CZ EN

Česká republika mezi prvními členskými zeměmi EU v transpozici směrnic finančního trhu

Na základě nejnovějšího hodnocení Evropské komise (EK) se Česká republika výrazně zlepšila v počtu transponovaných směrnic, které patří do balíku tzv. Akčního plánu finančních služeb (FSAP) a je mezi šesti nejlepšími zeměmi, které zavádějí nová evropská pravidla do národní legislativy. „Akční plán zahrnuje opatření, která mají odstranit zbývající právní a regulatorní překážky bránící integraci finančních trhů v celoevropském měřítku,“ říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Z 23 platných směrnic, u kterých se průběžně sleduje stav transpozice v jednotlivých členských státech, jich Česká republika má k 1. červenci 2006 transponováno plných 90 procent. Hlavní zásluhu na tom mají poslední novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o kolektivním investování. „V transpozici směrnic finančního trhu se Česká republika řadí mezi nejúspěšnější členské státy EU a české finanční instituce tak mohou těžit z nových evropských pravidel,“ dodává Tomáš Prouza.

Rovněž další z balíku předpisů Akčního plánu, směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (za jejíž transpozici odpovídá ministerstvo práce a sociálních věcí), byla již fakticky implementována. Příslušný zákon vyšel 3. července 2006 ve Sbírce zákonů s termínem účinnosti dnem jeho vyhlášení a transpozice byla oznámena Evropské komisi. 

Zbývajícími netransponovanými směrnicemi plánu FSAP jsou směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, zkráceně směrnice o transparentnosti, dále směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, označována zkratkou anglického originálu jako směrnice MiFID, jejichž lhůta pro transpozici je až do roku 2007, a směrnice 2004/25/ES o nabídkách převzetí. Na transpozici prvních dvou pracuje ministerstvo financí, třetí směrnice spadá do gesce ministerstva spravedlnosti. „Podrobnější informace, stejně jako veškeré návrhy zákonů, zveřejňuje ministerstvo financí na svých internetových stránkách. Pokračuje také práce pracovní skupiny pro implementaci MiFID, jíž se vedle České národní banky samozřejmě účastní i zástupci trhu a postupně tak vzniká transpozice této klíčové směrnice nově definující velkou část podnikání na kapitálovém trhu,“ dodává Tomáš Prouza.

Dokument

Graf: Transpozice směrnic FSAP dle členských států EU (stav k 1.7.2006)

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář