CZ EN

Česká republika vyhlašuje 2. Výzvu k předkládání žádostí o grant z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu

Ministerstvo financí ČR/Centrum pro zahraniční pomoc – Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy EHP/Norska dnes vyhlašuje 2. Výzvu k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska. „Prioritními oblastmi této výzvy jsou uchování kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, rozvoj lidských zdrojů, zdravotnictví a péče o dítě, udržitelný rozvoj, posilování justice a spolupráce v naplňování povinností vyplývající z přistoupení ČR do Schengenského prostoru,“ říká Tomáš Prouza, náměstek ministra financí.

V rámci 1. Výzvy, vyhlášené v loňském roce, byly přijaty návrhy žádostí v celkové výši 22,980 mil. EUR, tj. 655,00 mil Kč. Výzva byla původně vyhlášena na částku 16,83 mil. EUR, donoři však souhlasili s navýšením této částky s ohledem na velký převis kvalitních projektů. „Za zmínku stojí například obnova freskové a štukové výzdoby baziliky na Svatém kopečku u Olomouce či  Projekt  HISPRA Městské knihovny Praha, jehož cílem je zachránit vzácné rukopisy, obojí v rámci priority Uchování evropského kulturního dědictví. O všech předložených projektech informujeme na internetových stránkách kontaktního místa,“ doplňuje Tomáš Prouza.

Pro 2. Výzvu je pak určena částka 27,51 mil. EUR, tj. 784 mil. Kč a zájemci o grant mohou své žádosti předkládat do 26. října 2006. „Společně se Slovinskem a Maďarskem jsme prvními zeměmi, které vyhlásily druhou výzvu. Pokud všechny předložené projekty uspějí, získáme už v rámci první výzvy, společně s částkami alokovanými do fondů, zhruba 33 % z celkového objemu prostředků. Po druhé výzvě by to mohlo být až 70 % celkových prostředků,“ říká Tomáš Prouza.

V rámci finančních mechanismů EHP/Norska byl rovněž v souladu s Memorandy o porozumění schválen Fond pro nestátní neziskové organizace, který je zaměřen na podporu neziskového sektoru s celkovou alokací pro období 2006 – 2009 10,0 mil. EUR, tj. 285,0 mil. Kč. Distribuci peněz z tohoto fondu zajistí Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Připraven a schválen byl také Fond pro podporu spolupráce škol s alokací 2,5 mil. EUR, tj. 71,25 mil. Kč, který zajišťuje Národní Agentura Socrates.
Norské ministerstvo zahraničních věcí schválilo 14. 7. 2006 projekt Vybudování Národní centrály SIRENE a příprava expertů Ministerstva vnitra a Policie ČR. „Tento projekt je pro nás velmi důležitý. Je zaměřen na posílení spolupráce s Norskem a přenos zkušeností  pro pracovníky  Národní Centrály SIRENE v ČR, která bude zajišťovat zapojení policie ČR do mezinárodní spolupráce v rámci celého Schengenského prostoru,“ říká Tomáš Prouza.

Ministerstvo financí je zodpovědné za celkovou administraci a koordinaci aktivit obou finančních mechanismů. Odpovídá za využití alokovaných prostředků, za výběr projektů a jejich doporučení ke schválení Kanceláři finančních mechanismů v Bruselu, řízení finančních toků, finanční kontrolu a audit. Konečné rozhodnutí o udělení grantu schvalují zahraniční partneři: Výbor Finančních mechanismů (zastupující donorské země: Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a Ministerstvo zahraničních věcí Norska.

„Věnujeme velkou pozornost kvalitě žádostí. Česká strana podporuje projekty s dobrými myšlenkami a vede předkladatele, mimo jiné i prostřednictvím seminářů a konzultací, k řádné přípravě žádostí také po technické stránce. Díky tomu jsou české žádosti výborně připraveny a jsou dobrým podkladem pro hodnocení zahraničními partnery“, uzavírá Tomáš Prouza.

 


 

Finanční mechanismy EHP/ Norska
Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru, resp. Norský finanční mechanismus jsou ustaveny Protokolem 38A států ESVO, resp. Dohodou mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím za účelem snižování sociálních a hospodářských rozdílů v Evropském hospodářském prostoru.
EHP = EEA European Economic Area

Pro ČR je určena pro období 2004-2009 částka:

Finanční mechanismus Alokace po odečtení nákladů na řízení - €
EHP 46 598 400
Norsko 59 251 500
Celkem 105 849 900

 

2. Výzva k předkládání žádostí o grant z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu

Ministerstvo financí ČR/Centrum pro zahraniční pomoc – Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy EHP/Norska vyhlašuje 2. Výzvu k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska v těchto prioritních oblastech:

1. Uchování evropského kulturního dědictví 30%
2 Ochrana životního prostředí 20%
3. Rozvoj lidských zdrojů 20%
4. Zdravotnictví a péče o dítě 23%
5. Udržitelný rozvoj 5%
7. Implementace Schengenského acquis a posilování justice 2%

  • Částka určená pro tuto výzvu je 27,51 mil. Euro, to je 784 mil. Kč.
  • Žadatelé mohou předkládat žádosti o grant do 26. října 2006 na určená kontaktní místa.
  • Žadateli o projekty mohou být instituce veřejné správy a nestátní neziskové organizace, případně rovněž soukromé subjekty, kterým bude poskytována podpora na předložené projekty v souladu s pravidly pro poskytování státní podpory.
  • Podrobný text 2. Výzvy a veškeré související dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách Finančních mechanismů EHP/Norska: https://www.eeagrants.cz/
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář