CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2007

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci července 2007 skončilo hospodaření státního rozpočtu přebytkem. Celkové příjmy dosáhly 581,2 mld. Kč, celkové výdaje 561,5 mld. Kč a kladné saldo představovalo 19,7 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku (schodek 0,4 mld. Kč) lepší výsledek o 20,1 mld. Kč.

Předstih plnění příjmů před čerpáním výdajů o 7,2 procentního bodu je ve srovnání s rokem 2006 (4,7 p.b.) o 2,5 procentního bodu rychlejší. Meziroční dynamika příjmů 107,7 % je proti rozpočtované (102,9 % měřeno ke skutečnosti r. 2006) vyšší o 4,8 procentního bodu. Meziroční index čerpání výdajů 104,0 % je v porovnání s rozpočtovanou dynamikou (102,0 %) vyšší o 2,0 procentního bodu. Rozpočtovaná dynamika počítá s rychlejším tempem příjmů před čerpáním výdajů o 0,9 procentního bodu, zatímco dosažená skutečnost za leden až červenec činí 3,7 procentního bodu.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-červenec 2006 2007 % plnění v r. 2006 Index 2007/2006
Schválený rozpočet SR po změnách*) Skutečnost leden-červenec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 539,48 949,48 949,48 581,18 61,2 60,7 107,7
VÝDAJE CELKEM 539,93 1040,78 1040,78 561,50 54,0 56,0 104,0
SALDO -0,44 -91,30 -91,30 19,68 -21,6 0,6 -4423,8
*) SR upravený o rozpočtová opatření k 31.3.2007

 

 

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Za leden až červenec letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 581,2 mld. Kč, t.j. 61,2 % rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 303,8 mld. Kč (58,8 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 207,9 mld. Kč (58,6 %) a ostatní příjmy 69,4 mld. Kč (89,4 %).

V porovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění celkových příjmů lepší o 0,5 procentního bodu (61,2 % proti 60,7 %) při nižší meziroční dynamice o 0,8 procentního bodu (107,7 % proti 108,5 %).

Plnění příjmů z daní a poplatků je proti loňskému roku nižší o 0,4 procentního bodu (58,8 % v letošním roce proti loňským 59,2 %). Meziroční růst činil 8,5 %. Rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti skutečnosti roku 2006.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 67,4 mld. Kč představovaly 62,7 % rozpočtu (loni to bylo 62,4 %) a byly nad úrovní loňského inkasa o 12,5 mld. Kč, tj. o 22,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Inkas v samotném červenci bylo ve srovnání s červencem roku 2006 o 14,5 mld. Kč vyšší. To bylo způsobeno posunutím termínu splatnosti daně. Právnické osoby podléhající auditu měli letos termín úhrady daně za rok 2006 až 2.7.2007, zatímco v loňském roce musela být úhrada provedena do konce června.

Inkaso DPH za sedm měsíců letošního roku dosáhlo 103,5 mld. Kč, t.j. 63,2 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 10,8 mld. Kč, t.j. o 11,7 % (v loňském roce činilo plnění 59,1 % při meziročním růstu o 10,7 %). Jeho meziroční růst je proti rozpočtované dynamice (růst o 6,6 % proti skutečnosti 2006) téměř dvakrát vyšší.

Inkaso spotřebních daní ve výši téměř 66,6 mld. Kč, představuje plnění rozpočtu pouze na 50,7 % (ke konci července 2006 to bylo 62,4 %) a meziroční pokles o 5,5 mld. Kč, tj. o 7,7 %. Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006. Meziroční pokles byl výrazně ovlivněn loňskými vysokými příjmy z těchto daní v prvním čtvrtletí, kdy se prodejci předzásobovali. Od 1.4.2006 začala platit zvýšená sazba daně jak u cigaret, tak i u tabáku. Podle posledních propočtů MF se ukazuje, že předpokládané inkaso daně z tabákových výrobků nebude naplněno cca o 9 mld. Kč.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem k 31. červenci 55,8 mld. Kč, t.j. 56,9 % rozpočtu a je tak o 5,0 mld. Kč, t.j. o 9,9 % nad úrovní skutečnosti stejného období roku 2006 (ke konci loňského července bylo plnění 55,0 % při meziročním poklesu o 2,9 mld. Kč, t.j. o 5,3 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 0,7 mld. Kč – vliv snížení daňových sazeb). Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 47,6 mld. Kč při plnění rozpočtu na 57,0 % (loni to bylo na 57,9 %) a meziročním růstu o 5,4 mld. Kč, t.j. o 12,7 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 4,8 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 50,4 % (loni to bylo 40,7 %) a proti stejnému období roku 2006 je nižší o 0,7 mld. Kč, tj. o 12,8 %. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %. Na pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 3,4 mld. Kč, což představuje 67,2 % rozpočtu (loni plnění na 65,1 %) a meziroční růst o 0,4 mld. Kč, t.j. o 12,3 %. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci července vykázány ve výši 0,8 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo 4,5 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo za sedm měsíců letošního roku výše 415,0 mld. Kč, což představuje 59,3 % rozpočtu a meziroční růst o 36,6 mld. Kč, tj. o 9,7 %. Ve stejném období roku 2006 dosáhlo celostátní inkaso daní 378,4 mld. Kč, tj. 58,7 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 14,8 mld. Kč, tj. o 4,1 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 207,9 mld. Kč, což představuje 58,6 % rozpočtu (loni to bylo 56,0 %) a meziroční růst o 19,4 mld. Kč, tj. o 10,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Na důchodové pojištění připadlo 171,3 mld. Kč, t.j. 58,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 16,0 mld. Kč, tj. o 10,3 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 69,4 mld. Kč, což je plnění rozpočtu již na 89,4 % (loni to bylo 89,0 %) a o 1,6 mld. Kč, tj. o 2,3 % méně než ke konci července loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 35,4 % proti skutečnosti 2006, resp. o 2,7 % proti rozpočtu 2006). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 29,2 mld. Kč, což je o 2,4 mld. Kč méně než bylo ve stejném období roku 2006. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 20,0 mld. Kč (plnění na 32,5 %), tj. o 2,6 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2006 (vč. kompenzačních plateb, které činily 3,8 mld. Kč).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 561,5 mld. Kč čerpané ke konci července 2007 představovaly 54,0 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 56,0 %), což znamená meziroční nárůst o 21,6 mld. Kč, tj. o 4,0 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 527,7 mld. Kč, tj. na 55,5 % (loni to bylo 58,0 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 23,3 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 3,9 % proti skutečnosti 2006.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V upraveném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,5 mld. Kč, což představuje 37,2 % (loni 35,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 9,3 % proti skutečnosti 2006 (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v oblasti státní sociální podpory – růst rozpočtu 2007 proti skutečnosti 2006 o 60,9 %, tj. o 20,6 mld. Kč). Ke konci července letošního roku bylo vyčerpáno 224,1 mld. Kč, tj. 57,8 % rozpočtu (loni plnění na 60,8 %), při meziročním růstu o 15,7 mld. Kč, tj. o 7,5 %. Z toho na důchody připadlo 167,1 mld. Kč, tj. 58,2 % rozpočtu (loni to bylo na 61,0 %), při meziročním růstu o 7,6 mld. Kč, tj. o 4,8 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 82,3 mld. Kč, což představuje 66,4 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,8 mld. Kč, tj. o 9,0 %. Vyšší čerpání ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 55,9 mld. Kč, což je o 2,6 mld. Kč více než v roce 2006 (53,3 mld. Kč), které zahrnují i finanční prostředky na prázdninové platy učitelů ve výši 3,5 mld. Kč a zálohu na celé 3. čtvrtletí ve výši 15,1 mld. Kč. Dalších 13,4 mld. Kč představovaly transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 27,8 mld. Kč, tj. 58,9 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 2,2 mld. Kč. Zatím nebyla realizována žádná předsunutá platba, na rozdíl od roku 2006, kdy byly provedeny dvě mimořádné předsunuté platby ve prospěch VZP (v lednu ve výši 3,0 mld. Kč a v dubnu ve výši 2,5 mld. Kč).

Výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány ve výši 17,1 mld. Kč, tj. 44,8 % rozpočtu, což je o 0,1 mld. Kč méně než bylo ke konci července loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 14,2 mld. Kč, což představuje 47,4 % rozpočtované výše, a jejich objem je pod úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,7 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 33,8 mld. Kč, což představuje 37,6 % rozpočtu (stejně jako v roce 2006), při meziročním poklesu o 1,8 mld. Kč.

Celkové saldo hospodaření státního rozpočtu ke konci července 2007 činilo přebytek ve výši 19,7 mld. Kč. Tento výsledek je o 20,1 mld. Kč lepší než ke konci července loňského roku. Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu sedmi měsícům (53,3 mld. Kč) je výsledek lepší o 72,9 mld. Kč. Tomu odpovídá čerpání výdajů proti jejich rozpočtované výši připadající na sedm měsíců (607,1 mld. Kč), které bylo o 45,6 mld. Kč nižší, při současně vyšším plnění příjmů než by odpovídalo alikvotě rozpočtu (553,9 mld. Kč), a to o 27,3 mld. Kč.

 


 

Relativně pozitivní výsledek ovlivnilo hospodaření v samotném měsíci červenci, kdy saldo ve výši 18,4 mld. Kč bylo o 26,5 mld. Kč vyšší než červencový výsledek v roce 2006. Lepších červencových výsledků bylo letos dosaženo u již zmíněného inkasa daní z příjmů právnických osob (+ 14,5 mld. Kč), spotřebních daní (+ 3,9 mld. Kč), pojistného na sociální zabezpečení (+ 2,9 mld. Kč) a nedaňových a ostatních příjmů (+ 3,1 mld. Kč). Na druhé straně čerpání výdajů v měsíci červenci stagnovalo (meziroční nárůst 0,7 mld. Kč).

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu za 7 měsíců roku 2006 a 2007

Tabulka - Vývoj salda státního rozpočtu v mil. Kč

v mil. Kč
leden-červenec 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Saldo SR 13 255 10 094 908 -8 826 10 925 688 -2 126 -23 519 -26 854 -62 113 -48 798 10 259 -445 19 676

 

 

 

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR leden-červenec 2006 Index skutečnost 2007/2006
Skutečnost leden-červenec Schválený rozpočet SR po změnách Skutečnost leden-červenec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 539,48 949,48 949,48 581,18 61,2 60,7 107,7
v tom:
Daňové příjmy celkem 468,45 871,85 871,85 511,75 58,7 57,9 109,2
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 279,94 516,90 516,90 303,81 58,8 59,2 108,5
v tom:
- DPH 92,63 163,60 163,60 103,46 63,2 59,1 111,7
- spotřební daně 72,14 131,30 131,30 66,60 50,7 60,7 92,3
- daně z příjmů PO 54,89 107,50 107,50 67,43 62,7 62,4 122,8
- daně z příjmů FO 50,77 98,10 98,10 55,79 56,9 55,0 109,9
vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů) 2,99 5,00 5,00 3,36 67,2 65,1 112,3
ze závislé činnosti 42,29 83,60 83,60 47,65 57,0 57,9 112,7
z přiznání 5,48 9,50 9,50 4,78 50,4 37,3 87,2
- správní poplatky vč. kolků 2,39 4,60 4,60 2,43 52,8 58,2 101,7
- majetkové daně 4,66 9,00 9,00 5,66

62,9

45,3 121,5
- clo 0,67 1,12 1,20 0,83

69,0

55,8 123,7
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,82 1,30 1,30 0,73

56,3

60,9 89,0
- ostatní daňové příjmy*) 0,97 0,30 0,30 0,88 292,2 242,7 90,3
Pojistné SZ 188,50 354,95 354,90 207,94 58,6 56,0 110,3
z toho: na důchody 155,24 294,44 299,44 171,25 58,2 55,6 110,3
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 71,04 77,63 77,63 60,43 89,4 89,0 97,7
v tom:
- kapitoly 50,21 67,82 67,28 55,15 81,3 89,3 109,8
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 13,63 61,58 61,58 20,02 32,5 26,8 146,9
převod z fondů OSS 31,54 0,00 0,00 29,18 x

x

92,5
- kapitola Operace SFA 3,66 1,29 1,29 1,32

102,7

75,1 36,2
- VPS 17,16 8,52 8,52 12,96 152,1 91,7 75,5
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,19 0,81 0,81 0,05 6,1 39,3 25,8
- splátky půjček ze zahraničí 0,73 0,77 0,77 0,17 21,5 409,6 22,8
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 4,21 0,00 0,00 3,81

x

x 90,5
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 3,28 0,00 0,00 0,00

x

63,6 0,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,45 0,70 0,70 0,52 74,3 72,0 116,6
- přijaté sankční platby 0,90 1,25 1,25 1,51 121,0 75,0

168,1

- ostatní příjmy VPS**) 6,87 4,99 4,99 6,90 138,2 67,1

100,4

*) dopočet do celku
**) SR upravený o rozpočtová opatření k 31.3.2007

 

 

 

 

 

Pokladní čerpání výdajů

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR leden-červenec 2006 Index skutečnost 2007/2006
Skutečnost leden-červenec Schválený rozpočet SR po změnách Skutečnost leden-červenec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 539,93 1040,78 1040,78 561,50 54,0 56,0 104,0
běžné výdaje 504,36 951,36 950,91 527,68 55,5 58,0 104,6
v tom:
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 43,09 96,01 96,32 45,82 47,6 47,5 106,3
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 30,01 47,21 47,21 27,79 58,9 77,4 92,6
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 75,50 120,67 123,84 82,26 66,4 69,2 109,0
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 26,19 50,17 48,16 23,73 49,3 57,6 90,6
- neinvest.dotace státním fondům 11,35 33,81 33,62 8,83 26,3 40,0 77,8
- dotace občanským sdružením na činnost 1,74 2,40 2,58 1,83 70,9 59,9 105,4
- sociální dávky 208,41 387,63 387,53 224,14 57,8 60,8 107,5
v tom:
důchody 159,51 287,38 287,33 167,11 58,2 60,5 104,8
pasivní politika zaměstnanosti 4,46 7,23 7,19 4,31 60,0 61,0 96,7
ostatní soc.dávky 24,47 38,58 38,58 24,67 63,9 63,7 100,8
státní soc.podpora 19,97 54,44 54,44 28,05 51,5 59,0 140,5
- aktivní pol.zaměstnanosti 2,49 5,35 5,35 2,83 52,8 32,2 113,6
- prostředky na insolventnost 0,13 0,30 0,30 0,11 38,0 42,3 89,6
- stavební spoření 15,05 13,70 13,70 14,18 103,5 67,7 94,2
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,96 4,50 4,50 2,20 48,8 49,3 112,0
- převod do fondu státních záruk 4,13 12,16 12,16 2,80 23,0 36,7 67,8
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 14,88 30,01 30,01 14,24 47,4 49,4 95,7
- kapitola Státní dluh 17,16 38,10 38,10 17,08 44,8 50,2 99,5
- kapitola Operace SFA 063 1,10 1,10 0,04 3,7 25,9 6,4
- ostatní běžné výdaje*) 51,66 110,63 109,02 59,81 54,9 46,8 115,8
kapitálové výdaje 35,57 89,42 89,87 33,82 37,6 37,6 95,1
z toho:
- investič.transfery příspěvkovým organizacím 4,01 23,69 24,02 1,54 6,4 22,9 38,5
- investič.nákupy a související výdaje 8,02 22,23 22,66 9,34 41,2 36,8 116,5
- poskytnutí záloh ČMZRB, HVB Bank a ČSOB 11,76 0,00 0,00 14,88 x x 126,5
- kapitola Operace SFA 2,85 8,01 7,24 0,86 11,9 24,3 30,3
SALDO SR CELKEM - 0,44 - 91,30 - 91,30 19,68 - 21,6 0,6 -4423,8

*) dopočet do sumy běžných výdajů
**) SR upravený o rozpočtová opatření k 31.3.2007

 

 

 

 

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

v mld Kč
Celostátní daňové příjmy Celkem r.2005 Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 31.7.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.7.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.7.***) % plnění 2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 608,30 363,55 59,8 644,95 378,38 58,7 699,40 415,02 59,3 14,83 36,64 104,1 109,7
- DPH 218,90 118,73 54,2 222,30 131,28 59,1 232,10 146,66 63,2 12,55 15,38 110,6 111,7
- spotřební daň 101,10 66,58 65,9 126,20 76,04 60,3 138,70 70,70 51,0 9,46 - 5,33 114,2 93,0
- clo 0,70 0,65 92,9 1,20 0,67 55,8 1,20 0,83 69,0 0,02 0,16 103,0 123,7
- daně z příjmů PO 115,70 76,96 69,1 124,80 77,94 62,5 152,50 95,72 62,8 - 2,02 17,77 97,5 122,8
- daně z příjmů FO 144,60 82,09 56,8 140,40 75,98 54,1 146,60 82,90 56,6 - 6,11 6,92 92,6 109,1
vybíraná srážkou 7,70 3,56 46,2 6,50 4,21 64,8 7,10 4,73 66,7 0,65 0,52 118,3 112,4
závislá činnost 110,90 60,26 54,3 105,80 61,28 57,9 121,20 69,03 57,0 1,02 7,76 101,7 112,7
z přiznání 26,00 18,27 70,3 28,10 10,49 37,3 18,30 9,14 49,9 - 7,78 - 1,35 57,4 87,1
- silniční daň 5,90 3,12 52,9 5,60 3,24 57,8 5,70 3,61 63,3 0,12 0,37 103,8 111,5
- daň z nemovitosti 4,80 2,84 59,2 5,10 2,90 56,9 5,40 3,13 58,1 0,06 0,23 102,2 108,0
- majetkové daně 8,60 4,68 54,4 10,30 4,66 45,3 9,00 5,66 62,9 - 0,02 1,00 99,6 121,5
- dálniční poplatek 2,20 2,04 97,7 3,20 2,31 72,2 2,00 1,76 88,0 0,27 - 0,55 113,2 76,2
- ostatní daně a poplatky 5,80 2,86 49,3 5,85 3,36 57,4 6,20 4,04 65,1 0,50 0,68 117,4 120,2

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.