CZ EN

Schodek státního rozpočtu se meziročně snížil o 33,7 mld. Kč

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci září 2012 celkové příjmy státního rozpočtu 757,1 mld. Kč, celkové výdaje 828,6 mld. Kč a schodek 71,4 mld. Kč. V září 2011 vykázán schodek 105,1 mld. Kč, tj. o 33,7 mld. Kč vyšší.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-září 2011
2012 % plnění
v roce 2011
Index
2012/2011
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-září % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 741,87 1084,70 1087,17 757,14 69,6 69,4 102,1
VÝDAJE CELKEM 847,00 1189,70 1192,47 828,56 69,5 70,3 97,8
SALDO -105,14 -105,00 -105,31 -71,41 67,8 77,9 67,9

*) rozpočet upravený k 30.6.2012

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 757,1 mld. Kč představovaly 69,6 % rozpočtu po změnách (v září 2011 plněny na 69,4 %) a proti stejnému období roku 2011 byly vyšší o 15,3 mld. Kč, tj. o 2,1 %. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011. Na nižší než očekávaný růst příjmů státního rozpočtu působí nejvíce nižší plnění DPH (na 64,7 %) a příjmů z EU (na 53,1 %). Na meziroční růst celkových příjmů působí nejvíce daňové příjmy vč. pojistného na SZ (růst o 14,3 mld. Kč).

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 395,8 mld. Kč, což představuje 70,5 % rozpočtu a meziroční růst o 9,0 mld. Kč, tj. o 2,3 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,7 procentního bodu nižší.

Na meziročním růstu daňových příjmů se nejvíce podílelo inkaso DPPO, DPH a DPFO.

Inkaso DPH představovalo 143,4 mld. Kč, tj. 64,7 % rozpočtu, což je o 7,1 procentního bodu nižší plnění než v září minulého roku. Meziročně vzrostlo o 3,3 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což ovlivňuje především novela zákona o DPH, která zvýšila sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 na 14 procent s účinností od 1. ledna 2012. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 71,78 % celostátního výnosu, pro obce 19,93 % a pro kraje 8,29 %, tj. zvýšení podílu pro státní rozpočet o 2,1 p.b. proti stavu v roce 2011). Za nízkým meziročním růstem i nízkým plněním stojí zejména pokles spotřeby soukromého sektoru a mimořádný vliv týkající se změny legislativy (úprava uplatňování daně na vstupu) v minulém roce. Za příčiny vedoucí ke snížení spotřeby domácností se považuje hlavně opatrnostní důvod spotřebitelů, kdy tito spotřebitelé, z obav budoucího vývoje v ČR i Evropě, raději odkládají spotřebu „zbytných“ statků či služeb. K výraznému propadu spotřeby nedochází u zboží a služeb ve snížené sazbě, ale u zboží a služeb v základní sazbě. Oproti negativnímu vývoji za 1. pololetí se celostátní inkaso DPH vyvíjí v 3. čtvrtletí lépe. Inkaso dosáhlo meziročního růstu o 6,3 % v červenci, o 56,2 % v srpnu a o 3,8 % v září, což dává předpoklad zlepšeného vývoje i v posledním čtvrtletí roku.

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 100,7 mld. Kč, což představuje 70,8 % rozpočtu (loni to bylo 72,5 %) a meziroční pokles o 1,4 mld. Kč, tj. o 1,4 %. Rozpočet na rok 2012 počítá s růstem o 2,2 % proti skutečnosti roku 2011. Z celkové částky činilo inkaso spotřební daně z minerálních olejů (bez podílu 9,1 % náležejícímu SFDI) 52,4 mld. Kč (loni to bylo 54,0 mld. Kč) a bylo plněno na 69,4 %. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků při plnění na 69,2 % dosáhlo 32,6 mld. Kč (loni to bylo 32,9 mld. Kč). Odvody z elektřiny ze slunečního záření dosáhly 4,7 mld. Kč (plnění na 112,3 %). Nejvýraznější vliv na inkaso spotřebních daní v roce 2012 má zvýšení sazeb tabákových výrobků platné od 1.1.2012. Mimo to nebyly provedeny žádné významnější legislativní změny.

Inkaso daně z příjmů právnických osob svým objemem 70,6 mld. Kč představovalo 82,5 % rozpočtu (v roce 2012 to bylo 77,2 %) a meziročně bylo o 5,8 mld. Kč, tj. o 9,0 %, vyšší. Rozpočet této daně počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti roku 2011. Inkaso této daně v samotném měsíci září činilo 16,9 mld. Kč, zatímco v září 2011 to bylo 14,8 mld. Kč (k 15. září je placena čtvrtletní záloha na daň).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 66,4 mld. Kč, tj. 72,1 % rozpočtu (loni plnění na 63,5 %) při meziročním růstu o 2,0 mld. Kč, tj. o 3,0 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 1,5 % proti skutečnosti roku 2011.

  • Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo 59,0 mld. Kč a její rozpočet byl plněn na 73,4 % (loni to bylo 70,7 %). Meziročně je inkaso o 0,5 mld. Kč, tj. o 0,9 % vyšší. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 %, především z důvodu zvýšení slevy na dani na dítě o 1 800 Kč ročně.
  • Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání ve výši 0,3 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 10,9 % (loni to bylo na 3,1 %) a meziročně je o 0,1 mld. Kč vyšší. Rozpočet 2012 je nad úrovní skutečnosti roku 2011 o 77,3 % (o 1,2 mld. Kč). Nízké plnění souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v dubnu (inkaso ve výši -6,7 mld. Kč, v dubnu 2011 to bylo -7,3 mld. Kč), ale také v červenci a začátkem srpna.
  • Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo 7,1 mld. Kč, což představuje 79,0 % rozpočtu (loni 43,1 %) a meziročně je vyšší o 1,3 mld. Kč, tj. o 22,1 %. Rozpočet 2012 počítá s růstem o 16,8 % (o 1,3 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2011. Ve výnosu roku 2012 by se mělo promítnout zrušení osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory.

Majetkové daně dosáhly 8,6 mld. Kč, což představuje 70,3 % rozpočtu a meziroční pokles o 1,1 mld. Kč. Stejně jako v roce 2011 je součástí majetkových daní i 32% darovací daň uvalená na bezúplatné nabytí emisních povolenek.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2012 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 754,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2011 vyšší o 46,0 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2011) u DPH o 34,3 mld. Kč (o 12,5 %).

Skutečné celostátní inkaso daní dosáhlo k 30.9.2012 výše 532,3 mld. Kč, což představuje 70,6 % rozpočtu a meziroční růst o 9,2 mld. Kč, tj. o 1,8 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 523,1 mld. Kč, tj. 70,7 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 9,0 mld. Kč, tj. o 1,7 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 31,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 277,3 mld. Kč, což představuje 72,2 % rozpočtu (loni to bylo 72,9 %) a meziroční růst o 5,2 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2011 (vliv např. rozšíření počtu osob povinně nemocensky pojištěných či povinnosti platit pojistné z dohod o provedení práce). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 246,5 mld. Kč, tj. 72,2 % rozpočtu (loni to bylo 72,9 %), při meziročním růstu o 4,6 mld. Kč, tj. o 1,9 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 %).

Ke konci září 2012 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 84,0 mld. Kč, což je 59,3 % rozpočtu po změnách a o 1,0 mld. Kč, tj. o 1,2 %, více než v září loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 0,1 % proti rozpočtu 2011). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily55,2 mld. Kč (plnění na 53,1 % rozpočtu po změnách), což je o 1,6 mld. Kč méně než v září 2011 (rozpočet 2012 počítá s poklesem proti rozpočtu 2011 o 15,6 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 10,3 mld. Kč (o 3,1 mld. Kč více než v roce 2011) a byly tak plněny na 157,0 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 1,6 mld. Kč (o 1,6 mld. Kč méně než v roce 2011). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2011.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 828,6 mld. Kč čerpané ke konci září 2012 představují 69,5 % rozpočtu po změnách (v září 2011 to bylo 70,3 %), a jsou tak o 18,4 mld. Kč, tj. o 2,2 %, pod úrovní září 2011. Proti skutečnosti 2011 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,2 % (bez vázáných výdajů ve výši 23,6 mld. Kč podle usnesení vlády č. 178/2012 rozpočet po změnách předpokládá proti skutečnosti 2011 růst o 1,2 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci září čerpány ve výši 755,6 mld. Kč, tj. na 69,6 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 70,5 %). Proti loňskému roku klesly o 9,4 mld. Kč, tj. o 1,2 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti 2011).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 491,6 mld. Kč, což představuje 41,3 % všech rozpočtovaných výdajů a o 10,7 % více než skutečnost dosažená v roce 2011 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,9 %). V relativně vysokém nárůstu rozpočtu sociálních dávek se projevil metodický vliv, kdy dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči nejsou od roku 2012 z hlediska rozpočtové skladby již transferem do územních rozpočtů, ale staly se sociálními dávkami vyplácenými úřadem práce (rozpočet po změnách ostatních sociálních dávek tak proti skutečnosti roku 2011 vzrostl o 29,0 mld. Kč). K 30.9.2012 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 356,2 mld. Kč, tj. 72,5 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 74,8 %), při meziročním růstu o 22,5 mld. Kč, tj. o 6,7 %. Z toho na důchody připadlo 281,8 mld. Kč, tj. 73,7 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 75,7 %), při meziročním růstu o 6,4 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Státní sociální podpora vykazuje meziroční pokles o 0,5 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,6 mld. Kč. Naopak ostatní sociální dávky z výše popsaných důvodů meziročně vzrostly o 18,3 mld. Kč (bez metodického vlivu by klesly o 2,0 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly na konci září 82,8 mld. Kč, tj. 80,0 % rozpočtu po změnách, a meziročně tak klesly o 31,0 mld. Kč, tj. o 27,3 %. Meziroční pokles bude v průběhu roku ovlivňovat metodická změna popsaná v předchozím odstavci. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 66,5 mld. Kč. Jednalo se o 5 dvouměsíčních záloh na regionální školství ve výši 63,5 mld. Kč a o zálohy soukromým školám za tři čtvrtletí roku v objemu 3,0 mld. Kč. Ve stejném období roku 2011 bylo z tohoto titulu převedeno 78,5 mld. Kč (jednalo se o zálohy regionálnímu školství na celý rok a soukromému školství na 1. - 3. čtvrtletí).
Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 39,7 mld. Kč, tj. 75,1 % rozpočtu. Meziročně tak byly o 0,1 mld. Kč vyšší.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly do konce září 2012 uhrazeny ve výši 46,1 mld. Kč, tj. 58,5 % rozpočtu po změnách, a byly tak meziročně o 3,1 mld. Kč, tj. o 7,1 %, vyšší.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 28,5 mld. Kč, což představuje 80,8 % rozpočtované výše a meziroční růst o 4,7 mld. Kč, tj. o 19,7 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 73,0 mld. Kč, což představuje 68,4 % rozpočtu po změnách (v roce 2011 to bylo 68,7 %), při meziročním poklesu o 9,1 mld. Kč, tj. o 11,1 %. Rozpočet po změnách počítá s poklesem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2011. Investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 16,0 mld. Kč (loni to bylo 25,1 mld. Kč) a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 4,3 mld. Kč (loni to bylo 4,4 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo za leden až září roku 2012 schodkem ve výši 71,4 mld. Kč (67,8 % rozpočtu po změnách), což je proti stejnému období roku 2011 výsledek příznivější o 33,7 mld. Kč. I přes očekávané nenaplnění rozpočtu příjmů působí pozitivně v meziročním srovnání vyšší inkaso daňových příjmů včetně pojistného (o 14,3 mld. Kč). Čerpání výdajů je meziročně nižší o 18,4 mld. Kč zejména vlivem nižších převodů záloh regionálnímu školství o cca 13 mld. Kč a nižších kapitálových výdajů o 9,1 mld. Kč (tento pokles odpovídá rozpočtovanému).

Hospodaření rozpočtu v samotném září skončilo schodkem 4,4 mld. Kč (v září 2011 to bylo 17,9 mld. Kč), když příjmy činily 92,0 mld. Kč (v září 2011 to bylo 87,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 96,4 mld. Kč (v září 2011 to bylo 104,9 mld. Kč). Meziročně nižší schodek v samotném září ovlivnily skutečnosti na straně příjmů i výdajů. Vyšší zářijové inkaso příjmů (o 5,0 mld. Kč) ovlivnily zejména vyšší příjmy z EU (o 2,7 mld. Kč), inkaso DPPO (o 2,1 mld. Kč) a inkaso DPH (o 1,2 mld. Kč). Nižší zářijové čerpání výdajů (o 8,5 mld. Kč) ovlivnily především nižší převody prostředků regionálnímu školství o 5,6 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu
v mil. Kč
leden-září 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo SR -17 306 -22 551 -21 434 -80 267 -40 516 25 748 1 489 36 316 10 473 -87 296 -99 555 -105 138 -71 412

 

Graf - Vývoj saldastátního rozpočtu

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu ze leden až září v letech 2011 a 2012 (v mld. Kč)

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR
leden-září 2011
Index skutečnost
2012/2011
Skutečnost
leden-září
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-září
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 741,87 1 084,70 1 087,17 757,14 69,6 69,4 102,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 658,87 945,54 945,54 673,13 71,2 71,9 102,2
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 386,79 561,52 561,52 395,82 70,5 71,2 102,3
v tom:
- DPH 140,14 221,60 221,60 143,40 64,7 71,8 102,3
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 102,14 142,30 142,30 100,72 70,8 72,5 98,6
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 4,25 4,20 4,20 4,72 112,3 101,2 111,0
- daně z příjmů PO 64,84 85,60 85,60 70,65 82,5 77,2 109,0
- daně z příjmů FO 64,41 92,00 92,00 66,36 72,1 63,5 103,0
vybíraná srážkou 5,82 9,00 9,00 7,11 79,0 43,1 122,1
ze závislé činnosti 58,41 80,30 80,30 58,96 73,4 70,7 100,9
z přiznání 0,17 2,70 2,70 0,30 10,9 3,1 175,4
- správní poplatky 1,82 2,39 2,39 1,95 81,5 77,7 106,9
- majetkové daně 9,67 12,20 12,20 8,58 70,3 74,4 88,7
- clo ***) 1,29 x x x x 107,3 x
- poplatky za uložení odpadů **) 1,07 1,40 1,40 1,13 81,1 76,4 106,1
- ostatní daňové příjmy ****) 1,41 4,03 4,03 3,03 75,1 36,9 215,3
z toho: odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 0,01 1,70 1,70 0,15 9,1 0,4 2043,2
odvody z loterií *****) x 0,00 0,00 1,26 x x x
Pojistné na SZ 272,08 384,01 384,01 277,31 72,2 72,9 101,9
z toho: na důchody 241,85 341,35 341,35 246,50 72,2 72,9 101,9
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 82,99 139,16 141,63 84,01 59,3 54,4 101,2
v tom:
- kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 69,25 110,57 113,04 66,67 59,0 49,5 96,3
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 56,86 101,56 104,03 55,23 53,1 43,6 97,1
převody z fondů OSS 3,22 0,00 0,00 1,62 x x 50,3
přijaté sankční platby 1,11 1,05 1,05 0,17 16,7 107,0 15,8
soudní poplatky 0,80 0,65 0,65 1,12 170,8 138,7 140,5
dobrovolné pojistné 0,32 0,44 0,44 0,19 42,8 71,5 58,4
- kapitola Operace SFA 2,44 3,34 3,34 1,99 59,6 87,4 81,6
- kapitola Státní dluh 7,17 6,54 6,54 10,28 157,0 127,3 143,3
- VPS 4,13 18,70 18,70 5,07 27,1 95,5 122,7
v tom :
- výnosy z finančního majetku 0,01 0,00 0,00 0,00 127,1 34,7 46,2
- splátky půjček ze zahraničí 0,10 0,16 0,16 0,16 96,2 94,4 150,0
- příjmy sdílené s EU (clo) ***) x 1,10 1,10 1,18 107,3 x x
- ostatní příjmy VPS ****) 4,02 17,44 17,44 3,74 21,4 95,9 92,8


*) rozpočet upravený k 30.6.2012
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů
****) dopočet do celku
*****) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní
v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Meziroční přírůstek
skutečnost
Meziroční index
skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk. k 30.9.
*)
% plnění Rozpočet
schválený
sk. k 30.9.
**)
% plnění Rozpočet
schválený
sk. k 30.9.
***)
% plnění 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 732,24 514,12 70,2 739,46 523,08 70,7 754,32 532,26 70,6 9,0 9,2 101,7 101,8
- DPH 270,80 197,66 73,0 279,50 201,00 71,9 308,70 199,40 64,6 3,3 -1,6 101,7 99,2
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,20 101,16 67,8 148,40 107,54 72,5 149,90 105,96 70,7 6,4 -1,6 106,3 98,5
- clo 1,30 1,20 92,0 1,20 1,29 107,3 x x x 0,1 x 107,7 x
- daně z příjmů PO 143,90 98,93 68,7 120,60 92,86 77,0 122,90 101,20 82,3 -6,1 8,3 93,9 109,0
- daně z příjmů FO 134,20 92,84 69,2 151,00 94,25 62,4 135,90 97,21 71,5 1,4 3,0 101,5 103,1
vybíraná srážkou 9,60 7,68 80,0 19,30 8,30 43,0 12,80 10,15 79,3 0,6 1,8 108,1 122,3
závislá činnost 105,30 80,14 76,1 121,10 85,65 70,7 117,80 86,45 73,4 5,5 0,8 106,9 100,9
z přiznání 19,30 5,02 26,0 10,60 0,29 2,8 5,30 0,60 11,4 -4,7 0,3 5,8 205,8
- silniční daň 5,50 3,25 59,1 5,60 3,36 60,0 5,30 3,44 64,9 0,1 0,1 103,3 102,3
- daň z nemovitosti 9,60 6,37 66,4 9,70 6,29 64,8 8,70 7,06 81,1 -0,1 0,8 98,7 112,2
- majetkové daně 9,10 5,57 61,2 13,00 9,67 74,4 12,20 8,58 70,3 4,1 -1,1 173,7 88,7
- dálniční poplatek ****) 2,60 2,72 104,7 2,90 2,51 86,7 2,90 3,30 113,9 -0,2 0,8 92,4 131,5
- ostatní daně a poplatky 6,04 4,43 73,4 7,56 4,30 56,9 7,82 6,11 78,1 -0,1 1,8 97,1 142,1

*) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.obcím (7,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč), správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR
leden-září 2011
Index skutečnost
2012/2011
Skutečnost
leden-září
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-září
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 847,00 1 189,70 1 192,47 828,56 69,5 70,3 97,8
Běžné výdaje 764,93 1 092,80 1 085,71 755,57 69,6 70,5 98,8
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 57,88 89,02 91,24 58,76 64,4 64,4 101,5
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 39,62 52,92 52,92 39,73 75,1 74,8 100,3
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 113,83 105,79 103,52 82,80 80,0 87,1 72,7
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 33,45 53,35 55,28 36,85 66,7 60,5 110,2
- neinvest. transfery státním fondům 7,99 37,72 37,57 8,92 23,7 19,9 111,5
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,62 3,47 4,50 3,80 84,5 78,9 144,9
- sociální dávky 333,68 491,58 491,26 356,17 72,5 74,8 106,7
z toho:
důchody 275,47 382,51 382,43 281,84 73,7 75,7 102,3
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 8,36 12,48 12,45 6,77 54,4 58,6 81,0
ostatní soc.dávky 22,52 58,68 58,46 40,79 69,8 75,9 181,1
státní soc.podpora 27,32 37,91 37,91 26,77 70,6 71,4 98,0
- aktivní pol. zaměstnanosti 2,89 6,10 6,10 1,88 30,9 45,8 65,2
- prostředky na insolventnost 0,31 0,60 0,60 0,34 57,1 44,4 110,1
- stavební spoření 10,54 6,00 6,00 5,15 85,8 80,4 48,9
- státní příspěvek na důchodové připojištění 4,18 6,20 6,20 4,26 68,8 68,6 101,9
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 23,82 35,30 35,30 28,53 80,8 67,6 119,7
- kapitola Státní dluh 43,06 79,41 78,93 46,14 58,5 59,4 107,1
- kapitola Operace SFA 0,07 0,54 0,53 0,08 15,7 13,4 127,6
- ostatní běžné výdaje ***) 90,99 124,80 115,76 82,15 71,0 69,0 90,3
Kapitálové výdaje 82,07 96,90 106,77 72,98 68,4 68,7 88,9
SALDO SR CELKEM -105,14 -105,00 -105,31 -71,41 67,8 77,9 67,9

*) rozpočet upravený k 30.6.2012
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým organizacím
***) dopočet do celku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.