CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2008

Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 31.3.2008) nedošlo v celkových příjmech a výdajích k žádným úpravám. Změny se týkaly pouze některých položek především na výdajové straně.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. květnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 412,5 mld. Kč, celkové výdaje 450,8 mld. Kč a schodek hospodaření 38,3 mld. Kč (v květnu 2007 vykázán schodek 26,0 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-květen 2007
2008 % plnění v roce 2007 Index 2008/2007
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-květen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 378,15 1036,51 1036,51 412,47 39,8 39,8 109,1
VÝDAJE CELKEM 404,13 1107,31 1107,31 450,79 40,7 38,8 111,5
SALDO -25,98 -70,80 -70,80 -38,32 54,1 28,5 147,5

*) Rozpočet upravený k 31.3.2008

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 412,5 mld. Kč představovaly 39,8 % schváleného rozpočtu (v květnu 2007 plněny také na 39,8 %) a proti stejnému období minulého roku tak byly vyšší o 34,3 mld. Kč, tj. o 9,1 %. Meziroční růst ovlivnily především nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery (růst o 16,5 mld. Kč, tj. o 33,4 %).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 187,8 mld. Kč, což představuje 34,1 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 5,3 mld. Kč, tj. o 2,9 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,2 procentního bodu horší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daní z příjmů právnických osob.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 28,9 mld. Kč představovala 24,5 % rozpočtu (loni to bylo na 22,9 %), což představuje meziroční růst o 4,3 mld. Kč, tj. o 17,3 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2007. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem (nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 33,8 mld. Kč, tj. 37,4 % rozpočtu (loni plnění na 35,9 %) při meziročním poklesu o 1,4 mld. Kč, tj. o 4,0 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (vliv zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 30,7 mld. Kč při plnění rozpočtu na 39,3 % (loni to bylo 38,8 %) a meziročním poklesu o 1,7 mld. Kč, tj. o 5,3 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 0,4 mld. Kč znamená meziroční pokles o 0,1 mld. Kč a plnění rozpočtu na 5,1 % (loni to bylo na 5,8 %). Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %. Nízké plnění souvisí s dubnovými vratkami daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 2,7 mld. Kč, což představuje 68,2 % rozpočtu (loni 44,4 %) a meziročně byla vyšší o 0,4 mld. Kč. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 46,4 mld. Kč, což představuje 34,4 % rozpočtu (loni to bylo 35,6 %) a meziroční pokles o 0,4 mld. Kč, tj. o 0,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso DPH představovalo 70,3 mld. Kč, tj. 36,6 % rozpočtu, což je o 5,2 procentního bodu nižší plnění než v květnu minulého roku. Meziroční růst o 1,9 mld. Kč, tj. o 2,7 %, je proti rozpočtované dynamice (15,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2007 - vysoký růst souvisí se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %) nižší.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. Kč, tj. o 4,1 %, vyšší. Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu. Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.5.2008 výše 256,0 mld. Kč, což představuje 34,1 % rozpočtu a meziroční růst o 9,5 mld. Kč, tj. o 3,9 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 246,5 mld. Kč, tj. 35,2 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 3,0 mld. Kč, tj. o 1,2 % (celoročně převýšilo rozpočet o 22,5 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 158,9 mld. Kč, což představuje 41,1 % rozpočtu (loni to bylo 41,2 %) a meziroční růst o 12,6 mld. Kč, tj. o 8,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 130,9 mld. Kč, tj. 40,7 % rozpočtu, při meziročním růstu o 10,4 mld. Kč, tj. o 8,6 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %).

Ke konci května 2008 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 65,8 mld. Kč, což je 67,0 % rozpočtu (loni plnění na 63,5 %) a o 16,5 mld. Kč, tj. o 33,4 %, více než v květnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 26,5 % proti rozpočtu 2007; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 29,8 mld. Kč, což je o 10,1 mld. Kč více než loni. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007.

Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 17,7 mld. Kč (plnění na 23,3 %), což je o 0,4 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Od letošního roku jsou rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. Kč). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše ke konci května dosáhla již 2,6 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 450,8 mld. Kč čerpané ke konci května 2008 představují 40,7 % rozpočtu (v květnu 2007 to bylo 38,8 %), což znamená meziroční růst o 46,7 mld. Kč, tj. o 11,5 %. Meziroční růst ovlivnily především vyšší kapitálové výdaje. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2007, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,4 %, resp. 6,4 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 401,6 mld. Kč, tj. na 40,6 % rozpočtu (loni to bylo na 40,3 %). Proti loňskému květnu vzrostly o 18,4 mld. Kč, tj. o 4,8 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 0,5 % proti skutečnosti 2007, resp. o 2,9 % proti rozpočtu 2007).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, což představuje 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 31.5.2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 164,7 mld. Kč, tj. 41,8 % rozpočtu (loni to bylo 41,4 %), při meziročním růstu o 4,4 mld. Kč, tj. o 2,7 %. Z toho na důchody připadlo 126,0 mld. Kč, tj. 41,3 % rozpočtu (loni to bylo 41,5 %), při meziročním růstu o 6,8 mld. Kč, tj. o 5,7 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich květnová výše 55,6 mld. Kč představuje 46,9 % rozpočtu a proti květnu 2007 je nižší o 0,9 mld. Kč, tj. o 1,6 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 38,0 mld. Kč (v březnu zaplacena záloha na 2. čtvrtletí ve výši 19,0 mld. Kč), což je o 0,7 mld. Kč více než v roce 2007. Dalších 11,4 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 19,7 mld. Kč, tj. 41,3 % rozpočtu. Meziročně klesly o 0,2 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci května 2008 čerpány ve výši 14,8 mld. Kč, tj. 32,6 % rozpočtu, a jsou nad úrovní května 2007 o 2,0 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 14,3 mld. Kč, což představuje 47,8 % rozpočtované výše a meziroční růst o 2,3 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 49,2 mld. Kč, což představuje 42,0 % rozpočtu (v roce 2007 to bylo 23,3 %), při meziročním růstu o 28,2 mld. Kč. Vysoký meziroční růst byl způsoben především transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury, které již dosáhly 17,2 mld. Kč a také usnesením vlády č. 476/2008, resp. usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 461/2008, na jejichž základě došlo v květnu k transferu 12,0 mld. Kč na „drážní dopravu“.

 

Saldo hospodaření státního rozpočtu

Saldo státního rozpočtu ke konci května 2008 dosáhlo záporné hodnoty 38,3 mld. Kč a je horší o 8,8 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-23,6 mld. Kč). Proti stejném období roku 2007 je to výsledek horší o 12,3 mld. Kč. Na relativně negativní výsledek hospodaření státního rozpočtu měly rozhodující vliv již zmíněné kapitálové výdaje (transfery do SFDI a drážní dopravy).

v mil. Kč
leden-květen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saldo SR -13 496 -28 714 -32 402 -74 587 -45 423 -27 030 -12 202 -25 977 -38 319

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu za 5 měsíců roku 2007 a 2008:

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-květen 2007
Index skutečnost
2008/2007
Skutečnost
leden-květen
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost
leden-květen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 378,15 1036,51 1036,51 412,47 39,8 39,8 109,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 328,82 938,35 938,35 346,68 36,9 37,7 105,4
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 182,48 551,30 551,30 187,76 34,1 35,3 102,9
v tom:
- DPH 68,41 191,90 191,90 70,27 36,6 41,8 102,7
- spotřební daně**) 46,78 134,80 134,80 46,35 34,4 35,6 99,1
- daně z příjmů PO 24,59 117,90 117,90 28,85 24,5 22,9 117,3
- daně z příjmů FO 35,18 90,20 90,20 33,76 37,4 35,9 96,0
vybíraná srážkou 2,22 3,90 3,90 2,66 68,2 44,4 119,8
ze závislé činnosti 32,41 78,00 78,00 30,68 39,3 38,8 94,7
z přiznání 0,55 8,30 8,30 0,42 5,1 5,8 77,5
- správní poplatky vč. kolků 1,49 4,60 4,60 1,66 36,1 32,4 111,4
- majetkové daně 4,08 8,80 8,80 4,30 48,9 45,3 105,4
- clo 0,58 1,30 1,30 1,20 92,4 47,9 208,8
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,53 1,30 1,30 0,61 46,8 40,5 115,5
- ostatní daňové příjmy***) 0,84 0,50 0,50 0,76 151,0 281,5 89,4
Pojistné SZ 146,35 387,05 387,05 158,92 41,1 41,2 108,6
z toho: na důchody 120,52 321,29 321,29 130,87 40,7 40,9 108,6
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 49,33 98,16 98,16 65,79 67,0 63,5 133,4
v tom:
- kapitoly 40,67 86,38 86,38 52,38 60,6 60,0 128,8
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 17,37 76,04 76,04 17,74 23,3 28,2 102,1
převody z fondů OSS 19,66 0,00 0,00 29,81 x x 151,6
- kapitola Operace SFA 0,05 2,61 2,61 0,34 13,1 4,2 629,2
- kapitola Státní dluh 0,00 1,46 1,46 2,58 177,0 x x
- VPS 8,60 7,71 7,71 13,07 169,4 101,0 151,9
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,11 0,07 0,07 0,04 62,7 13,7 36,8
- splátky půjček ze zahraničí 0,08 0,69 0,69 0,09 13,3 9,9 120,1
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 2,69 0,00 0,00 4,88 x x 181,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,41 0,70 0,70 0,36 51,6 58,4 88,4
- přijaté sankční platby 0,52 1,43 1,43 0,54 38,0 41,6 104,5
- ostatní příjmy VPS***) 4,79 4,83 4,83 7,16 148,3 96,1 149,3

*) Rozpočet upravený k 31.3.2008
**) včetně tzv. ekologických daní (daň z elektřiny, zemního plynu a některých dalších plynů a pevných paliv) vybíraných od roku 2008
***) dopočet do celku

 

 

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní

mld. Kč
Meziroční srovnání celostátního inkasa daní Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 31.5.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.5.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.5.***) % plnění 2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 644,95 243,49 >37,8 699,40 246,52 35,2 751,20 256,03 34,1 3,02 9,51 101,2 103,9
- DPH 222,30 89,11 40,1 232,10 97,02 41,8 274,50 101,00 36,8 7,91 3,98 108,9 104,1
- spotřební daň 126,20 61,50 48,7 138,70 49,62 35,8 142,30 49,30 34,6 -11,89 -0,32 80,7 99,4
- clo 1,20 0,51 42,2 1,20 0,58 47,9 1,30 1,20 92,4 0,07 0,63 113,6 208,8
- daně z příjmů PO 124,80 32,70 26,2 152,50 34,79 22,8 168,60 41,38 24,5 2,09 6,58 106,4 118,9
- daně z příjmů FO 140,40 47,94 34,1 146,60 51,07 34,8 135,40 49,57 36,6 3,14 -1,51 106,5 97,0
vybíraná srážkou 6,50 2,80 43,1 7,10 3,11 43,8 5,60 3,80 67,9 0,31 0,69 111,0 122,2
závislá činnost 105,80 41,97 39,7 121,20 46,95 38,7 114,00 44,97 39,4 4,98 -1,98 111,9 95,8
z přiznání 28,10 3,16 11,3 18,30 1,02 5,6 15,80 0,80 5,0 -2,15 -0,22 32,1 78,4
- silniční daň 5,60 2,19 39,0 5,70 2,48 43,5 6,10 2,67 43,7 0,30 0,18 113,5 107,4
- daň z nemovitosti 5,10 1,94 38,0 5,40 2,45 45,4 5,50 2,33 42,4 0,51 -0,12 126,5 95,1
- majetkové daně 10,30 3,21 31,2 9,00 4,08 45,3 8,80 4,30 48,9 0,87 0,22 127,0 105,4
- dálniční poplatek 3,20 1,99 62,2 2,00 1,56 78,2 2,30 1,87 81,3 -0,43 0,31 78,5 119,6
- ostatní daně a poplatky 5,85 2,41 41,2 6,20 2,86 46,2 6,40 2,41 37,7 0,45 -0,45 118,8 84,4

*) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-květen 2007
Index skutečnost 2008/2007
Skutečnost leden-květen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost
leden-květen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 404,13 1107,31 1107,31 450,79 40,7 38,8 111,5
Běžné výdaje 383,15 978,94 990,32 401,60 40,6 40,3 104,8
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci
(vč.povinného pojistného)
30,10 98,49 98,79 29,96 30,3 31,2 99,5
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 19,88 47,75 47,75 19,72 41,3 42,1 99,2
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 56,55 123,86 118,61 55,65 46,9 45,7 98,4
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 15,86 46,54 51,56 20,12 39,0 32,9 126,9
- neinvest. transfery státním fondům 8,41 36,99 47,81 12,55 26,3 25,0 149,3
- neinvest. transfery občanským sdružením 1,28 2,67 3,64 1,43 39,3 49,5 111,7
- sociální dávky 160,28 393,97 393,75 164,69 41,8 41,4 102,7
z toho:
důchody 119,25 305,60 305,38 126,04 41,3 41,5 105,7
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 3,23 7,00 7,00 3,02 43,2 45,0 93,5
ostatní soc.dávky 18,22 35,67 35,67 17,61 49,4 47,2 96,6
státní soc.podpora 19,57 45,70 45,70 18,01 39,4 36,0 92,0
- aktivní pol.zaměstnanosti 1,78 6,94 6,94 2,22 31,9 33,2 124,6
- prostředky na insolventnost 0,07 0,20 0,20 0,06 29,9 22,5 88,6
- stavební spoření 14,18 15,00 15,00 13,38 89,2 103,5 94,3
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,20 5,10 5,10 2,44 47,9 48,8 111,2
- převod do fondu státních záruk 2,20 8,48 0,00 0,00 x 18,1 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 11,96 29,87 29,87 14,28 47,8 39,9 119,4
- kapitola Státní dluh 12,86 45,46 45,46 14,82 32,6 33,8 115,2
- kapitola Operace SFA 0,03 1,62 1,62 0,03 1,7 2,9 84,0
- ostatní běžné výdaje**) 45,51 118,67 201,16 50,26 25,0 41,7 110,4
Kapitálové výdaje 20,97 128,37 116,99 49,19 42,0 23,3 234,5
SALDO SR CELKEM -25,98 -70,80 -70,80 -38,32 54,1 28,5 147,5

*) Rozpočet upravený k 31.3.2008
**) dopočet do celku

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.