CZ EN

Zástupci ministerstev financí EU diskutovali záležitosti finančních služeb

Dne 12. září 2006 se v Bruselu uskutečnilo jednání Výboru EU pro finanční služby (Financial Services Committee). Jedná se o poradní orgán Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti, který je složen ze zástupců ministerstev financí členských zemí a pravidelně se zde diskutují strategické záležitosti finančních trhů EU. Závěry diskuse jsou cenným vodítkem pro orgány EU, v čele s Evropskou komisí, kam by se měla ubírat regulace finančních služeb na evropské úrovni. Současně jednání slouží i k výměně zkušeností mezi národními představiteli o fungování a přístupu k implementaci nejrůznějších opatření EU v dané oblasti.

Nejdůležitějšími tématy posledního jednání byly projekt jednotného eurového platebního prostoru, tzv. Single Euro Payment Area, dále problematika efektivního vypořádání obchodů s cennými papíry v EU a v neposlední řadě také vznik nové pracovní skupiny výboru, která by se měla zaměřit na oblast retailového finančního trhu a připravit základ společné evropské politiky v této oblasti.

Projekt jednotného eurového platebního prostoru (SEPA) je ambiciózní plán na vytvoření společného trhu platebních služeb, kde by již neměly existovat rozdíly v podmínkách poskytování národních a přeshraničních plateb. Spuštění projektu je plánováno na rok 2010 s tím, že první SEPA produkty budou k dispozici již od roku 2008. Projekt je založen na principu samoregulace a v České republice na něm již nyní intenzivně pracuje Česká bankovní asociace, se kterou MF pravidelně konzultuje postup tohoto projektu. Česká republika tento plán podporuje, ačkoli se pro ni skutečně aktuálním tématem stane až s přijetím jednotné měny euro.

Efektivní vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci EU bylo dalším tématem jednání výboru. Integrace systému vypořádání a zúčtování v EU by měla přinést významné úspory investorům a je spojena s odstraňováním řady právních, daňových a jiných překážek. Evropská komise na začátku léta oznámila, že zatím upustí od návrhu nového právního předpisu v této oblasti a ponechá iniciativu na straně průmyslu. Prostřednictvím společného Kodexu by samy firmy měly zajistit dodržování určitých standardů, jako např. zajištění cenové transparentnosti nebo neuplatňování cenové vázanosti, aniž by se jednalo o právně závazný předpis. Česká republika rozhodnutí Evropské komise také přivítala, neboť odráží její dlouhodobou pozici, kterou k tomuto tématu zaujímá.

Všechny zúčastněné strany se shodly na tom, že nyní bude nejdůležitější dosažení konsensu ze strany průmyslu nad společným Kodexem a jeho následná aplikace a řádné monitorování. Spolu s důsledným prosazováním nástrojů k ochraně hospodářské soutěže má tak situace v oblasti vypořádání cenných papírů v EU velké šance na zlepšení.

Na závěr byl diskutován mandát nové pracovní skupiny pro oblast retailových finančních služeb, které měla původně předsedat Česká republika. Hlavním předmětem její činnosti má být strategie v oblasti retailového finančního trhu s důrazem na ochranu spotřebitele a finanční vzdělávání. Pracovní skupina by měla vypracovat přehled dosavadních aktivit v této oblasti, zhodnotit, které oblasti si vyžadují zvýšenou pozornost a současně navrhnout vhodné nástroje, které by mohly zajistit významnější pokrok. Součástí výstupu pracovní skupiny by měla být i identifikace nejlepších postupů, které byly dosud v jednotlivých členských státech použity v otázce finančního vzdělávání. Tzv. finanční gramotnost totiž s přibývajícím množstvím nových a složitějších finančních produktů hraje stále důležitější roli. Česká republika vyjádřila svůj zájem o členství a hodlá se do práce skupiny aktivně zapojit.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář