CZ EN

Ministerstvo financí aktivně bojuje proti daňovým únikům

V posledních dnech se v  mediích objevila řada článků ohledně tzv. UFO zisků, kterými je nutno rozumět neodůvodnitelné zvýšení majetku, kterému neodpovídají příjmy uváděné v daňových přiznáních, přičemž zdrojem těchto příjmů mohou být i nelegální aktivity. Celý mediální zájem o tuto problematiku byl vyvolán na základě rozhovoru šéfa finanční policie pana Vladimíra Zimmela, který byl uveřejněn dne 2. října t.r. v Hospodářských novinách.

Ministerstvo financí a územní finanční orgány věnují otázce řádného výběru daní i ze zatajovaných příjmů dlouhodobou a koncepční pozornost.

Významným zákonným oprávněním a také i povinností územních finančních orgánů v boji s daňovými úniky je tvz. „vyhledávací činnost“ správců daně, při jejímž výkonu je správce daně oprávněn zjišťovat také všechny údaje týkající se příjmů daňových subjektů, jejich majetkových poměrů a dalších skutečností rozhodných pro správné a úplné vyměření a vymáhání daní. K tomuto účelu může správce daně sdružovat informace a informační systémy sloužící k rozdílným účelům bez ohledu na původní účel jejich shromažďování.

Za účelem zefektivnění vyhledávací činnosti došlo ke zřízení vyhledávacích oddělení na finančních ředitelstvích a další kvalitativní posun lze očekávat od plánovaného zřízení specializovaného finančního úřadu s celorepublikovou působností. Začlenění tohoto úřadu do soustavy územních finančních orgánů, zcela jistě napomůže dalšímu zkvalitnění boje s daňovými úniky v České republice. Zejména pokud bude vybaven odpovídající kompetencí dojde k dalšímu zkvalitnění možností České daňové správy, jak zjišťovat daňové úniky.

Jelikož dosud není zavedena daň z kdykoliv zjištěného nezdaněného přírůstku majetku, nelze tedy konstatovat pouze nedoložitelný rozpor mezi příjmovou situací daňového subjektu a jeho majetkovými poměry, ale je nutné zatajené příjmy zařadit do konkrétního neprekludovaného zdaňovacího období, což bývá velmi obtížné.

Shora popsaná situace, zasluhuje nové legislativní řešení, které by dostatečně spolehlivě zakotvilo nárok státu na vyměření a platbu daní ve stanoveném rozsahu (neodůvodněný rozdíl mezi příjmy a majetkovými poměry) bez nutnosti zařadit tento příjem do zdrojového období.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář