CZ EN

Ministerstvo financí navrhuje sníženou sazbu DPH pro bydlení podle sociální politiky státu

Na programu jednání vlády ČR bude ve středu tento týden návrh definice bydlení dle sociální politiky státu, který vládě předložilo Ministerstvo financí. Bydlení dle sociální politiky státu by umožnilo uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty u staveb pro bydlení i po roce 2007. 

Definice zpracovaná sekcí daní a cel Ministerstva financí umožňuje zahrnout do snížené sazby DPH téměř veškerou výstavbu bytů a domů pro bydlení. Jak v lednu tohoto roku zástupcům Ministerstva financí potvrdil komisař Lászlo Kovács, definice sociálního bydlení je výhradně záležitostí národní vlády, tuto definici není potřeba nijak notifikovat a Evropská komise do ní nemůže nijak zasahovat.

Ministerstvo financí proto připravuje návrh novely zákona o DPH, na jehož základě by se uplatnila snížená sazba daně u dodání staveb pro bydlení dle sociální politiky státu, a to včetně stavebních a montážních prací, konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do nich jako jejich součást zabudují nebo zamontují. Po konečném rozhodnutí vlády o definici bydlení dle sociální politiky státu se následně počítá s tím, že bude v tomto návrhu novely zákona o DPH obsažena. Současně s tím bude v přechodných ustanoveních navrženo, že u převodu bytového domu, rodinného domu a bytu, včetně převodu nedokončeného bytového domu, rodinného domu a bytu, u kterých  dojde k právním účinkům vkladu do 31.12.2007, se použijí dosavadní právní předpisy (uplatní se snížená sazba daně podle dnes platných předpisů). Podle materiálu zpracovaného pro vládu je předložení návrhu novely zákona o DPH k projednání ve vládě nejpozději do 31. ledna 2007, tj. tak, aby legislativní proces mohl být ukončen do konce roku 2007.

Do konce roku 2007 je v ČR možné plošné uplatnění snížené sazby daně pro bytovou výstavbu na základě výjimky, která byla ČR udělena na  přechodné období do 31.12.2007 na základě Přístupové smlouvy. Z Přílohy H Šesté směrnice ES vyplývá možnost i dalšího uplatnění snížené sazby daně u dodávek, výstavby, a přestavby staveb, které jsou součástí sociální politiky státu. 

Ze současného znění zákona o DPH vyplývá, že bytovým domem je stavba pro bydlení, v níž z úhrnu podlahových ploch všech jejích místností a prostorů připadá víc než polovina na byty. Rodinný dům je stavba pro bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena pro bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. Bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, včetně podílu na společných částech domu podle zvláštního právního předpisu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář