CZ EN

Vláda rozhodla o scénáři zavedení eura v České republice

Vláda na svém včerejším zasedání rozhodla, že euro bude zavedeno v České republice scénářem tzv. velkého třesku, tedy formou jednorázového přechodu na euro. Toto doporučení dala Národní koordinační skupina pro zavedení eura na konci června 2006 a příslušný materiál předložil včera vládě ministr financí Vlastimil Tlustý.

Podle právních předpisů EU existují tři scénáře zavedení eura:

  • scénář s využitím přechodného období (tzv. madridský scénář), tedy zavedení eura nejprve v bezhotovostní a až následně v hotovostní podobě; tímto způsobem bylo euro zavedeno ve všech dvanácti současných zemích eurozóny
  • jednorázový přechod na euro, tzv. „velký třesk“, tedy zavedení eura zároveň v bezhotovostní i v hotovostní podobě
  • jednorázový přechod na euro s využitím „fáze postupného zrušení“ (tzv. „Phasing-Out“).

V rámci Národní koordinační skupiny byly jednotlivé varianty diskutovány a vyhodnoceny z hlediska jejich vhodnosti pro aplikaci v ČR v různých sektorech. Všechna doporučení se shodla na tom, že nejvhodnějším scénářem zavedení eura je právě varianta velkého třesku, a to zejména z důvodu minimalizace nákladů, větší právní jistoty a snadnější komunikovatelnosti.

Volba scénáře je rozhodnutím o technickém aspektu vstupu do eurozóny a nesouvisí tak s termínem zavedení eura. Rozhodnutí o scénáři bylo však vhodné učinit co nejdříve, i přesto, že termín vstupu do eurozóny v České republice aktuálně není jasně stanoven. „Doporučení z prakticky všech zemí, které již euro zavedly, je, aby opatření, která nejsou závislá na datu zavedení eura byla učiněna co nejdříve – a první verze národního plánu bude pokrývat právě takováto termínově nezávislá opatření,“ uvedl Petr Očko, zástupce národního koordinátora zavedení eura v ČR.

Doporučení ke scénáři zavedení eura v ČR je významné zejména pro zvýšení jistoty bankovního, podnikatelského i veřejného sektoru o technických aspektech budoucího zavedení eura v České republice. Díky rozhodnutí o scénáři bude především možno dokončit Národní plán zavedení eura v České republice, který má být předložen vládě do konce roku 2006. Národní plán bude obsahovat souhrn technicko-organizačních a legislativních opatření a doporučení k zavedení eura v České republice pro všechny segmenty ekonomiky a celou veřejnost. Volba scénáře zavedení eura tedy umožní Národní koordinační skupině efektivně dokončit národní plán právě se zohledněním vybrané varianty.

Schéma zavedení eura v České republice při scénáři „velkého třesku“:

Národní plán zavedení eura v České republice

Schválení scénáře zavedení eura je důležitým krokem k úspěšnému vyhotovení Národního plánu zavedení eura, jehož zpracování je podle usnesení vlády č. 1510 ze dne 23. listopadu 2005 úkolem Národní koordinační skupiny pro zavedení eura. Zmíněným usnesením vláda ČR schválila materiál Institucionální zajištění zavedení eura v ČR, vyslovila souhlas se jmenováním národního koordinátora zavedení eura v ČR a se zřízením Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR (NKS). Ministerstvo financí ČR bylo určeno za gestora řízení a zajišťuje koordinaci činností souvisejících s přípravou na zavedení eura v ČR. V roce 2006 je hlavním úkolem právě zpracovat Národní plán zavedení eura v ČR, který má být předložen vládě do konce tohoto roku.

Vstup do eurozóny znamená natolik komplexní proměnu ekonomického prostředí, že je potřeba v zájmu právní jistoty v předstihu připravit plán potřebných legislativních, technicko-organizačních a institucionálních opatření. Národní plán následně zajistí, aby se všechny relevantní subjekty seznámily s kroky, jež budou provedeny, a měly tak – stejně jako všichni občané České republiky – možnost se připravit na změny, jež zavedení eura v ČR přinese. Národní plán, jak bude zpracován v průběhu tohoto roku, bude obsahovat hlavní principy a doporučení zavádění eura a detailní harmonogram prací zejména na rok 2007. V dalších letech bude postupně aktualizován a dále konkretizován, podobně jako tomu bylo také v dalších zemích, jež euro zavedly, či jej zavedou v nejbližších letech.

Ministerstvo financí jako gestor institucionálního rámce zavedení eura konstatuje, že Česká republika je připravena zajistit veškeré potřebné kroky v příslušném harmonogramu vztaženém k datu přijetí eura. Ministerstvo financí spolupracuje v rámci NKS na přípravě Národního plánu s Českou národní bankou a dalšími resorty a při přípravě plánu sledují vývoj v současných zemích eurozóny i v nových členských zemích EU, které zamýšlejí přijmout euro dříve než ČR, a budou se snažit aplikovat všechny dostupné zkušenosti, které tyto státy se zaváděním eura získaly a získají, tak, aby proces zavedení eura proběhl v České republice hladce a bezproblémově.


Dokumenty

  • Volba scénáře zavedení eura v ČR
    • Materiál schválený vládou ČR dne 25. října 2006. Materiál zpracovaný Národní koordinační skupinou (NKS) pro zavedení eura ke dni 30. června 2006.

Více informací o Národní koordinační skupině pro zavedení eura v ČR: www.zavedenieura.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář