CZ EN

Upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2010 (vč. tzv. dodatkového období)

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2010 celkové příjmy státního rozpočtu výše 1 000,4 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1 156,8 mld. Kč a schodek dosáhl 156,4 mld. Kč, což je proti roku 2009 výsledek příznivější o 36,0 mld. Kč. Díky aktivním opatřením na straně výdajů (tzv. vázání) a úspoře celkových nákladů na obsluhu státního dluhu se podařilo dodržet, a dokonce snížit deficit, navzdory nižšímu plnění příjmů.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-prosinec 2009
2010 % plnění
v roce 2009
Index
2010/2009
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Rozpočet po změnách**) Skutečnost leden - prosinec % plnění % plnění
1 2 3a 3b 4 5a=4:3a 5b=4:3b 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 974,61 1 022,22 1 050,14 1 055,18 1 000,38 95,3 94,8 86,3 102,6
VÝDAJE CELKEM 1 167,01 1 184,92 1 213,05 1 218,09 1 156,79 95,4 95,0 98,8 99,1
SALDO -192,39 -162,70 -162,91 -162,91 -156,42 96,0 96,0 364,9 81,3

*) rozpočet upravený k 30.9.2010
**) rozpočet upravený k 31.12.2010

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Celkové předběžné příjmy dosáhly ke konci roku 2010 výše 1 000,4 mld. Kč, tj. 94,8 % rozpočtu po změnách k 31.12.2010 (nenaplnění rozpočtu o 54,8 mld. Kč), při meziročním růstu o 25,8 mld. Kč, tj. o 2,6 % (proti skutečnosti roku 2009 počítal rozpočet po změnách s růstem o 8,3 %). Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 507,7 mld. Kč (50,7 % celkových příjmů, v roce 2009 to bylo 49,8 %), na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 355,8 mld. Kč (35,6 % celkových příjmů, v roce 2009 to bylo 35,7 %) a na nedaňové a ostatní příjmy 136,9 mld. Kč (13,7 % celkových příjmů, v roce 2009 to bylo 14,5 %). Meziroční srovnání je ovlivněno usnesením vlády č. 122/2009, kterým došlo v únoru 2009 k převodu téměř 32 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (určeny na snížení schodku státního rozpočtu roku 2009). Bez vlivu této částky by skutečné příjmy roku 2009 byly výrazně nižší a reálné meziroční srovnání příznivější.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) ve výši 507,7 mld. Kč byly plněny na 94,9 % (v roce 2009 to bylo na 81,5 %) a k dosažení rozpočtované výše tak chybělo 27,0 mld. Kč. Meziročně vzrostly o 22,6 mld. Kč, tj. o 4,7 % (v roce 2009 klesly o 10,9 %).

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH a spotřebních daní. Neplnění rozpočtu bylo ovlivněno především inkasem DPPO a spotřebních daní.

Inkaso DPH představovalo 187,8 mld. Kč, tj. 99,6 % rozpočtu, což je o 8,6 procentního bodu vyšší plnění než v roce 2009. Meziročně bylo vyšší o 11,1 mld. Kč, tj. o 6,3 %, nicméně rozpočet zůstal nenaplněn o 0,8 mld. Kč i přesto, že se zde projevilo zvýšení základní i snížené sazby daně o 1 procentní bod (od 1.1.2010).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 130,9 mld. Kč, což představuje 92,7 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 86,1 %) a meziroční růst o 7,0 mld. Kč, tj. o 5,7 %. Rozpočet počítal s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009 a tak jeho výše zůstala nenaplněna o 10,2 mld. Kč. V roce 2010 se sice projevilo zvýšení sazeb spotřební daně z minerálních olejů, z piva a z tabákových výrobků, avšak v nižší míře, než se očekávalo.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 86,3 mld. Kč představovala 86,0 % rozpočtu (v roce 2009 plnění na 64,0 %) a meziročně tak vzrostla o 3,0 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Rozpočet této daně počítal s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009 a nakonec nebyl naplněn o 14,0 mld. Kč. V roce 2010 byl daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 % na 20 %. Relativně nízké inkaso souvisí zejména s tím, že podniky i v roce 2010 žádaly ve zvýšené míře o snížení či prominutí záloh a že uplatňovaly ztráty vytvořené v minulých letech.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 87,5 mld. Kč, tj. 99,1 % rozpočtu (v roce 2009 plnění na 79,9 %) při meziročním růstu o 1,9 mld. Kč, tj. o 2,1 %. Rozpočet uvažoval s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009 a zůstal nenaplněn o 0,8 mld. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 76,3 mld. Kč při plnění rozpočtu na 106,2 % (v roce 2009 to bylo 86,6 %). Meziročně bylo inkaso o 0,5 mld. Kč, tj. o 0,7 %, vyšší než v roce 2009. Rozpočet 2010 byl plánován pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 % a rozpočet tak byl překročen o 4,5 mld. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání inkasovaná ve výši 4,1 mld. Kč znamenala plnění rozpočtu na 41,8 % (v roce 2009 to bylo na 22,2 %) a její inkaso bylo o 1,3 mld. Kč, tj. o 43,5 %, vyšší než v roce 2009. Rozpočet nebyl naplněn o 5,8 mld. Kč. Podepsala se na tom nižší ekonomická aktivita podnikatelů než byla původně očekávána. Dalším důvodem bylo zvýšení uznatelných daňových paušálních výdajů pro podnikatele a také to, že nedošlo v takové míře k zvýšenému inkasu této daně v roce 2010 vzhledem k protikrizovému opatření odložených záloh z roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 7,1 mld. Kč, což představuje 107,5 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 103,8 %) a meziročně bylo její inkaso o 0,5 % vyšší. Rozpočet 2010 počítal s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009 a nakonec byl překročen o 0,5 mld. Kč.

Inkaso nepřímých daní tak dosáhlo výše 318,7 mld. Kč a jejich podíl na daňových příjmech tak činil 62,8 % (v roce 2009 to bylo 62,0 %). Příjmy z daní právnických a fyzických osob dosáhly 173,8 mld. Kč, což představuje podíl na daňových příjmech 34,2 % (v roce 2009 to bylo 34,8 %).

Inkaso majetkových daní dosáhlo 7,7 mld. Kč, což představuje 84,4 % rozpočtu (nenaplnění o 1,4 mld. Kč) a meziroční pokles o 0,4 mld. Kč.
Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za rok 2010 vykázány ve výši 1,7 mld. Kč, tj. 127,8 % rozpočtu (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU). Meziročně vzrostly o 0,3 mld. Kč.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč bylo proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob - o 22,8 mld. Kč (o 18,8 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH o 18,1 mld. Kč (o 7,2 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo za rok 2010 výše 693,9 mld. Kč, což představuje 94,8 % rozpočtu (rozpočet tak nebyl naplněn o 38,4 mld. Kč) a meziroční růst o 33,3 mld. Kč, tj. o 5,0 %. V roce 2009 dosáhlo celostátní inkaso daní 660,6 mld. Kč, tj. 81,0 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 86,3 mld. Kč, tj. o 11,6 % (celoročně zůstal rozpočet nenaplněn o 155,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 355,8 mld. Kč, což představuje 96,9 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 87,7 %) a meziroční růst o 7,9 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Rozpočet počítal s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009, ale zůstal nenaplněn o 11,3 mld. Kč. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 316,3 mld. Kč, tj. 96,0 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 87,7 %), při meziročním růstu o 7,0 mld. Kč, tj. o 2,3 % (rozpočet počítal s růstem o 6,2 % a zůstal nenaplněn o 13,2 mld. Kč). Zde se projevil vliv relativně vysoké nezaměstnanosti.

V roce 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 136,9 mld. Kč, což bylo 92,3 % rozpočtu po změnách a o 4,8 mld. Kč, tj. o 3,4 %, méně než v roce 2009. Na meziročním poklesu se podílelo především výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 30 mld. Kč vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty činily 96,8 mld. Kč (plnění na 78,7 % rozpočtu po změnách), což je o 37,0 mld. Kč více než v roce 2009. Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 3,2 mld. Kč (o 5,8 mld. Kč méně než v roce 2009). Tato částka zahrnovala především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 12,9 mld. Kč (o 4,3 mld. Kč více než v roce 2009) a byly tak plněny na 187,8 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za rok 2010 čerpány ve výši 1 156,8 mld. Kč, což představuje 95,0 % rozpočtu po změnách k 31.12.2010 (nedočerpání o 61,3 mld. Kč) a meziroční pokles o 10,2 mld. Kč, tj. o 0,9 %. Proti skutečnosti 2009 předpokládal rozpočet po změnách k 31.12.2010 nárůst o 4,4 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 1 021,9 mld. Kč, tj. na 95,9 % rozpočtu po změnách. Proti roku 2009 klesly o 10,9 mld. Kč, tj. o 1,1 %.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představovalo 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činil 1,9 %). Za rok 2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 430,9 mld. Kč, tj. 99,3 % rozpočtu po změnách (v roce 2009 to bylo 100,0 %). Meziročně byly o 1,6 mld. Kč, tj. o 0,4 %, vyšší. Z toho na důchody připadlo 346,2 mld. Kč, tj. 100,0 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 100,2 %), při meziročním růstu o 6,4 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Další sociální dávky vykazují meziroční pokles (prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,7 mld. Kč, ostatní sociální dávky o 2,8 mld. Kč a státní sociální podpora o 0,3 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 125,2 mld. Kč, což představuje 95,4 % rozpočtu po změnách, a byly proti roku 2009 nižší o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,1 %. Zde se projevily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 76,7 mld. Kč, což je o 1,2 mld. Kč více než v roce 2009. Dalších 25,7 mld. Kč (v roce 2009 to bylo 24,6 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 52,7 mld. Kč, tj. 101,2 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 4,0 mld. Kč, tj. o 8,3 %.

Neinvestiční výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly hrazeny ve výši 48,7 mld. Kč, tj. 76,3 % rozpočtu, a byly pod úrovní roku 2009 o 4,3 mld. Kč, tj. o 8,1 %. Proti rozpočtu po změnách došlo k úspoře cca 15 mld. Kč, která je dána absolutním poklesem úrokových sazeb ve všech emitovaných splatnostech výnosové křivky státních dluhopisů v průměru o více než 1 procentní bod a relativním poklesem a stabilizací rizikové prémie ČR v mezinárodním srovnání jako odraz pozitivního hodnocení zahájené implementace fiskální konsolidační strategie vlády a přípravy strukturálních reforem veřejné rozpočtové soustavy. Pozitivní dopad mělo také mimořádně úspěšné načasování páté emise eurobondů v září 2010 ve výši 2 mld. EUR se splatností v dubnu 2021.

V souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu na rok 2011 budou v průběhu roku 2011 realizována opatření k dalšímu zefektivňování procesu financování státu v souladu s mezinárodní praxí a fungování domácího trhu státních dluhopisů. Bude mimo jiné implementována národní elektronická platforma obchodování se státními dluhopisy prostřednictvím panevropského systému MTS a budou nastavena transparentní pravidla pro účastníky primárního a sekundárního dluhopisového trhu s cílem přispět k minimalizaci úrokových nákladů na obsluhu státního dluhu.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 32,3 mld. Kč, což představuje 93,0 % rozpočtované výše a meziroční růst o 0,9 mld. Kč, tj. o 2,9 %.

V posledních dnech roku došlo také na základně rozhodnutí Mezinárodního rozhodčího soudu k zaplacení 2,0 mld. Kč Československé obchodní bance, a.s. (včetně úroků a nákladů na řízení).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 134,9 mld. Kč, což představuje 91,5 % rozpočtu po změnách, při meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, tj. o 0,5 %. Z celkové částky tvoří 47,9 mld. Kč transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury a Státní zemědělského intervenčního fondu.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu za rok 2010 dosáhl předběžně 156,4 mld. Kč a je to proti roku 2009 výsledek lepší o 36,0 mld. Kč. Proti schodku danému rozpočtem po změnách (k 31.12.2010) je současný stav lepší o 6,5 mld. Kč. I přesto, že daňové příjmy včetně pojistného na SZ nedosáhly svého rozpočtu o 38,3 mld. Kč a nad rámec rozpočtu výdajů byly navíc zapojeny uspořené nároky OSS z minulých let, převážil efekt úspory výdajů, jejich vázání (především na základě usneseních vlády č. 54/2010 a 552/2010 s konečným vlivem 15,5 mld. Kč) a také snížení nároků OSS o 4 mld. Kč (usnesení vlády č. 552/2010), a rozpočtovaná výše schodku státního rozpočtu nakonec nebyla překročena.

