CZ EN

Ministerstvo financí dnes odeslalo do vlády návrh státního rozpočtu na rok 2007 se schodkem 88 miliard

Východiskem pro zpracování návrhu státního rozpočtu na rok 2007 je výdajový rámec na rok 2007 stanovený usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č.2015/2005 a č.2370/2006, střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2007 a 2008 schválený usnesením vlády č.1131/2005 a předložený PSP ČR na vědomí a usnesení vlády č.826/2006.

Návrh státního rozpočtu vychází z očekávaného růstu reálného HDP v roce 2007 o 5,0 %, průměrné míry inflace ve výši 2,8 % a míry nezaměstnanosti 7,4 %;

Rozpočet je zpracován jako maximálně úsporný s cílem dodržet plánovanou výši schodku státního rozpočtu pro rok 2007.

Předpokladem naplnění předloženého návrhu státního rozpočtu na léta 2007 až 2009 je přijetí novel právních předpisů souvisejících se změnami nového systému nemocenského pojištění, odložení účinnosti zákona č.218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) o 2 roky, tj. k 1. lednu 2009, přijetí novely zákona o zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků od 1. ledna 2007 s cílem dosáhnout minimálních sazeb požadovaných EU a snížení některých výdajů státního rozpočtu (návrh neobsahuje plošné snižování výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu). Zároveň je nutné zrušit finanční dopady vyplývající z některých usnesení vlády. Ke zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků na minimální sazbu nejpozději k 1. lednu 2007 se Česká republika zavázala v rámci vstupních jednání s EU před čtyřmi lety a příslušná novela zákona o spotřební dani byla do vlády odeslána Ministerstvem financí již v prvním pololetí roku 2006. Návrh rozpočtu nepočítá se změnami, které by se týkaly rodičovského příspěvku, porodného, doplatku na bydlení, příspěvku na školní pomůcky nebo zákona o sociálních službách.

Příjmy státního rozpočtu v roce 2007 jsou navrženy v objemu 886,7 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2007 by měly dosáhnout 974,7 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2007 je navržen ve výši 88 mld. Kč (v metodice sestavování státního rozpočtu). V roce 2008 činí deficit 95 mld. Kč a v roce 2009 je předpokládán ve výši 90 mld. Kč.

Celkový výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů v metodice fiskálního cílení (tj. bez dotací transformačním institucím, poskytnutých půjček a fiskálních dopadů v minulosti poskytnutých garancí) činí 1 027,6 mld. Kč v roce 2007 a překračuje výdajový rámec schválený usnesením  Poslanecké sněmovny Parlamentu vyšší o 43,1 mld. Kč. Překročení výdajového rámce bylo umožněno vyššími očekávanými příjmy, kterými je pokryt růst sociálních  mandatorních výdajů státního rozpočtu. Dále byly oproti výhledu na základě nových požadavků výrazně zvýšeny výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury a to v důsledku vysoké míry rozestavěnosti  dálnic, rychlostních komunikací a železničních staveb. V roce 2005 činily výdaje SFDI 42,7 mld. Kč, v roce 2006  55,6 mld. Kč, návrh rozpočtu na rok 2007 již představuje výdaje 59,5 mld Kč.

Deficit veřejných rozpočtů v roce 2007 podle Konvergenčního programu (v metodice fiskálního cílení) činí 3,3 % HDP. Ministerstvo financí předpokládá, že deficit veřejných rozpočtů v roce 2007 bude činit nejvýše 3,8 % HDP. Zvýšení deficitu je způsobeno především krytím vyšších výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury z privatizačních příjmů. 

V roce 2008 se předpokládá deficit veřejných rozpočtů ve výši 3,0 % HDP a v roce 2009 ve výši 2,6 % HDP. Fiskální cíl České republiky pro rok 2008 uvedený v Konvergenčním programu činí 2,7 %.

Mandatorní sociální výdaje jsou rozpočtovány v celkovém objemu přesahujícím 473 mld. Kč, což je o 17,1 % více než bylo ve státním rozpočtu na rok 2006. Rozpočet mandatorních sociálních výdajů se zejména v důsledku nově přijatých zákonů, účinných od 1. ledna 2007, meziročně  zvyšuje o cca 69 mld. Kč.

V návrhu rozpočtu na rok 2007 jsou zabezpečeny finanční prostředky na vyšší než minimální valorizaci důchodů od 1. ledna 2007, průměrně o 5,3 % (tj. cca o 440 Kč). Valorizace důchodů v roce 2006 činila v průměru 4,9 %.

Pro rok  2007  je navržen plošný nárůst průměrných platů zaměstnanců ve výši 4,5 %. Tento nominální růst platů zajišťuje při předpokládané úrovni průměrné míry inflace 2,8 %  růst reálných platů ve výši 1,7 %.

Výdaje na odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU v roce 2007 jsou rozpočtovány ve výši 31,8 mld. Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj jsou uvažovány pro rok 2007 ve výši 20,0 mld. Kč, tj. 0,58 % HDP. Meziročně dochází k nárůstu o 10 %, tj. absolutně o 1,8 mld. Kč.

Součástí materiálu je návrh rozpočtových limitů příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu na léta 2007 až 2009 a návrh příjmů a výdajů státních fondů na léta 2007 až 2009.

Dále je v materiálu uveden harmonogram dalších prací na návrhu státního rozpočtu na rok 2007 a na návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2008 a 2009.

Vláda by měla konečný návrh zákona o státním rozpočtu předložit Poslanecké sněmovně nejpozději do konce září letošního roku.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář