CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2010

  • Státní rozpočet na rok 2010 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 487/2009 Sb. ze dne 9. prosince 2009, který stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld.Kč, výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč a schodek ve výši 162,7 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30.6.2010) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 043,2 mld. Kč, celkových výdajů na 1 206,1 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 162,9 mld. Kč. Zvýšení výdajů a tím i schodku o 0,2 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 21,0 mld. Kč) a vycházelo ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (prostředky poskytnuté z rozpočtu EU přímo nebo prostřednictvím Národního fondu).
  • V následujícím textu a v tabulkách za textem je plnění roku 2010 vztaženo k rozpočtu po změnách k 31.3.2010 (pokud není uvedeno jinak). Rozpočet po změnách k 30.6.2010 u jednotlivých položek zatím není zatím k dispozici (zpracování finančních výkazů není dosud dokončeno).

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci července roku 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 586,6 mld. Kč, celkové výdaje 655,6 mld. Kč a schodek hospodaření 69 mld. Kč (v červenci 2009 vykázán schodek 76,2 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-červenec 2009
2010 % plnění
v roce 2009
Index
2010/2009
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách *)
Skutečnost
leden-červenec
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 586,80 1022,22 1043,19 586,57 56,2 52,0 100,0
VÝDAJE CELKEM 662,96 1184,92 1206,10 655,58 54,4 56,1 98,9
SALDO -76,16 -162,70 -162,91 -69,01 42,4 145,3 90,6

*) rozpočet upravený k 30.6.2009

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 586,6 mld. Kč představovaly 56,2 % rozpočtu po změnách k 30.6.2010 (v červenci 2009 plněny na 52,0 %) a byly proti červenci 2009 nižší o 0,2 mld. Kč. Meziroční srovnání je ovlivněno usnesením vlády č. 122/2009, kterým došlo v únoru 2009 k převodu téměř 32 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (určeny na snížení schodku státního rozpočtu roku 2009). Bez vlivu této částky by celkové příjmy za leden až červenec 2010 byly meziročně výrazně vyšší.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 298,8 mld. Kč, což představuje 55,9 % rozpočtu a meziroční růst o 16,3 mld. Kč, tj. o 5,8 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2009). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 8,5 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH a spotřebních daní.

Inkaso DPH představovalo 117,9 mld. Kč, tj. 62,5 % rozpočtu, což je o 6,8 procentního bodu vyšší plnění než v červenci minulého roku. Meziroční růst o 9,9 mld. Kč, tj. o 9,1 %, je proti rozpočtované dynamice (6,7 % - měřeno ke skutečnosti roku 2009) vyšší o 2,4 procentního bodu. Zde se projevuje zvýšení základní i snížené sazby daně o 1 procentní bod (od 1.1.2010).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 74,1 mld. Kč, což představuje 52,5 % rozpočtu (loni to bylo 46,4 %) a meziroční růst o 7,3 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009. Projevuje se zde zvýšení sazeb spotřební daně z pohonných hmot i z tabákových výrobků.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 50,4 mld. Kč představovala 50,3 % rozpočtu, což je o 11,0 procentního bodu více než v červenci loňského roku. Meziročně inkaso této daně kleslo o 0,7 mld. Kč, tj. o 1,4 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009. V roce 2010 je daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 % na 20 %. V samotném červenci se inkaso této daně propadlo z důvodu vratek o 6,5 mld. Kč.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 47,4 mld. Kč, tj. 53,7 % rozpočtu (loni plnění na 43,8 %) při meziročním růstu o 0,5 mld. Kč, tj. o 1,0 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 41,7 mld. Kč při plnění rozpočtu na 58,1 % (loni to bylo 47,7 %). Meziročně je inkaso na stejné úrovni jako v roce 2009. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 1,7 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 16,9 % (loni to bylo na 8,4 %) a její inkaso bylo o 0,6 mld. Kč vyšší než v červenci 2009. Rozpočet 2010 (9,9 mld. Kč) je nad úrovní skutečnosti roku 2009 o 7,0 mld. Kč. Nízké plnění souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v měsíci dubnu.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,0 mld. Kč, což představuje 61,4 % rozpočtu (loni 61,3 %) a meziročně bylo její inkaso o 0,1 mld. Kč, tj. o 2,8 %, nižší. Rozpočet 2010 počítá s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob - o 22,8 mld. Kč (o 18,8 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH o 18,1 mld. Kč (o 7,2 %).(bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob - o 22,8 mld. Kč (o 18,8 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH o 18,1 mld. Kč (o 7,2 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.7.2010 výše 410,5 mld. Kč, což představuje 56,1 % rozpočtu a meziroční růst o 25,0 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 385,5 mld. Kč, tj. 47,3 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 52,0 mld. Kč, tj. o 11,9 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 155,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 204,1 mld. Kč, což představuje 55,6 % rozpočtu (loni to bylo 52,9 %) a meziroční pokles o 5,8 mld. Kč, tj. o 2,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 181,4 mld. Kč, tj. 55,1 % rozpočtu (loni to bylo 52,9 %), při meziročním poklesu o 5,2 mld. Kč, tj. o 2,8 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %). Zde se projevuje vliv ekonomické krize a relativně vysoké nezaměstnanosti.

Ke konci července 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 83,7 mld. Kč, což je 59,2 % rozpočtu po změnách (k 30.6.2010) a o 10,7 mld. Kč méně než v červenci loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 1,2 % proti rozpočtu 2009). Na výrazném meziročním poklesu se podílelo především výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 25 mld. Kč vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty činily 55,7 mld. Kč (plnění na 48,0 % rozpočtu po změnách k 30.6.2010), což je o 25,7 mld. Kč více než v červenci 2009. Převody z fondů OSS dosáhly 4,1 mld. Kč (loni o 3,0 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly ke konci července 7,2 mld. Kč (o 2,9 mld. Kč více než loni) a byly tak plněny na 104,4 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 655,6 mld. Kč čerpané ke konci července 2010 představují 54,4 % rozpočtu po změnách k 30.6.2010 (v červenci 2009 to bylo 56,1 %), což je o 7,4 mld. Kč, tj. o 1,1 % méně než v červenci 2009. Proti skutečnosti 2009 předpokládá letošní rozpočet po změnách k 30.6.2010 nárůst o 3,3 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci července čerpány ve výši 592,2 mld. Kč, tj. na 55,6 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 56,7 %). Proti loňskému červenci klesly o 2,1 mld. Kč, tj. o 0,4 % (rozpočet po změnách k 31.3.2010 počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2009).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,9 %). K 31.7.2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 251,1 mld. Kč, tj. 57,9 % rozpočtu po změnách (loni na stejné úrovni). Meziročně jsou o 1,7 mld. Kč, tj. o 0,7 %, vyšší. Z toho na důchody připadlo 201,0 mld. Kč, tj. 58,0 % rozpočtu (loni to bylo 57,9 %), při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč, tj. o 2,3 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 86,5 mld. Kč představuje 67,6 % rozpočtu po změnách a je o 0,9 mld. Kč, tj. o 1,1 %, vyšší než v červenci 2009. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 58,5 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč více než v roce 2009 (v červnu 2010 již byla převedena záloha na 3. čtvrtletí ve výši 19,5 mld. Kč). Dalších 15,5 mld. Kč (loni to bylo 15,0 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.Jejich výše 86,5 mld. Kč představuje 67,6 % rozpočtu po změnách a je o 0,9 mld. Kč, tj. o 1,1 %, vyšší než v červenci 2009. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 58,5 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč více než v roce 2009 (v červnu 2010 již byla převedena záloha na 3. čtvrtletí ve výši 19,5 mld. Kč). Dalších 15,5 mld. Kč (loni to bylo 15,0 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 30,9 mld. Kč, tj. 59,2 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 2,6 mld. Kč, tj. o 9,0 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci července 2010 hrazeny ve výši 27,3 mld. Kč, tj. 42,5 % rozpočtu, a jsou pod úrovní července 2009 o 2,8 mld. Kč, tj. o 9,2 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 18,8 mld. Kč, což představuje 53,7 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 2,1 mld. Kč, tj. o 10,1 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 63,4 mld. Kč, což představuje 48,8 % rozpočtu po změnách (v roce 2009 to bylo 51,4 %), při meziročním poklesu o 5,3 mld. Kč, tj. o 7,7 %. Rozpočet po změnách počítá s poklesem o 2,3 % proti skutečnosti 2009. Z celkové částky tvoří 23,0 mld. Kč transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci července 2010 dosáhl 69,0 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2010 výsledek lepší o 7,2 mld. Kč. Meziroční srovnání negativně ovlivňuje výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 (viz část nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery). Bez tohoto vlivu ve výši téměř 32 mld. Kč by hospodaření státního rozpočtu vykázalo výrazně lepší výsledek než v loňském roce.

Hospodaření rozpočtu v samotném červenci skončilo v přebytku skončilo v přebytku 6,7 mld. Kč (v červenci 2009 to byl schodek 7,9 mld. Kč), když příjmy činily 78,6 mld. Kč (v červenci 2009 to bylo 80,1 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 72,0 mld. Kč (v červnu 2009 to bylo 88,0 mld. Kč). V lepším výsledku v samotném červenci 2010 se projevily především meziročně nižší kapitálové výdaje (o 11,0 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-červenec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo SR -2 126 -23 519 -26 854 -62 113 -48 798 10 259 -445 19 676 9 275 -76 160 -69 007

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-červenec 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-červenec
Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-červenec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 586,80 1022,22 1031,35 586,57 56,9 52,0 100,0
v tom:
Daňové příjmy celkem 492,39 901,86 901,86 502,85 55,8 49,6 102,1
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 282,52 534,74 534,74 298,79 55,9 47,4 105,8
v tom:
- DPH 108,02 188,60 188,60 117,89 62,5 55,7 109,1
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 66,81 141,10 141,10 74,12 52,5 46,4 110,9
- daně z příjmů PO 51,18 100,30 100,30 50,44 50,3 39,3 98,6
- daně z příjmů FO 46,98 88,30 88,30 47,43 53,7 43,8 101,0
vybíraná srážkou 4,17 6,60 6,60 4,05 61,4 61,3 97,2
ze závislé činnosti 41,72 71,80 71,80 41,71 48,1 47,7 100,0
z přiznání 1,09 9,90 9,90 1,67 16,9 8,4 153,0
- správní poplatky 1,52 2,42 2,42 1,49 61,5 63,3 97,8
- majetkové daně 4,78 9,10 9,10 4,34 47,7 40,5 90,8
- clo 0,84 1,30 1,30 0,90 69,0 52,2 107,2
- poplatky za uložení odpadů**) 0,81 1,35 1,35 0,87 64,3 60,0 107,2
- ostatní daňové příjmy***) 1,58 2,27 2,27 1,31 58,0 55,3 83,2
Pojistné na SZ 209,87 367,13 367,13 204,06 55,6 52,9 97,2
z toho: na důchodové pojištění 186,55 329,49 329,49 181,39 55,1 52,9 97,2
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 94,41 120,35 129,49 83,73 64,7 69,3 88,7
v tom:
- kapitoly 43,89 104,95 114,08 67,97 59,6 37,1 154,8
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 30,01 95,10 104,23 55,73 53,5 28,0 185,7
převody z fondů OSS 7,18 0,00 0,00 4,15 x x 57,8
přijaté sankční platby 1,47 0,97 0,97 0,92 95,0 119,2 62,2
soudní poplatky 0,69 0,86 0,86 0,55 63,8 117,9 79,5
dobrovolné pojistné 0,31 0,40 0,40 0,35 89,3 37,9 113,8
- kapitola Operace SFA 4,21 4,26 4,26 2,95 69,2 120,4 69,9
- kapitola Státní dluh 4,30 6,87 6,87 7,17 104,4 64,4 166,8
- VPS 42,01 4,28 4,28 5,65 131,9 530,3 13,8
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,03 0,07 0,07 0,01 20,9 47,6 43,9
- splátky půjček ze zahraničí 0,40 0,05 0,05 0,09 176,3 251,0 22,9
- ostatní příjmy VPS***) 41,57 4,17 4,17 5,54 133,0 540,2 13,3

*) rozpočet upravený k 31.3.2010
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA 141,33 59,24271606
***) dopočet do celku 116,07 48,01793068

 

mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátního inkasa daní
Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.k 31.7.*) % plnění Rozpočet
schválený
sk. k 31.7.**) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 31.7.***) % plnění 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 751,20 437,51 58,2 815,82 385,49 47,3 732,24 410,49 56,1 -52,02 25,00 88,1 106,5
- DPH 274,50 156,99 57,2 278,60 154,90 55,6 270,80 169,03 62,4 -2,08 14,13 98,7 109,1
- spotřební daň 142,30 71,65 50,3 151,80 70,81 46,6 149,20 78,20 52,4 -0,83 7,39 98,8 110,4
- clo 1,30 1,46 112,1 1,60 0,84 52,2 1,30 0,90 69,0 -0,62 0,06 57,4 107,2
- daně z příjmů PO 168,60 107,69 63,9 187,00 72,03 38,5 143,90 73,02 50,7 -35,66 0,99 66,9 101,4
- daně z příjmů FO 135,40 80,36 59,3 162,90 69,13 42,4 134,20 70,26 52,4 -11,23 1,13 86,0 101,6
vybíraná srážkou 5,60 5,84 104,2 9,80 5,82 59,4 9,60 5,78 60,2 -0,02 -0,04 99,6 99,3
závislá činnost 114,00 64,66 56,7 128,10 61,17 47,7 105,30 61,16 58,1 -3,50 -0,01 94,6 100,0
z přiznání 15,80 9,85 62,4 25,00 2,15 8,6 19,30 3,33 17,3 -7,71 1,18 21,8 155,2
- silniční daň 6,10 3,85 63,2 6,50 2,81 43,2 5,50 2,89 52,5 -1,05 0,08 72,9 102,9
- daň z nemovitosti 5,50 3,24 59,0 6,40 3,99 62,4 9,60 5,73 59,7 0,75 1,74 123,2 143,4
- majetkové daně 8,80 6,07 69,0 11,80 4,78 40,5 9,10 4,34 47,7 -1,29 -0,44 78,8 90,8
- dálniční poplatek 2,30 2,14 93,2 2,60 2,28 87,7 2,60 2,45 94,2 0,14 0,17 106,5 107,3
- ostatní daně a poplatky 6,40 4,06 63,4 6,62 3,91 59,2 6,04 3,67 60,8 -0,15 -0,24 96,4 93,8

*) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-červenec
2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-červenec
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-červenec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 662,96 1184,92 1194,26 655,58 54,9 56,1 98,9
Běžné výdaje 594,26 1069,47 1064,20 592,17 55,6 56,7 99,6
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 47,52 98,41 98,91 47,75 48,3 46,2 100,5
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 28,31 52,10 52,10 30,87 59,2 59,7 109,0
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 85,56 126,40 128,06 86,51 67,6 65,6 101,1
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 29,56 50,26 54,13 26,73 49,4 65,3 90,4
- neinvest. transfery státním fondům 13,83 36,89 36,97 12,55 33,9 44,7 90,7
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,12 3,41 3,39 2,36 69,6 57,1 111,7
- sociální dávky 249,38 433,84 433,79 251,06 57,9 57,9 100,7
z toho:
důchody 196,43 346,22 346,22 200,95 58,0 57,9 102,3
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 8,67 14,30 14,26 8,73 61,2 67,0 100,6
ostatní soc.dávky 20,21 31,74 31,74 17,30 54,5 58,6 85,6
státní soc.podpora 24,07 41,57 41,57 24,08 57,9 54,4 100,1
- aktivní pol. zaměstnanosti 2,55 7,32 7,32 3,45 47,2 39,8 135,6
- prostředky na insolventnost 0,28 0,52 0,52 0,33 63,6 83,0 116,9
- stavební spoření 12,36 13,40 13,40 11,21 83,6 84,7 90,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,62 6,50 6,50 2,72 41,8 41,0 103,6
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 20,87 34,94 34,94 18,76 53,7 61,0 89,9
- kapitola Státní dluh 30,03 64,10 64,09 27,27 42,5 54,2 90,8
- kapitola Operace SFA 0,05 0,60 0,51 0,04 8,7 7,5 95,7
- ostatní běžné výdaje ***) 69,22 140,79 129,58 70,56 54,5 50,3 101,9
Kapitálové výdaje 68,71 115,45 130,05 63,42 48,8 51,4 92,3
SALDO SR CELKEM -76,16 -162,70 -162,91 -69,01 42,4 145,3 90,6

*) rozpočet upravený k 31.3.2010
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář