CZ EN

Předběžné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2007

  • Poznámka: V následujících analýzách je dosažená skutečnost hospodaření státního rozpočtu srovnávána k rozpočtu po změnách k 30.9.2007. U rozpočtu po změnách k 31.12.2007 jsou zatím známy rozpočty celkových příjmů (966,0 mld. Kč – změna se týká pouze nedaňových a ostatních příjmů) a celkových výdajů (1 057,9 mld. Kč) při schodku 91,9 mld. Kč. Podrobnější údaje o rozpočtu po změnách k 31.12.2007 budou známy později.

 

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2007 celkové příjmy státního rozpočtu výše 1025,9 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1092,3 mld. Kč a schodek dosáhl hodnoty 66,4 mld. Kč, což je proti výsledku minulého roku výsledek lepší o 30,9 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-prosinec 2006
2007 % plnění
v roce 2006
Index 2007/2006
Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách *)
Skutečnost
leden - prosinec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 923,32 949,48 964,44 1025,88 106,4 103,8 111,1
VÝDAJE CELKEM 1020,63 1040,78 1056,25 1092,27 103,4 104,9 107,0
SALDO -97,30 -91,30 -91,81 -66,39 72,3 116,2 68,2

*) SR upravený k 30.9.2007

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Celkové příjmy dosáhly ke konci roku 2007 výše 1025,9 mld. Kč, tj. 106,4 % rozpočtu (překročení rozpočtu o 61,4 mld. Kč), při meziročním růstu o 102,6 mld. Kč, tj. 11,1 % (v roce 2006 to bylo o 6,5 %). Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 533,5 mld. Kč (52,0 % celkových příjmů, v roce 2006 to bylo 50,8 %), na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 367,3 mld. Kč (35,8 % celkových příjmů, v roce 2006 to bylo 36,2 %) a na nedaňové a ostatní příjmy 125,1 mld. Kč (12,2 % celkových příjmů, v roce 2006 to bylo 13,0 %).

Daňové příjmy ve výši 533,5 mld. Kč byly plněny na 103,2 % a převýšily tak svou rozpočtovanou výši o 16,6 mld. Kč. Meziročně vzrostly o 64,0 mld. Kč, tj. o 13,6 % (v roce 2006 to bylo o 1,9 %).

Na překročení rozpočtu daňových příjmů a na jejich meziročním růstu se nejvíce podílelo inkaso daní z příjmů právnických osob, které dosáhlo 114,8 mld. Kč, tj. 106,7 % rozpočtu (překročení rozpočtu o 7,3 mld. Kč), při meziročním růstu o 19,3 mld. Kč, tj. o 20,2 %. Rozpočet počítal s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006 (v roce 2006 byly tyto příjmy plněny na 108,5 % při meziročním poklesu o 4,8 %).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem 102,1 mld. Kč, tj. 104,1 % rozpočtu (překročení o 4,0 mld. Kč), a je tak o 10,5 mld. Kč, tj. o 11,4 %, nad úrovní skutečnosti roku 2006. V roce 2006 činilo plnění těchto příjmů 99,3 % při meziročním poklesu o 3,3 %. Rozpočet 2007 uvažoval s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 87,2 mld. Kč při plnění rozpočtu na 104,3 % (překročení o 3,6 mld. Kč) a meziročním růstu o 10,1 mld. Kč, tj. o 13,2 %. Rozpočet byl nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 8,9 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 93,8 % (nenaplnění o 0,6 mld. Kč) a proti roku 2006 je nižší o 0,5 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Rozpočet 2007 byl nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %. Důvod nižšího výnosu souvisí s vyšší mírou využití daňové výhody společného zdanění manželů než tomu bylo v minulém roce.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 6,1 mld. Kč, což představuje 121,0 % rozpočtu (překročení o 1,1 mld. Kč) a meziroční růst o 0,8 mld. Kč, tj. o 15,3 %. Rozpočet 2007 počítal s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Plnění a meziroční růst daňových příjmů pozitivně ovlivnilo i inkaso DPH, které za celý rok 2007 dosáhlo 166,6 mld. Kč, tj. 101,9 % rozpočtu (překročení o 3,0 mld. Kč), a meziročně vzrostlo o 13,0 mld. Kč, tj. o 8,4 %. Rozpočet počítal s růstem o 6,7 % proti skutečnosti roku 2006. V roce 2006 činil meziroční růst této daně 4,7 %.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 131,6 mld. Kč, tj. 100,2 % rozpočtu (překročení rozpočtu o 0,3 mld. Kč) při meziročním růstu o 19,0 mld. Kč, tj. o 16,9 % (v roce 2006 činil 8,6 %). Rozpočet počítal s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Inkaso nepřímých daní tak dosáhlo výše 298,2 mld. Kč a jejich podíl na daňových příjmech tak činil 55,9 % (v roce 2006 to bylo 56,7 %). Příjmy z daní právnických a fyzických osob dosáhly 216,9 mld. Kč, což představuje podíl na daňových příjmech 40,7 % (v roce 2006 to bylo 39,9 %).

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za rok 2007 vykázány ve výši 1,4 mld. Kč, tj. 119,6 % rozpočtu (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 721,9 mld. Kč, což představuje 103,2 % rozpočtu a meziroční růst o 83,9 mld. Kč, tj. o 13,2 %. V roce 2006 dosáhlo celostátní inkaso daní 638,0 mld. Kč, tj. 98,9 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 6,7 mld. Kč, tj. o 1,1 %.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 367,3 mld. Kč, což představuje 103,5 % rozpočtu (překročení o 12,3 mld. Kč), a meziroční růst o 33,5 mld. Kč, tj. o 10,0 % (v roce 2006 činil meziroční růst 7,2 %). Rozpočet 2007 počítal s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Na důchodové pojištění připadlo 302,5 mld. Kč, tj. 102,7 % rozpočtu, při meziročním růstu o 27,6 mld. Kč, tj. o 10,0 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 125,1 mld. Kč, což je 135,1 % rozpočtu (překročení o 32,5 mld. Kč), a o 5,0 mld. Kč, tj. o 4,2 % více než ke konci roku 2006. Z této částky představují převody z fondů OSS (nejsou rozpočtovány) částku 38,3 mld. Kč, což je o 1,0 mld. Kč více než bylo v roce 2006. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za rok 2007 čerpány ve výši 1092,3 mld. Kč, což představuje 103,4 % rozpočtu (překročení o 36,0 mld. Kč) a meziroční růst o 71,6 mld. Kč, tj. o 7,0 % (v roce 2006 meziročně vzrostly o 10,6 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 973,9 mld. Kč, tj. na 101,9 % (překročení o 18,5 mld. Kč). Proti stejnému období roku 2006 vzrostly o 61,8 mld. Kč, tj. o 6,8 %.

Z toho na sociální dávky bylo vynaloženo 387,6 mld. Kč, tj. 100,2 % rozpočtu (překročení o 0,9 mld. Kč), při meziročním růstu o 32,5 mld. Kč, tj. o 9,2 % (v roce 2006 činil jejich meziroční růst 8,7 %). Na důchody připadlo 289,9 mld. Kč, tj. 100,9 % rozpočtu (překročení o 2,5 mld. Kč), při meziročním růstu o 16,9 mld. Kč, tj. o 6,2 % (v roce 2006 meziročně vzrostly o 10,3 %).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 119,9 mld. Kč, což představuje 97,0 % rozpočtu (nedočerpání o 3,7 mld. Kč), při meziročním růstu o 11,4 mld. Kč, tj. o 10,5 %. Čerpání ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 73,7 mld. Kč, což je o 3,5 mld. Kč více než v roce 2006 (70,2 mld. Kč). Dalších 24,5 mld. Kč představovaly transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 47,5 mld. Kč, tj. 100,5 % rozpočtu (překročení o 0,3 mld. Kč), při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč, tj. o 10,4 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány ve výši 34,1 mld. Kč, tj. 89,6 % rozpočtu.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 27,4 mld. Kč, což představuje 91,2 % rozpočtované výše (nesplnění o 2,6 mld. Kč), a jejich objem je nad úrovní minulého roku o 1,2 mld. Kč, tj. o 4,6 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 118,4 mld. Kč, což představuje 117,3 % rozpočtu (překročení rozpočtu o 17,5 mld. Kč), při meziročním růstu o 9,9 mld. Kč, tj. o 9,1 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Celkové saldo hospodaření státního rozpočtu za rok 2007 vykázalo schodek ve výši 66,4 mld. Kč. Tento výsledek je o 30,9 mld. Kč lepší než v roce 2006 a o 25,5 mld. Kč lepší než činila rozpočtovaná výše (k rozpočtu po změnách k 31.12.2007).

Proti stavu na konci listopadu (přebytek 12,8 mld. Kč) došlo v samotném prosinci k propadu hospodaření státního rozpočtu o 79,2 mld. Kč (příjmy činily 117,7 mld. Kč a výdaje 196,8 mld. Kč). Stejně jako v minulých letech to bylo způsobeno především vyšším čerpáním kapitálových výdajů (47,4 mld. Kč) a převody nevyčerpaných prostředků do rezervních fondů OSS (předběžný odhad činí cca 79 mld. Kč).

Na relativně pozitivním hospodaření státního rozpočtu mělo vliv především inkaso daňových příjmů včetně příjmů z pojistného za sociální zabezpečení (překročení rozpočtu o 28,9 mld. Kč). Na překročení rozpočtu nedaňových a ostatních příjmů (o 32,5 mld. Kč) a celkových výdajů (o 36,0 mld. Kč) měly vliv především nerozpočtované příjmy a výdaje související s převody prostředků z rezervních fondů do příjmů kapitol (cca 38 mld. Kč) a také s převody z fondu státních záruk (cca 8 mld. Kč) – tyto operace nemají vliv na saldo státního rozpočtu.

v mil. Kč
leden-prosinec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Saldo SR -46 061 -67 705 -45 716 -109 053 -93 684 -56 338 -97 302 -66 391

 

 

Graf - Vývoj salda SR

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
leden-prosinec 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost
leden-prosinec
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách**)
Skutečnost
leden-prosinec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 923,32 949,48 964,44 1025,88 106,4 103,8 111,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 803,27 871,85 871,85 900,79 103,3 99,2 112,1
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 469,45 516,90 516,90 533,50 103,2 99,2 113,6
v tom:
- DPH 153,67 163,60 163,60 166,63 101,9 98,1 108,4
- spotřební daně 112,58 131,30 131,30 131,59 100,2 94,7 116,9
- daně z příjmů PO 95,50 107,50 107,50 114,75 106,7 108,5 120,2
- daně z příjmů FO 91,65 98,10 98,10 102,14 104,1 99,3 111,4
vybíraná srážkou 5,25 5,00 5,00 6,05 121,0 114,1 115,3
ze závislé činnosti 77,05 83,60 83,60 87,20 104,3 105,5 113,2
z přiznání 9,35 9,50 9,50 8,89 93,6 63,6 95,1
- správní poplatky vč. kolků 3,95 4,60 4,60 4,12 89,5 96,3 104,3
- majetkové daně 8,52 9,00 9,00 10,58 117,5 82,7 124,2
- clo 1,22 1,20 1,20 1,44 119,6 101,5 117,8
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1,31 1,30 1,30 1,31 100,8 96,7 100,3
- ostatní daňové příjmy*) 1,06 0,30 0,30 0,95 317,7 266,0 89,6
Pojistné SZ 333,82 354,95 354,95 367,29 103,5 99,3 110,0
z toho: na důchody 274,91 294,44 294,44 302,47 102,7 98,5 110,0
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 120,05 77,63 92,60 125,09 135,1 150,5 104,2
v tom:
- kapitoly 69,32 67,82 68,86 85,93 124,8 123,3 124,0
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 23,42 61,58 62,63 38,84 62,0 46,0 165,8
převod z fondů OSS 37,26 0,00 0,00 38,28 x x 102,7
- kapitola Operace SFA 18,69 1,29 1,29 1,77 137,3 383,6 9,5
- VPS 32,04 8,52 22,45 37,39 166,6 171,2 116,7
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 1,88 0,81 0,81 3,03 374,7 387,5 161,2
- splátky půjček ze zahraničí 0,80 0,77 0,77 0,25 32,6 454,7 31,2
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 10,51 0,00 0,00 8,35 x x 79,5
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 5,71 0,00 0,00 0,00 x 95,2 0,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,83 0,70 0,70 0,94 134,3 133,1 113,9
- přijaté sankční platby 1,21 1,25 1,25 2,25 179,9 100,4 186,7
- ostatní příjmy VPS*) 11,10 4,99 18,92 22,57 119,3 108,5 203,3

*) dopočet do celku
**) SR upravený k 30.9.2007


Pozn.: V ost.příjmech kap.VPS se v rozp.po změnách a skutečnosti roku 2007 projevilo usn.vl.č.629/2007, které zvýšilo příjmy kap.VPS o 13,9 mld. Kč

 

 

Pokladní čerpání výdajů:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
leden-prosinec 2006
Index skutečnost 2007/2006
Skutečnost
leden-prosinec
Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách**)
Skutečnost
leden- prosinec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 1020,63 1040,78 1056,25 1092,27 103,4 104,9 107,0
Běžné výdaje 912,08 951,36 955,32 973,85 101,9 104,0 106,8
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 89,99 96,01 96,88 95,76 98,8 99,4 106,4
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 43,00 47,21 47,21 47,46 100,5 110,0 110,4
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 108,45 120,67 123,60 119,88 97,0 97,4 110,5
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 46,58 50,17 49,28 40,64 82,5 100,2 87,2
- neinvest. transfery státním fondům 36,94 33,81 33,51 51,19 152,8 122,9 138,6
- neinvest. transfery občanským sdružením 3,02 2,40 2,79 3,24 116,1 96,1 107,4
- sociální dávky 355,10 387,63 386,66 387,60 100,2 100,8 109,2
z toho:
důchody 272,95 287,38 287,31 289,86 100,9 100,1 106,2
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 7,36 7,23 7,23 7,24 100,1 101,5 98,3
ostatní soc.dávky 40,43 38,58 38,65 41,04 106,2 105,3 101,5
státní soc.podpora 34,35 54,44 53,48 49,47 92,5 101,7 144,0
- aktivní pol.zaměstnanosti 7,48 5,35 5,11 7,75 151,7 92,4 103,7
- prostředky na insolventnost 0,24 0,30 0,30 0,30 98,5 87,5 125,0
- stavební spoření 15,77 13,70 14,30 14,98 104,7 100,0 94,9
- státní příspěvek na důchodové připojištění 4,04 4,50 4,50 4,53 100,6 101,6 112,1
- převod do fondu státních záruk 11,24 12,16 12,16 12,16 100,0 100,0 108,2
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 26,17 30,01 30,01 27,37 91,2 86,8 104,6
- kapitola Státní dluh 31,61 38,10 38,10 34,13 89,6 93,4 108,0
- kapitola Operace SFA 2,22 1,10 0,91 0,07 7,2 98,5 3,0
- ostatní běžné výdaje*) 130,25 108,23 109,99 126,81 115,3 125,5 97,4
Kapitálové výdaje 108,54 89,42 100,94 118,42 117,3 113,2 109,1
z toho:
- investič. transfery příspěvkovým organiz. 10,10 23,69 25,34 8,11 32,0 56,5 80,3
- investič.nákupy a související výdaje 38,39 22,23 22,24 39,98 179,7 177,0 104,1
- poskytnutí záloh ČMZRB, HVB Bank a ČSOB 36,51 0,00 0,00 36,21 x x 99,2
- kapitola Operace SFA 2,91 8,01 3,02 0,95 31,3 42,6 32,5
SALDO SR CELKEM -97,30 -91,30 -91,81 -66,39 72,3 116,2 68,2

*) dopočet do sumy běžných výdajů
**) SR upravený k 30.9.2007


Pozn.: V rozp.po změn. a skut.roku 2007 se i ve výdajích (především kapitálových) projevilo usn.vl.č.629/2007 (navýšení výdajů o 13,9 mld. Kč)

 

 

Celostátní daňové příjmy:

v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Meziroč.přírůstek
skutečnost
Meziroční index
skutečnost %
Rozpočet schválený sk. k 30.12.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 29.12.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.12.***) % plnění 2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006
Daňové příjmy 608,30 631,26 103,8 644,95 637,99 98,9 699,40 721,93 103,2 6,7 83,9 101,1 113,2
- DPH 218,90 208,41 95,2 222,30 217,78 98,0 232,10 236,38 101,8 9,4 18,6 104,5 108,5
- spotřební daň 101,10 110,52 109,3 126,20 119,55 94,7 138,70 138,95 100,2 9,0 19,4 108,2 116,2
- clo 0,70 1,25 178,6 1,20 1,22 101,5 1,20 1,44 119,6 0,0 0,2 97,5 117,8
- daně z příjmů PO 115,70 142,25 122,9 124,80 135,44 108,5 152,50 162,79 106,7 -6,8 27,4 95,2 120,2
- daně z příjmů FO 144,60 143,67 99,4 140,40 136,92 97,5 146,60 151,97 103,7 -6,8 15,1 95,3 111,0
z kapitálových výnosů 7,70 6,42 83,4 6,50 7,43 114,3 7,10 8,58 120,9 1,0 1,2 115,8 115,5
závislá činnost 110,90 110,67 99,8 105,80 111,63 105,5 121,20 126,39 104,3 1,0 14,8 100,9 113,2
z přiznání 26,00 26,58 102,2 28,10 17,85 63,5 18,30 17,00 92,9 -8,7 -0,9 67,2 95,2
- silniční daň 5,90 5,19 88,0 5,60 5,43 96,9 5,70 5,92 103,8 0,2 0,5 104,6 109,0
- daň z nemovitosti 4,80 4,99 104,0 5,10 5,02 98,4 5,40 5,12 94,9 0,0 0,1 100,5 102,1
- majetkové daně 8,60 8,11 94,3 10,30 8,52 82,7 9,00 10,58 117,5 0,4 2,1 105,0 124,2
- dálniční poplatek 2,20 2,55 115,9 3,20 3,10 96,8 2,00 2,40 119,9 0,5 -0,7 121,5 77,4
- ostatní daně a poplatky 5,80 4,32 74,5 5,85 5,01 85,7 6,20 6,38 102,9 0,7 1,4 116,1 127,3

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.