CZ EN

Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2011

V akruální metodice (ESA 95) dosáhne deficit veřejných rozpočtů 3,7 % HDP, z toho schodek státního rozpočtu se v absolutním vyjádření podílí na tomto čísle 124,2 mld. Kč. Tím byl splněn fiskální cíl vlády na rok 2011 s velkou rezervou, protože původně činil 4,6 % HDP. Další údaje jsou uváděny v hotovostní metodice.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 1 012,7 mld. Kč, celkové výdaje 1 155,5 mld. Kč a schodek 142,8 mld. Kč (v roce 2010 vykázán schodek 156,4 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-prosinec 2010 2011 Index 2011/2010
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Rozpočet po změnách**) Skutečnost leden-prosinec % plnění % plnění
1 2 3a 3b 4 5a=4:3a 5b=4:3b 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 1 000,38 1 055,70 1 070,83 1 074,83 1 012,76 94,6 94,2 101,2
VÝDAJE CELKEM 1 156,79 1 190,70 1 205,94 1 210,01 1 155,53 95,8 95,5 99,9
SALDO -156,42 -135,00 -135,11 -135,18 -142,77 105,7 105,6 91,3

*) rozpočet upravený k 30.9.2011 **) rozpočet upravený k 31.12.2011 Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, je v následujícím textu dosažená skutečnost hospodaření státního rozpočtu srovnávána k rozpočtu po změnách k 30.9.2011. U rozpočtu po změnách k 31.12.2011 jsou zatím známy rozpočty celkových příjmů (1 074,8 mld. Kč) a celkových výdajů (1 210,0 mld. Kč) při schodku 135,2 mld. Kč. Zvýšení výdajů a tím i schodku o 0,2 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 19,1 mld. Kč) a vycházelo ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (prostředky poskytnuté z rozpočtu EU přímo nebo prostřednictvím Národního fondu). Podrobnější údaje o rozpočtu po změnách k 31.12.2011 budou známy později.

Příjmy státního rozpočtu

Celkové příjmy dosáhly ke konci roku 2011 výše 1 012,8 mld. Kč, tj. 94,6 % rozpočtu po změnách k 31.12.2011 (nenaplnění rozpočtu o 62,1 mld. Kč), při meziročním růstu o 12,4 mld. Kč, tj. o 1,2 % (proti skutečnosti roku 2010 počítal rozpočet po změnách s růstem o 7,4 %). Vyšší meziroční růst byl brzděn především meziročním poklesem nedaňových a ostatních příjmů o 14,0 mld. Kč (na tom se nejvíce podílely transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu, které meziročně klesly o 6,8 mld. Kč).

Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 523,1 mld. Kč (51,7 % celkových příjmů, v roce 2010 to bylo 50,7 %), na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 366,8 mld. Kč (36,2 % celkových příjmů, v roce 2010 to bylo 35,6 %) a na nedaňové a ostatní příjmy 122,9 mld. Kč (12,1 % celkových příjmů, v roce 2010 to bylo 13,7 %).

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) ve výši 523,1 mld. Kč byly plněny na 96,3 % (v roce 2010 to bylo na 94,9 %) a k dosažení rozpočtované výše tak chybělo 20,1 mld. Kč. Meziročně vzrostly o 15,4 mld. Kč, tj. o 3,0 % (v roce 2010 o 4,7 %). Rozpočet počítal s růstem o 6,9 % proti skutečnosti roku 2010.

Meziroční růst daňových příjmů byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní (včetně tzv. energetických daní a odvodu ze slunečního záření), DPFO ze závislé činnosti, DPH a majetkových daní. Na neplnění rozpočtu daňových příjmů se podílelo inkaso téměř všech daní (nejvíce DPFO vybírané srážkou, DPFO z přiznání a DPH).

Inkaso DPH představovalo 191,9 mld. Kč, tj. 98,4 % rozpočtu (nenaplnění o 3,2 mld. Kč), což je o 1,2 procentního bodu nižší plnění než v roce 2010. Meziročně bylo vyšší o 4,1 mld. Kč, tj. o 2,2 %. Rozpočet předpokládal proti skutečnosti roku 2010 růst o 3,9  %. Meziroční zvýšení inkasa, se kterým rozpočet 2011 počítal, nebylo tak výrazné jako v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod.

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu ze slunečního záření) dosáhlo 139,2 mld. Kč, což představuje 98,9 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 92,7 %) a meziroční růst o 8,4 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Rozpočet na rok 2011 počítal s růstem o 7,6 % proti skutečnosti roku 2010, nakonec zůstal nenaplněn o 1,6 mld. Kč. Výši inkasa spotřebních daní ovlivňuje zavedení odvodu z elektřiny ze slunečního záření s rozpočtovaným výnosem 4,2 mld. Kč, který byl zařazen mezi spotřební daně. Tento odvod dosáhl 5,9 mld. Kč (plnění na 141,4 %).

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 82,3 mld. Kč představovala 98,0 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 86,0 %) a meziročně byla o 4,0 mld. Kč, tj. o 4,6 %, nižší než v roce 2010. Rozpočet této daně počítal s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010 a nakonec zůstal nenaplněn o 1,7 mld. Kč. V roce 2011 se na výši inkasa projevil pokles sazby daně ve zdaňovacím období 2010 o další procentní bod (na 19 %) a odpis ztrát, které firmy utrpěly během hospodářské krize.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 90,6 mld. Kč, tj. 89,3 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 99,1 %) při meziročním růstu o 3,1 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Očekávaný rozpočtovaný růst inkasa této daně ve výši cca 16 % byl dán zejména výnosem DPFO ze závislé činnosti a přijatými opatřeními týkajícími se DPFO vybírané srážkou. Jedním ze zásadních důvodů nenaplnění rozpočtovaného očekávání je nález Ústavního soudu ve věci zrušení zdanění státních příspěvků na stavební spoření ve výši 50 %. Dopad zavedení této daně byl do odhadu rozpočtu zahrnut.

  • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 81,4 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 98,5 % (v roce 2010 to bylo 106,2 %). Meziročně bylo její inkaso o 5,1 mld. Kč, tj. o 6,7 %, vyšší.
  • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši 1,5 mld. Kč znamenala plnění rozpočtu na 28,2 % (loni to bylo na 41,8 %) a meziročně bylo její inkaso nižší o 2,6 mld. Kč. Rozpočet 2011 byl nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 % a zůstal nenaplněn o 3,9 mld. Kč. Nízké plnění v roce 2011 souviselo s odpisem ztrát, které způsobila finanční krize, což mělo za následek vracení přeplatků na dani, a systémem uplatnění výdajů procentem z příjmů, který, zvláště v posledních dvou letech, má velmi zásadní vliv na celkový výnos této daně.
  • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 7,7 mld. Kč, což představovalo 57,1 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 107,5 %) a meziročně bylo její inkaso vyšší o 0,6 mld. Kč, tj. o 8,5 %. Rozpočet 2011 počítal s růstem o 90,2 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010 a zůstal nenaplněn o 5,8 mld. Kč. Důvody nenaplnění rozpočtovaného očekávání jsou především dány nerealizací schválených opatření, která byla přijata z důvodu snížení dopadu finanční recese. V návrhu státního rozpočtu bylo především počítáno s jednorázovým 50% daňovým zatížením příspěvků poskytovaných u stavebního spoření. Vzhledem k tomu, že bylo zmíněné jednorázové daňové zatížení Ústavním soudem ČR zrušeno, došlo k výpadku inkasa této daně o cca 5,5 mld. Kč.

Majetkové daně dosáhly 11,7 mld. Kč, což představuje 90,1 % rozpočtu (nenaplnění rozpočtu o 1,3 mld. Kč) a meziroční růst o 4,0 mld. Kč, tj. o 52,6 %. Na meziročním růstu se výrazně podílelo inkaso darovací daně. Souvisí to s uvalením 32% daně na bezúplatné nabytí emisních povolenek (rozpočet ve výši 4,8 mld. Kč).

Inkaso nepřímých daní tak dosáhlo výše 331,1 mld. Kč a jejich podíl na daňových příjmech tak činil 63,3 % (v roce 2010 to bylo 62,8 %). Příjmy z daní právnických a fyzických osob dosáhly 172,9 mld. Kč, což představuje podíl na daňových příjmech 33,1 % (v roce 2010 to bylo 34,2 %).
Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 739,5 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 vyšší o 45,8 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2010) u daní z příjmů fyzických osob o 19,9 mld. Kč (o 15,2 %), u DPH o 11,0 mld. Kč (o 4,1 %) a u spotřebních daní o 10,1 mld. Kč (o 7,3 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo za rok 2011 výše 708,8 mld. Kč, což představovalo 95,9 % rozpočtu (rozpočet nebyl naplněn o 30,7 mld. Kč) a meziroční růst o 14,9 mld. Kč, tj. o 2,1 %. V roce 2010 dosáhlo celostátní inkaso daní 693,9 mld. Kč, tj. 94,8 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 33,3 mld. Kč, tj. o 5,0 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 38,6 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 366,8 mld. Kč, což představovalo 98,3 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 96,9 %) a meziroční růst o 11,0 mld. Kč, tj. o 3,1 %. Rozpočet počítal s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010 a zůstal nenaplněn o 6,5 mld. Kč. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 326,1 mld. Kč, tj. 98,3 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 96,0 %), při meziročním růstu o 9,8 mld. Kč, tj. o 3,1 % (rozpočet počítal s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010 a nebyl naplněn o 5,7 mld. Kč). I zde se projevil vliv horší než očekávané ekonomické situace (nezaměstnanost, nižší vyměřovací základy).

V roce 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 122,9 mld. Kč, což bylo 77,6 % rozpočtu po změnách k 31.12.2011 (nenaplnění o 35,5 mld. Kč) a o 14,0 mld. Kč méně než v roce 2010 (schválený rozpočet uvažoval s meziročním růstem o 15,7 % proti rozpočtu 2010 především z důvodu vyšších očekávaných příjmů z rozpočtu EU o 22,0 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 89,9 mld. Kč (plnění na 66,0 % rozpočtu po změnách k 31.12.2011), což je o 6,8 mld. Kč méně než v roce 2010. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 10,5 mld. Kč (o 2,4 mld. Kč méně než v roce 2010) a byly plněny na 186,4 % rozpočtu (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 3,0 mld. Kč (o 0,3 mld. Kč méně než v roce 2010). Tato částka zahrnovala především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za rok 2011 čerpány ve výši 1155,5 mld. Kč, což představovalo 95,5 % rozpočtu po změnách k 31.12.2011 (nedočerpání o 54,5 mld. Kč) a meziroční pokles o 1,3 mld. Kč, tj. o 0,1 %. Proti skutečnosti 2010 předpokládal rozpočet po změnách k 31.12.2011 nárůst čerpání výdajů o 4,6 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 1 031,8 mld. Kč, tj. na 95,2 % rozpočtu po změnách (v roce 2010 to bylo na 95,9 %). Proti roku 2010 vzrostly o 9,9 mld. Kč, tj. o 1,0 % (rozpočet po změnách počítal s růstem o 5,6 % proti skutečnosti 2010).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V rozpočtu po změnách byly zapracovány ve výši 446,1 mld. Kč, což představovalo 37,0 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,5 % více než skutečnost dosažená v roce 2010 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činil 5,1 %). Za rok 2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 444,1 mld. Kč, tj. 99,6 % rozpočtu po změnách (v roce 2010 to bylo 99,3 %), při meziročním růstu o 13,2 mld. Kč, tj. o 3,1 %. Z toho na důchody připadlo 368,1 mld. Kč, tj. 101,2 % rozpočtu po změnách (v roce 2010 to bylo 100,0 %), při meziročním růstu o 21,9 mld. Kč, tj. o 6,3 %. Další sociální dávky vykázaly meziroční pokles (státní sociální podpora o 4,8 mld. Kč, prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 3,0 mld. Kč a ostatní sociální dávky o 0,9 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 126,6 mld. Kč, což představovalo 96,4 % rozpočtu po změnách a meziroční růst o 1,4 mld. Kč, tj. o 1,1 %. Čerpání rozpočtu ovlivnily zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 76,4 mld. Kč (z toho 4,0 mld. Kč byly určeny soukromým školám). Dalších 25,3 mld. Kč (v roce 2010 to bylo 25,7 mld. Kč) představovaly transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům veřejného zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) byly čerpány ve výši 52,7 mld. Kč, tj. 99,5 % rozpočtu po změnách. Meziročně byly na stejné úrovni.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly v roce 2011 hrazeny ve výši 55,6 mld. Kč, tj. 76,9 % rozpočtu po změnách, a byly nad úrovní roku 2010 o 6,9 mld. Kč, tj. o 14,1 %. Úspora proti rozpočtu po změnách ve výši 16,7 mld. Kč je dána zejména nízkou úrovní skutečných úrokových sazeb oproti rozpočtovaným.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 36,3 mld. Kč, což představovalo 103,1 % rozpočtované výše. Meziročně byly o 4,0 mld. Kč vyšší. Na začátku prosince došlo k mimořádné platbě 5,0 mld. Kč, které byly vyplaceny nad rámec rozpočtu po revizi růstu HDP v období od vstupu ČR do EU do roku 2010.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 123,7 mld. Kč, což představovalo 101,6 % rozpočtu po změnách (v roce 2010 to bylo 91,5 %), při meziročním poklesu o 11,2 mld. Kč, tj. o 8,3 %. Z toho investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 33,7 mld. Kč a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 5,8 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu za rok 2011 dosáhl 142,8 mld. Kč (105,7 % rozpočtu po změnách k 31.12.2011) a je to proti roku 2010 výsledek lepší o 13,6 mld. Kč. Na výši schodku působilo negativně několik mimorozpočtových vlivů. Šlo zejména o již zmíněné zrušení 50% zdanění státních příspěvků u stavebního spoření Ústavním soudem (vliv cca 5,5 mld. Kč), o mimořádný odvod do rozpočtu EU (vliv 5 mld. Kč) a pozastavení proplácení plateb z EU, které jsou předfinancovány z národních zdrojů (cca 12,8 mld. Kč). Bez těchto vlivů by byl schodek daný rozpočtem dodržen. V hospodaření státního rozpočtu 2011 se také negativně projevilo nízké plnění příjmů státního rozpočtu. Rozpočet daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení nebyl naplněn o 26,5 mld. Kč. Naopak na straně výdajů se pozitivně projevily úspory zejména v kapitole Státní dluh (cca 17 mld. Kč) a v kapitole VPS (cca 12 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném prosinci skončilo schodkem 16,8 mld. Kč (v prosinci 2010 to bylo 15,7 mld. Kč), když příjmy činily 106,3 mld. Kč (v prosinci 2010 to bylo 102,5 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 123,1 mld. Kč (v prosinci 2010 to bylo 112,1 mld. Kč). 

Saldo státního rozpočtu
v mil. Kč
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Saldo SR -46 061 -67 705 -45 716 -109 053 -93 684 -56 338 -97 580 -66 392 -20 003 -192 394 -156 416 -142 771

 

Graf  - Vývoj salda státního rozpočtu

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-prosinec 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost
leden-prosinec
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost
leden-prosinec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 1 000,38 1 055,70 1 070,83 1 012,76 94,6 95,3 101,2
v tom:              
Daňové příjmy celkem 863,52 916,45 916,45 889,90 97,1 95,7 103,1
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 507,69 543,16 543,16 523,08 96,3 94,9 103,0
v tom:              
- DPH 187,82 195,10 195,10 191,89 98,4 99,6 102,2
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 130,86 140,80 140,80 139,22 98,9 92,7 106,4
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,00 4,20 4,20 5,94 141,4 x x
- daně z příjmů PO 86,30 84,00 84,00 82,30 98,0 86,0 95,4
- daně z příjmů FO 87,49 101,50 101,50 90,61 89,3 99,1 103,6
vybíraná srážkou 7,10 13,50 13,50 7,70 57,1 107,5 108,5
ze závislé činnosti 76,25 82,60 82,60 81,39 98,5 106,2 106,7
z přiznání 4,14 5,40 5,40 1,52 28,2 41,8 36,8
- správní poplatky 2,52 2,35 2,35 2,43 103,4 104,2 96,3
- majetkové daně 7,68 13,00 13,00 11,72 90,1 84,4 152,6
- clo 1,66 1,20 1,20 1,73 143,9 127,8 104,0
- poplatky za uložení odpadů**) 1,42 1,40 1,40 1,41 100,6 104,8 99,5
- ostatní daňové příjmy***) 1,94 3,81 3,81 1,78 46,6 85,5 91,7
Pojistné na SZ 355,84 373,29 373,29 366,82 98,3 96,9 103,1
z toho: na důchody 316,30 331,81 331,81 326,06 98,3 96,0 103,1
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 136,85 139,25 154,38 122,86 79,6 92,3 89,8
v tom:              
- kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 115,81 126,49 141,62 105,15 74,2 87,2 90,8
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 96,77 117,12 132,26 89,93 68,0 78,7 92,9
převody z fondů OSS 3,25 0,00 0,00 2,96 x x 91,0
přijaté sankční platby 1,41 1,04 1,04 1,47 141,7 146,3 104,2
soudní poplatky 0,94 0,58 0,57 1,15 199,6 109,6 122,0
dobrovolné pojistné 0,67 0,45 0,45 0,45 98,8 168,9 66,6
- kapitola Operace SFA 3,24 2,79 2,79 2,59 92,7 76,1 80,0
- kapitola Státní dluh 12,90 5,64 5,64 10,51 186,4 187,8 81,4
- VPS 4,91 4,33 4,33 4,62 106,6 114,6 94,0
v tom :              
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,03 0,02 0,02 0,01 47,7 40,2 43,4
- splátky půjček ze zahraničí 0,20 0,11 0,11 0,12 112,2 383,9 61,6
- ostatní příjmy VPS***) 4,68 4,20 4,20 4,48 106,8 112,4 95,7

*) rozpočet upravený k 30.9.2011
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku
Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:
v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-prosinec 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost
leden-prosinec
Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-prosinec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 1 156,79 1 190,70 1 205,94 1 155,53 95,8 95,4 99,9
Běžné výdaje 1 021,89 1 086,20 1 084,25 1 031,83 95,2 95,9 101,0
v tom:              
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 97,67 89,72 89,93 89,60 99,6 98,2 91,7
- neinv.transf. fondům veřejného zdrav.pojiš. (kap. VPS) 52,70 53,00 53,00 52,72 99,5 101,2 100,0
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 125,17 125,93 131,35 126,57 96,4 95,4 101,1
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 49,86 52,77 55,68 48,92 87,9 89,4 98,1
- neinvest. transfery státním fondům 35,36 42,56 40,07 28,17 70,3 97,2 79,7
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 3,25 1,99 3,49 3,15 90,1 85,3 96,7
- sociální dávky 430,95 446,47 446,05 444,10 99,6 99,3 103,1
z toho:            
důchody 346,21 363,97 363,81 368,07 101,2 100,0 106,3
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 13,35 14,30 14,30 10,35 72,4 93,4 77,5
ostatní soc.dávky 30,50 29,94 29,69 29,59 99,7 95,6 97,0
státní soc.podpora 40,88 38,25 38,25 36,09 94,4 98,3 88,3
- aktivní pol. zaměstnanosti 6,17 6,31 6,30 3,82 60,6 73,6 61,8
- prostředky na insolventnost 0,50 0,70 0,70 0,39 55,6 96,5 78,2
- stavební spoření 11,74 13,10 13,10 10,73 81,9 87,7 91,4
- státní příspěvek na důchodové připojištění 5,47 6,10 6,10 5,59 91,6 84,2 102,1
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 32,31 35,25 35,25 36,33 103,1 93,0 112,4
- kapitola Státní dluh 48,74 73,29 72,38 55,63 76,9 76,3 114,1
- kapitola Operace SFA 0,08 0,56 0,42 0,10 25,0 20,1 124,3
- ostatní běžné výdaje ***) 121,92 138,46 130,43 126,02 96,6 97,3 103,4
Kapitálové výdaje 134,91 104,50 121,69 123,69 101,6 91,5 91,7
SALDO SR CELKEM -156,42 -135,00 -135,11 -142,77 105,7 96,0 91,3

*) rozpočet upravený k 30.9.2011
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku
Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk. k 31.12.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.12.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.12.***) % plnění 2010/2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010
Daňové příjmy 815,82 660,56 81,0 732,24 693,87 94,8 739,46 708,78 95,9 33,3 14,9 105,0 102,1
- DPH 278,60 253,61 91,0 270,80 269,55 99,5 279,50 275,39 98,5 15,9 5,8 106,3 102,2
- spotřební daň 151,80 131,07 86,3 149,20 138,27 92,7 148,40 146,58 98,8 7,2 8,3 105,5 106,0
- clo 1,60 1,40 87,3 1,30 1,66 127,8 1,20 1,73 143,9 0,3 0,1 118,9 104,0
- daně z příjmů PO 187,00 119,60 64,0 143,90 123,86 86,1 120,60 118,11 97,9 4,3 -5,8 103,6 95,4
- daně z příjmů FO 162,90 126,74 77,8 134,20 130,01 96,9 151,00 133,37 88,3 3,3 3,4 102,6 102,6
z kapitálových výnosů 9,80 10,13 103,4 9,60 10,19 106,1 19,30 11,05 57,3 0,1 0,9 100,5 108,5
závislá činnost 128,10 111,04 86,7 105,30 111,84 106,2 121,10 119,37 98,6 0,8 7,5 100,7 106,7
z přiznání 25,00 5,56 22,3 19,30 7,99 41,4 10,60 2,94 27,7 2,4 -5,0 143,5 36,8
- silniční daň 6,50 4,78 73,6 5,50 5,10 92,7 5,60 5,19 92,6 0,3 0,1 106,7 101,7
- daň z nemovitosti 6,40 6,36 99,4 9,60 8,75 91,1 9,70 8,57 88,3 2,4 -0,2 137,5 97,9
- majetkové daně 11,80 8,06 68,3 9,10 7,68 84,4 13,00 11,72 90,1 -0,4 4,0 95,3 152,6
- dálniční poplatek 2,60 2,89 111,1 2,60 3,12 119,9 2,90 2,51 86,7 0,2 -0,6 107,9 80,6
- ostatní daně a poplatky 6,62 6,05 91,5 6,04 5,88 97,3 7,56 5,62 74,2 -0,2 -0,3 97,1 95,6

*) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,4 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář