimalizovat dopad na saldo státního rozpočtu v roce minulém. Rozdíl mezi příjmy z EU a odvody do jejího rozpočtu přinesl pro Českou republiku nejvyšší kladnou čistou pozici v historii, která zcela jistě přesáhne 70 mld. Kč,“ upozornil ministr Kalousek. V loňském roce činila 30,7 mld. Kč.

Kromě úspor na provozních a mzdových výdajích jednotlivých resortů je viditelné i snížení výdajů na sociální dávky, a to o 10 mld. Kč. „Jsem rád, že se potvrdila účinnost sociální reformy, která si klade za cíl provést systémové změny a směřovat prostředky těm skutečně potřebným,“ dodal ministr financí.

Jakub Haas,
zástupce tiskového mluvčího MF

Ukazatel 2012
skutečnost
leden – prosinec 2011
schválený rozpočet
plnění
Rozpočet po změnách*)
Rozpočet po změnách**)
Skutečnost
leden – prosinec 2012
%
plnění
%
plnění
Index
2011 - 2012
1 2 3a 3b 4 5a=4:3a 5b=4:3b 7=4:1
Pokladní plnění za rok 2012 v mld. Kč

PŘÍJMY CELKEM

1012,76 1 084,70 1 090,03 1 093,99 1 051,39 96,5 96,1 103,8

VÝDAJE CELKEM

1 155,53 1 189,70 1 195,33 1 199,35 1 152,39 96,4 96,1 99,7

SALDO

-142,77 -105,00 -105,31 -105,36 -101,00 95,9 95,9 70,7

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, je v následujícím textu dosažená skutečnost hospodaření státního rozpočtu srovnávána k rozpočtu po změnách k 30.9.2012. V detailnější struktuře není rozpočet po změnách k 31.12.2012 zatím znám.

Příjmy státního rozpočtu

Celkové příjmy dosáhly ke konci roku 2012 výše 1 051,4 mld. Kč, tj. 96,1 % rozpočtu po změnách k 31.12.2012 (nenaplnění rozpočtu o 42,6 mld. Kč), při meziročním růstu o 38,6 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Rozpočet po změnách počítal s růstem o 8,0 % proti skutečnosti roku 2011. Na meziročním růstu se nejvíce podílely daňové příjmy vč. pojistného na SZ, které vzrostly o 21,9 mld. Kč. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery vzrostly o 16,7 mld. Kč. Na nižší než očekávaný růst příjmů státního rozpočtu působilo nejvíce nižší plnění DPH (na 90,1 %) a příjmů z EU (na 77,7 % rozpočtu po změnách k 31.12.2012).

Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 540,3 mld. Kč (51,4 % celkových příjmů, v roce 2011 to bylo 51,7 %), na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 371,5 mld. Kč (35,3 % celkových příjmů, v roce 2011 to bylo 36,2 %) a na nedaňové a ostatní příjmy 139,5 mld. Kč (13,3 % celkových příjmů, v roce 2011 to bylo 12,1 %).

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) ve výši 540,3 mld. Kč meziročně vzrostly o 17,2 mld. Kč, tj. o 3,3 % (v roce 2011 o 3,0 %). Rozpočet počítal s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011. Na meziročním růstu daňových příjmů se nejvíce podílelo inkaso DPH (o 7,8 mld. Kč) a DPPO (o 6,9 mld. Kč).

Inkaso DPH činilo 199,7 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 7,8 mld. Kč, tj. o 4,1 %. Lepší vývoj byl zaznamenán v 2. pololetí, kdy inkaso meziročně vzrostlo o 10,2 mld. Kč, tedy o 7,3 %. Výsledná čísla za celý rok zcela vyvracejí tvrzení, že za nižším než očekávaným inkasem DPH stojí zvýšení spodní sazby od 1. ledna 2012. Hlavní příčinou jsou opatrnostní důvody spotřebitelů, kteří kvůli obavám z budoucího hospodářského vývoje raději odkládají spotřebu „zbytných“ statků či služeb. Tento jev není výlučný pro ČR, ale objevuje se i v dalších státech Evropské unie. Vliv na meziroční srovnání měly i změny legislativy (úprava uplatňování daně na vstupu) v roce 2011.

Rozpočet počítal s růstem inkasa DPH o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011. Zakládal se na původní predikci růstu spotřeby domácností o 2 %, kterou vláda v lednu revidovala a v březnu přijala úsporná opatření na výdajové straně, která vliv propadu spotřeby kompenzovala. Spotřeba za celý rok s největší pravděpodobností poklesla, nicméně mnohem více v základní sazbě, která se v roce 2012 neměnila.

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 139,6 mld. Kč, což představovalo 98,1 % rozpočtu (loni to bylo 98,9 %), a meziročně vzrostlo o 0,4 mld. Kč, tj. o 0,3 %. Z celkové částky činilo inkaso spotřební daně z minerálních olejů (bez podílu 9,1 % náležejícího SFDI) 71,7 mld. Kč (loni to bylo 73,6 mld. Kč) a bylo plněno na 94,9 %. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků při plnění na 99,8 % dosáhlo 47,0 mld. Kč (loni to bylo 45,0 mld. Kč). Odvody z elektřiny ze slunečního záření dosáhly 6,4 mld. Kč (plnění na 152,5 %). Nejvýraznější vliv na inkaso spotřebních daní v roce 2012 mělo zvýšení sazeb tabákových výrobků platné od 1.1.2012.

Inkaso daně z příjmů právnických osob svým objemem 89,2 mld. Kč představovalo 104,2 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 98,0 %) a meziročně bylo o 6,9 mld. Kč, tj. o 8,4 %, vyšší. Rozpočet této daně počítal s růstem o 4,0 % proti skutečnosti roku 2011 a nakonec byl překročen o 3,6 mld. Kč. Inkaso této daně v samotném měsíci prosinci činilo 16,9 mld. Kč, zatímco v prosinci 2011 to bylo 16,2 mld. Kč (v prosinci byla placena čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 92,6 mld. Kč, tj. 100,6 % rozpočtu (loni plnění na 89,3 %), při meziročním růstu o 2,0 mld. Kč, tj. o 2,2 %. Rozpočet uvažoval s růstem o 1,5 % proti skutečnosti roku 2011 a jeho výše byla překročena o 0,6 mld. Kč.

  • Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo 81,7 mld. Kč a její rozpočet byl plněn na 101,7 % (loni to bylo 98,5 %). Meziročně bylo inkaso o 0,3 mld. Kč, tj. o 0,3 % vyšší. Rozpočet byl pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 %, především z důvodu zvýšení slevy na dani na dítě o 1 800 Kč ročně, přesto byl nakonec překročen o 1,4 mld. Kč.
  • Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání ve výši 1,7 mld. Kč znamenalo plnění rozpočtu na 62,6 % (loni to bylo na 28,2 %) a meziročně bylo o 0,2 mld. Kč vyšší. Rozpočet 2012 byl nad úrovní skutečnosti roku 2011 o 77,3 % (o 1,2 mld. Kč), ale zůstal nenaplněn o 1,0 mld. Kč. Důvodem nižšího výnosu této daně v posledních letech je ekonomická situace a legislativní úprava umožňující využívání vysokých paušálních výdajů.
  • Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo 9,2 mld. Kč, což představovalo 102,5 % rozpočtu (loni 57,1 %) a meziročně bylo vyšší o 1,5 mld. Kč, tj. o 19,8 %. Rozpočet 2012 počítal s růstem o 16,8 % proti skutečnosti roku 2011 a nakonec byl překročen o 0,2 mld. Kč. Ve výnosu roku 2012 se promítlo zrušení osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory.

Majetkové daně dosáhly 11,1 mld. Kč, což představovalo 91,0 % rozpočtu a meziroční pokles o 0,6 mld. Kč. Stejně jako v roce 2011 je součástí majetkových daní i 32% darovací daň uvalená na bezúplatné nabytí emisních povolenek (inkaso v roce 2012 cca 3 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2012 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 754,3 mld. Kč bylo proti skutečnosti roku 2011 vyšší o 46,0 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Objemově byl nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2011) u DPH o 34,3 mld. Kč (o 12,5 %).

Skutečné celostátní inkaso daní dosáhlo k 31.12.2012 výše 727,0 mld. Kč, což představovalo 96,4 % rozpočtu a meziroční růst o 18,2 mld. Kč, tj. o 2,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 708,8 mld. Kč, tj. 95,9 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 14,9 mld. Kč, tj. o 2,1 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 31,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 371,5 mld. Kč, což představovalo 96,7 % rozpočtu (loni to bylo 98,3 %) a meziroční růst o 4,7 mld. Kč, tj. o 1,3 %. Rozpočet počítal s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2011 (vliv např. rozšíření počtu osob povinně nemocensky pojištěných či povinnosti platit pojistné z dohod o provedení práce) a nakonec zůstal nenaplněn o 12,5 mld. Kč. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 330,2 mld. Kč, tj. 96,7 % rozpočtu (loni to bylo 98,3 %), při meziročním růstu o 4,2 mld. Kč, tj. o 1,3 % (rozpočet počítal s růstem o 4,7 % a nebyl naplněn o 11,1 mld. Kč). I zde se projevil vliv horší než očekávané ekonomické situace.

V roce 2012 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 139,5 mld. Kč, což bylo 94,0 % rozpočtu po změnách k 31.12.2012 (nenaplnění o 8,9 mld. Kč) a o 16,7 mld. Kč, tj. o 13,6 %, více než v roce 2011 (schválený rozpočet uvažoval s meziročním poklesem o 0,1 % proti rozpočtu 2011). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 86,2 mld. Kč, což bylo o 3,8 mld. Kč méně než v roce 2011 a rozpočet 2012 počítal s poklesem proti rozpočtu 2011 o 15,6 mld. Kč. Zde se projevily korekce uplatněné na operační programy Doprava a Životní prostředí. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 15,7 mld. Kč (o 5,2 mld. Kč více než v roce 2011) a byly tak plněny na 239,7 % (rozpočet překročen o 9,1 mld. Kč). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 1,6 mld. Kč (o 1,4 mld. Kč méně než v roce 2011). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2011.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za rok 2012 čerpány ve výši 1 152,4 mld. Kč, což představovalo 96,1 % rozpočtu po změnách k 31.12.2012 (úspory ve výši 47,0 mld. Kč) a meziroční pokles o 3,1 mld. Kč, tj. o 0,3 %. Proti skutečnosti 2011 předpokládal letošní rozpočet po změnách k 31.12.2012 nárůst o 3,8 % (rozpočet po změnách bez vázáných výdajů podle usnesení vlády č. 178/2012, č. 454/2012, č. 693/2012 a č. 876/2012 ve výši 20,8 mld. Kč předpokládá proti skutečnosti 2011 růst o 1,9 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 1 034,8 mld. Kč, tj. na 95,1 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 95,2 %). Proti loňskému roku vzrostly o 3,0 mld. Kč, tj. o 0,3 % (rozpočet po změnách počítal s růstem o 5,0 % proti skutečnosti 2011).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 491,6 mld. Kč, což představovalo 41,3 % všech rozpočtovaných výdajů a o 10,7 % více než skutečnost dosažená v roce 2011 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činil 3,9 %). V relativně vysokém nárůstu rozpočtu sociálních dávek se projevil metodický vliv, kdy dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči nebyly od roku 2012 z hlediska rozpočtové skladby již transferem do územních rozpočtů, ale staly se sociálními dávkami vyplácenými úřadem práce (rozpočet po změnách ostatních sociálních dávek tak proti skutečnosti roku 2011 vzrostl o 29,0 mld. Kč). Za rok 2012 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 481,1 mld. Kč, tj. 98,0 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 99,6 %), při meziročním růstu o 37,0 mld. Kč, tj. o 8,3 %. Z toho na důchody připadlo 382,0 mld. Kč, tj. 99,9 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 101,2 %), při meziročním růstu o 14,0 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Státní sociální podpora vykázala meziroční pokles o 0,5 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,6 mld. Kč. Naopak ostatní sociální dávky z výše popsaných důvodů meziročně vzrostly o 25,2 mld. Kč (bez metodického vlivu by klesly o 2,4 mld. Kč). Úspora cca 10 mld. Kč proti rozpočtu po změnách se týkala prostředků na podpory v nezaměstnanosti (úspora 3,7 mld. Kč), státní sociální podpory (2,4 mld. Kč), důchodů (0,4 mld. Kč) a ostatních sociálních dávek (3,9 mld. Kč – týká se zejména paragrafu „Nemocenské“) a vycházela zejména ze zpřísněných podmínek výplaty některých sociálních dávek, které měly větší než očekávaný efekt.
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 101,2 mld. Kč, tj. 95,7 % rozpočtu po změnách, a meziročně tak klesly o 25,4 mld. Kč, tj. o 20,1 %. Meziroční pokles v průběhu roku ovlivnila metodická změna popsaná v předchozím odstavci. Na čerpání rozpočtu se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 80,1 mld. Kč (v roce 2011 to bylo 76,4 mld. Kč). Jednalo se o zálohy na regionální školství ve výši 76,1 mld. Kč a soukromým školám v objemu 4,0 mld. Kč.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 52,9 mld. Kč, tj. 99,9 % rozpočtu. Meziročně tak byly o 0,2 mld. Kč vyšší.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly v roce 2012 uhrazeny ve výši 57,1 mld. Kč, tj. 74,1 % rozpočtu po změnách k 31.12.2012, a byly tak meziročně o 1,5 mld. Kč, tj. o 2,6 %, vyšší. Úspora proti rozpočtu po změnách k 31.12.2012 ve výši cca 20 mld. Kč byla dána zejména nízkou úrovní skutečných úrokových sazeb oproti rozpočtovaným.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 34,8 mld. Kč, což představovalo 98,7 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 1,5 mld. Kč, tj. o 4,1 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 117,6 mld. Kč, což představovalo 109,9 % rozpočtu po změnách (v roce 2011 to bylo 101,6 %), při meziročním poklesu o 6,1 mld. Kč, tj. o 5,0 %. Rozpočet po změnách počítal s poklesem o 10,0 % proti skutečnosti roku 2011. Investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 28,7 mld. Kč (loni to bylo 33,7 mld. Kč) a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 5,5 mld. Kč (loni to bylo 5,8 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu za rok 2012 dosáhl 101,0 mld. Kč (95,9 % rozpočtu po změnách k 31.12.2012, tj. o 4,4 mld. Kč nižší než rozpočtovaný) a je to proti roku 2011 výsledek lepší o 41,8 mld. Kč. I přes nenaplnění rozpočtu celkových příjmů o 42,6 mld. Kč, převážil efekt úspor výdajů o 47,0 mld. Kč a vyšších příjmů kapitoly Státní dluh, které převýšily rozpočet o 9,1 mld. Kč. Úspory na straně výdajů se projevily především díky vázání výdajů ve výši 20,8 mld. Kč, dále v kapitole Státní dluh (úspora ve výši 20 mld. Kč), VPS (8,4 mld. Kč), sociální dávky (cca 10 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném prosinci skončilo schodkem 23,1 mld. Kč (v prosinci 2011 to bylo 16,8 mld. Kč), když příjmy činily 90,1 mld. Kč (v prosinci 2011 to bylo 106,3 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 113,2 mld. Kč (v prosinci 2011 to bylo 123,1 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-prosinec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo státního rozpočtu / ROK 2012
Saldo SR -46 061 -67 705 -45 716 -109 053 -93 684 -56 338 -97 580 -66 392 -20 003 -192 394 -156 416 -142 771 -101 000

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

Tabulkové přílohy:

Tabulka č. 1 - Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR
leden-prosinec 2011
Index skutečnost
2012/2011
Skutečnost leden-prosinec Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-prosinec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1

Příjmy celkem

1 012,76 1 084,70 1 090,03 1 051,39 96,5 94,6 103,8

v tom:

Daňové příjmy celkem

889,90 945,54 945,54 911,85 96,4 97,1 102,5

Daňové příjmy (bez pojistného SZ)

523,08 561,52 561,52 540,33 96,2 96,3 103,3

v tom:

- DPH

191,89 221,60 221,60 199,71 90,1 98,4 104,1

- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní)

139,22 142,30 142,30 139,61 98,1 98,9 100,3

z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření

5,94 4,20 4,20 6,40 152,5 141,4 107,8

- daně z příjmů PO

82,30 85,60 85,60 89,19 104,2 98,0 108,4

- daně z příjmů FO

90,61 92,00 92,00 92,59 100,6 89,3 102,2

vybíraná srážkou

7,70 9,00 9,00 9,23 102,5 57,1 119,8

ze závislé činnosti

81,39 80,30 80,30 81,67 101,7 98,5 100,3

z přiznání

1,52 2,70 2,70 1,69 62,6 28,2 111,0

- správní poplatky

2,43 2,39 2,39 2,60 108,6 103,4 106,9

- majetkové daně

11,72 12,20 12,20 11,10 91,0 90,1 94,7

- clo ***)

1,73 x x x x 143,9 x

- poplatky za uložení odpadů **)

1,41 1,40 1,40 1,53 109,2 100,6 108,6

- ostatní daňové příjmy ****)

1,78 4,03 4,03 4,00 99,2 46,6 225,1

z toho: odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu

0,04 1,70 1,70 0,20 11,6 2,1 555,7

odvody z loterií *****)

x 0,00 0,00 1,82 x x x

Pojistné na SZ

366,82 384,01 384,01 371,52 96,7 98,3 101,3

z toho: na důchody

326,06 341,35 341,35 330,24 96,7 98,3 101,3

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery

122,86 139,16 144,49 139,54 96,6 79,6 113,6

v tom:

- kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS)

105,15 110,57 115,90 101,49 87,6 74,2 96,5

z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu

89,93 101,56 106,89 86,18 80,6 68,0 95,8

převody z fondů OSS

2,96 0,00 0,00 1,60 x x 54,1

přijaté sankční platby

1,47 1,05 1,04 0,40 38,6 141,7 27,4

soudní poplatky

1,15 0,65 0,66 1,48 226,0 199,6 129,6

dobrovolné pojistné

0,45 0,44 0,44 0,28 64,0 98,8 63,2

- kapitola Operace SFA

2,59 3,34 3,34 2,07 62,0 92,7 80,0

- kapitola Státní dluh

10,51 6,54 6,54 15,69 239,7 186,4 149,3

- VPS

4,62 18,70 18,70 20,29 108,5 106,6 439,6

v tom :

- výnosy z finančního majetku

0,01 0,00 0,00 0,00 162,8 47,7 43,1

- splátky půjček ze zahraničí

0,12 0,16 0,16 0,18 108,9 112,2 143,0

- příjmy sdílené s EU (clo) ***)

x 1,10 1,10 1,54 140,2 x x

- ostatní příjmy VPS ****)

4,48 17,44 17,44 18,57 106,5 106,8 414,4

*) rozpočet upravený k 30.9.2012
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů
****) dopočet do celku
*****) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)

Tabulka č. 2 - Meziroční srovnání celostátního inkasa daní

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Meziroč.přírůstek
skutečnost
Meziroční index
skutečnost (v %)
Rozpočet schválený sk.k 31.12.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.12.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.12.***) % plnění 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011

Daňové příjmy

732,24 693,87 94,8 739,46 708,78 95,9 754,32 726,95 96,4 14,9 18,2 102,1 102,6

- DPH

270,80 269,55 99,5 279,50 275,39 98,5 308,70 278,23 90,1 5,8 2,8 102,2 101,0

- spotřební daně (vč. energ. daní)

149,20 138,27 92,7 148,40 146,58 98,8 149,90 146,78 97,9 8,3 0,2 106,0 100,1

- clo

1,30 1,66 127,8 1,20 1,73 143,9 x x x 0,1 x 104,0 x

- daně z příjmů PO

143,90 123,86 86,1 120,60 118,11 97,9 122,90 128,00 104,2 -5,8 9,9 95,4 108,4

- daně z příjmů FO

134,20 130,01 96,9 151,00 133,37 88,3 135,90 136,29 100,3 3,4 2,9 102,6 102,2

vybíraná srážkou

9,60 10,19 106,1 19,30 11,05 57,3 12,80 13,24 103,4 0,9 2,2 108,5 119,8

závislá činnost

105,30 111,84 106,2 121,10 119,37 98,6 117,80 119,79 101,7 7,5 0,4 106,7 100,3

z přiznání

19,30 7,99 41,4 10,60 2,94 27,7 5,30 3,26 61,5 -5,0 0,3 36,8 111,0

- silniční daň

5,50 5,10 92,7 5,60 5,19 92,6 5,30 5,21 98,2 0,1 0,0 101,7 100,4

- daň z nemovitosti

9,60 8,75 91,1 9,70 8,57 88,3 8,70 9,54 109,7 -0,2 1,0 97,9 111,4

- majetkové daně

9,10 7,68 84,4 13,00 11,72 90,1 12,20 11,10 91,0 4,0 -0,6 152,6 94,7

- dálniční poplatek ****)

2,60 3,12 119,9 2,90 2,51 86,7 2,90 3,67 126,7 -0,6 1,2 80,6 146,2

- ostatní daně a poplatky

6,04 5,88 97,3 7,56 5,62 74,2 7,82 8,13 103,9 -0,3 2,5 95,6 144,7

*) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.obcím (7,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč), správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

 

Tabulka č. 3 - Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
v mld. Kč

Výdaje státního rozpočtu

2011 2012 % plnění SR
leden-prosinec 2011
Index skutečnost
2012/2011
Skutečnost leden-prosinec Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-prosinec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1

Výdaje celkem

1 155,53 1 189,70 1 195,33 1 152,39 96,4 95,8 99,7

Běžné výdaje

1 031,83 1 092,80 1 088,31 1 034,82 95,1 95,2 100,3

v tom:

- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného)

89,60 89,02 91,37 90,44 99,0 99,6 100,9

- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS)

52,72 52,92 52,92 52,87 99,9 99,5 100,3

- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA)

126,57 105,79 105,67 101,17 95,7 96,4 79,9

- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **)

48,92 53,35 56,52 50,21 88,8 87,9 102,6

- neinvest. transfery státním fondům

28,17 37,72 37,46 30,19 80,6 70,3 107,1

- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS)

3,15 3,47 4,56 4,34 95,3 90,1 138,1

- sociální dávky

444,10 491,58 491,10 481,11 98,0 99,6 108,3

z toho:

důchody

368,07 382,51 382,43 382,03 99,9 101,2 103,8

prostředky na podpory v nezaměstnanosti

10,35 12,48 12,45 8,74 70,2 72,4 84,4

ostatní soc.dávky

29,59 58,68 58,32 54,78 93,9 99,7 185,1

státní soc.podpora

36,09 37,91 37,91 35,55 93,8 94,4 98,5

- aktivní pol. zaměstnanosti

3,82 6,10 5,49 2,60 47,3 60,6 68,0

- prostředky na insolventnost

0,39 0,60 0,60 0,45 75,3 55,6 116,0

- stavební spoření

10,73 6,00 6,00 5,29 88,2 81,9 49,3

- státní příspěvek na důchodové připojištění

5,59 6,20 6,20 5,74 92,7 91,6 102,8

- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU

36,33 35,30 35,30 34,84 98,7 103,1 95,9

- kapitola Státní dluh

55,63 79,41 78,80 57,09 72,4 76,9 102,6

- kapitola Operace SFA

0,10 0,54 0,51 0,12 23,3 25,0 114,4

- ostatní běžné výdaje ***)

126,02 124,80 115,80 118,37 102,2 96,6 93,9

Kapitálové výdaje

123,69 96,90 107,02 117,57 109,9 101,6 95,0

SALDO SR CELKEM

-142,77 -105,00 -105,31 -101,00 95,9 105,7 70,7

*) rozpočet upravený k 30.9.2012
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým organizacím
***) dopočet do celku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.