CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2011

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. červenci 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 591,1 mld. Kč, celkové výdaje 652,1 mld. Kč a schodek 61,1 mld. Kč (v červenci 2010 vykázán schodek 69,0 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-červenec 2010
2011 % plnění v roce 2010 Index 2011/2010
Schválený rozpočet *) Rozpočet po změnách*) Skutečnost
leden-červenec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 586,57 1055,70 1069,02 591,06 55,3 56,2 100,8
VÝDAJE CELKEM 655,58 1190,70 1204,02 652,11 54,2 54,4 99,5
SALDO -69,01 -135,00 -135,00 -61,06 45,2 42,4 88,5

*) rozpočet upravený k 30.6.2011

Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 591,1 mld. Kč představovaly 55,3 % rozpočtu po změnách (v červenci 2010 plněny na 56,2 %) a byly meziročně vyšší o 4,5 mld. Kč, tj. o 0,8 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 6,9 % proti skutečnosti 2010).

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 309,6 mld. Kč, což představuje 57,0 % rozpočtu a meziroční růst o 10,8 mld. Kč, tj. o 3,6 % (rozpočet počítá s růstem o 6,9 % proti skutečnosti roku 2010). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,1 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst daňových příjmů byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH, spotřebních daní (včetně tzv. energetických daní) a majetkových daní.

Inkaso DPH představovalo 122,5 mld. Kč, tj. 62,8 % rozpočtu, což je o 0,3 procentního bodu vyšší plnění než v červenci minulého roku. Meziroční růst o 4,6 mld. Kč, tj. o 3,9 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 3,9 % - měřeno ke skutečnosti roku 2010) na stejné úrovni. Meziroční zvýšení inkasa, se kterým rozpočet 2011 počítá, by nemělo být tak výrazné jako v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní) dosáhlo 78,6 mld. Kč, což představuje 55,8 % rozpočtu (loni to bylo 52,5 %) a meziroční růst o 4,5 mld. Kč, tj. o 6,1 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 2,8 mld. Kč. Rozpočet na rok 2011 počítá s růstem o 7,6 % proti skutečnosti roku 2010. V oblasti spotřebních daní není pro rok 2011 počítáno s žádnými legislativními změnami, které by výrazně ovlivnily výši inkasa daně (mimo výše uvedenou novelu zákona o státním rozpočtu s vlivem 4,2 mld. Kč – očekávaný příjem za odvod z elektřiny ze slunečního záření).

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 47,7 mld. Kč představovala 56,8 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 50,3 %) a meziročně byla o 2,7 mld. Kč, tj. o 5,4 %, nižší než v roce 2010. Rozpočet této daně počítá s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010. V roce 2011 se na výši inkasa projevuje pokles sazby daně ve zdaňovacím období 2010 o další procentní bod (na 19 %). Inkaso této daně v samotném červnu a červenci 2011 činilo 27,3 mld. Kč, což je o 1,1 mld. Kč méně než v červnu a červenci 2010 (část inkasa daně se splatností do 1.7. se na rozdíl od roku 2010 projevilo i v inkasu prvního červencového dne).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 47,8 mld. Kč, tj. 47,1 % rozpočtu (loni plnění na 53,7 %) při meziročním růstu o 0,4 mld. Kč, tj. o 0,8 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 16,0 % proti skutečnosti roku 2010, především z důvodu vyššího očekávaného inkasa u DPFO ze závislé činnosti a vybírané srážkou.

  • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 44,5 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 53,9 % (loni to bylo 58,1 %). Meziročně je inkaso o 2,8 mld. Kč, tj. o 6,7 %, vyšší. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 8,3 %, především z důvodu snížení slev na dani na poplatníka.
  • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši -1,1 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na -19,9 % (loni to bylo na 16,9 %) a meziročně je její inkaso nižší o 2,7 mld. Kč. Rozpočet 2011 je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 %. Záporné plnění v roce 2011 souvisí s vrácenými přeplatky na dani, které proběhly tradičně v měsíci dubnu (inkaso v dubnu 2011 ve výši -7,3 mld. Kč) a vysokými výdajovými paušály, jejichž rozpočtové dopady jsou odlišné od očekávaných.
  • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 4,4 mld. Kč, což představuje 32,3 % rozpočtu (loni 61,4 %) a meziročně bylo její inkaso vyšší o 0,3 mld. Kč, tj. o 7,8 %. Rozpočet 2011 počítá s růstem o 90,2 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Na vyšší výnos by mělo mít vliv především zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek a zdanění úroků ze stavebního spoření. Rozpočet také počítal s jednorázovým 50% daňovým zatížením příspěvků poskytovaných u stavebního spoření. To však bylo zrušeno Ústavním soudem a z tohoto titulu je očekáván výpadek příjmů ve výši cca 5-6 mld. Kč.

Majetkové daně dosáhly 8,3 mld. Kč, což představuje 63,5 % rozpočtu a meziroční růst o 3,9 mld. Kč, tj. o 90,1 %. Na meziročním růstu se výrazně podílí inkaso darovací daně. Souvisí to s uvalením 32% daně na bezúplatné nabytí emisních povolenek určených výrobcům elektřiny získávané z energie slunečního záření (rozpočet ve výši 4,8 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 739,5 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 vyšší o 45,8 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2010) u daní z příjmů fyzických osob o 19,9 mld. Kč (o 15,2 %), u DPH o 11,0 mld. Kč (o 4,1 %) a u spotřebních daní o 10,1 mld. Kč (o 7,3 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.7.2011 výše 421,9 mld. Kč, což představuje 57,1 % rozpočtu a meziroční růst o 11,4 mld. Kč, tj. o 2,8 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 410,5 mld. Kč, tj. 56,1 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 25,0 mld. Kč, tj. o 6,5 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 38,6 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 211,4 mld. Kč, což představuje 56,6 % rozpočtu (loni to bylo 55,6 %) a meziroční růst o 7,3 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 187,9 mld. Kč, tj. 56,6 % rozpočtu (loni to bylo 55,1 %), při meziročním růstu o 6,5 mld. Kč, tj. o 3,6 % (rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010).

Ke konci července 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 70,1 mld. Kč, což je 45,9 % rozpočtu po změnách a o 13,6 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 15,7 % proti rozpočtu 2010 především z důvodu vyšších očekávaných příjmů z rozpočtu EU o 22,0 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 49,1 mld. Kč (plnění na 37,7 %), což je o 6,6 mld. Kč méně než v červenci 2010. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 4,3 mld. Kč (o 2,9 mld. Kč méně než v roce 2010) a byly tak plněny na 75,7 % rozpočtu (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 3,0 mld. Kč (o 1,1 mld. Kč méně než v roce 2010). Tato částka zahrnovala především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 652,1 mld. Kč čerpané ke konci července 2011 představují 54,2 % rozpočtu po změnách (v červenci 2010 to bylo 54,4 %), a jsou tak o 3,5 mld. Kč, tj. o 0,5 % pod úrovní července 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 4,1 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci července čerpány ve výši 597,0 mld. Kč, tj. na 55,0 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 55,5 %). Proti loňskému červenci vzrostly o 4,8 mld. Kč, tj. o 0,8 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 5,6 % proti skutečnosti 2010).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V rozpočtu po změnách jsou zapracovány ve výši 446,0 mld. Kč, což představuje 37,0 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,5 % více než skutečnost dosažená v roce 2010 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,1 %). K 31.7.2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 258,6 mld. Kč, tj. 58,0 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 57,9 %), při meziročním růstu o 7,5 mld. Kč, tj. o 3,0 %. Z toho na důchody připadlo 212,4 mld. Kč, tj. 58,4 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 58,1 %), při meziročním růstu o 11,4 mld. Kč, tj. o 5,7 %. Některé další sociální dávky vykazují meziroční pokles (státní sociální podpora o 2,7 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,8 mld. Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 88,0 mld. Kč představovala 67,3 % rozpočtu po změnách a byla o 1,5 mld. Kč, tj. o 1,7 %, vyšší než v červenci 2010. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 57,4 mld. Kč (v červenci byl doplacen zbytek zálohy na 3. čtvrtletí ve výši 14,8 mld. Kč). Dalších 15,0 mld. Kč (loni to bylo 15,5 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům veřejného zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) byly čerpány ve výši 30,9 mld. Kč, tj. 58,3 % rozpočtu po změnách. Meziročně byly na stejné úrovni.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci července 2011 hrazeny ve výši 29,9 mld. Kč, tj. 41,2 % rozpočtu po změnách, a jsou nad úrovní července 2010 o 2,6 mld. Kč, tj. o 9,5 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 19,3 mld. Kč, což představuje 54,7 % rozpočtované výše a meziroční růst o 0,5 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 55,1 mld. Kč, což představuje 46,1 % rozpočtu po změnách (v roce 2010 to bylo 45,8 %), při meziročním poklesu o 8,3 mld. Kč, tj. o 13,1 % (rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2010 o 8,2 %). Z toho investiční transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury činily 14,1 mld. Kč a do Státního zemědělského intervenčního fondu 3,4 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července 2011 schodkem ve výši 61,1 mld. Kč (45,2 % rozpočtu), což je proti stejnému období roku 2010 výsledek příznivější o 8,0 mld. Kč.

Na meziročně lepším výsledku se na straně příjmů podílí vyšší inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení (o 18,1 mld. Kč), který je ovšem částečně kompenzován meziročním poklesem ostatních příjmů (o 13,6 mld. Kč - z toho pokles o 6,6 mld. Kč u transferů přijatých od EU a převodů z Národního fondu). Na straně výdajů se v tomto ohledu pozitivně projevují především nižší kapitálové výdaje (o 8,3 mld. Kč), nižší neinvestiční transfery státním fondům (o 4,5 mld. Kč) či nižší platy státních zaměstnanců (o 4,5 mld. Kč). Tento vliv je opět částečně negativně kompenzován meziročním růstem výdajů na důchody (o 11,4 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném červenci skončilo v přebytku 1,8 mld. Kč (v červenci 2010 to bylo 6,6 mld. Kč), když příjmy činily 83,4 mld. Kč (v červenci 2010 to bylo 78,6 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 81,6 mld. Kč (v červenci 2010 to bylo 72,0 mld. Kč). Na straně výdajů se v samotném červenci v meziročním srovnání negativně projevil doplatek zálohy na 3. čtvrtletí na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 14,8 mld. Kč (v roce 2010 byla celá záloha zaplacena již v červnu). Na meziročně vyšších příjmech v samotném červenci se pozitivně projevila posunutá splatnost daně z příjmů právnických osob na 1.7. (v roce 2010 to bylo 30.6.).

v mil. Kč
leden-červenec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Saldo SR -2 126 -23 519 -26 854 -62 113 -48 798 10 259 -445 19 676 9 275 -76 160 -69 007 -61 056

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

 

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-červenec 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost
leden-červenec
Schválený rozpočet *) Rozpočet po změnách*) Skutečnost
leden-červenec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 586,57 1055,70 1069,02 591,06 55,3 56,2 100,8
v tom:
Daňové příjmy celkem 502,85 916,45 916,45 520,96 56,8 55,8 103,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 298,79 543,16 543,16 309,57 57,0 55,9 103,6
v tom:
- DPH 117,89 195,10 195,10 122,50 62,8 62,5 103,9
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 74,12 140,80 140,80 78,63 55,8 52,5 106,1
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,00 4,20 4,20 2,75 65,6 x x
- daně z příjmů PO 50,44 84,00 84,00 47,72 56,8 50,3 94,6
- daně z příjmů FO 47,43 101,50 101,50 47,81 47,1 53,7 100,8
vybíraná srážkou 4,05 13,50 13,50 4,37 32,3 61,4 107,8
ze závislé činnosti 41,71 82,60 82,60 44,52 53,9 58,1 106,7
z přiznání 1,67 5,40 5,40 -1,07 -19,9 16,9 -64,2
- správní poplatky vč. kolků 1,49 2,35 2,35 1,57 66,7 61,5 105,2
- majetkové daně 4,34 13,00 13,00 8,26 63,5 47,7 190,1
- clo 0,90 1,20 1,20 0,98 81,7 69,0 109,3
- poplatky za uložení odpadů**) 0,87 1,40 1,40 0,87 62,3 64,3 100,5
- ostatní daňové příjmy***) 1,31 3,81 3,81 1,23 32,3 58,0 93,6
Pojistné SZ 204,06 373,29 373,29 211,39 56,6 55,6 103,6
z toho: na důchody 181,39 331,81 331,81 187,90 56,6 55,1 103,6
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 83,73 139,25 152,57 70,10 45,9 59,2 83,7
v tom:
- kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 67,97 126,49 139,81 58,07 41,5 54,0 85,4
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 55,73 117,12 130,44 49,14 37,7 48,0 88,2
převody z fondů OSS 4,15 0,00 0,00 3,00 x x 72,4
přijaté sankční platby 0,92 1,04 1,04 0,90 86,8 95,2 98,2
soudní poplatky 0,55 0,58 0,57 0,56 97,5 63,8 102,3
dobrovolné pojistné 0,35 0,45 0,45 0,26 57,1 89,3 72,8
- kapitola Operace SFA 2,95 2,79 2,79 2,25 80,5 69,2 76,3
- kapitola Státní dluh 7,17 5,64 5,64 4,27 75,7 104,4 59,5
- VPS 5,65 4,33 4,33 5,52 127,4 131,9 97,7
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,01 0,02 0,02 0,01 27,2 20,9 47,7
- splátky půjček ze zahraničí 0,09 0,11 0,11 0,03 31,5 176,3 37,7
- ostatní příjmy VPS***) 5,54 4,20 4,20 5,47 130,5 133,0 98,8

*) rozpočet upravený k 30.6.2011
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku

Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

 

mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátního inkasa daní
Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.7.*)
% plnění Rozpočet
schválený
sk.
k 31.7.**)
% plnění Rozpočet
schválený
sk.
k 31.7.***)
% plnění 2010/2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 815,82 385,49 47,3 732,24 410,49 56,1 739,46 421,87 57,1 25,00 11,38 106,5 102,8
- DPH 278,60 154,90 55,6 270,80 169,03 62,4 279,50 175,56 62,8 14,13 6,53 109,1 103,9
- spotřební daň 151,80 70,81 46,6 149,20 78,20 52,4 148,40 82,76 55,8 7,39 4,56 110,4 105,8
- clo 1,60 0,84 52,2 1,30 0,90 69,0 1,20 0,98 81,7 0,06 0,08 107,2 109,3
- daně z příjmů PO 187,00 72,03 38,5 143,90 73,02 50,7 120,60 68,81 57,1 0,99 -4,22 101,4 94,2
- daně z příjmů FO 162,90 69,13 42,4 134,20 70,26 52,4 151,00 70,42 46,6 1,13 0,16 101,6 100,2
vybíraná srážkou 9,80 5,82 59,4 9,60 5,78 60,2 19,30 6,19 32,1 -0,04 0,42 99,3 107,2
závislá činnost 128,10 61,17 47,7 105,30 61,16 58,1 121,10 65,28 53,9 -0,01 4,13 100,0 106,7
z přiznání 25,00 2,15 8,6 19,30 3,33 17,3 10,60 -1,05 -9,9 1,18 -4,38 155,2 -31,6
- silniční daň 6,50 2,81 43,2 5,50 2,89 52,5 5,60 3,20 57,2 0,08 0,31 102,9 110,9
- daň z nemovitosti 6,40 3,99 62,4 9,60 5,73 59,7 9,70 5,69 58,7 1,74 -0,04 143,4 99,4
- majetkové daně 11,80 4,78 40,5 9,10 4,34 47,7 13,00 8,26 63,5 -0,44 3,91 90,8 190,1
- dálniční poplatek 2,60 2,28 87,7 2,60 2,45 94,2 2,90 2,51 86,7 0,17 0,06 107,3 102,6
- ostatní daně a poplatky 6,62 3,91 59,2 6,04 3,67 60,8 7,56 3,67 48,5 -0,24 0,00 93,8 99,9

*) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,4 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-červenec 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost
leden-červenec
Schválený
rozpočet *)
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-červenec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 655,58 1190,70 1204,02 652,11 54,2 54,4 99,5
Běžné výdaje 592,17 1086,20 1084,53 596,98 55,0 55,5 100,8
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 47,75 89,72 89,82 43,21 48,1 48,1 90,5
- neinv.transf. fondům veřejného zdrav.pojiš. (kap. VPS) 30,87 53,00 53,00 30,88 58,3 59,2 100,0
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 86,51 125,93 130,65 87,97 67,3 66,7 101,7
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 26,73 52,77 55,32 26,50 47,9 48,0 99,1
- neinvest. transfery státním fondům 12,55 42,56 40,13 8,02 20,0 34,3 63,9
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,36 1,99 3,32 2,28 68,6 62,9 96,5
- sociální dávky 251,06 446,47 446,01 258,60 58,0 57,9 103,0
z toho:
důchody 200,95 363,97 363,81 212,38 58,4 58,1 105,7
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 8,73 14,30 14,26 6,91 48,5 61,0 79,2
ostatní soc.dávky 17,30 29,94 29,69 17,90 60,3 54,2 103,4
státní soc.podpora 24,08 38,25 38,25 21,41 56,0 57,9 88,9
- aktivní pol. zaměstnanosti 3,45 6,31 6,31 2,36 37,5 42,2 68,4
- prostředky na insolventnost 0,33 0,70 0,70 0,24 34,9 63,6 74,5
- stavební spoření 11,21 13,10 13,10 10,49 80,1 83,6 93,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,72 6,10 6,10 2,79 45,7 41,8 102,6
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 18,76 35,25 35,25 19,27 54,7 53,7 102,7
- kapitola Státní dluh 27,27 73,29 72,45 29,85 41,2 42,5 109,5
- kapitola Operace SFA 0,04 0,56 0,49 0,05 10,1 9,1 110,4
- ostatní běžné výdaje ***) 70,56 138,46 131,89 74,46 56,5 54,9 105,5
Kapitálové výdaje 63,42 104,50 119,49 55,13 46,1 45,8 86,9
SALDO SR CELKEM -69,01 -135,00 -135,00 -61,06 45,2 42,4 88,5

*) rozpočet upravený k 30.6.2011
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.