Hospodaření rozpočtu v samotném prosinci skončilo schodkem 15,7 mld. Kč (v prosinci 2009 to byl schodek 23,0 mld. Kč), když příjmy činily 102,5 mld. Kč (v prosinci 2009 to bylo 101,2 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 118,1 mld. Kč (v prosinci 2009 to bylo 124,2 mld. Kč).

Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 jsou celkové příjmy stanoveny na 1 044,0 mld. Kč, celkové výdaje na 1 179,0 mld. Kč a schodek na 135,0 mld. Kč. Cílem pro další roky je snižování deficitu hospodaření státního rozpočtu.

v mil. Kč
leden-prosinec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo SR -46 061 -67 705 -45 716 -109 053 -93 684 -56 338 -97 580 -66 392 -20 003 -192 394 -156 416

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-prosinec 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-prosinec
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost
leden-prosinec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 974,61 1 022,22 1 050,14 1 000,38 95,3 86,3 102,6
v tom:
Daňové příjmy celkem 832,97 901,86 901,86 863,52 95,7 84,0 103,7
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 485,05 534,74 534,74 507,69 94,9 81,5 104,7
v tom:
- DPH 176,72 188,60 188,60 187,82 99,6 91,0 106,3
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 123,84 141,10 141,10 130,86 92,7 86,1 105,7
- daně z příjmů PO 83,34 100,30 100,30 86,30 86,0 64,0 103,6
- daně z příjmů FO 85,65 88,30 88,30 87,49 99,1 79,9 102,1
vybíraná srážkou 7,06 6,60 6,60 7,10 107,5 103,8 100,5
ze závislé činnosti 75,71 71,80 71,80 76,25 106,2 86,6 100,7
z přiznání 2,88 9,90 9,90 4,14 41,8 22,2 143,5
- správní poplatky 2,47 2,42 2,42 2,52 104,2 102,5 102,2
- majetkové daně 8,06 9,10 9,10 7,68 84,4 68,3 95,3
- clo 1,40 1,30 1,30 1,66 127,8 87,3 118,9
- poplatky za uložení odpadů**) 1,36 1,35 1,35 1,42 104,8 100,7 104,1
- ostatní daňové příjmy***) 2,23 2,27 2,27 1,94 85,5 77,9 87,1
Pojistné na SZ 347,92 367,13 367,13 355,84 96,9 87,7 102,3
z toho: na důchodové pojištění 309,26 329,49 329,49 316,30 96,0 87,7 102,3
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 141,64 120,35 148,28 136,85 92,3 103,8 96,6
v tom:
- kapitoly 80,40 104,95 132,87 112,82 84,9 67,9 140,3
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 59,74 95,10 123,02 96,77 78,7 55,6 162,0
převody z fondů OSS ****) 9,05 0,00 0,00 3,25 x x 35,9
přijaté sankční platby 2,20 0,97 0,96 1,41 146,3 178,0 64,1
soudní poplatky 1,10 0,86 0,86 0,94 109,6 188,8 85,0
dobrovolné pojistné 0,57 0,40 0,40 0,67 168,9 70,0 116,7
- kapitola Operace SFA 7,19 4,26 4,26 3,24 76,1 205,5 45,0
- kapitola Státní dluh 8,60 6,87 6,87 12,90 187,8 128,8 150,0
- VPS 45,46 4,28 4,28 7,89 184,3 573,9 17,4
v tom :
- výnosy z finančního majetku 0,05 0,07 0,07 0,03 40,2 79,7 50,5
- splátky půjček ze zahraničí 0,48 0,05 0,05 0,20 383,9 302,7 41,3
- ostatní příjmy VPS***) 44,92 4,17 4,17 7,67 184,1 583,7 17,1

*) rozpočet upravený k 30.9.2010
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku
****) včetně zapojení ostatních mimorozpočtových zdrojů

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Meziroč.přírůstek
skutečnost
Meziroční index
skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.12.*)
% plnění Rozpočet
schválený
sk.
k 31.12.**)
% plnění Rozpočet
schválený
sk.
k 31.12.***)
% plnění 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009
Daňové příjmy 751,20 746,85 99,4 815,82 660,56 81,0 732,24 693,87 94,8 -86,3 33,3 88,4 105,0
- DPH 274,50 255,19 93,0 278,60 253,61 91,0 270,80 269,55 99,5 -1,6 15,9 99,4 106,3
- spotřební daň 142,30 133,01 93,5 151,80 131,07 86,3 149,20 138,27 92,7 -1,9 7,2 98,5 105,5
- clo 1,30 2,20 169,5 1,60 1,40 87,3 1,30 1,66 127,8 -0,8 0,3 63,4 118,9
- daně z příjmů PO 168,60 182,51 108,3 187,00 119,60 64,0 143,90 123,86 86,1 -62,9 4,3 65,5 103,6
- daně z příjmů FO 135,40 143,31 105,8 162,90 126,74 77,8 134,20 130,01 96,9 -16,6 3,3 88,4 102,6
z kapitálových výnosů 5,60 10,38 185,3 9,80 10,13 103,4 9,60 10,19 106,1 -0,2 0,1 97,6 100,5
závislá činnost 114,00 115,18 101,0 128,10 111,04 86,7 105,30 111,84 106,2 -4,1 0,8 96,4 100,7
z přiznání 15,80 17,75 112,3 25,00 5,56 22,3 19,30 7,99 41,4 -12,2 2,4 31,4 143,5
- silniční daň 6,10 5,98 98,0 6,50 4,78 73,6 5,50 5,10 92,7 -1,2 0,3 80,0 106,7
- daň z nemovitosti 5,50 5,20 94,5 6,40 6,36 99,4 9,60 8,75 91,1 1,2 2,4 122,4 137,5
- majetkové daně 8,80 10,41 118,3 11,80 8,06 68,3 9,10 7,68 84,4 -2,4 -0,4 77,4 95,3
- dálniční poplatek 2,30 2,75 119,6 2,60 2,89 111,1 2,60 3,12 119,9 0,1 0,2 105,1 107,9
- ostatní daně a poplatky 6,40 6,30 98,4 6,62 6,05 91,5 6,04 5,88 97,3 -0,2 -0,2 96,2 97,1

*) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-prosinec 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-prosinec
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost
leden-prosinec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 1 167,01 1 184,92 1 213,05 1 156,79 95,4 98,8 99,1
Běžné výdaje 1 032,78 1 069,47 1 065,61 1 021,89 95,9 98,5 98,9
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 100,19 98,41 99,49 97,67 98,2 98,0 97,5
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 48,67 52,10 52,10 52,70 101,2 102,7 108,3
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 125,33 126,40 131,15 125,17 95,4 94,0 99,9
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 50,61 50,26 55,77 49,86 89,4 111,2 98,5
- neinvest. transfery státním fondům 39,15 36,89 36,36 35,36 97,2 126,7 90,3
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 3,19 3,41 3,81 3,25 85,3 85,3 101,9
- sociální dávky 429,37 433,84 433,84 430,95 99,3 100,0 100,4
z toho:
důchody 339,79 346,22 346,05 346,21 100,0 100,2 101,9
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 15,08 14,30 14,30 13,35 93,4 104,3 88,6
ostatní soc.dávky 33,34 31,74 31,91 30,50 95,6 96,7 91,5
státní soc.podpora 41,17 41,57 41,57 40,88 98,3 98,8 99,3
- aktivní pol. zaměstnanosti 4,95 7,32 8,39 6,17 73,6 77,5 124,6
- prostředky na insolventnost 0,84 0,52 0,52 0,50 96,5 129,9 59,0
- stavební spoření 13,26 13,40 13,39 11,74 87,7 91,6 88,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 5,30 6,50 6,50 5,47 84,2 90,8 103,4
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 31,39 34,94 34,74 32,31 93,0 91,8 102,9
- kapitola Státní dluh 53,06 64,10 63,88 48,74 76,3 96,1 91,9
- kapitola Operace SFA 0,09 0,60 0,42 0,08 20,1 16,6 94,8
- ostatní běžné výdaje ***) 127,36 140,79 125,25 121,92 97,3 92,0 95,7
Kapitálové výdaje 134,23 115,45 147,44 134,91 91,5 100,9 100,5
SALDO SR CELKEM -192,39 -162,70 -162,91 -156,42 96,0 364,9 81,3

*) rozpočet upravený k 30.9.2010
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.