CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2008

  • Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 31.3.2008) nedošlo v celkových příjmech a výdajích k žádným úpravám. Změny se týkaly pouze některých položek především na výdajové straně.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 30. červnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 536,6 mld. Kč, celkové výdaje 542,2 mld. Kč a schodek hospodaření 5,65 mld. Kč (v červnu 2007 vykázán přebytek 1,3 mld. Kč).

 

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-červen 2007
2008 % plnění
v roce 2007
Index
2008/2007
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-červen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 483,32 1036,51 1036,51 536,57 51,8 50,9 111,0
VÝDAJE CELKEM 482,04 1107,31 1107,31 542,22 49,0 46,3 112,5
SALDO 1,27 -70,80 -70,80 -5,65 8,0 -1,4 -443,5

*) Rozpočet upravený k 31.3.2008

 

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 536,6 mld. Kč představovaly 51,8 % schváleného rozpočtu (v červnu 2007 plněny na 50,9 %) a proti stejnému období minulého roku tak byly vyšší o 53,3 mld. Kč, tj. o 11,0 %. Meziroční růst ovlivnily především příjmy z daní a poplatků (růst o 20,0 mld. Kč, tj. o 8,1 %) a nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery (růst o 18,9 mld. Kč, tj. o 31,0 %).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 265,2 mld. Kč, což představuje 48,1 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 20,0 mld. Kč, tj. o 8,1 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,7 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daní z příjmů právnických osob.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 69,0 mld. Kč představovala 58,5 % rozpočtu (loni to bylo na 49,8 %), což představuje meziroční růst o 15,5 mld. Kč, tj. o 28,9 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2007. V červnu se projevila úhrada daně za rok 2007 u poplatníků, kteří mají povinný audit nebo jim přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. Vysoký meziroční růst je částečně ovlivněn splatností daně v roce 2007 (splatnost až 2.7.2007), kdy velká část daní byla inkasována až počátkem července.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 45,1 mld. Kč, tj. 50,0 % rozpočtu (loni plnění na 47,4 %) při meziročním poklesu o 1,4 mld. Kč, tj. o 3,0 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (vliv zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 37,3 mld. Kč při plnění rozpočtu na 47,9 % (loni to bylo 47,8 %) a meziročním poklesu o 2,6 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 4,4 mld. Kč znamená meziroční růst o 0,6 mld. Kč a plnění rozpočtu na 53,5 % (loni to bylo na 40,7 %). Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %. V samotném červnu rozpočet inkasoval 4,0 mld. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 3,3 mld. Kč, což představuje 84,7 % rozpočtu (loni 53,4 %) a meziročně byla vyšší o 0,6 mld. Kč. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 57,8 mld. Kč, což představuje 42,9 % rozpočtu (loni to bylo 42,6 %) a meziroční růst o 1,8 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso DPH činilo 83,4 mld. Kč, tj. 43,5 % rozpočtu, což je o 5,6 procentního bodu nižší plnění než v červnu minulého roku. Meziroční růst o 3,2 mld. Kč, tj. o 3,9 %, je proti rozpočtované dynamice (15,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2007 - vysoký růst souvisí se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %) nižší.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. Kč, tj. o 4,1 %, vyšší. Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu. Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.6.2008 výše 358,9 mld. Kč, což představuje 47,8 % rozpočtu a meziroční růst o 26,8 mld. Kč, tj. o 8,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 332,1 mld. Kč, tj. 47,5 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 7,9 mld. Kč, tj. o 2,4 % (celoročně převýšilo rozpočet o 22,5 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 191,5 mld. Kč, což představuje 49,5 % rozpočtu (loni to bylo 49,9 %) a meziroční růst o 14,4 mld. Kč, tj. o 8,1 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 157,7 mld. Kč, tj. 49,1 % rozpočtu, při meziročním růstu o 11,8 mld. Kč, tj. o 8,1 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %).

Ke konci června 2008 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 79,8 mld. Kč, což je 81,3 % rozpočtu (loni plnění na 78,5 %) a o 18,9 mld. Kč, tj. o 31,0 %, více než v červnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 26,5 % proti rozpočtu 2007; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 33,7 mld. Kč, což je o 7,9 mld. Kč více než loni. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007.

Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 19,5 mld. Kč (plnění na 25,7 %), což je o 1,7 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Od letošního roku jsou rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. Kč). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše ke konci června dosáhla již 3,4 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 542,2 mld. Kč čerpané ke konci června 2008 představují 49,0 % rozpočtu (v červnu 2007 to bylo 46,3 %), což znamená meziroční růst o 60,2 mld. Kč, tj. o 12,5 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2007, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,4 %, resp. 6,4 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 487,5 mld. Kč, tj. na 49,2 % rozpočtu (loni to bylo na 47,7 %). Proti loňskému červnu vzrostly o 33,5 mld. Kč, tj. o 7,4 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 0,5 % proti skutečnosti 2007, resp. o 2,9 % proti rozpočtu 2007).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, což představuje 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 30.6.2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 197,3 mld. Kč, tj. 50,1 % rozpočtu (loni to bylo 50,3 %), při meziročním růstu o 2,5 mld. Kč, tj. o 1,3 %. Z toho na důchody připadlo 151,6 mld. Kč, tj. 49,6 % rozpočtu (loni to bylo 50,7 %), při meziročním růstu o 5,9 mld. Kč, tj. o 4,1 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich červnová výše 77,3 mld. Kč představuje 65,2 % rozpočtu a proti červnu 2007 je vyšší o 14,6 mld. Kč, tj. o 23,3 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 52,4 mld. Kč (v červnu byla již zaplacena velká část zálohy na 3. čtvrtletí ve výši 14,4 mld. Kč; v červnu 2007 to bylo jen 3,5 mld. Kč), což je o 11,6 mld. Kč více než v roce 2007. Dalších 13,2 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 23,7 mld. Kč, tj. 49,5 % rozpočtu. Meziročně klesly o 0,2 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci června 2008 čerpány ve výši 19,9 mld. Kč, tj. 43,7 % rozpočtu, a jsou nad úrovní června 2007 o 2,8 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 15,5 mld. Kč, což představuje 51,8 % rozpočtované výše a meziroční růst o 2,8 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 54,8 mld. Kč, což představuje 46,8 % rozpočtu (v roce 2007 to bylo 31,3 %), při meziročním růstu o 26,7 mld. Kč, tj. o 94,9 %.

Vysoký meziroční růst byl způsoben především transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury, které již dosáhly 18,6 mld. Kč (za leden až červen 2007 to bylo 2,0 mld. Kč) a také usnesením vlády č. 476/2008, resp. usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 461/2008, na jejichž základě došlo v květnu k transferu 12,0 mld. Kč na „drážní dopravu“.

 

Saldo hospodaření státního rozpočtu

Saldo státního rozpočtu ke konci června 2008 dosáhlo záporné hodnoty 5,65 mld. Kč a je lepší o 29,7 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-35,4 mld. Kč). Proti stejném období roku 2007 je to výsledek horší o 6,9 mld. Kč. Proti stavu ke konci května se hospodaření státního rozpočtu zlepšilo o 32,7 mld. Kč.

V samotném měsíci červnu dosáhlo hospodaření státního rozpočtu přebytek 32,7 mld. Kč (loni to bylo 27,3 mld. Kč). Příjmy dosáhly 124,1 mld. Kč, což je o 18,9 mld. Kč více než v samotném červnu 2007. To ovlivnily především příjmy z daní právnických osob, které za samotný červen 2008 dosáhly 40,2 mld. Kč, tj. o 11,2 mld. Kč více než v červnu 2007. Výdaje dosáhly 91,4 mld. Kč, což je o 13,5 mld. Kč více než v samotném červnu 2007. To ovlivnily především již zmíněné převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji, které za samotný červen 2008 dosáhly 14,4 mld. Kč, tj. o 10,9 mld. Kč více než v červnu 2007.

 

v mil. Kč
leden-červen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saldo SR -4 933 -29 653 -915 -53 399 -49 702 3 763 7 642 1 275 -5 652

 

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

 

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-červen 2007
Index skutečnost
2008/2007
Skutečnost
leden-červen
Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-červen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 483,32 1036,51 1036,51 536,57 51,8 50,9 111,0
v tom:
Daňové příjmy celkem 422,36 938,35 938,35 456,73 48,7 48,4 108,1
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 245,26 551,30 551,30 265,24 48,1 47,4 108,1
v tom:
- DPH 80,25 191,90 191,90 83,40 43,5 49,1 103,9
- spotřební daně**) 55,96 134,80 134,80 57,79 42,9 42,6 103,3
- daně z příjmů PO 53,55 117,90 117,90 69,03 58,5 49,8 128,9
- daně z příjmů FO 46,50 90,20 90,20 45,09 50,0 47,4 97,0
vybíraná srážkou 2,67 3,90 3,90 3,30 84,7 53,4 123,7
ze závislé činnosti 39,97 78,00 78,00 37,35 47,9 47,8 93,4
z přiznání 3,86 8,30 8,30 4,44 53,5 40,7 115,0
- správní poplatky vč. kolků 1,93 4,60 4,60 1,98 43,0 42,0 102,3
- majetkové daně 4,89 8,80 8,80 5,15 58,5 54,3 105,3
- clo 0,69 1,30 1,30 1,33 102,3 57,2 193,7
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,63 1,30 1,30 0,72 55,1 48,7 113,1
- ostatní daňové příjmy***) 0,86 0,50 0,50 0,76 151,9 287,1 88,2
Pojistné SZ 177,10 387,05 387,05 191,48 49,5 49,9 108,1
z toho: na důchody 145,85 321,29 321,29 157,69 49,1 49,5 108,1
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 60,96 98,16 98,16 79,85 81,3 78,5 131,0
v tom:
- kapitoly 48,18 86,38 86,38 58,97 68,3 71,0 122,4
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 17,80 76,04 76,04 19,52 25,7 28,9 109,7
převody z fondů OSS 25,86 0,00 0,00 33,75 x x 130,5
- kapitola Operace SFA 0,84 2,61 2,61 1,32 50,6 65,0 157,3
- kapitola Státní dluh 0,00 1,46 1,46 3,37 230,8 x x
- VPS 11,94 7,71 7,71 19,55 253,4 140,2 163,7
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,04 0,07 0,07 0,05 76,0 4,6 134,2
- splátky půjček ze zahraničí 0,15 0,69 0,69 0,12 17,1 20,1 76,4
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 3,79 0,00 0,00 4,88 x x 128,6
- soudní poplatky vč. kolků 0,47 0,70 0,70 0,45 63,7 67,9 93,9
- přijaté sankční platby 0,86 1,43 1,43 0,66 46,4 69,2 76,7
- ostatní příjmy VPS***) 6,62 4,83 4,83 13,40 277,6 132,6 202,4

*) Rozpočet upravený k 31.3.2008
**) včetně tzv. ekologických daní (daň z elektřiny, zemního plynu a některých dalších plynů a pevných paliv) vybíraných od roku 2008
***) dopočet do celku

 

 

 

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní

 

mld. Kč
Meziroční srovnání celostátního inkasa daní Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.k 30.6.*) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 29.6.**) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 30.6.***) % plnění 2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 644,95 324,20 50,3 699,40 332,13 47,5 751,20 358,93 47,8 7,93 26,80 102,4 108,1
- DPH 222,30 101,85 45,8 232,10 114,03 49,1 274,50 119,62 43,6 12,18 5,59 112,0 104,9
- spotřební daň 126,20 68,63 54,4 138,70 59,41 42,8 142,30 61,39 43,1 -9,21 1,98 86,6 103,3
- clo 1,20 0,60 50,0 1,20 0,69 57,2 1,30 1,33 102,3 0,09 0,64 114,3 193,7
- daně z příjmů PO 124,80 74,97 60,1 152,50 73,93 48,5 168,60 93,57 55,5 -1,04 19,64 98,6 126,6
- daně z příjmů FO 140,40 64,20 45,7 146,60 68,44 46,7 135,40 67,19 49,6 4,25 -1,26 106,6 98,2
vybíraná srážkou 6,50 3,42 52,6 7,10 3,76 52,9 5,60 4,67 83,4 0,34 0,91 109,9 124,3
závislá činnost 105,80 51,60 48,8 121,20 57,90 47,8 114,00 54,73 48,0 6,30 -3,17 112,2 94,5
z přiznání 28,10 9,18 32,7 18,30 6,79 37,1 15,80 7,79 49,3 -2,39 1,00 73,9 114,8
- silniční daň 5,60 2,27 40,6 5,70 2,59 45,5 6,10 2,77 45,4 0,32 0,17 113,9 106,7
- daň z nemovitosti 5,10 2,67 52,3 5,40 3,06 56,7 5,50 3,17 57,6 0,39 0,11 114,8 103,5
- majetkové daně 10,30 4,00 38,8 9,00 4,89 54,3 8,80 5,15 58,5 0,89 0,26 122,3 105,3
- dálniční poplatek 3,20 2,16 67,4 2,00 1,66 83,0 2,30 2,01 87,3 -0,50 0,35 77,0 121,0
- ostatní daně a poplatky 5,85 2,86 48,9 6,20 3,43 55,3 6,40 2,74 42,8 0,57 -0,69 119,9 79,8

*) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

 

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-červen 2007
Index skutečnost
2008/2007
Skutečnost
leden-červen
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-červen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 482,04 1107,31 1107,31 542,22 49,0 46,3 112,5
Běžné výdaje 453,94 978,94 990,32 487,46 49,2 47,7 107,4
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 37,92 98,49 98,79 37,73 38,2 39,4 99,5
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 23,84 47,75 47,75 23,66 49,5 50,5 99,2
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 62,71 123,86 118,61 77,31 65,2 50,6 123,3
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 19,60 46,54 51,56 22,20 43,1 40,7 113,3
- neinvest. transfery státním fondům 8,65 36,99 47,81 14,77 30,9 25,7 170,7
- neinvest. transfery občanským sdružením 1,47 2,67 3,64 1,88 51,6 56,8 127,9
- sociální dávky 194,78 393,97 393,75 197,27 50,1 50,3 101,3
z toho:
důchody 145,69 305,60 305,38 151,60 49,6 50,7 104,1
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 3,78 7,00 7,00 3,56 50,8 52,6 94,2
ostatní soc.dávky 21,48 35,67 35,67 20,60 57,7 55,7 95,9
státní soc.podpora 23,83 45,70 45,70 21,52 47,1 43,8 90,3
- aktivní pol.zaměstnanosti 2,22 6,94 6,94 2,91 41,9 41,5 130,9
- prostředky na insolventnost 0,08 0,20 0,20 0,07 36,5 26,9 90,5
- stavební spoření 14,18 15,00 15,00 13,38 89,2 103,5 94,3
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,20 5,10 5,10 2,44 47,9 48,8 111,2
- převod do fondu státních záruk 2,80 8,48 0,00 0,00 x 23,0 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 12,66 29,87 29,87 15,48 51,8 42,2 122,3
- kapitola Státní dluh 17,05 45,46 45,46 19,87 43,7 44,7 116,6
- kapitola Operace SFA 0,04 1,62 1,62 0,03 1,9 3,4 83,9
- ostatní běžné výdaje**) 53,74 118,67 201,16 58,46 29,1 49,3 108,8
Kapitálové výdaje 28,10 128,37 116,99 54,76 46,8 31,3 194,9
SALDO SR CELKEM 1,27 -70,80 -70,80 -5,65 8,0 -1,4 -443,5

*) Rozpočet upravený k 31.3.2008
**) dopočet do celku

 

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář