CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2007

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci září 2007 celkové příjmy státního rozpočtu výše 748,5 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 712,2 mld. Kč a vykázaný přebytek činil 36,3 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 34,8 mld. Kč.

Meziroční růst u příjmů dosáhl 11,1 %, a je tak o 8,2 procentního bodu nad rozpočtovanou dynamikou (měřeno ke skutečnosti roku 2006) a o 4,9 procentního bodu vyšší než ve stejném období minulého roku. U výdajů dosáhl meziroční růst 6,0 % což je o 4,0 procentního bodu více než bylo předpokládáno v rozpočtu a o 4,5 procentního bodu méně než v loňském roce.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-září 2006
2007 % plnění
v roce 2006
Index 2007/2006
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách *)
Skutečnost
leden - září
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 673,50 949,48 949,52 748,52 78,8 75,7 111,1
VÝDAJE CELKEM 672,01 1040,78 1041,00 712,21 68,4 69,7 106,0
SALDO 1,49 -91,30 -91,48 36,32 -39,7 -2,0 2438,9

*) SR upravený k 30.6.2007

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Za devět měsíců letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 748,5 mld. Kč, t.j. 78,8 % rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 383,9 mld. Kč (74,3 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 268,5 mld. Kč (75,6 %) a ostatní příjmy 96,2 mld. Kč (123,8 %).

Plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso daní z příjmů právnických osob, které ve výši 88,7 mld. Kč představuje 82,5 % rozpočtu a meziroční růst o 15,4 mld. Kč, t.j. o 21,0 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 83,3 % při meziročním poklesu o 4,7 mld. Kč, t.j. o 6,0 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 7,5 mld. Kč, t.j.o 8,5 %). Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 89,6 mld. Kč, t.j. 68,2 % rozpočtu při meziročním růstu o 3,9 mld. Kč, t.j. o 4,5 % (v lednu až září roku 2006 činilo plnění 72,1 % při meziročním růstu o 3,5 mld. Kč, t.j. o 4,3 %). Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Inkaso DPH ke konci září letošního roku dosáhlo 119,6 mld. Kč, t.j. 73,1 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 11,3 mld. Kč, t.j. o 10,4 % (v loňském roce činilo plnění 65,5 % při meziročním růstu o 8,7 mld. Kč, tj. o 8,8 %). Jeho meziroční růst je o 3,7 procentního bodu vyšší než rozpočtovaná dynamika (6,7 %).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem ke konci září 73,0 mld. Kč, t.j. 74,5 % rozpočtu a je tak o 7,1 mld. Kč, t.j. o 10,7 % nad úrovní skutečnosti stejného období roku 2006 (ke konci loňského září bylo plnění 71,5 % při meziročním poklesu o 3,3 mld. Kč, t.j. o 4,7 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 0,7 mld. Kč – vliv snížení daňových sazeb). Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 62,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 74,7 % a meziročním růstu o 7,2 mld. Kč, t.j. o 13,0 %. Letošní plnění rozpočtu je nižší než bylo ve stejném období loňského roku (75,7 %) o 1,0 procentního bodu. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 6,3 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 66,1 % (loni to bylo 46,9 %) a proti stejnému období roku 2006 je nižší o 0,6 mld. Kč, tj. o 9,0 %. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %. Na pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,4 mld. Kč, což představuje 86,9 % rozpočtu (loni plnění na 83,1 %) a meziroční růst o 0,5 mld. Kč, t.j. o 13,7 %. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za devět měsíců vykázány ve výši 1,0 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo 5,5 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 521,0 mld. Kč, což představuje 74,5 % rozpočtu a meziroční růst o 53,7 mld. Kč, tj. o 11,5 %. Ve stejném období roku 2006 dosáhlo celostátní inkaso daní 467,3 mld. Kč, tj. 72,5 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 1,4 mld. Kč, tj. o 0,3 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 268,5 mld. Kč, což představuje 75,6 % rozpočtu (loni to bylo 72,5 %) a meziroční růst o 24,5 mld. Kč, tj. o 10,0 %. Rozpočet 2007 počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Na důchodové pojištění připadlo 221,1 mld. Kč, t.j. 75,1 % rozpočtu, při meziročním růstu o 20,2 mld. Kč, tj. o 10,0 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 96,2 mld. Kč, což je 123,8 % rozpočtu (loni to bylo 105,7 %) a o 11,8 mld. Kč, tj. o 14,0 % více než ke konci září loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 35,4 % proti skutečnosti 2006, resp. o 2,7 % proti rozpočtu 2006). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 34,3 mld. Kč, což je o 0,9 mld. Kč méně než bylo ve stejném období roku 2006. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006.
Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 24,4 mld. Kč (plnění na 39,7 %), tj. o 3,0 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2006 (vč. kompenzačních plateb, které činily 4,8 mld. Kč).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za devět měsíců čerpány ve výši 712,2 mld. Kč, což představuje 68,4 % rozpočtu a meziroční růst o 40,2 mld. Kč, t.j. o 6,0 % (ve stejném období minulého roku byly výdaje čerpány na 69,7 % při meziročním růstu o 63,7 mld. Kč, t.j. o 10,5 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 657,4 mld. Kč, tj. na 69,1 % (loni to bylo 71,7 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 34,1 mld. Kč, tj. o 5,5 %.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V upraveném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,5 mld. Kč, což představuje 37,2 % (loni 35,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 9,3 % proti skutečnosti 2006 (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v oblasti státní sociální podpory – růst rozpočtu 2007 proti skutečnosti 2006 o 60,9 %, tj. o 20,6 mld. Kč). Ke konci září letošního roku bylo vyčerpáno 288,2 mld. Kč, tj. 74,4 % rozpočtu (loni plnění na 77,6 %), při meziročním růstu o 22,2 mld. Kč, tj. o 8,4 %. Z toho na důchody připadlo 215,6 mld. Kč, tj 75,0 % rozpočtu (loni to bylo na 77,5 %), při meziročním růstu o 11,4 mld. Kč, tj. o 5,6 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 87,9 mld. Kč, což představuje 70,7 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,2 mld. Kč, tj. o 7,6 %. Čerpání ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 55,9 mld. Kč, což je o 2,6 mld. Kč více než v roce 2006 (53,3 mld. Kč). V těchto transferech není zahrnuta záloha na 4. čtvrtletí roku, která bude MŠMT převedena krajům a obcím na začátku měsíce října (stejně tomu bylo v roce 2006). Dalších 16,8 mld. Kč představovaly transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 35,7 mld. Kč, tj. 75,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,0 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány ve výši 25,1 mld. Kč, tj 65,8 % rozpočtu, což je o 1,8 mld. Kč více než bylo ke konci září loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 18,8 mld. Kč, což představuje 62,6 % rozpočtované výše, a jejich objem je pod úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,7 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 54,9 mld. Kč, což představuje 61,2 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 51,3 %), při meziročním růstu o 6,1 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Celkové saldo hospodaření státního rozpočtu za tři čtvrtletí roku 2007 vykázalo přebytek ve výši 36,3 mld. Kč. Tento výsledek je o 34,8 mld. Kč lepší než ke konci září loňského roku. Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu devíti měsícům (68,6 mld. Kč) je výsledek lepší o 104,9 mld. Kč. Tomu odpovídá čerpání výdajů, které bylo proti jejich poměrné roční rozpočtované výši (780,8 mld. Kč) o 68,5 mld. Kč nižší, při současně vyšším plnění příjmů než by odpovídalo alikvotě rozpočtu (712,1 mld. Kč), a to o 36,4 mld. Kč.

---

Relativně pozitivní výsledek ovlivnilo hospodaření v samotném měsíci září, kdy saldo ve výši 14,1 mld. Kč bylo o 6,2 mld. Kč vyšší než zářijový výsledek v roce 2006 přesto, že ve výdajích se promítl převod prostředků z kapitoly VPS pro SFDI ve výši 10,0 mld. Kč (podle usn. vlády č. 629/2007). Naopak pozitivně se v hospodaření odráží vývoj daňových příjmů, které byly v samotném měsíci září o 11,7 mld. Kč vyšší než bylo jejich inkaso ve stejném měsíci roku 2006.

v mil. Kč
leden-září 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Saldo SR -17 306 -22 551 -21 434 -80 267 -40 516 25 748 1 489 36 316

 

 

Graf - Vývoj salda SR

 

Přílohy

 

Pokladní plnění příjmů:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
leden-září 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost
leden - září
Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách **)
Skutečnost
leden - září
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 673,50 949,48 949,52 748,52 78,8 75,7 111,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 589,11 871,85 871,85 652,35 74,8 72,8 110,7
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 345,13 516,90 516,90 383,88 74,3 72,9 111,2
v tom:
- DPH 108,29 163,60 163,60 119,55 73,1 69,1 110,4
- spotřební daně 85,71 131,30 131,30 89,56 68,2 72,1 104,5
- daně z příjmů PO 73,27 107,50 107,50 88,66 82,5 83,3 121,0
- daně z příjmů FO 65,96 98,10 98,10 73,04 74,5 71,5 110,7
vybíraná srážkou 3,82 5,00 5,00 4,35 86,9 83,1 113,7
ze závislé činnosti 55,24 83,60 83,60 62,42 74,7 75,7 113,0
z přiznání 6,90 9,50 9,50 6,28 66,1 46,9 91,0
- správní poplatky vč. kolků 2,93 4,60 4,60 2,92 63,5 71,5 99,6
- majetkové daně 6,07 9,00 9,00 7,24 80,5 58,9 119,3
- clo 0,86 1,20 1,20 1,04 86,5 71,9 120,3
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1,03 1,30 1,30 0,96 74,1 76,0 93,9
- ostatní daňové příjmy*) 1,01 0,30 0,30 0,90 298,9 252,3 88,9
Pojistné SZ 243,99 354,95 354,95 268,47 75,6 72,5 110,0
z toho: na důchody 200,93 294,44 294,44 221,09 75,1 72,0 110,0
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 84,39 77,63 77,67 96,18 123,8 105,7 114,0
v tom:
- kapitoly 58,59 67,82 67,86 65,69 96,8 104,2 112,1
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 16,72 61,58 61,63 24,44 39,7 32,8 146,2
převod z fondů OSS 35,20 0,00 0,00 34,31 x x 97,5
- kapitola Operace SFA 4,02 1,29 1,29 1,49 115,9 82,5 37,2
- VPS 21,78 8,52 8,52 28,99 340,3 116,4 133,1
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,20 0,81 0,81 0,07 8,2 41,1 33,1
- splátky půjček ze zahraničí 0,74 0,77 0,77 0,18 23,8 418,2 24,8
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 5,41 0,00 0,00 4,79 x x 88,5
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 4,77 0,00 0,00 0,00 x 79,9 0,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,57 0,70 0,70 0,68 96,9 91,3 119,8
- přijaté sankční platby 1,09 1,25 1,25 2,11 169,0 90,8 193,9
- ostatní příjmy VPS*) 9,01 4,99 4,99 21,16 424,0 88,1 234,9

*) dopočet do celku
**) SR upravený k 30.6.2007

 

 

Pokladní čerpání výdajů:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
leden-září 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost
leden-září
Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách **)
Skutečnost
leden-září
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 672,01 1040,78 1041,00 712,21 68,4 69,7 106,0
Běžné výdaje 623,23 951,36 951,44 657,36 69,1 71,7 105,5
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 57,61 96,01 96,74 61,35 63,4 63,7 106,5
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 34,67 47,21 47,21 35,68 75,6 88,9 102,9
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 81,76 120,67 124,46 87,94 70,7 73,8 107,6
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 32,25 50,17 48,59 28,42 58,5 69,6 88,1
- neinvest. transfery státním fondům 12,50 33,81 33,60 9,25 27,5 41,7 74,0
- neinvest. transfery občanským sdružením 2,20 2,40 2,54 2,22 87,6 74,8 100,8
- sociální dávky 265,94 387,63 387,45 288,18 74,4 77,6 108,4
z toho:
důchody 204,26 287,38 287,31 215,63 75,0 77,5 105,6
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5,63 7,23 7,23 5,44 75,2 77,7 96,5
ostatní soc.dávky 30,29 38,58 38,65 30,70 79,4 78,9 101,4
státní soc.podpora 25,77 54,44 54,26 36,41 67,1 76,2 141,3
- aktivní pol.zaměstnanosti 3,46 5,35 5,11 3,84 75,1 42,8 110,8
- prostředky na insolventnost 0,15 0,30 0,30 0,14 45,3 56,5 89,0
- stavební spoření 15,16 13,70 14,18 14,30 100,8 98,4 94,3
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,98 4,50 4,50 3,35 74,4 75,1 112,2
- převod do fondu státních záruk 5,11 12,16 12,16 4,30 35,4 45,4 84,1
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 19,46 30,01 30,01 18,79 62,6 64,6 96,6
- kapitola Státní dluh 23,29 38,10 38,10 25,08 65,8 68,7 107,7
- kapitola Operace SFA 1,44 1,10 0,95 0,04 4,4 61,3 2,9
- ostatní běžné výdaje*) 65,24 108,23 105,54 74,47 70,6 61,6 114,1
Kapitálové výdaje 48,78 89,42 89,56 54,85 61,2 51,3 112,5
z toho:
- investič. transfery příspěvkovým organiz. 6,21 23,69 24,38 2,24 9,2 35,1 36,0
- investič.nákupy a související výdaje 10,99 22,23 22,61 12,69 56,1 50,4 115,5
- poskytnutí záloh ČMZRB, HVB Bank a ČSOB 17,50 0,00 0,00 18,26 x x 104,3
- kapitola Operace SFA 2,86 8,01 4,99 0,86 17,3 30,0 30,2
SALDO SR CELKEM 1,49 -91,30 -91,48 36,32 -39,7 -2,0 2438,9

*) dopočet do sumy běžných výdajů
**) SR upravený k 30.6.2007

 

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:

v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 meziroč.přírůstek skutečnost meziroční index
skutečnost %
Rozpočet schválený sk. k 29.9.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 29.9.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 27.9.***) % plnění 2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006
Daňové příjmy 608,30 465,87 76,6 644,95 467,29 72,5 699,40 521,01 74,5 1,4 53,7 100,3 111,5
- DPH 218,90 143,93 65,8 222,30 153,55 69,1 232,10 169,40 73,0 9,6 15,8 106,7 110,3
- spotřební daň 101,10 87,19 86,2 126,20 90,82 72,0 138,70 94,95 68,5 3,6 4,1 104,2 104,5
- clo 0,70 0,87 124,3 1,20 0,86 71,9 1,20 1,04 86,5 0,0 0,2 99,1 120,3
- daně z příjmů PO 115,70 110,13 95,2 124,80 103,79 83,2 152,50 125,61 82,4 -6,3 21,8 94,2 121,0
- daně z příjmů FO 144,60 105,34 72,8 140,40 98,57 70,2 146,60 108,56 74,1 -6,8 10,0 93,6 110,1
vybíraná srážkou 7,70 4,76 61,8 6,50 5,38 82,8 7,10 6,13 86,4 0,6 0,8 113,1 114,0
závislá činnost 110,90 79,22 71,4 105,80 80,03 75,6 121,20 90,44 74,6 0,8 10,4 101,0 113,0
z přiznání 26,00 21,36 82,2 28,10 13,15 46,8 18,30 11,98 65,5 -8,2 -1,2 61,6 91,1
- silniční daň 5,90 3,30 55,9 5,60 3,41 61,0 5,70 3,78 66,4 0,1 0,4 103,4 110,8
- daň z nemovitosti 4,80 3,68 76,7 5,10 3,68 72,1 5,40 3,66 67,9 0,0 0,0 99,9 99,6
- majetkové daně 8,60 5,98 69,5 10,30 6,07 58,9 9,00 7,24 80,5 0,1 1,2 101,5 119,3
- dálniční poplatek 2,20 2,18 99,1 3,20 2,61 81,4 2,00 1,99 99,6 0,4 -0,6 119,5 76,4
- ostatní daně a poplatky 5,80 3,27 56,4 5,85 3,94 67,3 6,20 4,78 77,1 0,7 0,8 120,5 121,3

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.