CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2009

Státní rozpočet na rok 2009 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 475/2008 Sb. ze dne 10. prosince 2008, který stanovil příjmy ve výši 1 114,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 152,1 mld. Kč a schodek ve výši 38,1 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 31.3.2009) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 118,5 mld. Kč, celkových výdajů na 1 156,8 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 38,3 mld. Kč. Zvýšení výdajů a tím i schodku o 0,2 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 4,5 mld. Kč) a vycházelo z usnesení vlády č. 122/2009 a č. 1626/2008 a dále ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Podle údajů na účtech vedených v ČNB dosáhly ke konci května 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 400,0 mld. Kč, celkové výdaje 471,4 mld. Kč a schodek hospodaření 71,4 mld. Kč (v květnu 2008 vykázán schodek 38,3 mld. Kč).

 

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-květen 2008
2009 % plnění v roce 2008 Index 2009/2008
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-květen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 412,47 1114,00 1118,45 400,03 35,9 39,8 97,0
VÝDAJE CELKEM 450,79 1152,10 1156,78 471,44 40,9 40,7 104,6
SALDO -38,32 -38,10 -38,32 -71,41 187,4 54,1 186,4

*) rozpočet upravený k 31.3.2009

 

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 400,0 mld. Kč představovaly 35,9 % schváleného rozpočtu (v květnu 2008 plněny na 39,8 %) a byly tak proti květnu 2008 nižší o 12,4 mld. Kč, tj. o 3,0 %. Na meziročním poklesu se podílely především daňové příjmy (pokles o 16,2 mld. Kč) a příjmy z pojistného na sociálním zabezpečení (pokles o 8,2 mld. Kč).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 171,6 mld. Kč, což představuje 28,8 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 16,2 mld. Kč, tj. o 8,6 % (rozpočet počítá s růstem o 9,4 % proti skutečnosti roku 2008). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 5,3 procentního bodu horší.

Meziroční pokles byl ovlivněn nižším inkasem všech „velkých“ daní (DPH, SD, DPPO, DPFO).

Inkaso DPH představovalo 69,1 mld. Kč, tj. 35,6 % rozpočtu, což je o 1,0 procentního bodu nižší plnění než v květnu minulého roku. Meziroční pokles o 1,2 mld. Kč, tj. o 1,7 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 9,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2008) nižší o 10,9 procentního bodu.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 44,4 mld. Kč, což představuje 30,9 % rozpočtu (loni to bylo 34,4 %) a meziroční pokles o 1,9 mld. Kč, tj. o 4,1 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,6 % proti skutečnosti roku 2008. Propad souvisí s vysokým inkasem v počátku roku 2008 (splatnost daně za listopad a prosinec 2007) ovlivněným předzásobením tabákovými výrobky (v souvislosti s jejich zdražením od 1.1.2008). V samotném březnu (splatnost za leden 2009) bylo inkaso meziročně vyšší o 2,4 mld. Kč, v dubnu (splatnost za únor 2009) o 0,1 mld. Kč a v květnu (splatnost za březen) o 2,1 mld. Kč.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 22,7 mld. Kč představovala 17,5 % rozpočtu (loni plnění na 24,5 %) a meziročně tak klesla o 6,1 mld. Kč, tj. o 21,2 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,5 % proti skutečnosti roku 2008. Nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem (nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 28,2 mld. Kč, tj. 26,3 % rozpočtu (loni plnění na 37,4 %) při meziročním poklesu o 5,5 mld. Kč, tj. o 16,3 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 12,9 % proti skutečnosti roku 2008.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 28,7 mld. Kč při plnění rozpočtu na 32,9 % (loni to bylo 39,3 %) a meziročním poklesu o 2,0 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 11,3 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti „inkasovaná“ v záporné výši 3,1 mld. Kč znamená meziroční pokles o 3,5 mld. Kč. Rozpočet 2009 je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 41,4 %. Záporné plnění v roce 2009 souvisí s vratkami daně, které probíhají tradičně v měsíci dubnu.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 2,6 mld. Kč, což představuje 38,3 % rozpočtu (loni 68,2 %) a meziročně byla mírně pod úrovní roku 2008 (o 2,2 %). Rozpočet 2009 počítá s poklesem o 6,0 % proti skutečnosti roku 2008.
Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2009 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 815,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2008 vyšší o 70,9 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2008) u DPH – o 23,8 mld. Kč (o 9,3 %), u daní z příjmů fyzických osob o 19,6 mld. Kč (o 13,7 %) a u spotřebních daní o 18,8 mld. Kč (o 14,1 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.5.2009 výše 235,5 mld. Kč, což představuje 28,9 % rozpočtu a meziroční pokles o 21,1 mld. Kč, tj. o 9,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 256,6 mld. Kč, tj. 34,2 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 10,1 mld. Kč, tj. o 4,1 % (celoročně bylo nižší než rozpočet o 6,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 150,7 mld. Kč, což představuje 38,0 % rozpočtu (loni to bylo 41,1 %) a meziroční pokles o 8,2 mld. Kč, tj. o 5,2 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008 (relativně nízký předpokládaný růst souvisí se snížením sazeb pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku v souhrnné výši o 2,5 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 133,9 mld. Kč, tj. 38,0 % rozpočtu, při meziročním růstu o 3,1 mld. Kč, tj. o 2,3 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 %).

Ke konci května 2009 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 77,8 mld. Kč, což je 61,6 % rozpočtu a o 12,0 mld. Kč, tj. o 18,2 % více než v květnu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 24,1 % proti rozpočtu 2008; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Na výrazný meziroční růst mělo vliv únorové usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Tyto prostředky jsou určeny na snížení schodku státního rozpočtu a jejich skutečný převod činil cca 32 mld. Kč (dalších 2,8 mld. Kč v rámci tohoto usnesení představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek). Další částku představují převody z fondů OSS ve výši 6,7 mld. Kč (loni to bylo o 23,1 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2008. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 23,7 mld. Kč (plnění na 24,4 %), což je o 5,9 mld. Kč více než v květnu 2008. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly 2,5 mld. Kč a byly tak plněny na 37,3 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 471,4 mld. Kč čerpané ke konci května 2009 představují 40,8 % rozpočtu (v květnu 2008 to bylo 40,7 %), což znamená meziroční růst o 20,6 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Proti skutečnosti roku 2008 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 6,7 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci května čerpány ve výši 429,6 mld. Kč, tj. na 41,5 % rozpočtu (loni to bylo na 40,6 %). Proti loňskému roku vzrostly o 28,0 mld. Kč, tj. o 7,0 % (rozpočet po změnách počítá s nárůstem o 5,6 % proti skutečnosti roku 2008).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 422,0 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2008 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 7,7 %). K 31.5.2009 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 175,8 mld. Kč, tj. 41,8 % rozpočtu (loni to bylo také 41,8 %), při meziročním růstu o 11,2 mld. Kč, tj. o 6,8 %. Z toho na důchody připadlo 138,0 mld. Kč, tj. 41,0 % rozpočtu (loni to bylo 41,3 %), při meziročním růstu o 11,9 mld. Kč, tj. o 9,5 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 62,7 mld. Kč, což představuje 49,0 % rozpočtu, a proti květnu 2008 byly vyšší o 7,0 mld. Kč, tj. o 12,6 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 38,8 mld. Kč (v dubnu zaplacena záloha na 2. čtvrtletí ve výši 19,5 mld. Kč), což je o 0,8 mld. Kč více než v roce 2008. Dalších 11,0 mld. Kč (loni to bylo 11,4 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 20,2 mld. Kč, tj. 42,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 0,4 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci května 2009 hrazeny ve výši 21,4 mld. Kč, tj. 44,1 % rozpočtu, a jsou nad úrovní května 2008 o 6,6 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 16,4 mld. Kč, což představuje 47,1 % rozpočtované výše a meziroční růst o 2,1 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 41,8 mld. Kč, což představuje 34,1 % rozpočtu (v roce 2008 to bylo 42,0 %), a meziročně klesly o 7,4 mld. Kč, tj. o 15,0 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci května 2009 dosáhl 71,4 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2008 výsledek horší o 33,1 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném květnu skončilo ve schodku 15,8 mld. Kč (v květnu 2008 to bylo 10,2 mld. Kč), když příjmy činily 58,8 mld. Kč (v květnu 2008 to bylo 63,8 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 74,5 mld. Kč (v květnu 2008 to bylo 74,1 mld. Kč).

 

v mil. Kč
leden-květen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo SR -13 496 -28 714 -32 402 -74 587 -45 423 -27 030 -12 202 -25 977 -38 319 -71 410

 

 

 

GRAF - Vývoj salda státního rozpočtu za leden až květen v letech 2008 a 2009:

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

 

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden-květen 2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost leden-květen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-květen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 412,47 1114,00 1118,45 400,03 35,8 39,8 97,0
v tom:
Daňové příjmy celkem 346,68 992,20 992,20 322,27 32,5 36,9 93,0
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 187,76 595,52 595,52 171,59 28,8 34,1 91,4
v tom:
- DPH 70,27 194,10 194,10 69,11 35,6 36,6 98,3
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 46,35 143,90 143,90 44,45 30,9 34,4 95,9
- daně z příjmů PO 28,85 130,30 130,30 22,75 17,5 24,5 78,8
- daně z příjmů FO 33,76 107,20 107,20 28,24 26,3 37,4 83,7
vybíraná srážkou 2,66 6,80 6,80 2,60 38,3 68,2 97,8
ze závislé činnosti 30,68 87,40 87,40 28,72 32,9 39,3 93,6
z přiznání 0,42 13,00 13,00 -3,08 -23,7 5,1 -726,0
- správní poplatky vč. kolků 1,66 2,41 2,41 1,00 41,3 36,1 60,0
- majetkové daně 4,30 11,80 11,80 3,49 29,5 48,9 81,1
- clo 1,20 1,60 1,60 0,62 38,8 92,4 51,7
- poplatky za uložení odpadů 0,61 1,35 1,35 0,60 44,6 46,8 98,9
- ostatní daňové příjmy**) 0,76 2,86 2,86 1,34 46,8 151,0 177,4
Pojistné SZ 158,92 396,68 396,68 150,68 38,0 41,1 94,8
z toho: na důchody 130,87 352,61 352,61 133,94 38,0 40,7 102,3
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 65,79 121,80 126,26 77,76 61,6 67,0 118,2
v tom:
- kapitoly 52,38 107,31 108,19 35,12 32,5 60,6 67,0
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 17,74 96,25 97,19 23,67 24,4 23,3 133,4
převody z fondů OSS 29,81 0,00 0,00 6,74 x x 22,6
přijaté sankční platby ***) 0,54 1,24 1,24 0,64 51,5 38,0 117,4
soudní poplatky ***) 0,36 0,60 0,60 0,48 81,0 51,6 133,7
dobrovolné pojistné 0,30 0,82 0,82 0,22 26,6 31,5 72,1
- kapitola Operace SFA 0,34 3,50 3,50 1,66 47,4 13,1 485,4
- kapitola Státní dluh 2,58 6,68 6,68 2,49 37,3 177,0 96,4
- VPS 10,49 4,31 7,89 38,49 488,0 135,9 367,0
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,04 0,07 0,07 0,02 34,5 62,7 55,1
- splátky půjček ze zahraničí 0,09 0,16 0,16 0,31 193,7 13,3 336,5
- ostatní příjmy VPS**) 10,35 4,09 7,66 38,15 497,9 148,8 368,5

*) rozpočet upravený k 31.3.2009
**) dopočet do celku
***) skutečnost roku 2008 byla součástí příjmů kapitoly VPS

 

 

 

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní:

 

mld. Kč
Meziroční srovnání celostátního inkasa daní Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený Skut. k 31.5.*) % plnění Rozpočet schválený Skut. k 30.5.**) % plnění Rozpočet schválený Skut.k 29.5.***) % plnění 2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 699,40 246,52 35,2 751,20 256,64 34,2 815,82 233,05 28,6 10,12 -21,14 104,1 91,8
- DPH 232,10 97,02 41,8 274,50 101,00 36,8 278,60 99,27 35,6 3,98 -1,73 104,1 98,3
- spotřební daň 138,70 49,62 35,8 142,30 49,30 34,6 151,80 47,23 31,1 -0,32 -2,07 99,4 95,8
- clo 1,20 0,58 47,9 1,30 1,20 92,4 1,60 0,62 38,8 0,63 -0,58 208,8 51,7
- daně z příjmů PO 152,50 34,79 22,8 168,60 41,38 24,5 187,00 32,59 17,4 6,58 -8,79 118,9 78,8
- daně z příjmů FO 146,60 51,07 34,8 135,40 49,57 36,6 162,90 42,77 26,3 -1,51 -6,79 97,0 86,3
vybíraná srážkou 7,10 3,11 43,8 5,60 3,80 67,9 9,80 3,71 37,9 0,69 -0,09 122,2 97,7
závislá činnost 121,20 46,95 38,7 114,00 44,97 39,4 128,10 42,11 32,9 -1,98 -2,86 95,8 93,6
z přiznání 18,30 1,02 5,6 15,80 0,80 5,0 25,00 -3,05 -12,2 -0,22 -3,85 78,4 -383,1
- silniční daň 5,70 2,48 43,5 6,10 2,67 43,7 6,50 1,83 28,1 0,18 -0,84 107,4 68,6
- daň z nemovitosti 5,40 2,45 45,4 5,50 2,33 42,4 6,40 0,30 4,7 -0,12 0,41 95,1 117,8
- majetkové daně 9,00 4,08 45,3 8,80 4,30 48,9 11,80 3,49 29,5 0,22 -0,81 105,4 81,1
- dálniční poplatek 2,00 1,56 78,2 2,30 1,87 81,3 2,60 2,01 77,5 0,31 0,14 119,6 107,7
- ostatní daně a poplatky 6,20 2,86 46,2 6,40 3,02 47,2 6,62 2,94 44,4 0,16 -0,09 105,6 97,1

*) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

 

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR leden-květen 2008 Index skutečnost 2009/2008
Skutečnost leden-květen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-květen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 450,79 1152,10 1156,78 471,44 40,8 40,7 104,6
Běžné výdaje 401,60 1038,01 1034,10 429,61 41,5 40,6 107,0
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 29,96 102,73 103,19 31,02 30,1 30,3 103,5
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 19,72 47,40 47,40 20,16 42,5 41,3 102,2
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 55,65 134,49 128,03 62,68 49,0 46,9 112,6
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 20,12 53,80 53,52 20,09 37,5 39,0 99,9
- neinvest. transfery státním fondům 12,55 32,05 32,26 12,43 38,5 26,3 99,0
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 1,43 2,96 3,36 1,18 35,2 39,3 82,7
- sociální dávky 164,69 422,01 420,51 175,84 41,8 41,8 106,8
z toho:
důchody 126,04 336,57 336,57 137,96 41,0 41,3 109,5
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 3,02 5,00 5,00 5,88 117,7 43,2 194,7
ostatní soc.dávky 17,61 36,03 34,53 14,89 43,1 49,4 84,5
státní soc.podpora 18,01 44,40 44,40 17,11 38,5 39,4 95,0
- aktivní pol. zaměstnanosti 2,22 5,73 6,17 1,49 24,1 31,9 67,1
- prostředky na insolventnost 0,06 0,22 0,22 0,17 78,5 29,9 288,8
- stavební spoření 13,38 14,60 14,60 12,36 84,7 89,2 92,4
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,44 6,40 6,40 2,62 41,0 47,9 107,4
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 14,28 34,85 34,82 16,39 47,1 47,8 114,8
- kapitola Státní dluh 14,82 48,61 48,45 21,38 44,1 32,6 144,2
- kapitola Operace SFA 0,03 0,74 0,67 0,03 5,0 1,7 124,6
- ostatní běžné výdaje ***) 50,26 131,43 134,51 51,76 38,5 25,0 103,0
Kapitálové výdaje 49,19 114,09 122,68 41,83 34,1 42,0 85,0
SALDO SR CELKEM -38,32 -38,10 -38,32 -71,41 186,4 54,1 186,4

*) rozpočet upravený k 31.3.2009
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím (jejich rozpočet zatím není známý)
***) dopočet do celku

 

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.