CZ EN

Stát v prvním měsíci roku 2007 hospodařil s přebytkem 5 miliard Kč

Státní rozpočet na rok 2007 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 622/2006 Sb. ze dne 13. prosince 2006, který stanovil příjmy ve výši 949,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 040,8 mld. Kč a schodek ve výši 91,3 mld. Kč.

 

v mld. Kč
2006 2007 Rozdíl
SR 2007- SR 2006
Rozdíl SR
2007- Skut.2006
Index v %
SR 2007 / SR 2006
Index v %
SR 2007 / Skut.2006
Rozpočet
schválený*)
Skutečnost
(podle pokl.pl.)
Rozpočet schválený
Celkové příjmy 889,39 923,06 949,48 60,09 26,42 106,8 102,9
Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 473,25 469,19 516,90 43,65 47,71 109,2 110,2
DPH 156,70 153,52 163,60 6,90 10,08 104,4 106,6
Spotřební daně 118,90 112,56 131,30 12,40 18,74 110,4 116,6
DPPO 88,00 95,47 107,50 19,50 12,03 122,2 112,6
DPFO 92,30 91,59 98,10 5,80 6,51 106,3 107,1
Ostatní daňové příjmy 17,35 16,05 16,40 -0,95 0,35 94,5 102,2
Pojistné na SZ 336,32 333,73 354,95 18,63 21,22 105,5 106,4
Nedaňové a ost. příjmy 79,82 120,14 77,63 -2,19 -42,51 97,3 64,6
Celkové výdaje 973,10 1 020,64 1 040,78 67,68 20,14 107,0 102,0
Běžné výdaje 878,85 912,10 951,36 72,51 39,26 108,3 104,3
Kapitálové výdaje 94,25 108,54 89,42 -4,83 -19,12 94,9 82,4
Saldo SR -83,71 -97,58 -91,30 -7,59 6,28 109,1 93,6

*) SR včetně zákonů č. 170/2006 Sb. a 584/2006 Sb.

 

Proti pokladnímu plnění za rok 2006 rozpočet počítá s nárůstem příjmů o 26,4 mld. Kč, tj. o 2,9 %, výdaje by měly vzrůst o 20,1 mld. Kč, tj. o 2,0 % a rozpočtovaný schodek je tak ve srovnání se skutečností k 31. 12. 2006 o 6,3 mld. Kč nižší.

Z růstu celkových příjmů o 26,4 mld. Kč připadá na příjmy z daní a poplatků 47,7 mld. Kč, tj. růst o 10,2 % (největší nárůst představují spotřební daně, a to o 18,7 mld. Kč, tj. o 16,6 %, DPPO o 12,0 mld. Kč, tj. o 12,6 %, DPH o 10,1 mld. Kč, tj. o 6,6 % a DPFO o 6,5 mld. Kč, tj. o 7,1 %). Pojistné na sociální zabezpečení je vyšší o 21,2 mld. Kč (růst o 6,4 %), zatímco ostatní příjmy by měly poklesnout o 42,5 mld. Kč (snížení o 35,4 %); tento pokles ovlivňuje vysoká loňská skutečnost, která zahrnovala nerozpočtované příjmy kapitol z fondů organizačních složek státu a transferů od mezinárodních institucí ve výši cca 37 mld. Kč a příjmy z převodu z fondu státních záruk ve výši cca 11 mld. Kč. Po vyloučení nerozpočtovaných příjmů by ostatní příjmy měly růst, a to především z důvodů vyšších rozpočtovaných dotací přijatých od EU.

Výdajová strana státního rozpočtu počítá s vyšším čerpáním prostředků o 20,1 mld. Kč (proti skutečnosti roku 2006), z toho růst o 39,3 mld. Kč připadá na běžné výdaje a pokles o 19,1 mld. Kč na výdaje kapitálové. Na nárůstu běžných výdajů se především podílí sociální dávky (růst o 32,5 mld. Kč).

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu k 31. lednu 2007 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 83,1 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 78,1 mld. Kč a přebytek hospodaření ve výši 5 mld. Kč (v lednu 2006 vykázán přebytek 3,4 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden 2006 2007 % plnění v roce 2006 Index 2007/2006
Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 79,63 949,48 83,14 8,8 9,0 104,4
VÝDAJE CELKEM 76,20 1040,78 78,11 7,5 7,9 102,5
SALDO 3,43 -91,30 5,03 -5,5 -4,6 146,9

 

Dosažené celkové příjmy 83,1 mld. Kč představovaly 8,8 % schváleného rozpočtu (loni plnění na 9,0 %) a jsou proti lednu 2006 vyšší o 3,5 mld. Kč, tj. o 4,4 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 45,9 mld. Kč, což představuje 8,9 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 3,5 mld. Kč, tj. o 8,1 % (rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti pokladnímu plnění roku 2006). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,1 procentního bodu horší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Inkaso DPH představovalo 24,8 mld. Kč, tj. 15,1 % rozpočtu a je o 0,9 procentního bodu lepší než bylo plnění v lednu minulého roku. Meziroční růst o 2,5 mld. Kč, tj. o 11,3 %, je proti rozpočtované dynamice (6,6 % měřeno k pokladnímu plnění za rok 2006) vyšší o 4,5 procentního bodu.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 10,2 mld. Kč, což představuje 7,8 % rozpočtu (loni to bylo 8,0 %) a meziroční růst o 0,7 mld. Kč, tj. o 6,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 0,8 mld. Kč představovaly 0,7 % rozpočtu a byly pod úrovní loňského lednového inkasa o 0,2 mld. Kč. Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006. Nízké lednové inkaso souvisí především s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 8,8 mld. Kč, tj. 8,9 % rozpočtu (loni plnění na 9,3 %) při meziročním růstu o 0,2 mld. Kč, tj. o 2,1 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 8,0 mld. Kč při plnění rozpočtu na 9,6 % (loni to bylo 10,8 %) a meziročním růstu o 0,1 mld. Kč, tj. o 1,7 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,2 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 2,1 % (loni to bylo 1,4 %) a jeho výše byla stejná jako v lednu 2006. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,7 %. Dosavadní nízké plnění souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 0,5 mld. Kč, což představuje 10,4 % rozpočtu (loni 10,0 %) a meziročně je nepatrně vyšší. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2007 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 699,4 mld. Kč je proti rozpočtu na rok 2006 vyšší o 54,5 mld. Kč, tj. o 8,4 %, a proti skutečnosti roku 2006 o 60,1 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2006) u spotřebních daní – o 19,2 mld. Kč (o 16,0 %), u daní z příjmů právnických osob – o 17,1 mld. Kč (o 12,6 %), u DPH – o 14,3 mld. Kč (o 6,6 %) a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 9,6 mld. Kč (o 8,6 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.1.2007 výše 62,2 mld. Kč, což představuje 8,9 % rozpočtu a meziroční růst o 4,9 mld. Kč, tj. o 8,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 57,3 mld. Kč, tj. 8,9 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 13,8 mld. Kč, tj. o 31,7 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 5,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 30,8 mld. Kč, což představuje 8,7 % rozpočtu (loni to bylo 8,4 %) a meziroční růst o 2,4 mld. Kč, tj. o 8,5 %. Rozpočet počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 25,4 mld. Kč, tj. 8,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 2,0 mld. Kč, tj. o 8,5 % (rozpočet počítá s růstem o 7,1 %).

Ke konci ledna 2007 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace výše 6,4 mld. Kč, což je 8,2 % rozpočtu a o 2,4 mld. Kč, tj. o 26,9 % méně než v lednu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 35,4 % proti skutečnosti 2006, resp. o 2,7 % proti rozpočtu 2006). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 4,2 mld. Kč. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006.

Celkové výdaje v objemu 78,1 mld. Kč čerpané k 31.1.2007 představují 7,5 % rozpočtu (v lednu 2006 to bylo 7,9 %), což znamená meziroční růst o 1,9 mld. Kč, tj. o 2,5 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2006, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 2,0 %, resp. 7,0 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly v souhrnu ke konci ledna letošního roku čerpány ve výši 75,7 mld. Kč, tj. na 8,0 % rozpočtu (loni to bylo na 8,7 %). Proti loňskému lednu vzrostly o 0,8 mld. Kč, tj. o 1,1 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 4,3 % proti skutečnosti 2006, resp. o 8,3 % proti rozpočtu 2006).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,6 mld. Kč, což představuje 37,2 % (loni 35,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 9,2 % proti skutečnosti 2006 (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v oblasti státní sociální podpory – růst rozpočtu 2007 proti skutečnosti 2006 o 58,5 %, tj. o 20,1 mld. Kč). K 31.1. letošního roku bylo vyčerpáno 29,6 mld. Kč, tj. 7,6 % rozpočtu (loni to bylo 9,5 %), při meziročním poklesu o 3,1 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Z toho na důchody připadlo 22,7 mld. Kč, tj. 7,9 % rozpočtu (loni to bylo 9,8 %), při meziročním poklesu o 3,2 mld. Kč, tj. o 12,3 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. To je spojeno s finančními prostředky poskytovanými územním samosprávným celkům v předstihu na celé 1. čtvrtletí. Jejich lednová výše 20,6 mld. Kč představuje 17,0 % rozpočtu a je téměř na stejné úrovni jako byla koncem ledna loňského roku. Z toho čtvrtletní zálohy pro školství činily 18,7 mld. Kč, což je o 1,0 mld. Kč více než v roce 2006.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 4,0 mld. Kč, tj. 8,4 % rozpočtu.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci ledna 2007 čerpány ve výši 3,0 mld. Kč, tj. 7,7 % rozpočtu, a jsou pod úrovní konce ledna 2006 o 1,1 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 0,6 mld. Kč, což představuje 2,0 % rozpočtované výše.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2,4 mld. Kč, což představuje 2,7 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 1,4 %), při meziročním růstu o 1,1 mld. Kč.

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
za leden 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost leden Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 79,63 949,48 83,14 8,8 9,0 104,4
v tom:
Daňové příjmy celkem 70,90 871,85 76,76 8,8 8,8 108,3
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 42,48 516,90 45,94 8,9 9,0 108,1
v tom:
- DPH 22,25 163,60 24,77 15,1 14,2 111,3
- spotřební daně 9,53 131,30 10,19 7,8 8,0 106,9
- daně z příjmů PO 0,94 107,50 0,79 0,7 1,1 84,3
- daně z příjmů FO 8,58 98,10 8,76 8,9 9,3 102,1
vybíraná srážkou 0,46 5,00 0,52 10,4 10,0 112,0
ze závislé činnosti 7,91 83,60 8,04 9,6 10,8 101,7
z přiznání 0,21 9,50 0,20 2,1 1,4 94,7
- správní poplatky vč. kolků 0,30 4,60 0,28 6,1 7,3 93,4
- majetkové daně 0,56 9,00 0,80 8,9 5,4 143,1
- clo 0,09 1,20 0,11 9,5 7,5 126,8
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,12 1,30 0,00 0,0 8,8 0,0
- ostatní daňové příjmy*) 0,12 0,30 0,24 78,8 28,8 205,4
Pojistné SZ 28,41 354,95 30,82 8,7 8,4 108,5
z toho: na důchody 23,40 294,44 25,39 8,6 8,4 108,5
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 8,73 77,63 6,38 8,2 11,7 73,1
v tom:
- kapitoly 6,56 67,82 5,64 8,3 11,7 86,0
z toho: dotace přijaté od EU a Národního fondu 0,28 61,58 0,00 0,0 0,5 0,0
převod z fondů OSS a transf.od mezin.instit. 4,91 0,00 4,19 x x 85,5
- kapitola Operace SFA 0,28 1,29 0,13 9,9 5,7 46,3
- VPS 1,77 8,52 0,61 7,2 12,9 34,4
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,00 0,81 0,02 2,5 0,9 x
- splátky půjček ze zahraničí 0,28 0,77 0,02 3,1 159,4 8,5
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 0,24 0,00 0,24 x x 100,6
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 0,96 0,00 0,00 x 16,0 0,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,07 0,70 0,08 11,3 11,0 116,2
- přijaté sankční platby 0,07 1,25 0,10 7,8 5,5 148,8
- ostatní příjmy VPS*) 0,16 4,99 0,15 3,0 3,0 96,5

*) dopočet do celku

 

Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů

 

mld. Kč
Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 31.1.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.1.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.1.***) % plnění 2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 608,30 43,52 7,2 644,95 57,32 8,9 699,40 62,22 8,9 13,80 4,90 131,7 108,6
- DPH 218,90 23,43 10,7 222,30 31,42 14,1 232,10 35,05 15,1 7,99 3,63 134,1 111,6
- spotřební daň 101,10 9,31 9,2 126,20 10,13 8,0 138,70 10,82 7,8 0,82 0,69 108,8 106,8
- clo 0,70 0,10 14,3 1,20 0,09 7,5 1,20 0,11 9,5 -0,01 0,02 89,8 126,8
- daně z příjmů PO 115,70 0,85 0,7 124,80 1,27 1,0 152,50 1,08 0,7 0,42 -0,19 150,0 85,1
- daně z příjmů FO 144,60 7,94 5,5 140,40 12,44 8,9 146,60 12,67 8,6 4,50 0,24 156,6 101,9
z kapitálových výnosů 7,70 0,65 8,4 6,50 0,63 9,7 7,10 0,70 9,8 -0,02 0,07 96,5 110,9
závislá činnost 110,90 10,51 9,5 105,80 11,42 10,8 121,20 11,61 9,6 0,91 0,19 108,7 101,6
z přiznání 26,00 0,33 1,3 28,10 0,39 1,4 18,30 0,37 2,0 0,06 -0,02 116,7 95,3
- silniční daň 5,90 0,34 5,8 5,60 0,36 6,4 5,70 0,43 7,6 0,02 0,07 106,1 120,5
- daň z nemovitosti 4,80 0,01 0,2 5,10 0,07 1,4 5,40 0,08 1,4 0,06 0,01 700,1 111,5
- majetkové daně 8,60 0,50 5,8 10,30 0,56 5,4 9,00 0,80 8,9 0,06 0,24 112,1 143,1
- dálniční poplatek 2,20 0,51 23,2 3,20 0,45 14,0 2,00 0,65 32,6 -0,06 0,20 87,8 145,6
- mýtné x x x x x x 2,80 0,12 4,3 x x x x
- ostatní daně a poplatky 5,80 0,53 9,1 5,85 0,53 9,1 6,20 0,52 8,3 0,00 -0,02 100,4 96,8

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2006 2007 % plnění % plnění SR
za leden 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost leden Schválený rozpočet Skutečnost leden
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 76,20 1040,78 78,11 7,5 7,9 102,5
Běžné výdaje 74,86 951,36 75,70 8,0 8,7 101,1
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 0,05 96,01 0,02 0,0 0,1 41,6
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 6,00 47,21 3,97 8,4 16,5 66,2
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 20,60 120,67 20,55 17,0 19,3 99,8
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 3,49 50,17 3,50 7,0 7,9 100,3
- neinvest. transfery státním fondům 1,77 33,81 3,09 9,1 6,4 175,1
- neinvest. transfery občanským sdružením **) 0,01 x 0,11 x 0,3 1517,7
- sociální dávky 32,60 387,63 29,55 7,6 9,5 90,6
z toho: 0,00
důchody 25,86 287,38 22,67 7,9 9,8 87,7
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 0,61 7,23 0,61 8,4 8,3 100,1
ostatní soc.dávky 3,38 38,58 3,43 8,9 8,8 101,5
státní soc.podpora 2,75 54,44 2,84 5,2 8,1 103,2
- aktivní pol.zaměstnanosti 0,20 5,35 0,26 4,9 2,6 131,4
- prostředky na insolventnost 0,01 0,30 0,01 4,0 4,8 x
- stavební spoření 0,00 13,70 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 0,00 4,50 0,00 0,0 0,0 x
- převod do fondu státních záruk 0,00 12,16 0,00 0,0 0,0 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 1,29 30,01 0,60 2,0 4,3 46,1
- kapitola Státní dluh 4,03 38,10 2,95 7,7 11,8 73,2
- kapitola Operace SFA 0,01 1,10 0,01 0,7 0,3 x
- ostatní běžné výdaje*) 4,81 110,63 11,08 10,0 4,5 230,3
Kapitálové výdaje 1,34 89,42 2,41 2,7 1,4 179,2
z toho:
- investič. transfery příspěvkovým organiz. 0,26 23,69 0,01 0,1 1,5 5,3
- investič.nákupy a související výdaje 0,36 22,23 1,56 7,0 1,6 439,3
- poskytnutí záloh ČMZRB, HVB Bank a ČSOB 0,13 0,00 0,30 x x 228,4
- kapitola Operace SFA 0,00 8,01 0,01 0,1 0,0 x
SALDO SR CELKEM 3,43 -91,30 5,03 -5,5 -4,6 146,9

*) dopočet do sumy běžných výdajů
**) rozp.této položky(pol.5222) bude znám až z ARISu. V této chvíli je sestaven rozpočet jen u podsesk.pol. 522-neinv.transf.nezisk. apod.organizacím-ve výši 5 892 mil. Kč

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.