CZ EN

Stát v prvních třech měsících roku 2007 hospodařil s přebytkem 11,3 miliardy Kč

Státní rozpočet na rok 2007 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 622/2006 Sb. ze dne 13. prosince 2006, který stanovil příjmy ve výši 949,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 040,8 mld. Kč a schodek ve výši 91,3 mld. Kč.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci března 2007 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 242,0 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 230,7 mld. Kč a kladné saldo hospodaření ve výši 11,3 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost březen 2006 2007 % plnění v roce 2006 Index 2007/2006
Schválený rozpočet Skutečnost březen % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 235,93 949,48 241,98 25,5 26,7 102,6
VÝDAJE CELKEM 220,18 1040,78 230,72 22,2 23,0 104,8
SALDO 15,75 -91,30 11,26 -12,3 -21,2 71,5

 

Za 1. čtvrtletí letošního roku vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 242,0 mld Kč, tj. 25,5 % celoročního rozpočtu, proti roku 2006 jsou vyšší o 6,1 mld. Kč, tj. o 2,6 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly za první čtvrtletí letošního roku 122,0 mld. Kč, což představuje 23,6 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 5,0 mld. Kč, tj. o 4,2 % (rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti skutečnosti roku 2006). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,1 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daně z přidané hodnoty, které představovalo 39,2 mld. Kč, tj. 23,9 % rozpočtu (loni to bylo 24,0 %). Meziroční růst o 1,6 mld. Kč, tj. o 4,3 %, je proti rozpočtované dynamice (6,6 % měřeno ke skutečnosti za rok 2006) nižší o 2,3 procentního bodu.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 29,9 mld. Kč, což představuje 22,8 % rozpočtu (ke konci března 2006 to bylo 24,1 %) a meziroční růst o 1,3 mld. Kč, tj. o 4,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 21,9 mld. Kč představovaly 20,4 % rozpočtu a byly nad úrovní loňského inkasa o 0,4 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006. Vysoké inkaso této daně v měsíci březnu (19,9 mld. Kč) souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň z příjmů roku 2007 u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 150 tis. Kč.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 26,3 mld. Kč, tj. 26,8 % rozpočtu (loni plnění na 27,1 %), při meziročním růstu o 1,2 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 20,2 mld. Kč při plnění rozpočtu na 24,2 % (loni to bylo na 25,4 %) a meziročním růstu o 1,7 mld. Kč, t.j. o 9,1 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,3 mld. Kč, což představuje 25,3 % rozpočtu (loni plnění na 24,6 %) a meziroční růst o 0,1 mld. Kč, t.j. o 12,0 %. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 4,8 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 50,3 % (loni to bylo 36,6 %) a proti stejném období roku 2006 je nižší o 0,6 mld. Kč, tj. o 11,2 %. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci března vykázány ve výši 0,3 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES).
Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo ke konci 1. čtvrtletí letošního roku 2,4 mld. Kč.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2007 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 699,4 mld. Kč je proti rozpočtu na rok 2006 vyšší o 54,5 mld. Kč, tj. o 8,4 %, a proti skutečnosti roku 2006 o 60,1 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2006) u spotřebních daní – o 19,2 mld. Kč (o 16,0 %), u daní z příjmů právnických osob – o 17,1 mld. Kč (o 12,6 %), u DPH – o 14,3 mld. Kč (o 6,6 %) a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 9,6 mld. Kč (o 8,6 %).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo za první tři měsíce letošního roku výše 164,3 mld. Kč, což představuje 23,5 % rozpočtu a meziroční růst o 6,3 mld. Kč, tj. o 4,0 %. Ve stejném období roku 2006 dosáhlo celostátní inkaso daní 158,0 mld. Kč, tj. 24,5 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 19,1 mld. Kč, tj. o 13,7 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 86,7 mld. Kč, což představuje 24,4 % rozpočtu (loni to bylo 23,5 %) a meziroční růst o 7,7 mld. Kč, tj. o 9,7 %. Rozpočet počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 71,4 mld. Kč, t.j. 24,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,3 mld. Kč, tj. o 9,7 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 33,3 mld. Kč, což je 42,9 % rozpočtu a o 6,6 mld. Kč, tj. o 16,6 % méně než ke konci 1. čtvrtletí loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 35,4 % proti skutečnosti 2006, resp. o 2,7 % proti rozpočtu 2006). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 10,2 mld. Kč, což je o 9,0 mld. Kč méně než bylo ve stejném období roku 2006. Ty zahrnují převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace od EU a Národního fondu) činily 13,2 mld. Kč, tj. o 1,2 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2006 (vč. kompenzačních plateb, které činily 1,9 mld. Kč).

Celkové výdaje v objemu 230,7 mld. Kč, čerpané ke konci března, představují 22,2 % schváleného rozpočtu (v roce 2006 to bylo 23,0 %), což znamená meziroční nárůst o 10,5 mld. Kč, tj. o 4,8 %. Rozpočtovanou dynamiku (růst o 2,0 % proti skutečnosti roku 2006) tak převyšují o 2,8 procentního bodu.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci 1. čtvrtletí letošního roku čerpány ve výši 220,7 mld. Kč, tj. na 23,2 %. Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 10,4 mld. Kč, tj. o 4,9 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 3,9 % proti skutečnosti 2006).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,6 mld. Kč, což představuje 37,2 % (loni 35,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 9,4 % proti skutečnosti 2006 (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v oblasti státní sociální podpory – růst rozpočtu 2007 proti skutečnosti 2006 o 59,5 %, tj. o 20,3 mld. Kč). Ke konci března letošního roku bylo vyčerpáno 96,1 mld. Kč, tj. 24,8 % rozpočtu (loni plnění na 27,2 %), při meziročním růstu o 3,0 mld. Kč, tj. o 3,2 %. Z toho na důchody připadlo 71,9 mld. Kč, tj. 25,0 % rozpočtu (loni to bylo na 27,2 %), při meziročním růstu o 0,1 mld. Kč, tj. o 0,2 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 32,4 mld. Kč, což představuje 26,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 5,4 mld. Kč, tj. o 19,8 %. Z toho lednová čtvrtletní záloha pro školství činila 18,7 mld. Kč, což je o 1,0 mld. Kč více než v roce 2006, a dalších 8,8 mld. Kč představují transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 11,9 mld. Kč, tj. 25,3 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 0,6 mld. Kč. Zatím nebyla realizována žádná předsunutá platba jako v minulém roce.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly k 31.3.2007 čerpány ve výši 8,6 mld. Kč, tj. 22,6 % rozpočtu, což je o 1,0 mld. Kč méně než bylo ke konci 1. čtvrtletí loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 8,7 mld. Kč, což představuje 29,0 % rozpočtované výše, a jejich objem je mírně nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,2 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 10,1 mld. Kč, což představuje 11,3 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 10,5 %), při meziročním růstu o 0,1 mld. Kč.

Celkové saldo hospodaření státního rozpočtu ke konci března 2007 dosáhlo 11,3 mld. Kč a je lepší o 34,1 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-22,8 mld. Kč). Proti výsledku vykázanému ve stejném období roku 2006 je ale horší o 4,5 mld. Kč.

Tento výsledek hospodaření státního rozpočtu je odrazem dosavadního předstihu plnění celkových příjmů před čerpáním celkových výdajů o 3,3 procentního bodu.

Vývoj salda je patrný z následujícího grafu:

v mld. Kč
leden-březen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Saldo SR 8 347 2 371 -15 737 -31 840 -7 819 8 248 15 754 11 263

 

Graf

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
za březen 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost březen Schválený rozpočet Skutečnost březen % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 235,93 949,48 241,98 25,5 26,7 102,6
v tom:
Daňové příjmy celkem 196,06 871,85 208,71 23,9 24,2 106,5
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 117,04 516,90 122,01 23,6 24,7 104,2
v tom:
- DPH 37,55 163,60 39,17 23,9 24,0 104,3
- spotřební daně 28,67 131,30 29,92 22,8 24,1 104,4
- daně z příjmů PO 21,51 107,50 21,92 20,4 24,4 101,9
- daně z příjmů FO 25,04 98,10 26,27 26,8 27,1 104,9
vybíraná srážkou 1,13 5,00 1,27 25,3 24,6 112,0
ze závislé činnosti 18,53 83,60 20,22 24,2 25,4 109,1
z přiznání 5,38 9,50 4,78 50,3 36,6 88,8
- správní poplatky vč. kolků 0,86 4,60 0,86 18,8 21,0 100,2
- majetkové daně 1,87 9,00 2,40 26,7 18,1 128,7
- clo 0,30 1,20 0,34 28,1 25,0 112,2
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,35 1,30 0,33 25,4 25,6 95,4
- ostatní daňové příjmy*) 0,89 0,30 0,81 268,7 222,3 90,7
Pojistné SZ 79,02 354,95 86,70 24,4 23,5 109,7
z toho: na důchody 65,08 294,44 71,40 24,2 23,3 109,7
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 39,88 77,63 33,27 42,9 53,3 83,4
v tom:
- kapitoly 31,92 67,82 26,10 38,5 56,8 81,7
z toho: dotace přijaté od EU a Národního fondu 10,01 61,58 13,17 21,4 19,7 131,6
převod z fondů OSS a transf.od mezin.instit. 19,19 0,00 10,23 x x 53,3
- kapitola Operace SFA 0,91 1,29 0,04 3,0 18,7 4,3
- VPS 7,04 8,52 7,13 83,7 51,4 101,3
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,17 0,81 0,03 3,2 35,5 15,1
- splátky půjček ze zahraničí 0,57 0,77 0,07 8,8 321,8 11,9
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 2,20 0,00 1,52 x x 68,9
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 1,92 0,00 0,00 x 32,0 0,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,23 0,70 0,24 33,7 37,5 101,5
- přijaté sankční platby 0,24 1,25 0,29 23,1 20,0 120,3
- ostatní příjmy VPS*) 1,71 4,99 5,00 100,2 32,7 292,6

*) dopočet do celku

 

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

mld. Kč
Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk.k 31.3.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.3.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.3.***) % plnění 2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 608,30 138,94 22,8 644,95 158,00 24,5 699,40 164,25 23,5 19,06 6,25 113,7 104,0
- DPH 218,90 41,73 19,1 222,30 53,37 24,0 232,10 55,62 24,0 11,64 2,25 127,9 104,2
- spotřební daň 101,10 28,86 28,5 126,20 30,31 24,0 138,70 31,61 22,8 1,45 1,30 105,0 104,3
- clo 0,70 0,28 40,0 1,20 0,30 25,0 1,20 0,34 28,1 0,02 0,04 107,3 112,2
- daně z příjmů PO 115,70 25,55 22,1 124,80 30,17 24,2 152,50 30,79 20,2 4,62 0,62 118,1 102,1
- daně z příjmů FO 144,60 36,60 25,3 140,40 37,60 26,8 146,60 39,30 26,8 1,00 1,70 102,7 104,5
vybíraná srážkou 7,70 1,40 18,2 6,50 1,58 24,3 7,10 1,77 25,0 0,18 0,20 112,7 112,4
závislá činnost 110,90 25,79 23,3 105,80 26,83 25,4 121,20 29,28 24,2 1,04 2,45 104,0 109,1
z přiznání 26,00 9,41 36,2 28,10 9,19 32,7 18,30 8,24 45,0 -0,22 -0,94 97,6 89,7
- silniční daň 5,90 0,84 14,2 5,60 0,81 14,5 5,70 0,99 17,4 -0,03 0,18 96,8 121,9
- daň z nemovitosti 4,80 0,25 5,2 5,10 0,21 4,2 5,40 0,22 4,0 -0,04 0,01 84,7 102,4
- majetkové daně 8,60 1,97 22,9 10,30 1,87 18,1 9,00 2,40 26,7 -0,10 0,54 94,8 128,7
- dálniční poplatek 2,20 1,58 71,8 3,20 1,61 50,3 2,00 1,31 65,3 0,03 -0,31 102,0 81,0
- mýtné x x x x x x 2,80 0,84 30,2 x x x x
- ostatní daně a poplatky 5,80 1,28 22,1 5,85 1,75 29,9 6,20 1,67 26,9 0,47 -0,08 136,9 95,3

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Celkové čerpání výdajů

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
za březen 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost
březen
Schválený
rozpočet
Skutečnost
březen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 220,18 1040,78 230,72 22,2 23,0 104,8
Běžné výdaje 210,25 951,36 220,65 23,2 24,3 104,9
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 13,83 96,01 14,85 15,5 15,2 107,4
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 12,57 47,21 11,93 25,3 34,7 94,9
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 27,05 120,67 32,42 26,9 25,3 119,8
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 12,18 50,17 9,76 19,5 27,7 80,1
- neinvest. transfery státním fondům 5,37 33,81 6,78 20,1 19,4 126,2
- neinvest. transfery občanským sdružením **) 0,43 x 0,42 x 17,5 97,1
- sociální dávky 93,18 387,63 96,14 24,8 27,2 103,2
z toho: 0,00
důchody 71,73 287,38 71,87 25,0 27,2 100,2
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 2,01 7,23 2,01 27,8 27,6 99,8
ostatní soc.dávky 11,06 38,58 11,08 28,7 28,8 100,2
státní soc.podpora 8,39 54,44 11,18 20,5 24,8 133,4
- aktivní pol.zaměstnanosti 0,92 5,35 0,94 17,6 11,9 102,7
- prostředky na insolventnost 0,05 0,30 0,03 9,7 17,1 56,7
- stavební spoření 0,00 13,70 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 0,96 4,50 1,09 24,2 24,2 113,1
- převod do fondu státních záruk 2,20 12,16 0,50 4,1 19,6 22,7
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 8,50 30,01 8,72 29,0 28,2 102,6
- kapitola Státní dluh 9,64 38,10 8,62 22,6 28,2 89,5
- kapitola Operace SFA 0,02 1,10 0,02 2,0 0,7 112,3
- ostatní běžné výdaje*) 23,35 110,63 28,44 25,7 21,7 121,8
Kapitálové výdaje 9,93 89,42 10,07 11,3 10,5 101,4
z toho:
- investič. transfery příspěvkovým organiz. 1,12 23,69 0,17 0,7 6,2 14,7
- investič.nákupy a související výdaje 3,35 22,23 3,49 15,7 15,1 104,1
- poskytnutí záloh ČMZRB, HVB Bank a ČSOB 3,55 0,00 3,81 x x 107,3
- kapitola Operace SFA 0,00 8,01 0,01 0,2 0,0 313,2
SALDO SR CELKEM 15,75 -91,30 11,26 -12,3 -21,2 71,5

*) dopočet do sumy běžných výdajů
**) rozp.této položky(pol.5222) bude znám až z ARISu. V této chvíli je sestaven rozpočet jen u podsesk.pol. 522-neinv.transf.nezisk.. apod.organizacím-ve výši 5 892 mil. Kč

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář