CZ EN

Vláda schválila novelu zákona o spotřebitelském úvěru

Vláda dnes schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

„Návrh reaguje na poznatky z praxe a na některé neférové praktiky, ke kterým na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice dochází. Cílem navrhovaných změn je především posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Věřitel bude nově moci poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet. V reakci na jejich časté zneužívání bude zcela zakázáno používání směnek a šeků v souvislosti se spotřebitelskými úvěry. Stejně tak nebude možné využívat při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů volání na předražené telefonní linky začínající číslicí 9.

Mnohem detailněji bude nově upraven vztah mezi zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a spotřebiteli. Od smlouvy o zprostředkovávání spotřebitelského úvěru bude moci spotřebitel bez jakékoliv sankce odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. „Navíc bude mít zprostředkovatel nárok na zaplacení odměny za zprostředkování až poté, co předloží spotřebiteli vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti,“ řekl náměstek ministra financí pro finanční trh Radek Urban.

Za porušení zákona budou moci orgány dohledu, kterými jsou Česká národní banka a Česká obchodní inspekce, uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč. Spotřebitel se může svých práv domáhat u finančního arbitra.

Novela byla zpracována také z důvodu nutnosti transponovat směrnici 2011/90/EU. Touto směrnicí se upravují dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů(RPSN) spotřebitelského úvěru tak, aby bylo dosaženo co možná největší vypovídací schopnosti a srovnatelnosti tohoto ukazatele u spotřebitelských úvěrů, u nichž nejsou předem známy všechny parametry pro jeho výpočet (např. kreditní karta, revolvingový či kontokorentní úvěr aj.). Nabytí účinnosti se předpokládá 1. ledna 2013.

Nejdůležitější změny se týkají těchto oblastí:

 • odpovědné úvěrování – věřitel bude moci poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet (novela by měla zabránit úmyslnému předlužování spotřebitele, kdy je zřejmé, že nebude schopen spotřebitelský úvěr splácet, a posílit princip odpovědného úvěrování); samotnou povinnost posoudit úvěruschopnost spotřebitele s odbornou péčí obsahuje už stávající znění zákona o spotřebitelském úvěru a novela ji nijak nekonkretizuje - není stanoveno, které všechny parametry má věřitel zkoumat, požadavek "odborné péče" však znamená, že věřitel má jednat jako profesionál v příslušné oblasti (který má vědět, co vše je nutné zohlednit), a když tak nejedná, porušuje zákon;
 • směnky a šeky – směnku ani šek nebude možné použít ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru použít, přičemž věřitel a zprostředkovatel budou společně a nerozdílně odpovídat spotřebiteli za škodu způsobenou porušením této povinnosti (bude tak zabráněno existujícím neférový praktikám spočívajícím ve vyplňování bianco směnek v rozporu s tím, co bylo mezi stranami dohodnuto, nebo vymáhání pohledávky ze zajišťovací směnky i přesto, že samotná pohledávka ze spotřebitelského úvěru již byla zaplacena);
 • zajištění pohledávky – zajištění spotřebitelského úvěru nebude moci být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky (cílem má být zamezit praktikám, kdy úvěrovým predátorům jde primárně o získání prostředků od spotřebitele formou realizace neúměrně vysokého zajištění - zástavní právo k nemovitosti, smluvní pokuty aj. – namísto získání prostředků řádným splácením spotřebitelského úvěru);
 • telefonní čísla – při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nebude moci být použito telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou (při komunikaci se zákazníkem v souvislosti se spotřebitelskými úvěry tak nebude možné využívat linky 900, 906 apod.);
 • zprostředkování spotřebitelského úvěru:
  a.
   smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru bude muset být uzavřena písemně a obsahovat informaci o právu spotřebitele na odstoupení od této smlouvy;
  b. spotřebitel bude moci od smlouvy o zprostředkování odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, pokud do té doby nedojde na jejím základě k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, přičemž odstoupením od smlouvy z prostředkování se smlouva od počátku ruší, a to včetně smluv o doplňkových službách (jedná se např. o pojištění, jehož sjednání je některými zprostředkovateli vyžadováno);  toto právo bude mít spotřebitel bez ohledu na to, kde bude smlouva o zprostředkování sjednána (doma, v provozovně zprostředkovatele, jinde…);
  c. smlouva o zprostředkování bude muset obsahovat ujednání o odměně zprostředkovatele, bude-li tuto odměnu platit spotřebitel;
  d. před tím, než zprostředkovatel bude mít vůči spotřebiteli nárok na zaplacení odměny za zprostředkování, bude muset předložit spotřebiteli vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti;
 • sankce – při porušení výše uvedených povinností bude moci orgán dohledu (Česká národní banka nebo Česká obchodní inspekce v závislosti na dozorovaném subjektu) uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč. (V této souvislosti připomínáme, že v případě porušení povinností zmiňovaných výše bude mít spotřebitel také možnost domáhat se svých práv u finančního arbitra.)

 

Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.