CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2007

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci listopadu 2007 celkové příjmy státního rozpočtu výše 908,2 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 895,5 mld. Kč a vykázané saldo činilo 12,8 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 43,7 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-listopad 2006
2007 % plnění
v roce 2006
Index
2007/2006
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách *) Skutečnost
leden-listopad
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 821,23 949,48 964,44 908,23 94,2 92,3 110,6
VÝDAJE CELKEM 852,15 1040,78 1056,25 895,46 84,8 88,4 105,1
SALDO -30,92 -91,30 -91,81 12,77 -13,9 41,6 -41,3

*) SR upravený k 30.9.2007

 

Meziroční růst u příjmů dosáhl 10,6 %, a je tak o 6,1 procentního bodu nad rozpočtovanou dynamikou (4,5 % - měřeno ke skutečnosti roku 2006) a o 3,9 procentního bodu vyšší než ve stejném období minulého roku. U výdajů dosáhl meziroční růst 5,1 %, což je o 1,6 procentního bodu více než bylo předpokládáno v rozpočtu (3,5 %) a o 5,6 procentního bodu méně než v loňském roce.

 

Příjmy státního rozpočtu

K 30. listopadu letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 908,2 mld. Kč, t.j. 94,2 % rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 467,1 mld. Kč (90,4 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 330,8 mld. Kč (93,2 %) a ostatní příjmy 110,4 mld. Kč (119,2 %).

Plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso DPH, které za jedenáct měsíců letošního roku dosáhlo 151,7 mld. Kč, t.j. 92,7 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 10,5 mld. Kč, t.j. o 7,5 % (v loňském roce činilo plnění 90,1 % při meziročním růstu o 8,1 mld. Kč, tj. o 6,1 %). Jeho meziroční růst je o 0,8 procentního bodu vyšší než rozpočtovaná dynamika (6,7 %).

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 116,4 mld. Kč, t.j. 88,7 % rozpočtu při meziročním růstu o 13,5 mld. Kč, t.j. o 13,2 % (v lednu až listopadu roku 2006 činilo plnění 86,5 % při meziročním růstu o 6,6 mld. Kč, t.j. o 6,9 %). Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Inkaso daní z příjmů právnických osob představuje 92,7 mld. Kč, t.j. 86,3 % rozpočtu, a meziroční růst o 15,7 mld. Kč, t.j. o 20,3 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 87,6 % při meziročním poklesu o 4,3 mld. Kč, t.j. o 5,3 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 7,5 mld. Kč, t.j.o 8,5 %). Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem ke konci listopadu 89,9 mld. Kč, t.j. 91,6 % rozpočtu, a je tak o 9,3 mld. Kč, t.j. o 11,5 % nad úrovní skutečnosti stejného období roku 2006 (ke konci loňského listopadu bylo plnění 87,4 % při meziročním poklesu o 3,0 mld. Kč, t.j. o 3,6 %). Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 77,6 mld. Kč při plnění rozpočtu na 92,8 % a meziročním růstu o 9,1 mld. Kč, t.j. o 13,3 %. Letošní plnění rozpočtu je nižší než bylo ve stejném období loňského roku o 1,1 procentního bodu. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 6,8 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 71,3 % (loni to bylo 50,0 %) a proti stejném období roku 2006 je nižší o 0,6 mld. Kč, tj. o 36,9 %. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %. Důvod nižšího výnosu souvisí s vyšší mírou využití daňové výhody společného zdanění manželů než tomu bylo v minulém roce.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 5,5 mld. Kč, což představuje 109,7 % rozpočtu (loni plnění na 103,3 %) a meziroční růst o 0,7 mld. Kč, t.j. o 15,4 %. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za jedenáct měsíců vykázány ve výši 1,3 mld. Kč, tj. 110,6 % rozpočtu (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 631,2 mld. Kč, což představuje 90,2 % rozpočtu a meziroční růst o 67,1 mld. Kč, tj. o 11,9 %. Ve stejném období roku 2006 dosáhlo celostátní inkaso daní 564,1 mld. Kč, tj. 87,5 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 7,4 mld. Kč, tj. o 1,3 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 330,8 mld. Kč, což představuje 93,2 % rozpočtu, což je proti plnění v roce 2006 o 3,7 procentního bodu více, a meziroční růst o 30,0 mld. Kč, tj. o 10,0 %. Rozpočet 2007 počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Na důchodové pojištění připadlo 272,4 mld. Kč, t.j. 92,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 24,7 mld. Kč, tj. o 10,0 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 110,4 mld. Kč, což je 119,2 % rozpočtu (loni to bylo 130,7 %) a o 6,1 mld. Kč, tj. o 5,9 % více než ke konci listopadu loňského roku. Z této částky představují převody z fondů OSS částku 37,1 mld. Kč, což je o 0,9 mld. Kč méně než bylo ve stejném období roku 2006. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 32,0 mld. Kč (plnění na 51,1 %), tj. o 7,0 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2006 (vč. kompenzačních plateb, které činily 5,7 mld. Kč).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za leden až listopad čerpány ve výši 895,5 mld. Kč, což představuje 84,8 % rozpočtu a meziroční růst o 43,3 mld. Kč, t.j. o 5,1 % (ve stejném období minulého roku byly výdaje čerpány na 88,4 % při meziročním růstu o 82,6 mld. Kč, t.j. o 10,7 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 824,4 mld. Kč, tj. na 86,3 % (loni to bylo 90,2 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 41,3 mld. Kč, tj. o 5,3 %. Z toho na sociální dávky bylo vynaloženo 354,7 mld. Kč, t.j. 91,7 % rozpočtu, při meziročním růstu o 30,3 mld. Kč, t.j. o 9,3 % (ve stejném období m.r. činilo jejich čerpání 324,4 mld. Kč, t.j. 94,6 % rozpočtu při meziročním růstu o 22,5 mld. Kč, t.j. o 7,4 %). Na důchody připadlo 266,3 mld. Kč, tj. 92,7 % rozpočtu (loni to bylo na 94,8 %), při meziročním růstu o 16,5 mld. Kč, tj. o 6,6 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 114,1 mld. Kč, což představuje 92,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 9,0 mld. Kč, tj. o 8,6 %. Čerpání ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 73,7 mld. Kč, což je o 3,5 mld. Kč více než v roce 2006 (70,2 mld. Kč). V těchto transferech je zahrnuta záloha na 4. čtvrtletí roku, která činila 17,8 mld. Kč. Dalších 20,3 mld. Kč představovaly transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 43,5 mld. Kč, tj. 92,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 2,7 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány ve výši 31,8 mld. Kč, tj. 83,4 % rozpočtu, což je o 1,8 mld. Kč více než bylo ke konci listopadu loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 24,0 mld. Kč, což představuje 80,1 % rozpočtované výše, a jejich objem je mírně nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,1 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 71,1 mld. Kč, což představuje 70,4 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 72,0 %), při meziročním růstu o 2,0 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Celkové saldo hospodaření státního rozpočtu za jedenáct měsíců roku 2007 vykázalo přebytek ve výši 12,8 mld. Kč. Tento výsledek je o 43,7 mld. Kč lepší než ke konci listopadu loňského roku. Proti schodku odpovídajícímu jedenácti měsícům rozpočtu po změnách (91,8 mld. Kč) je výsledek lepší o 104,6 mld. Kč. Tomu odpovídá čerpání výdajů, které bylo proti jejich poměrné rozpočtované výši (968,2 mld. Kč) o 72,8 mld. Kč nižší, při současně vyšším plnění příjmů než by odpovídalo alikvotě rozpočtu (884,1 mld. Kč), a to o 24,2 mld. Kč. V prosinci lze však očekávat zhoršení schodku vlivem již tradičního zvýšeného čerpání výdajů (především kapitálových výdajů a převodů do rezervních fondů, jakož i vyšších výdajů na důchody).

v mil. Kč
leden-listopad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Saldo SR -19 098 -59 796 -41 726 -92 209 -66 376 201 -30 916 12 768

 

 

Graf:

 

Přílohy

 

Pokladní plnění příjmů:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
leden-listopad 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost
leden-listopad
Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách **)
Skutečnost
leden-listopad
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 821,23 949,48 964,44 908,23 94,2 92,3 110,6
v tom:
Daňové příjmy celkem 716,98 871,85 871,85 797,88 91,5 88,6 111,3
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 416,11 516,90 516,90 467,05 90,4 87,9 112,2
v tom:
- DPH 141,19 163,60 163,60 151,73 92,7 90,1 107,5
- spotřební daně 102,88 131,30 131,30 116,41 88,7 86,5 113,2
- daně z příjmů PO 77,09 107,50 107,50 92,74 86,3 87,6 120,3
- daně z příjmů FO 80,63 98,10 98,10 89,88 91,6 87,4 111,5
vybíraná srážkou 4,75 5,00 5,00 5,48 109,7 103,3 115,4
ze závislé činnosti 68,52 83,60 83,60 77,62 92,8 93,9 113,3
z přiznání 7,35 9,50 9,50 6,78 71,3 50,0 92,2
- správní poplatky vč. kolků 3,38 4,60 4,60 3,45 74,9 82,4 101,9
- majetkové daně 7,61 9,00 9,00 9,39 104,4 73,8 123,5
- clo 1,09 1,20 1,20 1,33 110,6 91,2 121,2
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1,20 1,30 1,30 1,18 90,9 89,2 98,1
- ostatní daňové příjmy*) 1,05 0,30 0,30 0,94 315,0 261,5 90,3
Pojistné SZ 300,86 354,95 354,95 330,82 93,2 89,5 110,0
z toho: na důchody 247,77 294,44 294,44 272,44 92,5 88,8 110,0
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 104,25 77,63 92,60 110,35 119,2 130,7 105,9
v tom:
- kapitoly 64,98 67,82 68,86 77,97 113,2 115,6 120,0
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 19,32 61,58 62,63 32,03 51,1 37,9 165,8
převod z fondů OSS 38,04 0,00 0,00 37,13 x x 97,6
- kapitola Operace SFA 10,94 1,29 1,29 1,51 117,5 224,6 13,8
- VPS 28,33 8,52 22,45 30,87 137,6 151,4 109,0
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,22 0,81 0,81 0,09 10,7 46,1 38,5
- splátky půjček ze zahraničí 0,78 0,77 0,77 0,21 27,8 439,6 27,5
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 9,62 0,00 0,00 5,74 x x 59,7
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 5,71 0,00 0,00 0,00 x 95,2 0,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,74 0,70 0,70 0,86 122,4 119,0 116,2
- přijaté sankční platby 1,31 1,25 1,25 2,13 170,7 108,9 163,3
- ostatní příjmy VPS*) 9,96 4,99 18,92 21,84 115,5 97,3 219,3

*) dopočet do celku
**) SR upravený k 30.9.2007

Pozn.: V ost.příjmech kap.VPS se v rozp.po změnách a skutečnosti roku 2007 projevilo usn.vl.č.629/2007, které zvýšilo příjmy kap.VPS o 13,9 mld. Kč

 

 

Pokladní čerpání výdajů:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
leden-listopad 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost
leden-listopad
Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách **)
Skutečnost
leden-listopad
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 852,15 1040,78 1056,25 895,46 84,8 88,4 105,1
Běžné výdaje 783,13 951,36 955,32 824,42 86,3 90,2 105,3
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 72,67 96,01 96,88 77,36 79,9 80,3 106,4
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 40,81 47,21 47,21 43,53 92,2 104,4 106,7
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 105,06 120,67 123,60 114,08 92,3 94,4 108,6
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 41,00 50,17 49,28 35,80 72,6 88,2 87,3
- neinvest. transfery státním fondům 15,57 33,81 33,51 20,24 60,4 51,8 130,0
- neinvest. transfery občanským sdružením 2,76 2,40 2,79 2,70 96,7 88,0 97,6
- sociální dávky 324,41 387,63 386,66 354,70 91,7 94,6 109,3
z toho:
důchody 249,74 287,38 287,31 266,25 92,7 94,8 106,6
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 6,75 7,23 7,23 6,49 89,8 93,1 96,2
ostatní soc.dávky 36,63 38,58 38,65 37,44 96,9 95,4 102,2
státní soc.podpora 31,29 54,44 53,48 44,52 83,2 92,6 142,3
- aktivní pol.zaměstnanosti 4,49 5,35 5,11 5,01 97,9 55,5 111,4
- prostředky na insolventnost 0,17 0,30 0,30 0,18 60,5 61,4 109,4
- stavební spoření 15,77 13,70 14,30 14,98 104,7 100,0 94,9
- státní příspěvek na důchodové připojištění 4,04 4,50 4,50 4,53 100,6 101,6 112,1
- převod do fondu státních záruk 9,68 12,16 12,16 4,80 39,5 86,1 49,6
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 23,95 30,01 30,01 24,04 80,1 79,5 100,4
- kapitola Státní dluh 30,02 38,10 38,10 31,78 83,4 88,7 105,9
- kapitola Operace SFA 2,20 1,10 0,91 0,06 6,8 97,5 2,8
- ostatní běžné výdaje*) 90,54 108,23 109,99 90,63 82,4 87,2 100,1
Kapitálové výdaje 69,01 89,42 100,94 71,05 70,4 72,0 102,9
z toho:
- investič. transfery příspěvkovým organiz. 7,32 23,69 25,34 3,34 13,2 40,9 45,6
- investič.nákupy a související výdaje 15,57 22,23 22,24 18,26 82,1 71,8 117,3
- poskytnutí záloh ČMZRB, HVB Bank a ČSOB 27,33 0,00 0,00 25,94 x x 94,9
- kapitola Operace SFA 2,89 8,01 3,02 0,92 30,5 42,4 31,9
SALDO SR CELKEM -30,92 -91,30 -91,81 12,77 -13,9 41,6 -41,3

*) dopočet do sumy běžných výdajů
**) SR upravený k 30.9.2007

Pozn.: V rozp.po změn. a skut.roku 2007 se i ve výdajích (především kapitálových) projevilo usn.vl.č.629/2007 (navýšení výdajů o 13,9 mld. Kč)

 

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:

v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk. k 30.11.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.11.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.11.***) % plnění 2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006
Daňové příjmy 608,30 556,73 91,5 644,95 564,10 87,5 699,40 631,20 90,2 7,4 67,1 101,3 111,9
- DPH 218,90 188,89 86,3 222,30 200,25 90,1 232,10 215,28 92,8 11,4 15,0 106,0 107,5
- spotřební daň 101,10 102,55 101,4 126,20 109,25 86,6 138,70 123,10 88,8 6,7 13,9 106,5 112,7
- clo 0,70 1,11 158,6 1,20 1,09 91,2 1,20 1,33 110,6 0,0 0,2 98,6 121,2
- daně z příjmů PO 115,70 115,40 99,7 124,80 109,35 87,6 152,50 131,55 86,3 -6,1 22,2 94,8 120,3
- daně z příjmů FO 144,60 126,41 87,4 140,40 120,05 85,5 146,60 133,15 90,8 -6,4 13,1 95,0 110,9
vybíraná srážkou 7,70 5,80 75,3 6,50 6,72 103,4 7,10 7,74 109,0 0,9 1,0 115,9 115,1
závislá činnost 110,90 98,35 88,7 105,80 99,29 93,8 121,20 112,48 92,8 0,9 13,2 101,0 113,3
z přiznání 26,00 22,26 84,0 28,10 14,03 49,9 18,30 12,93 70,7 -8,2 -1,1 63,0 92,1
- silniční daň 5,90 4,34 73,6 5,60 4,55 81,3 5,70 4,99 87,5 0,2 0,4 104,9 109,5
- daň z nemovitosti 4,80 4,57 95,2 5,10 4,66 91,4 5,40 4,68 86,6 0,1 0,0 102,0 100,4
- majetkové daně 8,60 7,31 85,0 10,30 7,61 73,8 9,00 9,39 104,4 0,3 1,8 104,0 123,5
- dálniční poplatek 2,20 2,40 109,1 3,20 2,87 89,6 2,00 2,15 107,6 0,5 -0,7 119,4 75,1
- ostatní daně a poplatky 5,80 3,75 64,7 5,85 4,43 75,7 6,20 5,57 89,9 0,7 1,1 118,0 125,9

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.