CZ EN

Stát v deseti měsících roku 2006 hospodařil se schodkem 12,7 miliardy Kč

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci října celkové příjmy státního rozpočtu výše 748,8 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 761,4 mld. Kč a vykázaný schodek činil 12,7 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku horší výsledek o 27,9 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-říjen 2005 2006 % plnění v r. 2005 Index 2006/2005
Schválený rozpočet *) SR po změnách**) Skutečnost leden-říjen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 703,36 889,39 889,39 748,76 84,2 87,4 106,5
VÝDAJE CELKEM 688,18 963,79 963,79 761,43 79,0 77,5 110,6
SALDO 15,18 -74,40 -74,40 -12,67 17,0 -18,2 -83,5
*) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2006 (navýšení příjmů i výdajů SR o 5 mld. Kč určených na pomoc při likvidaci škod způsobených povodněmi 2006)
**) SR upravený o rozpočtová opatření k 30.6.2006

 

Meziroční růst u příjmů dosáhl 6,5 %, a je tak o 3,9 procentního bodu nad rozpočtovanou dynamikou (měřeno ke skutečnosti roku 2005) a o 8,7 procentního bodu nižší než ve stejném období minulého roku. U výdajů dosáhl meziroční růst 10,6 % což je o 6,2 procentního bodu více než bylo předpokládáno v rozpočtu a o 7,9 procentního bodu více než v loňském roce.

 

Příjmy státního rozpočtu

K 30. říjnu letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 748,8 mld. Kč, t.j. 84,2 % rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 385,9 mld. Kč (81,5 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 272,0 mld. Kč (80,9 %) a ostatní příjmy 90,9 mld. Kč (113,9 %).

Plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso daní z příjmů právnických osob, které ve výši 75,5 mld. Kč představuje 85,8 % rozpočtu a meziroční pokles o 3,8 mld. Kč, t.j. o 4,8 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 97,2 % při meziročním růstu o 15,7 mld. Kč, t.j. o 24,6 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 18,7 mld. Kč). Rozpočet na rok 2006 počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %).

Inkaso DPH za deset měsíců letošního roku dosáhlo 130,9 mld. Kč, t.j. 83,5 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 8,7 mld. Kč, t.j. o 7,1 % (v loňském roce činilo plnění 79,2 % při meziročním růstu o 15,9 mld. Kč, tj. o 15,0 %). Jeho meziroční růst téměř odpovídá rozpočtované dynamice (6,7 %).

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 94,3 mld. Kč, t.j. 79,3 % rozpočtu při meziročním růstu o 5,6 mld. Kč, t.j. o 6,3 % (v lednu až říjnu roku 2005 činilo plnění 93,5 % při meziročním růstu o 15,1 mld. Kč, t.j. o 20,5 %).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem ke konci října 73,2 mld. Kč, t.j. 79,3 % rozpočtu a je tak o 3,2 mld. Kč, t.j. o 4,1 % pod úrovní skutečnosti stejného období roku 2005 (ke konci loňského října bylo plnění 79,9 % při meziročním růstu o 5,9 mld. Kč, t.j. o 8,3 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 0,7 mld. Kč). Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 61,6 mld. Kč při plnění rozpočtu na 84,4 % a meziročním růstu o 0,5 mld. Kč, t.j. o 0,8 %. Letošní plnění rozpočtu je vyšší než bylo ve stejném období loňského roku o 4,5 procentního bodu, při nižší meziroční dynamice o 7,7 procentního bodu. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 7,1 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 48,5 % (loni to bylo 84,0 %) a proti stejném období roku 2005 je nižší o 4,3 mld. Kč, tj. o 37,7 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %. Na výrazný pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,4 mld. Kč, což představuje 95,6 % rozpočtu (loni plnění na 69,4 %) a meziroční růst o 0,7 mld. Kč, t.j. o 17,3 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za deset měsíců vykázány ve výši 1,0 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 524,8 mld. Kč, což představuje 81,4 % rozpočtu a meziroční růst o 7,3 mld. Kč, tj. o 1,4 %. Ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 517,5 mld. Kč, tj. 85,1 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 64,0 mld. Kč, tj. o 14,1 % (celoročně převýšilo rozpočet o 20,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 272,0 mld. Kč, což představuje 80,9 % rozpočtu, což je téměř stejné plnění jako v roce 2005 (80,5 %), a meziroční růst o 18,5 mld. Kč, tj. o 7,3 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Na důchodové pojištění připadlo 224,0 mld. Kč, t.j. 80,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 15,2 mld. Kč, tj. o 7,3 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 90,9 mld. Kč, což je 113,9 % rozpočtu (loni to bylo 147,9 %) a o 18,8 mld. Kč, tj. o 26,0 % více než ke konci října loňského roku. Z této částky představují převody z fondů OSS u kapitol (bez kapitoly VPS) částku 36,7 mld. Kč, což je o 14,8 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2005. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 23,2 mld. Kč (plnění na 40,8 %), tj. o 2,5 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2005. Z toho kompenzační platby dosáhly 5,2 mld. Kč, tj. o 3,0 mld. Kč méně než na konci září 2005.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za leden až říjen čerpány ve výši 761,4 mld. Kč, což představuje 79,0 % rozpočtu a meziroční růst o 73,3 mld. Kč, t.j. o 10,6 % (ve stejném období minulého roku byly výdaje čerpány na 77,5 % při meziročním růstu o 17,9 mld. Kč, t.j. o 2,7 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 705,3 mld. Kč, tj. na 81,2 % (loni to bylo 78,8 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 58,2 mld. Kč, tj. o 9,0 %. Z toho na sociální dávky bylo vynaloženo 294,7 mld. Kč, t.j. 85,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 20,2 mld. Kč, t.j. o 7,3 % (ve stejném období m.r. činilo jejich čerpání 274,5 mld. Kč, t.j. 84,4 % rozpočtu při meziročním růstu o 11,7 mld. Kč, t.j. o 4,5 %).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 101,5 mld. Kč, což představuje 91,7 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,2 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Z toho převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji činily 70,2 mld. Kč, což je o 3,1 mld. Kč více než v roce 2005 (67,05 mld. Kč). V těchto transferech je zahrnuta záloha na 4. čtvrtletí roku, která činila 16,9 mld. Kč.

Nadprůměrné čerpání vykázaly neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 38,4 mld. Kč, a to na 98,4 % rozpočtu. To bylo ovlivněno dvěma mimořádnými předsunutými platbami ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny z nichž první byla poskytnuta v lednu ve výši 3,0 mld. Kč. Recipročně byla krácena o 1,5 mld. Kč zářijová platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění. Druhá platba bude krácena v měsíci prosinci rovněž o 1,5 mld. Kč. V dubnu byla nově provedena druhá předsunutá platba ve výši 2,5 mld. Kč. Srpnová platba pak byla o zálohovanou částku ve výši 1,25 mld. Kč krácena (druhá krácená platba bude uskutečněna ještě v měsíci listopadu). Dalším vlivem, který se projevil v této položce od 1. února a následně od 1. dubna t.r., bylo zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce (podle zákona č.117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění). Pojistné tak vzrostlo v první etapě z 513 Kč na 560 Kč a po druhé úpravě na 636 Kč měsíčně.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány ve výši 29,2 mld. Kč, tj. 86,2 % rozpočtu, což je o 5,8 mld. Kč více než bylo ke konci října loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 21,7 mld. Kč, což představuje 72,1 % rozpočtované výše, a jejich objem je nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,1 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 56,2 mld. Kč, což představuje 59,1 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 61,3 %), při meziročním růstu o 15,1 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Celkový schodek hospodaření státního rozpočtu ke konci října 2006 činil 12,7 mld. Kč. Dosažený výsledek je o 27,9 mld. Kč horší než byl za deset měsíců v roce 2005 (kladné saldo 15,2 mld. Kč). Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu poměrné roční části (- 62,0 mld. Kč), je výsledek lepší o 49,3 mld. Kč. Proti výsledku ke konci září (přebytek 1,5 mld. Kč) se saldo zhoršilo o 14,2 mld. Kč, což bylo ovlivněno převedem zálohy krajům a obcím na čtvrté čtvrtletí roku (úhrada přímých nákladů škol ve výši 16,9 mld. Kč).

Graf - Vývoj salda SR

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2005 2006 % plnění SR
leden-říjen 2005

Index
skutečnost
2006/2005

Skutečnost leden-říjen Schválený rozpočet **) SR po změnách Skutečnost leden-říjen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 703,36 889,39 889,39 748,76 84,2 87,4 106,5
v tom:
Daňové příjmy celkem 631,22 809,57 809,57 657,84 81,3 83,5 104,2
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 377,71 473,25 473,25 385,87 81,5 85,6 102,2
v tom:
- DPH 122,21 156,70 156,70 130,92 83,5 79,2 107,1
- spotřební daně 88,75 118,90 118,90 94,31 79,3 93,5 106,3
- daně z příjmů PO 79,33 88,00 88,00 75,53 85,8 97,2 95,2
- daně z příjmů FO 76,30 92,30 92,30 73,16 79,3 79,9 95,9
vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů) 3,75 4,60 4,60 4,40 95,6 69,4 117,3
ze závislé činnosti 61,12 73,00 73,00 61,63 84,4 79,9 100,8
z přiznání 11,43 14,70 14,70 7,12 48,5 84,0 62,3
- správní poplatky vč. kolků 2,94 4,10 4,10 3,15 76,8 71,7 107,1
- majetkové daně 6,66 10,30 10,30 6,81 66,1 77,4 102,2
- clo 0,98 1,20 1,20 0,96 80,1 140,0 98,1
- ostatní daňové příjmy*) 0,54 1,75 1,75 1,03 59,0 31,8 191,2
Pojistné SZ 253,51 336,32 336,32 271,97 80,9 80,5 107,3
z toho: na důchody 208,78 279,08 279,08 223,98 80,3 80,0 107,3
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 72,14 79,82 79,82 90,92 113,9 147,9 126,0
v tom:
- kapitoly 40,92 56,24 56,24 61,90 110,1 157,0 151,3
z toho: dotace přijaté od EU 12,56 50,92 50,92 18,00 35,4 59,5 143,3
převod z fondů OSS 21,92 0,00 0,00 36,74 x x 167,6
- kapitola Operace SFA 3,34 4,87 4,87 5,29 108,5 87,7 158,3
- VPS 27,88 18,71 18,71 23,73 126,8 147,5 85,1
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 2,05 0,49 0,49 0,20 41,9 427,1 9,9
- splátky půjček ze zahraničí 4,57 0,18 0,18 0,75 425,2 183,5 16,5
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 5,82 0,00 0,00 5,98 x x 102,8
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 8,22 6,00 6,00 5,24 87,4 87,0 63,8
- soudní poplatky vč. kolků 0,70 0,62 0,62 0,65 105,6 116,7 93,5
- přijaté sankční platby 0,97 1,20 1,20 1,20 100,3 80,8 124,0
- ostatní příjmy VPS*) 5,55 10,23 10,23 9,69 94,7 118,6 174,6


Pozn.: SR po změnách s rozpočtovými opatřeními k 30.6.2006
*) dopočet do celku (v rozpočtu vč.poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí ve výši 1,35 mld. Kč,ve skutečnosti vykazováno v kapitole OSFA)
**) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb. (tj. navýšení příjmů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

 

 

Pokladní čerpání výdajů

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2005 2006 % plnění SR
leden-říjen 2005
Index skutečnost
2006/2005
Skutečnost leden-říjen Schválený rozpočet**) SR po změnách Skutečnost leden-říjen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 688,18 963,79 963,79 761,43 79,0 77,5 110,6
běžné výdaje 647,13 869,54 868,79 705,28 81,2 78,8 109,0
v tom:
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci
(vč.povinného pojistného)
62,44 91,06 90,51 65,16 72,0 69,8 104,4
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 29,55 36,28 39,01 38,37 98,4 87,0 129,8
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 95,34 106,81 110,79 101,54 91,7 104,5 106,5
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 32,07 43,96 46,34 35,84 77,3 80,6 111,7
- neinvest. dotace státním fondům (SZIF a SFDI) 9,28 27,77 29,96 13,34 44,5 37,0 143,8
- dotace občanským sdružením na činnost 1,83 2,45 2,95 2,45 83,1 71,8 133,7
- sociální dávky 274,50 343,09 342,93 294,65 85,9 84,4 107,3
v tom:
důchody 208,85 263,51 263,47 226,65 86,0 85,0 108,5
pasivní politika zaměstnanosti 5,94 7,30 7,25 6,19 85,4 79,2 104,3
ostatní soc.dávky 32,03 38,45 38,41 33,26 86,6 86,5 103,8
státní soc.podpora 27,68 33,83 33,80 28,55 84,5 79,2 103,2
- aktivní pol.zaměstnanosti 3,09 7,71 8,09 3,91 48,3 53,0 126,4
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,13 0,30 0,27 0,16 58,9 52,0 122,4
- stavební spoření 16,09 15,40 15,40 15,77 102,4 108,7 98,0
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,63 3,98 3,98 2,98 75,1 80,9 113,4
- převod do fondu státních záruk 5,84 11,24 11,24 5,68 50,5 26,3 97,3
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 21,62 30,14 30,14 21,73 72,1 79,1 100,5
- kapitola Státní dluh 23,44 34,18 33,90 29,21 86,2 69,6 124,6
- kapitola Operace SFA 0,84 2,63 2,35 2,20 93,6 33,1 261,5
- ostatní běžné výdaje*) 77,72 112,55 105,94 72,29 68,2 74,4 93,0
kapitálové výdaje 41,05 94,25 95,00 56,15 59,1 61,3 136,8
z toho:
- investič.dotace PO 7,06 18,05 17,70 6,72 38,0 26,7 95,3
- investič.nákupy a související výdaje 9,62 22,22 21,79 13,27 60,9 48,2 138,0
- poskytnutí záloh ČMZRB a ČS, a.s. 16,43 0,00 0,00 21,19 x x 129,0
- kapitola Operace SFA 1,56 12,81 9,54 2,87 30,1 21,1 183,9
SALDO SR CELKEM 15,18 -74,40 -74,40 -12,67 17,0 -18,2 -83,5

Pozn.: SR po změnách s rozpočtovými opatřeními k 30.6.2006
*) dopočet do celku.
**) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb. (tj. navýš.výdajů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

v mld. Kč
Celostátní daňové příjmy Celkem r. 2004 Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 meziroč.přírůstek skutečnost meziroční index
skutečnost %
Rozpočet schválený sk. k 31.10.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.10.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.10.***) % plnění 2005/2004 2006/2005 2005/2004 2006/2005
Daňové příjmy 553,38 453,57 82,0 608,30 517,53 85,1 644,95 524,78 81,4 63,96 7,25 114,1 101,4
- DPH 174,80 150,88 86,3 218,90 173,35 79,2 222,30 185,62 83,5 22,47 12,27 114,9 107,1
- spotřební daň 97,00 78,69 81,1 101,10 94,40 93,4 126,20 100,07 79,3 15,71 5,67 120,0 106,0
- clo 4,40 4,68 106,4 0,70 0,98 140,0 1,20 0,96 80,1 -3,70 -0,02 20,9 98,1
- daně z příjmů PO 110,80 90,29 81,5 115,70 112,50 97,2 124,80 106,88 85,6 22,21 -5,62 124,6 95,0
- daně z příjmů FO 133,70 106,61 79,7 144,60 115,68 80,0 140,40 109,08 77,7 9,07 -6,60 108,5 94,3
vybíraná srážkou 5,90 5,50 93,2 7,70 5,30 68,8 6,50 6,17 94,9 -0,20 0,87 96,4 116,4
závislá činnost 102,20 81,64 79,9 110,90 88,54 79,8 105,80 89,31 84,4 6,90 0,77 108,5 100,9
z přiznání 25,60 19,47 76,1 26,00 21,84 84,0 28,10 13,60 48,4 2,37 -8,24 112,2 62,3
- silniční daň 5,90 4,52 76,6 5,90 4,23 71,7 5,60 4,44 79,3 -0,29 0,21 93,6 104,9
- daň z nemovitosti 4,70 3,82 81,3 4,80 3,95 82,3 5,10 4,00 78,5 0,13 0,05 103,4 101,3
- majetkové daně 14,30 8,51 59,5 8,60 6,66 77,4 10,30 6,81 66,1 -1,85 0,15 78,3 102,2
- dálniční poplatek 1,80 2,15 119,4 2,20 2,29 104,1 3,20 2,74 85,6 0,14 0,45 106,5 119,7
- ostatní daně a poplatky 5,98 3,42 57,2 5,80 3,49 60,2 5,85 4,18 71,5 0,07 0,69 102,0 119,8

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní poplatky obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišť.ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.