CZ EN

Ministerstvo financí zveřejnilo Fiskální výhled ČR - říjen 2008

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky. Publikace poskytuje informace o aktuálním vývoji veřejných financí, obsahuje střednědobý výhled hospodaření vládního sektoru vycházející ze záměrů vlády a rovněž mezinárodní srovnání údajů o saldu a dluhu sektoru vládních institucí v zemích EU.

Navzdory nepříznivým očekáváním v roce 2007 dosáhlo saldo vládního sektoru hodnoty -1,0 % HDP, což je výsledek o 2,4 p.b. lepší oproti původním předpokladům, ze kterých vycházel návrh státního rozpočtu. Společným jmenovatelem příznivějšího vývoje v posledních letech jsou na jedné straně vyšší než očekávané veřejné příjmy dané cyklickým, ale do značné míry i strukturálním zvýšením daňových příjmů, a na straně druhé dočasné výdajové úspory v podobě převodu neutracených rozpočtovaných prostředků do rezervních fondů.

Vývoj v roce 2008 ovlivňuje na výdajové straně pozitivně souhrn úsporných opatření ke stabilizaci veřejných financí přijatý v roce 2007, a na straně příjmové negativně zpomalení ekonomického růstu. Očekáváme, že výsledkem těchto protichůdných faktorů bude mírné meziroční zhoršení nominálního salda vládního sektoru na -1,2 % HDP.

Výhled pro roky 2009 a 2010 je předurčen schválenými výdajovými limity státního rozpočtu a státních fondů. Odhad vládního salda ponecháváme v roce 2009 na úrovni
-1,6 % HDP a v roce 2010 na úrovni -1,5 % HDP. Dosažení fiskálního cíle stanoveného pro rok 2011 na úrovni -1,2 % HDP by na základě současného výhledu daňových příjmů mělo být zajištěno dodržením příslušného výdajového limitu pro tento rok.

Kromě pravidelných částí a standardizované tabulkové přílohy je v publikaci zařazena kapitola zaměřená na zvolené téma, kterým je v tomto vydání problematika přílivu prostředků z fondů EU a jeho fiskálních dopadů.

Fiskální výhled vychází pololetně v návaznosti na etapy sestavování střednědobého výhledu státního rozpočtu a zveřejnění statistických dat za sektor vládních institucí. Je publikován na internetových stránkách Ministerstva financí obvykle v květnu a říjnu, a to v českém a anglickém jazyce.


Dokument:

  • Fiskální výhled České republiky
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář