CZ EN

Stát v roce 2006 podle předběžných výsledků hospodařil se schodkem 97,3 miliardy Kč

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2006 celkové příjmy státního rozpočtu výše 923,3 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1 020,6 mld. Kč a schodek dosáhl hodnoty 97,3 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-prosinec 2005
2006 % plnění
v r. 2005
Index
2006/2005
Schválený
rozpočet *)
SR
po změnách**)
Skutečnost
leden-prosinec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 866,49 889,39 889,36 923,32 103,8 107,6 106,6
VÝDAJE CELKEM 922,85 973,10 973,07 1020,63 104,9 103,9 110,6
SALDO -56,36 -83,71 -83,71 -97,30 116,2 67,4 172,6

*) SR vč.zákona č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2006 (navýšení příjmů i výdajů SR o 5 mld. Kč určených na pomoc při likvid.škod způsob.povodněmi 2006) a včetně novely zákona o SR na rok 2006 (navýšení výdajů SR o 9,3 mld. Kč určených na důchody)
**) SR upravený o rozpočtová opatření k 30.9.2006 a podle § 24 odst.1, písm.b) zákona č. 218/2000 Sb.

 

Dosažený schodek státního rozpočtu za rok 2006 je tak o 13,6 mld. Kč nad rozpočtovanou výší a o 40,9 mld. Kč vyšší než byl v roce 2005. Tento výsledek byl ovlivněn jak celkovými příjmy, které převýšily rozpočet po změnách o 34,0 mld. Kč (skutečnost roku 2005 o 56,8 mld. Kč), tak i celkovými výdaji, které byly vyšší o 47,6 mld. Kč proti upravenému rozpočtu (proti výdajům roku 2005 o 97,8 mld. Kč).

Ve srovnání s výsledky za leden až listopad, kdy byl vykázán schodek 30,9 mld. Kč, bylo hospodaření v samotném měsíci prosinci ovlivněno především převodem prostředků do rezervních fondů organizačních složek státu ve výši cca 45 mld. Kč (stav podle předběžného hlášení správců kapitol), úhradou závazku za státní záruku za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru a finančních dopadů z dělení majetku České a Slovenské federativní republiky mezi ČR a SR ve prospěch ČNB ve výši 14,0 mld. Kč (nad rámec rozpočtu) a vyšším čerpáním kapitálových výdajů (v prosinci bylo čerpáno 39,5 mld. Kč).

Příjmy státního rozpočtu

Z celkových příjmů státního rozpočtu ve výši 923,3 mld. Kč, t.j. 103,8 % rozpočtu po změnách, připadlo na daňové příjmy 468,2 mld. Kč (98,9 %), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 333,8 mld. Kč (99,3 %) a nedaňové a ostatní příjmy 121,4 mld. Kč (152,1 %). Na překročení celkových příjmů o 34,0 mld. Kč proti upravenému rozpočtu se tak nejvíce podílely nedaňové a ostatní příjmy (o 41,6 mld. Kč), zatímco daňové příjmy byly o 5,1 mld. Kč nižší a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení zůstaly pod rozpočtem o 2,5 mld. Kč.

V porovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění celkových příjmů horší o 3,8 procentního bodu (103,8 % proti 107,6 %) při nižší meziroční dynamice o 8,6 procentního bodu (106,6 % proti 115,2 %).

Inkaso DPH dosáhlo na konci roku 2006 částky 153,7 mld. Kč, t.j. 98,1 % rozpočtu po změnách (nesplnění o 3,0 mld. Kč), ale meziročně vzrostlo o 6,9 mld. Kč, t.j. o 4,7 % (v roce 2005 činilo plnění 95,2 % při meziročním růstu o 17,2 mld. Kč, t.j. o 13,2 %, a nenaplnění rozpočtu o 7,5 mld. Kč, t.j. o 4,8 %).

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 112,6 mld. Kč, t.j. 94,7 % rozpočtu po změnách (nesplnění o 6,3 mld. Kč), při meziročním růstu o 8,9 mld. Kč, t.j. o 8,6 % (na konci roku 2005 činilo plnění 109,2 % při meziročním růstu o 13,8 mld. Kč, t.j. o 15,4 %, a inkaso bylo vyšší proti rozpočtu o 8,8 mld. Kč).

Na daních z příjmů právnických osob inkasoval státní rozpočet 95,5 mld. Kč, což představuje vysoké plnění rozpočtu na 108,5 % (překročení o 7,5 mld. Kč), při meziročním poklesu o 4,8 mld. Kč, t.j. o 4,8 % (v roce 2005 byl rozpočet naplněn na 122,9 % při meziročním růstu o 21,3 mld. Kč, t.j. o 26,9 %, přičemž inkaso převýšilo rozpočet o 18,7 mld. Kč). Rozpočet na rok 2006 počítal s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 91,7 mld. Kč, což představuje 99,3 % rozpočtu (nesplnění o 0,7 mld. Kč), a meziroční pokles o 3,1 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Na nižším plnění inkasa se podílely zejména příjmy z daně placené na základě přiznání (63,6 % proti 102,2 %),u daní z kapitálových výnosů a daní ze závislé činnosti bylo plnění rozpočtu vyšší (114,1 % proti 83,9 % a 105,5 % proti 99,8 %).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 77,1 mld. Kč při plnění rozpočtu na 105,5 % (překročení o 4,1 mld. Kč) a meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, t.j. o 0,9 %. Rozpočet 2006 byl pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 5,3 mld. Kč, což představuje 114,1 % rozpočtu (překročení o 0,7 mld. Kč) a meziroční růst o 0,7 mld. Kč, t.j. o 15,9 %. Rozpočet 2006 počítal s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zaznamenala jak nižší plnění, tak i meziroční dynamiku. Její inkaso ve výši 9,4 mld. Kč naplnilo celoroční rozpočet na 63,6 % (proti rozpočtu nižší výnos o 5,4 mld. Kč) při meziročním poklesu o 4,6 mld. Kč, t.j. o 32,7 % proti skutečnosti roku 2005. Na výrazný pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů. Rozpočet 2006 byl nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %.

Za rok 2006 činily odvody celních příjmů, představující 25 % národního podílu na cle, ve prospěch účtu státního rozpočtu téměř 1,2 mld. Kč při plnění rozpočtu na 101,5 %. Celkem vybrané clo dosáhlo 6,3 mld. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 333,8 mld. Kč, což představuje 99,3 % rozpočtu (nesplnění o 2,5 mld. Kč) a meziroční růst o 22,5 mld. Kč, t.j. o 7,2 %. Plnění rozpočtu tak bylo o 0,4 procentního bodu vyšší než bylo v roce 2005, kdy nebyl rozpočet naplněn o 3,5 mld. Kč, a meziroční dynamika je nad úrovní roku 2005 (o 1,1 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 274,9 mld. Kč, t.j. 98,5 % rozpočtu (nesplnění o 4,2 mld. Kč), při meziročním růstu o 18,6 mld. Kč, tj. o 7,2 %. V roce 2005 byl rozpočet důchodového pojištění naplněn na 98,3 % a do rozpočtované výše chyběly 4,5 mld. Kč.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 121,4 mld. Kč, což je 152,1 % rozpočtu (loni to bylo 196,8 %) a o 25,4 mld. Kč, tj. o 26,4 % více než ke konci prosince loňského roku. Z této částky představují převody z fondů OSS a transfery od mezinárodních institucí u kapitol (bez kapitoly VPS) částku 37,3 mld. Kč, což je o 14,6 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2005. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP, nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005 a transfery od mezinárodních institucí.

Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 29,1 mld. Kč (plnění na 51,2 %), tj. o 6,8 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2005. Z toho kompenzační platby dosáhly 5,7 mld. Kč, tj. o 3,2 mld. Kč méně než na konci prosince 2005.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci roku 2006 výše 638,0 mld. Kč, což představuje 98,9 % rozpočtovaného objemu (výpadek o 7,0 mld. Kč) a meziroční nárůst o 6,7 mld. Kč, t.j. o 1,1 %. V roce 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 631,3 mld. Kč, t.j. 103,8 % schváleného rozpočtu, při meziročním přírůstku o 73,4 mld. Kč, t.j. o 13,2 %.

v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2004 Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 meziroč.přírůstek
skutečnost
meziroční index
skutečnost %
Rozpočet schválený sk. k 31.12.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.12.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 29.12.***) % plnění 2005/2004 2006/2005 2005/2004 2006/2005
Daňové příjmy 553,38 557,87 100,8 608,30 631,26 103,8 644,95 637,99 98,9 73,4 6,7 113,2 101,1
- DPH 174,80 184,18 105,4 218,90 208,41 95,2 222,30 217,78 98,0 24,2 9,4 113,2 104,5
- spotřební daň 97,00 95,98 98,9 101,10 110,52 109,3 126,20 119,55 94,7 14,5 9,0 115,1 108,2
- clo 4,40 4,91 111,6 0,70 1,25 178,6 1,20 1,22 101,5 -3,7 0,0 25,5 97,5
- daně z příjmů PO 110,80 112,04 101,1 115,70 142,25 122,9 124,80 135,44 108,5 30,2 -6,8 127,0 95,2
- daně z příjmů FO 133,70 133,24 99,7 144,60 143,67 99,4 140,40 136,92 97,5 10,4 -6,8 107,8 95,3
z kapitálových výnosů 5,90 6,57 111,4 7,70 6,42 83,4 6,50 7,43 114,3 -0,2 1,0 97,7 115,8
závislá činnost 102,20 102,63 100,4 110,90 110,67 99,8 105,80 111,63 105,5 8,0 1,0 107,8 100,9
z přiznání 25,60 24,04 93,9 26,00 26,58 102,2 28,10 17,85 63,5 2,5 -8,7 110,6 67,2
- silniční daň 5,90 5,51 93,4 5,90 5,19 88,0 5,60 5,43 96,9 -0,3 0,2 94,2 104,6
- daň z nemovitosti 4,70 4,95 105,3 4,80 4,99 104,0 5,10 5,02 98,4 0,0 0,0 100,8 100,5
- majetkové daně 14,30 10,38 72,6 8,60 8,11 94,3 10,30 8,52 82,7 -2,3 0,4 78,1 105,0
- dálniční poplatek 1,80 2,47 137,2 2,20 2,55 115,9 3,20 3,10 96,8 0,1 0,5 103,2 121,5
- ostatní daně a poplatky 5,98 4,21 70,4 5,80 4,32 74,5 5,85 5,01 85,7 0,1 0,7 102,6 116,1

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní poplatky obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišť.ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za rok 2006 čerpány ve výši 1 020,6 mld. Kč, což představuje 104,9 % rozpočtu po změnách (překročení o 47,5 mld. Kč) a meziroční růst o 97,8 mld. Kč, t.j. o 10,6 %. V roce 2005 byly čerpány na 103,9 %, tj. byly o 34,3 mld. Kč vyšší než upravený rozpočet, při meziročním růstu o 77,5 mld. Kč, t.j. o 9,2 %. Vysoké překročení rozpočtu ovlivnily především výše zmíněné převody prostředků z rezervních fondů OSS (představující úspory výdajů minulých let) do příjmů a současně i do výdajů kapitol a také výdaje na realizaci státních záruk kryté převodem prostředků z fondu státních záruk. Dále nad rámec rozpočtu byla realizována již zmíněná platba 14,0 mld. Kč na konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru a úhrada závazku MF ve výši 1,2 mld. Kč vzniklého z nevyrovnané kompenzace postoupení pohledávky vůči NB Slovenska.

Nárůst celkových výdajů v prosinci ovlivnily především převody nečerpaných prostředků kapitol (úspor výdajů) do rezervních fondů OSS předběžně ve výši cca 45 mld. Kč (v roce 2005 to bylo 46,7 mld. Kč) k jejich použití v dalších letech.

Běžné výdaje dosáhly 912,1 mld. Kč, jejich rozpočet byl naplněn na 104,0 %, tj. byl převýšen o 34,9 mld. Kč. V porovnání s předchozím rokem, kdy byly čerpány na 102,7 % a převýšily rozpočtovanou částku o 22,0 mld. Kč, vzrostly o 71,2 mld. Kč, tj. o 8,5 %.

Z běžných výdajů bylo nejvíce vynaloženo na sociální dávky 355,1 mld. Kč, t.j. 100,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 28,7 mld. Kč, t.j. o 8,8 %. Z nich bylo 273,0 mld. Kč vynaloženo na důchody, což představuje 100,1 % rozpočtu a meziroční růst o 25,6 mld. Kč, tj. o 10,3 %. V závěru roku byla schválena novela zákona o SR na rok 2006, která zvýšila schválený rozpočet důchodů o 9,3 mld. Kč, což se odrazilo v celkovém schodku hospodaření.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu byly další objemově významnou položkou neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Ty byly čerpány v celkové výši 108,5 mld. Kč, tj. plnění rozpočtu na 98,4 %, při meziročním nárůstu o 6,8 mld Kč, tj. o 6,6 %.

Objem finančních prostředků připadající na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, představující platby státu na zdravotní pojištění za nevýdělečně činné skupiny obyvatelstva, představoval 43,0 mld. Kč, což je 110,0 % rozpočtu a o 9,3 mld Kč, tj. o 27,5 % nad úrovní roku 2005. Ve výsledku se projevilo od 1. února a následně od 1. dubna 2006 zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce (podle zákona č. 117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění). Pojistné tak vzrostlo v první etapě z 513 Kč na 560 Kč a po druhé úpravě na 636 Kč měsíčně.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU (bez cel a dávek cukru) bylo ze státního rozpočtu poukázáno 26,2 mld. Kč, což představuje cca 86,8 % rozpočtované výše; úspora představuje cca 4,0 mld. Kč. Odvody do rozpočtu EU celkem (tj. včetně cel a dávek z cukru) činily cca 30,4 mld. Kč.

Na příjmech z rozpočtu EU získala ČR cca 37 mld. Kč. Ne všechny prostředky jsou však příjmem státního rozpočtu. Celková čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU za rok 2006 je cca 6,7 mld. Kč. ČR se tedy stala v roce 2006 čistým příjemcem prostředků z rozpočtu EU.

Výdaje kapitoly Státní dluh dosáhly výše 31,6 mld. Kč, což představuje 93,4 % upraveného rozpočtu. Meziroční zvýšení výdajů kapitoly činilo 6,2 mld. Kč (24,3%). Z uspořených prostředků bylo 1,8 mld. Kč převedeno ve smyslu příslušných usnesení vlády a zmocnění ministra financí rozpočtovými opatřeními ve prospěch jiných kapitol (zejména MPSV na mandatorní sociální výdaje 1,4 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 108,5 mld. Kč, což představuje 113,2 % rozpočtu (převýšení o 12,7 mld. Kč), přičemž vykazují meziroční nárůst o 26,6 mld. Kč, t.j. o 32,4 %. Proti roku 2005, kdy čerpání kapitálových výdajů převýšilo úroveň upraveného rozpočtu o 12,4 mld. Kč, tj. o 17,8 %, bylo v roce 2006 jejich plnění nižší o 7,4 procentního bodu, při vyšší meziroční dynamice o 8,4 procentního bodu (vliv čerpání prostředků rezervních fondů).

Schodek státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu za rok 2006 dosáhl 97,3 mld. Kč a je jak nad úrovní rozpočtu (o 13,6 mld. Kč), tak nad úrovní schodku 2005 (o 40,9 mld. Kč). Po předchozích dvou letech, kdy se projevil snižující trend, došlo v letošním roce opět ke zvratu a schodek se meziročně zvýšil.

Na jeho výši mělo významný vliv hospodaření v samotném posledním měsíci roku, kdy příjmy činily 102,1 mld. Kč, výdaje byly čerpány ve výši 168,5 mld. Kč a schodek za měsíc prosinec činil tedy 66,4 mld. Kč. V něm se především odrazila výše uváděná realizace výdajů, se kterou rozpočet nepočítal a obvyklé vyšší čerpání kapitálových výdajů.

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2005 2006 % plnění SR
leden-prosinec 2005
Index skutečnost 2006/2005
Skutečnost
leden-prosinec
Schválený
rozpočet **)
SR po změnách Skutečnost
leden-prosinec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 866,49 889,39 889,36 923,32 103,8 107,6 106,6
v tom:
Daňové příjmy celkem 770,50 809,57 809,57 801,97 99,1 101,9 104,1
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 459,21 473,25 473,25 468,15 98,9 104,0 101,9
v tom:
- DPH 146,82 156,70 156,70 153,67 98,1 95,2 104,7
- spotřební daně 103,66 118,90 118,90 112,58 94,7 109,2 108,6
- daně z příjmů PO 100,27 88,00 88,00 95,50 108,5 122,9 95,2
- daně z příjmů FO 94,78 92,30 92,30 91,65 99,3 99,2 96,7
vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů) 4,53 4,60 4,60 5,25 114,1 83,9 115,9
ze závislé činnosti 76,35 73,00 73,00 77,05 105,5 99,8 100,9
z přiznání 13,90 14,70 14,70 9,35 63,6 102,2 67,3
- správní poplatky vč. kolků 3,73 4,10 4,10 3,95 96,3 91,0 105,9
- majetkové daně 8,11 10,30 10,30 8,52 82,7 94,3 105,0
- clo 1,25 1,20 1,20 1,22 101,5 178,6 97,5
- ostatní daňové příjmy*) 0,59 1,75 1,75 1,06 60,8 34,7 180,3
Pojistné SZ 311,29 336,32 336,32 333,82 99,3 98,9 107,2
z toho: na důchody 256,36 279,08 279,08 274,91 98,5 98,3 107,2
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 95,99 79,82 79,79 121,36 152,1 196,8 126,4
v tom:
- kapitoly 44,21 56,24 56,21 69,32 123,3 169,6 156,8
z toho: dotace přijaté od EU 13,45 50,92 50,92 23,42 46,0 67,8 174,2
převod z fondů OSS a transf.od mezin.instit. 22,64 0,00 0,00 37,26 x x 164,6
- kapitola Operace SFA 3,81 4,87 4,87 20,00 410,4 100,0 524,9
- VPS 47,97 18,71 18,71 32,04 171,2 253,8 66,8
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 3,15 0,49 0,49 1,88 387,5 656,3 59,7
- splátky půjček ze zahraničí 5,25 0,18 0,18 0,80 454,7 210,8 15,3
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 21,87 0,00 0,00 10,51 x x 48,0
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 8,94 6,00 6,00 5,71 95,2 94,6 63,9
- soudní poplatky vč. kolků 0,83 0,62 0,62 0,83 133,1 138,3 99,5
- přijaté sankční platby 1,18 1,20 1,20 1,21 100,4 98,3 102,1
- ostatní příjmy VPS*) 6,75 10,23 10,23 11,10 108,5 144,2 164,5

Pozn.: SR po změnách s rozpočtovými opatřeními k 30.9.2006.
*) dopočet do celku (v rozpočtu vč.poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí ve výši 1,35 mld. Kč,ve skutečnosti vykazováno v kapitole OSFA)
**) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb. (tj. navýšení příjmů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

 

 

Pokladní čerpání výdajů

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2005 2006 % plnění SR leden-prosinec 2005 Index skutečnost 2006/2005
Skutečnost leden-prosinec Schválený rozpočet**) SR po změnách Skutečnost leden-prosinec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 922,85 973,10 973,07 1020,63 104,9 103,9 110,6
běžné výdaje 840,86 878,85 877,22 912,08 104,0 102,5 108,5
v tom:
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 88,07 91,06 90,53 89,99 99,4 100,3 102,2
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 33,73 36,28 39,08 43,00 110,0 99,3 127,5
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 101,69 106,81 111,32 108,45 97,4 99,5 106,6
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 39,54 43,96 46,47 46,58 100,2 98,4 117,8
- neinvest. dotace státním fondům (SZIF a SFDI) 34,27 27,77 30,06 36,94 122,9 136,7 107,8
- dotace občanským sdružením na činnost 2,29 2,45 3,14 3,02 96,1 87,7 131,8
- sociální dávky 326,38 352,40 352,21 355,10 100,8 100,4 108,8
v tom:
důchody 247,40 272,82 272,78 272,95 100,1 100,7 110,3
pasivní politika zaměstnanosti 7,11 7,30 7,25 7,36 101,5 94,8 103,5
ostatní soc.dávky 38,73 38,45 38,41 40,43 105,3 104,6 104,4
státní soc.podpora 33,14 33,83 33,78 34,35 101,7 94,8 103,6
- aktivní pol.zaměstnanosti 6,33 7,71 8,09 7,48 92,4 105,0 118,1
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,24 0,30 0,27 0,24 87,5 96,0 98,4
- stavební spoření 16,09 15,40 15,77 15,77 100,0 100,0 98,0
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,57 3,98 3,98 4,04 101,6 109,8 113,1
- převod do fondu státních záruk 22,20 11,24 11,24 11,24 100,0 100,0 50,6
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 26,33 30,14 30,14 26,17 86,8 96,3 99,4
- kapitola Státní dluh 25,43 34,18 33,84 31,61 93,4 75,5 124,3
- kapitola Operace SFA***) 0,85 2,63 2,26 2,22 98,5 40,5 261,4
- ostatní běžné výdaje*) 113,85 112,55 103,83 130,25 125,5 96,7 114,4
kapitálové výdaje 81,99 94,25 95,86 108,54 113,2 120,6 132,4
z toho:
- investič.dotace PO 16,30 18,05 17,89 10,10 56,5 60,6 61,9
- investič.nákupy a související výdaje 27,87 22,22 21,69 38,39 177,0 139,1 137,7
- poskytnutí záloh ČMZRB a ČS, a.s. 22,38 0,00 0,00 36,51 x x 163,1
- kapitola Operace SFA 36,20 12,81 6,82 2,91 42,6 994,5 8,0
SALDO SR CELKEM -56,36 -83,71 -83,71 -97,30 116,2 67,4 172,6

Pozn.: SR po změnách s rozpočtovými opatřeními k 30.9.2006.
*) dopočet do celku.
**) SR vč. zákona č. 170/2006 Sb. (tj. navýš.výdajů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč-povodně 2006) a vč. novely zák.o SR (navýš.výdajů SR o 9,3 mld. Kč určených na důchody)
***) bez promítnutí novely zákona o SR (navýšení výdajů SR v kapitole OSFA o 9,3 mld. Kč určených na důchody - uvedeno v položce "důchody")

 

 

Graf

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.