CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden 2012

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byl 14. prosince 2011 schválen zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, který stanovil příjmy ve výši 1 084,7 mld. Kč, výdaje ve výši 1 189,7 mld. Kč a schodek ve výši 105,0 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. lednu 2012 celkové příjmy státního rozpočtu 100,2 mld. Kč, celkové výdaje 79,2 mld. Kč a přebytek hospodaření 21,0 mld. Kč (v lednu 2011 vykázán přebytek 10,6 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden 2011 2012 % plnění v roce 2011 Index 2012/2011
Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 92,57 1084,70 100,19 9,2 8,8 108,2
VÝDAJE CELKEM 81,96 1189,70 79,20 6,7 6,9 96,6
SALDO 10,61 -105,00 21,00 -20,0 -7,9 197,9

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 100,2 mld. Kč představovaly 9,2 % schváleného rozpočtu (v lednu 2011 plněny na 8,8 %) a byly tak proti lednu 2011 vyšší o 7,6 mld. Kč, tj. o 8,2 %. Rozpočet počítá s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2011. Na meziročním růstu se podílely především daňové příjmy, které byly meziročně vyšší o 6,3 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 61,6 mld. Kč, což představuje 11,0 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 6,3 mld. Kč, tj. o 11,4 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,8 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní, DPH a DPFO vybírané srážkou.

Inkaso DPH představovalo 32,6 mld. Kč, tj. 14,7 % rozpočtu, což je o 1,0 procentního bodu nižší plnění než v lednu minulého roku. Meziročně vzrostlo o 1,9 mld. Kč, tj. o 6,2 %. Rozpočet počítá s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což ovlivňuje především novela zákona o DPH, která zvyšuje sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 procent na 14 procent s účinností od 1. ledna 2012. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 71,78 % celostátního výnosu, pro obce 19,93 % a pro kraje 8,29 %).

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu ze slunečního záření) dosáhlo 16,6 mld. Kč, což představuje 11,7 % rozpočtu (loni to bylo 9,6 %) a meziroční růst o 3,1 mld. Kč, tj. o 22,9 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 0,2 mld. Kč (plnění na 4,1 %). Rozpočet na rok 2012 počítá s růstem o 2,2 % proti skutečnosti roku 2011. Nejvýraznějším vlivem na inkaso spotřebních daních v roce 2012 je zvýšení sazeb tabákových výrobků platné od roku 2012. Mimo to nebyly provedeny žádné významnější legislativní změny.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 0,4 mld. Kč představovala 0,5 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 0,7 %) a meziročně tak byla o 0,2 mld. Kč nižší než v roce 2011. Rozpočet této daně počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti roku 2011. Nízké lednové inkaso souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. U daně z příjmů právnických osob nebyly na rok 2012 provedeny žádné významné legislativní změny.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 10,7 mld. Kč, tj. 11,7 % rozpočtu (loni plnění na 9,1 %) při meziročním růstu o 1,5 mld. Kč, tj. o 15,8 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 1,5 % proti skutečnosti roku 2011.

  • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 8,8 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 10,9 % (loni to bylo 10,2 %). Meziročně je inkaso o 0,4 mld. Kč, tj. o 4,4 % vyšší. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 %, především z důvodu zvýšení slevy na dani na dítě o 1 800 Kč ročně.
  • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši 0,1 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 4,0 % a meziročně je na stejné úrovni. Rozpočet 2012 je nad úrovní skutečnosti roku 2011 o 77,3 % (o 1,2 mld. Kč). Relativně nízké plnění souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.
  • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 1,8 mld. Kč, což představuje 20,5 % rozpočtu (loni 5,6 %) a meziročně byla vyšší o 1,1 mld. Kč. Rozpočet 2012 počítá s růstem o 16,8 % (o 1,3 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2011. Ve výnosu roku 2012 by se mělo promítnout zrušení osvobození příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory.

Majetkové daně dosáhly 0,6 mld. Kč, což představuje 5,0 % rozpočtu a meziroční růst o 0,1 mld. Kč. Stejně jako v roce 2011 je součástí majetkových daní i 32% darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí emisních povolenek (rozpočet ve výši 4,8 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2012 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 754,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2011 vyšší o 45,5 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2011) u DPH o 33,3 mld. Kč (o 12,1 %).

Skutečné celostátní inkaso daní dosáhlo k 31.1.2012 výše 80,0 mld. Kč, což představuje 10,6 % rozpočtu a meziroční růst o 5,4 mld. Kč, tj. o 7,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 74,7 mld. Kč, tj. 10,3 % rozpočtu, a meziročně rostlo o 4,9 mld. Kč, tj. o 7,0 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 30,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 31,6 mld. Kč, což představuje 8,2 % rozpočtu (loni to bylo 8,3 %) a meziroční růst o 0,7 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2011 (vliv např. rozšíření počtu osob povinně nemocensky pojištěných či povinnosti platit pojistné z dohod o provedení práce). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 28,1 mld. Kč, tj. 8,2 % rozpočtu (loni to bylo 8,3 %), při meziročním růstu o 0,6 mld. Kč, tj. o 2,3 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 %).

Ke konci ledna 2012 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 7,0 mld. Kč, což je 5,0 % rozpočtu a o 0,6 mld. Kč více než v lednu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 0,1 % proti rozpočtu 2011). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 2,7 mld. Kč (plnění na 2,6 %), což je o 1,3 mld. Kč více než v lednu 2011 (rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2011 o 15,6 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 0,9 mld. Kč (o 0,1 mld. Kč méně než v roce 2011) a byly tak plněny na 13,1 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 0,4 mld. Kč (o 0,7 mld. Kč méně než v roce 2011). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2011.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 79,2 mld. Kč čerpané ke konci ledna 2012 představují 6,7 % rozpočtu (v lednu 2011 to bylo 6,9 %), a jsou tak o 2,8 mld. Kč, tj. o 3,4 % pod úrovní ledna 2011. Proti skutečnosti 2011 předpokládá letošní rozpočet nárůst o 3,0 % (proti rozpočtu 2011 pokles o 0,1 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci ledna čerpány ve výši 75,4 mld. Kč, tj. na 6,9 % rozpočtu (loni to na 7,4 %). Proti loňskému lednu klesly o 4,8 mld. Kč, tj. o 6,0 % (rozpočet počítá s růstem o 5,9 % proti skutečnosti 2011, resp. o 0,6 % proti rozpočtu 2011).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 491,6 mld. Kč, což představuje 41,3 % všech rozpočtovaných výdajů a o 10,7 % více než skutečnost dosažená v roce 2011 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,9 %). V relativně vysokém nárůstu rozpočtu sociálních dávek se projevil metodický vliv, kdy dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči nejsou od roku 2012 z hlediska rozpočtové skladby již transferem do územních rozpočtů, ale staly se sociálními dávkami vyplácenými úřady práce (rozpočet ostatních sociálních dávek tak proti skutečnosti roku 2011 vzrostl o 29,1 mld. Kč). K 31.1.2012 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 39,7 mld. Kč, tj. 8,1 % rozpočtu (loni to bylo 8,2 %), při meziročním růstu o 3,1 mld. Kč, tj. o 8,5 %. Z toho na důchody připadlo 31,6 mld. Kč, tj. 8,3 % rozpočtu (loni to bylo 8,1 %), při meziročním růstu o 2,2 mld. Kč, tj. o 7,5 %. Státní sociální podpora vykazuje meziroční pokles o 0,4 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 0,3 mld. Kč. Naopak ostatní sociální dávky z výše popsaných důvodů meziročně v lednu vzrostly o 1,7 mld. Kč.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich lednová výše 15,4 mld. Kč představuje 14,5 % rozpočtu a proti lednu 2011 je nižší o 8,4 mld. Kč. Meziroční pokles bude v průběhu roku ovlivňovat metodická změna popsaná v předchozím odstavci. Relativně vysoké čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 14,2 mld. Kč (jedná se o zálohu na první dva měsíce roku – na rozdíl od minulých let, kdy byl prováděn převod čtvrtletních záloh).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 4,4 mld. Kč, tj. 8,3 % rozpočtu. Meziročně byly na stejné úrovni.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci ledna 2012 hrazeny ve výši 3,2 mld. Kč, tj. 4,0 % rozpočtu, a jsou nad úrovní ledna 2011 o 0,1 mld. Kč, tj. o 2,3 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 2,7 mld. Kč, což představuje 7,6 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 0,1 mld. Kč, tj. o 2,7 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 3,8 mld. Kč, což představuje 3,9 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 1,7 %), při meziročním růstu o 2,0 mld. Kč. Rozpočet počítá s poklesem o 21,7 % proti skutečnosti roku 2011, resp. o 7,3 % proti schválenému rozpočtu roku 2011. Investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 1,3 mld. Kč a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 0,7 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna 2012 přebytkem ve výši 21,0 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2011 výsledek lepší o 10,4 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně projevilo meziročně vyšší inkaso daňových příjmů (o 6,3 mld. Kč) – zde se projevilo především meziročně vyšší inkaso spotřebních daní (o 3,1 mld. Kč) způsobené předzásobením tabákovými výrobky v souvislosti se zvýšením daňové sazby od 1. ledna 2012. Na straně výdajů se v meziročně nižším čerpání pozitivně projevila metodická změna u prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji, u kterých již nedochází k převodu záloh na čtvrt roku, ale pouze na 2 měsíce.

Saldo státního rozpočtu
v mil. Kč
leden 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo SR 16 443 18 749 -3 417 -10 391 7 307 3 485 3 427 5 033 9 734 482 13 094 10 611 20 997

 

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR leden 2011 Index skutečnost 2012/2011
Skutečnost leden Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 92,57 1 084,70 100,19 9,2 8,8 108,2
v tom:            
Daňové příjmy celkem 86,19 945,54 93,19 9,9 9,4 108,1
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 55,27 561,52 61,55 11,0 10,2 111,4
v tom:            
- DPH 30,73 221,60 32,62 14,7 15,7 106,2
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 13,54 142,30 16,63 11,7 9,6 122,9
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,00 4,20 0,17 4,1 0,0 x
- daně z příjmů PO 0,62 85,60 0,43 0,5 0,7 69,3
- daně z příjmů FO 9,26 92,00 10,72 11,7 9,1 115,8
vybíraná srážkou 0,76 9,00 1,84 20,5 5,6 243,6
ze závislé činnosti 8,40 80,30 8,77 10,9 10,2 104,4
z přiznání 0,10 2,70 0,11 4,0 1,8 111,6
- správní poplatky 0,16 2,39 0,15 6,4 6,7 97,9
- majetkové daně 0,53 12,20 0,62 5,0 4,1 116,0
- clo **) 0,12 x x x 10,2 x
- poplatky za uložení odpadů *) 0,13 1,40 0,14 10,0 9,2 108,3
- ostatní daňové příjmy ***) 0,19 4,03 0,24 6,0 5,0 126,8
z toho: odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 0,00 1,70 0,02 1,3 0,0 x
Pojistné SZ 30,92 384,01 31,64 8,2 8,3 102,3
z toho: na důchody 27,49 341,35 28,13 8,2 8,3 102,3
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 6,38 139,16 7,00 5,0 4,6 109,7
v tom:            
- kapitoly 5,01 110,57 5,76 5,2 4,0 114,9
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 1,41 101,56 2,67 2,6 1,2 189,5
převody z fondů OSS 1,09 0,00 0,40 x x 36,7
přijaté sankční platby 0,12 1,05 0,11 10,9 11,7 94,1
soudní poplatky 0,07 0,65 0,13 19,6 12,5 176,5
dobrovolné pojistné 0,04 0,44 0,02 4,7 9,6 47,4
- kapitola Operace SFA 0,27 3,34 0,15 4,4 9,6 54,9
- kapitola Státní dluh 1,00 6,54 0,86 13,1 17,7 86,1
- VPS 0,10 18,70 0,24 1,3 2,3 231,4
v tom :            
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,00 0,00 0,00 27,7 0,5 654,3
- splátky půjček ze zahraničí 0,01 0,16 0,00 0,0 10,4 0,0
- příjmy sdílené s EU (clo) **) x 1,10 0,13 11,7 x x
- ostatní příjmy VPS ***) 0,09 17,44 0,23 1,3 2,1 260,1

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů
***) dopočet do celku

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:
mld. Kč
Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 31.1.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.1.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.1.***) % plnění 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 732,24 69,83 9,5 739,46 74,69 10,3 754,32 80,05 10,6 4,86 5,36 107,0 107,2
- DPH 270,80 41,10 15,2 279,50 43,94 15,8 308,70 45,13 14,6 2,85 1,19 106,9 102,7
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,20 12,44 8,3 148,40 14,16 9,8 149,90 17,23 11,5 1,72 3,07 113,9 121,7
- clo 1,30 0,09 6,9 1,20 0,12 10,2 x x x 0,03 x 137,0 x
- daně z příjmů PO 143,90 0,92 0,6 120,60 0,85 0,7 122,90 0,56 0,5 -0,07 -0,28 92,0 66,7
- daně z příjmů FO 134,20 13,38 10,0 151,00 13,52 9,0 135,90 15,43 11,4 0,13 1,91 101,0 114,1
z kapitálových výnosů 9,60 0,96 10,0 19,30 1,04 5,4 12,80 2,40 18,7 0,08 1,36 108,6 230,7
závislá činnost 105,30 12,26 11,6 121,10 12,30 10,2 117,80 12,83 10,9 0,03 0,54 100,3 104,4
z přiznání 19,30 0,16 0,8 10,60 0,18 1,7 5,30 0,20 3,7 0,02 0,02 111,3 109,1
- silniční daň 5,50 0,18 3,4 5,60 0,41 7,3 5,30 0,46 8,6 0,23 0,05 222,2 111,7
- daň z nemovitosti 9,60 0,13 1,3 9,70 0,06 0,6 8,70 0,08 1,0 -0,06 0,02 49,1 134,7
- majetkové daně 9,10 0,52 5,8 13,00 0,53 6,5 12,20 0,62 5,0 0,01 0,08 101,4 116,0
- dálniční poplatek 2,60 0,60 23,0 2,90 0,62 21,3 2,90 0,00 0,0 0,02 -0,62 103,2 0,0
- ostatní daně a poplatky 6,04 0,47 7,7 7,56 0,48 8,1 7,82 0,53 6,8 0,01 0,06 101,9 112,3

*) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.obcím (7,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR leden 2011 Index skutečnost 2012/2011
Skutečnost leden Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 81,96 1 189,70 79,20 6,7 6,9 96,6
Běžné výdaje 80,21 1 092,80 75,41 6,9 7,4 94,0
v tom:            
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 0,02 89,02 0,02 0,0 0,0 93,2
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 4,41 52,92 4,39 8,3 8,3 99,5
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 23,76 106,20 15,40 14,5 18,9 64,8
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 1,82 52,94 2,11 4,0 3,5 115,5
- neinvest. transfery státním fondům 1,03 37,71 2,90 7,7 2,4 280,1
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) **) 0,04 x 0,00 x x 0,0
- sociální dávky 36,58 491,58 39,68 8,1 8,2 108,5
z toho:            
důchody 29,40 382,51 31,60 8,3 8,1 107,5
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 1,13 12,48 0,78 6,3 7,9 69,4
ostatní soc.dávky 2,66 58,68 4,34 7,4 8,9 162,8
státní soc.podpora 3,39 37,91 2,95 7,8 8,9 87,1
- aktivní pol. zaměstnanosti 0,26 6,10 0,18 2,9 4,2 66,8
- prostředky na insolventnost 0,05 0,60 0,03 4,5 7,3 52,7
- stavební spoření 0,00 6,00 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 0,00 6,20 0,00 0,0 0,0 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 2,76 35,30 2,69 7,6 7,8 97,3
- kapitola Státní dluh 3,14 79,41 3,21 4,0 4,3 102,3
- kapitola Operace SFA 0,01 0,54 0,01 1,5 1,4 100,0
- ostatní běžné výdaje ***) 6,30 128,28 4,81 3,8 4,5 76,4
Kapitálové výdaje 1,75 96,90 3,79 3,9 1,7 215,7
SALDO SR CELKEM 10,61 -105,00 21,00 -20,0 -7,9 197,9

*) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým oragnizacím
**) schválený rozpočet neinvestičních transferů občanským sdružením bude znám později
***) dopočet do celku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář