CZ EN

Stát v prvních sedmi měsících roku 2006 hospodařil se schodkem 0,4 miliardy Kč

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci července 2006 bylo hospodaření státního rozpočtu téměř vyrovnané. Celkové příjmy dosáhly 539,5 mld. Kč, celkové výdaje 539,9 mld. Kč a byl tak vykázán schodek 0,4 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku horší výsledek o 10,7 mld. Kč.

Předstih plnění příjmů před čerpáním výdajů o 4,7 procentního bodu je ve srovnání s rokem 2005 o 2,3 procentního bodu pomalejší. Meziroční dynamika příjmů 108,5 % je proti rozpočtované (102,6 % měřeno ke skutečnosti r. 2005) vyšší o 5,9 procentního bodu. Meziroční index čerpání výdajů 110,9 % je v porovnání s rozpočtovanou dynamikou (104,4 %) vyšší o 6,5 procentního bodu. Rozpočtovaná dynamika počítá s rychlejším tempem výdajů před nárůstem příjmů o 1,8 procentního bodu, zatímco dosažená skutečnost za leden až červenec činí 2,4 procentního bodu.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-červenec 2005 2006 % plnění v r. 2005 Index 2006/2005
Schválený rozpočet SR po změnách*) Skutečnost leden-červenec % plnění
  1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 497,15 884,39 889,39 539,48 60,7 61,8 108,5
VÝDAJE CELKEM 486,89 958,79 963,79 539,93 56,0 54,8 110,9
SALDO 10,26 -74,40 -74,40 -0,44 0,6 -12,3 -4,3
*) SR upravený o rozpočtová opatření k 31.3.2006 a o zákon č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2006 (navýšení příjmů i výdajů SR o 5,0 mld. Kč, určených na pomoc při likvidaci škod způsobených povodněmi 2006)

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Za leden až červenec letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 539,5 mld. Kč, t.j. 60,7 % rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 279,1 mld. Kč (59,0 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 188,5 mld. Kč (56,0 %) a ostatní příjmy 71,9 mld. Kč (90,0 %).

V porovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění celkových příjmů horší o 1,1 procentního bodu (60,7 % proti 61,8 %) při nižší meziroční dynamice o 9,8 procentního bodu (108,5 % proti 118,3 %).

Plnění příjmů z daní a poplatků je proti loňskému roku nižší o 0,9 procentního bodu (59,0 % v letošním roce proti loňským 59,9 %), při současně nižší meziroční dynamice - o 12,6 procentního bodu (105,6 % proti 118,2 %).

Plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso daní z příjmů právnických osob ve výši 54,9 mld. Kč, což představuje 62,4 % rozpočtu a meziroční pokles o 1,2 mld. Kč, t.j. o 2,1 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 68,7 % při meziročním růstu o 11,1 mld. Kč, t.j. o 24,6 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 18,7 mld. Kč). Rozpočet na rok 2006 počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %).

Inkaso spotřebních daní, které dosáhlo 72,1 mld. Kč, t.j. 60,7 % rozpočtu při srovnatelném meziročním růstu o 9,4 mld. Kč, t.j. o 15,0 % (v lednu až červenci roku 2005 činilo plnění 66,1 % při meziročním růstu o 15,2 mld. Kč, t.j. o 31,9 %).

Inkaso DPH za sedm měsíců letošního roku dosáhlo 92,6 mld. Kč, t.j. 59,1 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 8,9 mld. Kč, t.j. o 10,7 % (v loňském roce činilo plnění 54,2 % při meziročním růstu o 23,6 %). Jeho meziroční růst je proti rozpočtované dynamice (růst o 6,7 % proti skutečnosti 2005) o 4,0 procentního bodu vyšší.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem k 31. červenci 50,8 mld. Kč, t.j. 55,0 % rozpočtu a je tak o 2,9 mld. Kč, t.j. o 5,3 % pod úrovní skutečnosti stejného období roku 2005 (ke konci loňského července bylo plnění 56,2 % při meziročním růstu o 3,6 mld. Kč, t.j. o 7,1 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 0,7 mld. Kč). Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 42,3 mld. Kč při plnění rozpočtu na 57,9 % a meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, t.j. o 1,7 %. Letošní plnění rozpočtu je vyšší než bylo ve stejném období loňského roku o 3,5 procentního bodu, při nižší meziroční dynamice o 5,8 procentního bodu. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 5,5 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 37,3 % (loni to bylo 69,9 %) a proti stejném období roku 2005 je nižší o 4,0 mld. Kč, tj. o 42,3 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %. Na výrazný pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 3,0 mld. Kč, což představuje 65,1 % rozpočtu (loni plnění na 46,9 %) a meziroční růst o 0,5 mld. Kč, t.j. o 18,3 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci července vykázány ve výši 0,7 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo za sedm měsíců letošního roku výše 378,4 mld. Kč, což představuje 58,7 % rozpočtu a meziroční růst o 14,8 mld. Kč, tj. o 4,1 %. Ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 363,6 mld. Kč, tj. 59,8 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 54,7 mld. Kč, tj. o 17,7 % (celoročně převýšilo rozpočet o 20,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 188,5 mld. Kč, což představuje 56,0 % rozpočtu (loni to bylo 55,9 %) a meziroční růst o 12,6 mld. Kč, tj. o 7,2 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Na důchodové pojištění připadlo 155,2 mld. Kč, t.j. 55,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 10,4 mld. Kč, tj. o 7,2 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 71,9 mld. Kč, což je 90,0 % rozpočtu (loni to bylo 116,7 %) a o 14,9 mld. Kč, tj. o 26,2 % více než ke konci července loňského roku. Z této částky představují převody z fondů OSS částku 31,5 mld. Kč, což je o 11,6 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2005. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 17,5 mld. Kč (plnění na 30,7 %), tj. o 2,4 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2005. Z toho kompenzační platby dosáhly 3,8 mld. Kč, tj. o 2,2 mld. Kč méně než v na konci července 2005.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly ke konci července čerpány ve výši 539,9 mld. Kč, což představuje 56,0 % rozpočtu a meziroční srovnatelný růst o 53,0 mld. Kč, t.j. o 10,9 % (ve stejném období minulého roku byly výdaje čerpány na 54,8 % při meziročním růstu o 17,9 mld. Kč, t.j. o 3,8 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 504,4 mld. Kč, tj. na 58,0 % (loni to bylo 56,0 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 43,7 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Z toho na sociální dávky bylo vynaloženo 208,4 mld. Kč, t.j. 60,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 14,8 mld. Kč, t.j. o 7,6 % (ve stejném období m.r. činilo jejich čerpání 193,6 mld. Kč, t.j. 59,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 7,1 mld. Kč, t.j. o 3,8 %).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 75,5 mld. Kč, což představuje již 69,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,3 mld. Kč, tj. o 6,0 %. Vyšší plnění ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 53,3 mld. Kč, což je o 3,3 mld. Kč více než v roce 2005, které zahrnují i finanční prostředky na prázdninové platy učitelů ve výši 4,3 mld. Kč a zálohu na celé 3. čtvrtletí ve výši 13,5 mld. Kč.

Nadprůměrné čerpání vykázaly i neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 30,0 mld. Kč, a to na 77,4 % rozpočtu. To bylo ovlivněno dvěma mimořádnými předsunutými platbami ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny z nichž první byla poskytnuta v lednu ve výši 3,0 mld. Kč, a o kterou budou v září a prosinci kráceny platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění vždy o 1,5 mld. Kč. V dubnu byla nově provedena druhá předsunutá platba ve výši 2,5 mld. Kč, o kterou budou v srpnu a listopadu opět kráceny platby státu do VZP, vždy o 1,25 mld. Kč. Další vliv, který se projevil v této položce od 1. února a následně od 1. dubna t.r., je zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce (podle zákona č. 117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění). Pojistné tak vzrostlo v první etapě z 513 Kč na 560 Kč a po druhé úpravě na 636 Kč měsíčně.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány ve výši 17,2 mld. Kč, tj. 50,2 % rozpočtu, což je o 2,4 mld. Kč více než bylo ke konci července loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 14,9 mld. Kč, což představuje 49,4 % rozpočtované výše, a jejich objem je nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,2 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 35,6 mld. Kč, což představuje 37,6 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 39,5 %), při meziročním růstu o 9,3 mld. Kč.

Letošní dosavadní kladné výsledky hospodaření státního rozpočtu se ke konci července změnily v mírně záporné saldo, takže byl vykázán schodek 0,4 mld. Kč. Proti rozpočtované poměrné roční části (- 43,4 mld. Kč) je však výsledek lepší o 43,0 mld. Kč, ale v porovnání se stejným obdobím loňského roku (saldo 10,3 mld. Kč) je tento výsledek o 10,7 mld. Kč horší.

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

 

 

Hospodaření státního rozpočtu bylo ovlivněno méně příznivými výsledky v samotném měsíci červenci, kdy příjmy dosáhly 70,7 mld. Kč (dosavadní měsíční průměr za 6 měsíců činil 78,1 mld. Kč) a byly o 0,2 mld. Kč nižší než v loňském roce. Červencové výdaje ve výši 78,8 mld. Kč byly o 14,4 mld. Kč vyšší než v červenci 2005. Výsledek vykázaný v měsíci červenci (schodek 8,1 mld. Kč) byl tedy proti loňskému červenci horší o 14,6 mld. Kč.

Na čerpání výdajů měly vliv i platby, které se v červenci 2005 nevyskytovaly:

  • z prostředků kapitoly Ministerstva dopravy byla poskytnuta dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve výši 4,6 mld. Kč. Celkem bylo od počátku roku do konce července převedeno do SFDI 6,6 mld. Kč.
  • ve výdajích kapitoly OSFA se projevila úhrada druhé splátky za úplatný převod akcií ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. ve výši 2,8 mld. Kč.

Přílohy

Pokladní plnění příjmů

 

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2005 2006 % plnění SR leden-červenec 2005 Index skutečnost 2006/2005
Skutečnost leden-červenec Schválený rozpočet SR po změnách Skutečnost leden-červenec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 497,15 884,39 889,39 539,48 60,7 61,8 108,5
v tom:
Daňové příjmy celkem 440,20 809,57 809,57 467,62 57,8 58,2 106,2
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 264,30 473,25 473,25 279,12 59,0 59,9 105,6
v tom:
- DPH 83,69 156,70 156,70 92,63 59,1 54,2 110,7
- spotřební daně 62,71 118,90 118,90 72,14 60,7 66,1 115,0
- daně z příjmů PO 56,08 88,00 88,00 54,89 62,4 68,7 97,9
- daně z příjmů FO 53,63 92,30 92,30 50,77 55,0 56,2 94,7
vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů) 2,53 4,60 4,60 2,99 65,1 46,9 118,3
ze závislé činnosti 41,59 73,00 73,00 42,29 57,9 54,4 101,7
z přiznání 9,51 14,70 14,70 5,48 37,3 69,9 57,7
- správní poplatky vč. kolků 2,31 4,10 4,10 2,39 58,2 56,3 103,4
- majetkové daně 4,68 10,30 10,30 4,66 45,3 54,4 99,6
- clo 0,65 1,20 1,20 0,67 55,8 92,9 103,0
- ostatní daňové příjmy*) 0,55 1,75 1,75 0,97 55,5 32,4 176,5
Pojistné SZ 175,90 336,32 336,32 188,50 56,0 55,9 107,2
z toho: na důchody 144,86 279,08 279,08 155,24 55,6 55,5 107,2
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 56,95 74,82 79,82 71,86 90,0 116,7 126,2
v tom:
- kapitoly 33,67 56,24 56,24 50,21 89,3 129,2 149,1
z toho: dotace přijaté od EU 9,08 50,92 50,92 13,63 26,8 43,0 150,1
převod z fondů OSS 19,91 0,00 0,00 31,54 x x 158,4
- kapitola Operace SFA 2,79 4,87 4,87 4,48 92,0 73,2 160,7
- VPS 20,49 13,71 18,71 17,16 91,7 108,4 83,7
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 1,70 0,49 0,49 0,19 39,3 354,2 11,2
- splátky půjček ze zahraničí 2,92 0,18 0,18 0,73 409,6 117,3 24,8
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 4,14 0,00 0,00 4,21 x x 101,7
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 6,00 6,00 6,00 3,82 63,6 63,5 63,6
- soudní poplatky vč. kolků 0,49 0,62 0,62 0,45 72,0 81,7 91,1
- přijaté sankční platby 0,71 1,20 1,20 0,90 75,0 59,2 126,7
- ostatní příjmy VPS**) 4,53 5,23 10,23 6,87 67,1 96,7 151,7
*) dopočet do celku (v rozpočtu vč.poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí ve výši 1,35 mld. Kč,ve skutečnosti vykazováno v kapitole OSFA)
**) dopočet do celku. Ve sloupci SR po změnách je zahrnuta i změna zákona o stát.rozpočtu (tj. navýšení příjmů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

 

 

Pokladní čerpání výdajů

 

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2005 2006 % plnění SR leden-červenec 2005 Index skutečnost 2006/2005
Skutečnost leden-červenec Schválený rozpočet SR po změnách Skutečnost leden-červenec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 486,89 958,79 963,79 539,93 56,0 54,8 110,9
běžné výdaje 460,62 864,54 869,17 504,36 58,0 56,0 109,5
v tom:
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 41,30 91,06 90,75 43,09 47,5 46,1 104,3
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 21,15 36,28 38,76 30,01 77,4 62,2 141,9
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 71,21 106,81 109,04 75,50 69,2 78,3 106,0
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 22,35 43,96 45,48 26,19 57,6 57,7 117,2
- neinvest.dotace státním fondům (SZIF, SFDI) 7,99 27,77 28,41 11,35 39,9 31,9 141,9
- dotace občanským sdružením na činnost 1,25 2,45 2,90 1,74 59,9 51,0 139,0
- sociální dávky 193,60 343,09 343,04 208,41 60,8 59,5 107,6
v tom:
důchody 146,35 263,51 263,51 159,51 60,5 59,6 109,0
pasivní politika zaměstnanosti 4,23 7,30 7,30 4,46 61,0 56,4 105,3
ostatní soc.dávky 23,55 38,45 38,41 24,47 63,7 63,5 103,9
státní soc.podpora 19,47 33,83 33,83 19,97 59,0 55,7 102,6
- aktivní pol.zaměstnanosti 2,16 7,71 7,71 2,49 32,2 37,0 115,1
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,09 0,30 0,30 0,13 42,3 36,0 141,1
- stavební spoření 15,42 15,40 15,40 15,05 97,7 104,2 97,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,72 3,98 3,98 1,96 49,3 52,9 114,0
- převod do fondu státních záruk 4,15 11,24 11,24 4,13 36,7 18,7 99,5
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 14,69 30,14 30,14 14,88 49,4 53,8 101,3
- kapitola Státní dluh 14,81 34,18 34,18 17,16 50,2 44,0 115,9
- kapitola Operace SFA 0,46 2,63 2,43 0,63 25,9 15,8 136,6
- ostatní běžné výdaje*) 48,27 107,55 110,40 51,66 46,8 45,5 107,0
kapitálové výdaje 26,27 94,25 94,63 35,57 37,6 39,5 135,4
z toho:
- investič.dotace PO 3,52 18,05 17,49 4,01 22,9 12,7 113,9
- investič.nákupy a související výdaje 5,68 22,22 21,75 8,02 36,8 28,3 141,1
- poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. 10,82 0,00 0,00 11,76 x x 108,6
- kapitola Operace SFA 1,50 12,81 11,73 2,85 24,3 12,4 189,9
SALDO SR CELKEM 10,26 -74,40 -74,40 -0,44 0,6 -12,3 -4,3
*) dopočet do celku. Ve sloupci SR po změnách je zahrnuta i změna zákona o stát.rozpočtu (tj. navýš.výdajů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

 

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

 

mld Kč
Celostátní daňové příjmy Celkem r.2004 Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 31.7.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.7.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.7.***) % plnění 2005/2004 2006/2005 2005/2004 2006/2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 553,38 308,88 55,8 608,30 363,55 59,8 644,95 378,38 58,7 54,67 14,83 117,7 104,1
- DPH 174,80 96,42 55,2 218,90 118,73 54,2 222,30 131,28 59,1 22,31 12,55 123,1 110,6
- spotřební daň 97,00 50,76 52,3 101,10 66,58 65,9 126,20 76,04 60,3 15,82 9,46 131,2 114,2
- clo 4,40 4,40 100,0 0,70 0,65 92,9 1,20 0,67 55,8 -3,75 0,02 14,8 103,0
- daně z příjmů PO 110,80 64,29 58,0 115,70 79,96 69,1 124,80 77,94 62,5 15,67 -2,02 124,4 97,5
- daně z příjmů FO 133,70 76,41 57,2 144,60 82,09 56,8 140,40 75,98 54,1 5,68 -6,11 107,4 92,6
vybíraná srážkou 5,90 4,14 70,2 7,70 3,56 46,2 6,50 4,21 64,8 -0,58 0,65 86,0 118,3
závislá činnost 102,20 16,20 15,9 110,90 60,26 54,3 105,80 61,28 57,9 44,06 1,02 372,0 101,7
z přiznání 25,60 56,07 219,0 26,00 18,27 70,3 28,10 10,49 37,3 -37,80 -7,78 32,6 57,4
- silniční daň 5,90 3,38 57,3 5,90 3,12 52,9 5,60 3,24 57,8 -0,26 0,12 92,3 103,8
- daň z nemovitosti 4,70 2,59 55,1 4,80 2,84 59,2 5,10 2,90 56,9 0,25 0,06 109,7 102,2
- majetkové daně 14,30 6,03 42,2 8,60 4,68 54,4 10,30 4,66 45,3 -1,35 -0,02 77,6 99,6
- dálniční poplatek 1,80 1,82 101,1 2,20 2,04 92,7 3,20 2,31 72,2 0,22 0,27 112,1 113,2
- ostatní daně a poplatky 5,98 2,78 46,5 5,80 2,86 49,3 5,85 3,36 57,4 0,08 0,50 102,9 117,4
*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní poplatky obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišť.ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.